Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0795

2012/795/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. december 2012 om den type informationer, der skal stilles til rådighed af medlemsstaterne, samt i hvilken form og med hvilke tidsintervaller det skal ske i forbindelse med indberetning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (meddelt under nummer C(2012) 9181) EØS-relevant tekst

OJ L 349, 19.12.2012, p. 57–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 228 - 236

No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2018; erstattet af 32018D1135

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/795/oj

19.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349/57


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 12. december 2012

om den type informationer, der skal stilles til rådighed af medlemsstaterne, samt i hvilken form og med hvilke tidsintervaller det skal ske i forbindelse med indberetning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner

(meddelt under nummer C(2012) 9181)

(EØS-relevant tekst)

(2012/795/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (1), særlig artikel 72, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har udarbejdet spørgeskemaer for at fastslå, hvilke informationer medlemsstaterne skal stille til rådighed i forbindelse med indberetning om gennemførelsen af direktiv 2010/75/EU i perioden 2013-2016.

(2)

Medlemsstaterne bør forpligtes til at besvare et spørgeskema, der kun omhandler året 2013, om de foranstaltninger, de har truffet til at gennemføre de bestemmelser i direktiv 2010/75/EU, som ikke allerede fandt anvendelse i henhold til Rådets direktiv 78/176/EØF af 20. februar 1978 om affald fra titandioxidindustrien (2), Rådets direktiv 82/883/EØF af 3. december 1982 om metoder til overvågning af og kontrol med miljøer, der berøres af udledninger fra titandioxidindustrien (3), Rådets direktiv 92/112/EØF af 15. december 1992 om fastsættelse af nærmere regler for harmonisering af programmer for nedbringelse af forureningen fra affald fra titandioxidindustrien med henblik på at bringe den til ophør (4), Rådets direktiv 1999/13/EF af 11. marts 1999 om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (5), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald (6), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF af 23. oktober 2001 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (7) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (8), inden disse direktiver blev ophævet ved direktiv 2010/75/EU.

(3)

Medlemsstaterne bør ligeledes pålægges at besvare et spørgeskema for perioden 2013-2016 om repræsentative data vedrørende emissioner og andre former for forurening, om emissionsgrænseværdier, om anvendelsen af artikel 14 og 15 i direktiv 2010/75/EU samt om fremskridt med hensyn til udvikling og anvendelse af nye teknikker i henhold til artikel 27, således at Kommissionen kan indsamle informationer om de generelle gennemførelsesforanstaltninger (modul 1), oprette en informationskilde for de enkelte anlæg, der er i overensstemmelse med det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (modul 2), bekræfte, at den bedste tilgængelige teknik er anvendt korrekt i godkendelserne (modul 3), og kontrollere anvendelsen af sektormæssige minimumskrav (modul 4).

(4)

Ifølge artikel 72, stk. 1, i direktiv 2010/75/EU skal medlemsstaterne stille informationerne til rådighed elektronisk.

(5)

For at sikre, at medlemsstaternes informationer er ensartede og sammenhængende, bør Kommissionen bistået af Det Europæiske Miljøagentur udvikle et særligt elektronisk indberetningsformat.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 75, stk. 1, i direktiv 2010/75/EU —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Indberetning fra medlemsstaterne

Medlemsstaterne forsyner Kommissionen med informationer om gennemførelsen af direktiv 2010/75/EU ved at besvare spørgeskemaerne i bilag I og II under anvendelse af det særlige elektroniske indberetningsformat, der udvikles til dette formål.

Besvarelsen af spørgeskemaet i bilag I indgives senest den 30. september 2014.

Besvarelsen af spørgeskemaet i bilag II indgives senest den 30. september 2017.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2012.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17

(2)  EFT L 54 af 25.2.1978, s. 19

(3)  EFT L 378 af 31.12.1982, s. 1

(4)  EFT L 409 af 31.12.1992, s. 11

(5)  EFT L 85 af 29.3.1999, s. 1.

(6)  EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91

(7)  EFT L 309 af 27.11.2001, s. 1

(8)  EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8


BILAG I

Spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2010/75/EU, jf. artikel 1, stk. 2

Almindelige bemærkninger:

a)

Svarene på dette spørgeskema dækker perioden fra den 7. januar 2013 til den 31. december 2013.

b)

Når der i et spørgsmål søges oplysninger om tidsvariable parametre, bør svaret angive situationen pr. 31. december 2013.

c)

I svarene på nedenstående spørgsmål skal der kun anføres oplysninger om de ændringer, som medlemsstaterne har indført i forbindelse med gennemførelsen af bestemmelserne i direktiv 2010/75/EU, jf. direktivets artikel 80, stk. 1.

d)

I dette spørgeskema forstås ved »medlemsstatens politik eller retningslinjer« enhver eksisterende gennemførelsesforanstaltning, der er udarbejdet eller anvendes på nationalt, regionalt eller lokalt plan. Selv om en medlemsstat skulle ønske at inkludere oplysninger om lovgivning, der gennemfører direktiv 2010/75/EU i national ret, skal medlemsstaterne fortsat opfylde kravene i artikel 80, stk. 2, i direktiv 2010/75/EU.

1.   Manglende overholdelse (artikel 8)

Hvilke kriterier vil kunne anvendes for at afgøre, om den manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene »medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang umiddelbart truer med at påvirke miljøet negativt«?

2.   Godkendelsesvilkår (artikel 14)

Giv en kort beskrivelse af medlemsstatens politik eller retningslinjer på følgende områder, og hvis de er offentliggjort på internettet, angiv et link til det pågældende websted:

2.1.

Hvordan sikres det, at BAT-konklusionerne lægges til grund ved fastsættelsen af godkendelsesvilkår (artikel 14, stk. 3)?

2.2.

Hvordan kan de kompetente myndigheder fastsætte strengere godkendelsesvilkår end dem, der kan opfyldes ved brug af den bedste tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-konklusionerne (artikel 14, stk. 4)?

3.   Emissionsgrænseværdier samt tilsvarende parametre og tekniske foranstaltninger (artikel 15)

Giv en kort beskrivelse af medlemsstatens politik eller retningslinjer på følgende områder, og hvis de er offentliggjort på internettet, angiv et link til det pågældende websted:

3.1.

Hvordan fastsættes emissionsgrænseværdier i forhold til de »emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik« som fastlagt i BAT-konklusionerne (artikel 15, stk. 3)?

3.2.

Hvordan dispenseres der fra artikel 15, stk. 3 (artikel 15, stk. 4)?

3.3.

Hvordan foretages cost-benefit-analysen forud for dispensationen, og hvad anses for at være »uforholdsmæssigt store omkostninger sammenlignet med miljøfordelene« (artikel 15, stk. 4)?

3.4.

Er der nogen begrænsninger i dispensationernes omfang eller varighed (artikel 15, stk. 4)?

3.5.

Hvordan dispenseres der midlertidigt fra kravene i artikel 11, litra a) og b), og fra artikel 15, stk. 2 og 3, med henblik på afprøvning og brug af ny teknik (artikel 15, stk. 5)?

4.   Krav om overvågning (artikel 16)

Giv en kort beskrivelse af medlemsstatens politik eller retningslinjer på følgende områder, og hvis de er offentliggjort på internettet, angiv et link til det pågældende websted:

4.1.

Hvordan sikres det, at BAT-konklusionerne lægges til grund ved fastsættelsen af overvågningskrav i godkendelserne (artikel 16, stk. 1)?

4.2.

Hvordan fastsættes det, hvor hyppigt den periodiske overvågning af jordbund og grundvand skal finde sted (artikel 16, stk. 2)?

4.3.

Hvordan anvendes en »systematisk vurdering af risikoen for forurening« til at begrunde, at overvågningen af jordbund og grundvand finder sted mindre hyppigt end fastsat (artikel 16, stk. 2)?

5.   Almindelige bindende forskrifter (artikel 17)

Når almindelige bindende forskrifter anvendes i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 2010/75/EU:

5.1.

Hvilke krav, aktiviteter (som opført i bilag I til direktiv 2010/75/EU) og forurenende stoffer er omfattet af de almindelige bindende forskrifter?

5.2.

Hvordan sikrer almindelige bindende forskrifter, »at der anvendes en integreret fremgangsmåde, og at miljøbeskyttelsesniveauet bliver lige så højt som det, der kan opnås med særlige godkendelsesvilkår for hvert anlæg« (artikel 17, stk. 1)?

5.3.

Hvordan sikres det, at almindelige bindende forskrifter »baseres på de bedste tilgængelige teknikker« (artikel 17, stk. 2)?

5.4.

Hvordan sikres det, at almindelige bindende forskrifter »ajourføres med henblik på at tage hensyn til udviklingen i bedste tilgængelige teknikker« (artikel 17, stk. 3)?

5.5.

Hvilke henvisninger foretages til direktiv 2010/75/EU ved »offentliggørelsen« af almindelige bindende forskrifter (artikel 17, stk. 4)?

5.6.

Hvis de almindelige bindende forskrifter er offentliggjort på internettet, angiv et link til det pågældende websted.

6.   Udvikling inden for BAT (artikel 19)

6.1.

Hvordan følger de kompetente myndigheder med i eller underrettes om offentliggørelse af nye eller ajourførte BAT-konklusioner?

6.2.

Hvordan stiller de kompetente myndigheder disse informationer til rådighed for den berørte offentlighed?

7.   Revurdering og ajourføring af godkendelserne (artikel 21)

Giv en kort beskrivelse af medlemsstatens politik eller retningslinjer for følgende aspekter af revurderingen og ajourføringen af godkendelsesvilkårene, og hvis de er offentliggjort på internettet, angiv et link:

7.1.

Hvilke informationer skal driftslederne typisk fremlægge i forbindelse med revurderingen/ajourføringen af godkendelsen (artikel 21, stk. 2)?

7.2.

Hvordan defineres og/eller bestemmes et anlægs »hovedaktivitet« (artikel 21, stk. 3)?

7.3.

Hvordan igangsættes ajourføringen/revurderingen af godkendelsen i tilfælde af omfattende forurening, af hensyn til driftssikkerheden eller i tilfælde af en ny eller revideret miljøkvalitetsnorm (artikel 21, stk. 5)?

8.   Lukning af anlæg (artikel 22)

8.1.

Hvordan besluttes det, hvilke aktiviteter der kræver udarbejdelse af en basistilstandsrapport, herunder navnlig:

a)

Hvilke aktiviteter opført i bilag I til direktiv 2010/75/EU er typisk blevet anset for at indebære, »at der bruges, fremstilles eller frigives relevante farlige stoffer« (artikel 22, stk. 2)?

b)

Hvordan tages der hensyn til en »mulig forurening af jordbund eller grundvand på anlægsområdet« (artikel 22, stk. 2)?

c)

Hvilke informationer skal driftslederne inkludere i basistilstandsrapporten (artikel 22, stk. 2)?

d)

Hvordan er Kommissionens »vejledning om basistilstandsrapportens indhold« blevet anvendt i denne forbindelse (artikel 22, stk. 2)?

8.2.

Ved definitivt aktivitetsophør:

a)

Hvordan vurderer driftslederen »jordbundens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening« (artikel 22, stk. 3)?

b)

Hvordan besluttes det, om et anlæg har medført »betydelig forurening af jordbund eller grundvand« (artikel 22, stk. 3)?

c)

Hvordan besluttes det, om forureningen af jordbund eller grundvand »frembyder en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet« (artikel 22, stk. 3)?

d)

Hvordan afgøres det, hvilke nødvendige »foranstaltninger« driftslederne skal træffe (artikel 22, stk. 3 og 4)?

9.   Miljøinspektion (artikel 23)

9.1.

Hvilke »miljøinspektionsplaner« er der blevet udarbejdet? Hvad indeholder de? Hvor er de offentligt tilgængelige? Hvis de er offentliggjort på internettet, angiv et link (artikel 23, stk. 2).

9.2.

Hvilke »programmer for rutinemæssige miljøinspektioner« er der blevet udarbejdet? Hvad indeholder de? Hvor er de offentligt tilgængelige? Hvis de er offentliggjort på internettet, angiv et link (artikel 23, stk. 4).

9.3.

Hvordan foretages den »systematiske bedømmelse« af den miljømæssige risiko ved de berørte anlæg, der anvendes som grundlag for fastsættelsen af, hvor hyppigt anlægsområdet skal inspiceres? Angiv en kort beskrivelse og henvis til relevante retningslinjer (artikel 23, stk. 4).

9.4.

Under hvilke omstændigheder foretages »ikke-rutinemæssige miljøinspektioner« (artikel 23, stk. 5)?

9.5.

Hvilke informationer indeholder inspektionsrapporterne typisk? Hvordan underrettes driftslederen om disse rapporter? Hvordan offentliggøres de? Er der tilfælde, hvor disse rapporter ikke er blevet offentliggjort, jf. bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (1) (artikel 23, stk. 6)?

9.6.

Hvilke mekanismer sikrer, at driftslederne træffer de »foranstaltninger«, som rapporten har udpeget som »nødvendige« (artikel 23, stk. 6)?

10.   Adgang til informationer og offentlighedens indsigt (artikel 24)

10.1.

Hvordan får offentligheden »tidligt og på en effektiv måde« mulighed for at medvirke ved udstedelsen/ajourføringen af godkendelsesvilkårene, navnlig hvor der foreslås dispensationer i henhold til artikel 15, stk. 4 (artikel 24, stk. 1)?

10.2.

Hvorledes stilles informationerne til rådighed for offentligheden (artikel 24, stk. 2 og 3)?

10.3.

Offentliggøres alle relevante informationer på internettet (artikel 24, stk. 2, litra a), b) og f) og artikel 24, stk. 3, litra a)?

11.   Ny teknik (artikel 27)

Hvordan fremmer medlemsstaterne udviklingen og anvendelsen af ny teknik, navnlig ny teknik udpeget i BAT-referencedokumenter (artikel 27, stk. 1)?


(1)  EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.


BILAG II

Spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2010/75/EU, jf. artikel 1, stk. 3

Almindelige bemærkninger:

a)

Denne undersøgelse dækker perioden fra den 7. januar 2013 til den 31. december 2016.

b)

Når der i et spørgsmål søges oplysninger om tidsvariable parametre, bør svaret angive situationen pr. 31. december 2016.

MODULE1 —   GENNEMFØRELSE — AJOURFØRING

Bemærkning til modul 1:

Disse spørgsmål vedrører anlæg omfattet af kapitel II i direktiv 2010/75/EU.

1.   Gennemførelse – ændringer

Er der blevet indført større ændringer i gennemførelsen af direktiv 2010/75/EU siden den sidste rapporteringsperiode i forhold til de oplysninger, der blev angivet i svarene på spørgeskemaet i forbindelse med den første rapportering under industriemissionsdirektivet (IED)? I bekræftende fald ajourføres disse oplysninger ved at beskrive ændringerne og baggrunden herfor med relevante henvisninger.

2.   Gennemførelse — vanskeligheder

Har der været vanskeligheder i forbindelse med anvendelsen af de love og administrative bestemmelser, der er blevet vedtaget i henhold til artikel 80, stk. 1? I bekræftende fald beskrives disse vanskeligheder og årsagerne hertil.

MODUL 2 —   INFORMATIONER OM DE ENKELTE ANLÆG

Bemærkning til modul 2:

Formålet med krydsreferencer til anden EU-lovgivning er blot at fastslå, at der er en sådan interaktion. Det er ikke hensigten at kortlægge den præcise forbindelse mellem anlæg omfattet af de enkelte ordninger.

3.   Angiv følgende informationer for alle anlæg omfattet af kapitel II i direktiv 2010/75/EU (»IED-anlæg«)

3.1.   Generel information:

 

Felt

Beskrivelse

3.1.1

IED-anlæggets referencenummer

Entydig anlægsidentifikator i henhold til direktiv 2010/75/EU.

3.1.2

Referencenummer for den virksomhed, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF (1) (valgfrit)

Hvis IED-anlægget er helt eller delvist omfattet af forordning (EF) nr. 166/2006, angives det identifikationsnummer, der anvendes ved rapporteringen om virksomheden under denne forordning.

3.1.3

Referencenummer for den virksomhed, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU af 4. juli 2012 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og om ændring og efterfølgende ophævelse af Rådets direktiv 96/82/EF (2) (valgfrit)

Hvis IED-anlægget er helt eller delvist omfattet af direktiv 2012/18/EU, angives den entydige identifikator, der anvendes i informationssøgningssystemet for Seveso-anlæg (SPIRS).

3.1.4

Referencenummer for det anlæg, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (3) (valgfrit)

Hvis IED-anlægget er helt eller delvist omfattet af direktiv 2003/87/EF, angives den entydige registreringsidentifikator fra EU-transaktionsjournalen.

3.1.5

Anlæggets navn

I et format, der er kompatibelt med feltet »Navn på virksomheden«, der anvendes ved rapportering under forordning (EF) nr. 166/2006, hvis det er muligt.

3.1.6

Aktiviteter omfattet af direktiv 2010/75/EU

Alle aktiviteter opført i bilag I til direktiv 2010/75/EU, der udføres på anlægget.

3.1.7

Andre relevante kapitler i direktiv 2010/75/EU

Angiv, hvilke af kapitlerne III, IV, V og VI i direktiv 2010/75/EU, der også finder anvendelse på anlægget (eller en del heraf).


3.2.   Kontaktoplysninger:

 

Felt

Beskrivelse

3.2.1

Driftslederens navn

I et format, der er kompatibelt med feltet »Navn på moderselskab«, der anvendes ved rapportering under forordning (EF) nr. 166/2006, hvis det er muligt.

3.2.2

Anlæggets adresse — gade/vej, by, postnr. og land

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (4), og i et format, der er kompatibelt med feltet »Gade/vej«, »By«, »Postnr.«, »Land«, der anvendes ved rapportering under forordning (EF) nr. 166/2006, hvis det er muligt.

3.2.3

Anlæggets bredde/længde

I overensstemmelse med direktiv 2007/2/EF og i et format, der er kompatibelt med feltet »Lokalitetens koordinater«, der anvendes ved rapportering under forordning (EF) nr. 166/2006, hvis det er muligt.


3.3.   Kompetente myndigheder:

 

Felt

Beskrivelse

3.3.1

Den kompetente myndighed for udstedelse af godkendelser

Navn på kompetent myndighed/kompetente myndigheder og e-mailadresse

3.3.2

Kompetent myndighed for inspektioner og håndhævelse

Navn på kompetent myndighed/kompetente myndigheder og e-mailadresse

3.3.3

Samlet antal inspektioner på anlægsområdet foretaget af de kompetente myndigheder (artikel 23, stk. 4)

Samlet årligt antal for 2013, 2014, 2015 og 2016


3.4.   Information om godkendelser:

 

Felt

Beskrivelse

3.4.1

Et weblink til aktive godkendelser

Som krævet i artikel 24, stk. 2

3.4.2

Er anlægget omfattet af en dispensation i henhold til artikel 15, stk. 4?

Ja/Nej

3.4.3

Er der blevet udarbejdet en basistilstandsrapport i henhold til artikel 22?

Ja/Nej

MODUL 3 —   SEKTORFOKUS

Bemærkninger til modul 3:

Dette modul vedrører anlæg, hvor offentliggjorte afgørelser om BAT-konklusioner har givet anledning til revurdering/ajourføring i rapporteringsperioden, dvs. anlæg, hvor hovedaktiviteten er omfattet af:

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/134/EU af 28. februar 2012 der fastsætter BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusionerne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner i forbindelse med fremstilling af glas (5), eller

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/135/EU af 28. februar 2012 om fastlæggelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner for jern- og stålproduktion (6).

4.   Godkendelsesvilkår (artikel 14)

Er andre kilder end BAT-konklusionerne blevet lagt til grund ved fastsættelsen af godkendelsesvilkår (artikel 14, stk. 3)?

5.   Strengere godkendelsesvilkår (artikel 14, stk. 4, og artikel 18)

5.1.

Hvilke miljøkvalitetsnormer krævede strengere godkendelsesvilkår end dem, der kunne opfyldes ved brug af BAT, og hvilke yderligere foranstaltninger blev fastsat i godkendelserne (artikel 18)?

5.2.

Giv eksempler på andre situationer, hvor de kompetente myndigheder i henhold til artikel 14, stk. 4, har fastsat strengere godkendelsesvilkår end dem, der kunne opfyldes ved brug af BAT.

6.   Fastsættelse af godkendelsesvilkår, såfremt der ikke er nogen relevante BAT-konklusioner (artikel 14, stk. 5 og 6)

6.1.

Beskriv proceduren for og giv eksempler på fastsættelse af godkendelsesvilkår:

a)

på grundlag af en BAT, der ikke er beskrevet i nogen af de relevante BAT-konklusioner (artikel 14, stk. 5)

b)

på grundlag af en BAT fastsat i samarbejde med driftslederen, fordi de enkelte BAT-konklusioner ikke omfatter »en aktivitet eller en produktionsproces, der udføres inden for et anlæg« eller »ikke omhandler alle aktivitetens eller processens potentielle miljøvirkninger« (artikel 14, stk. 6).

6.2.

Anfør for ovennævnte eksempler:

a)

hvorfor informationerne i BAT-konklusionerne ikke var gældende

b)

hvilke supplerende informationskilder der er anvendt til at identificere BAT

c)

hvordan der er taget særligt hensyn til kriterierne opført i bilag III til direktiv 2010/75/EU.

7.   Emissionsgrænseværdier samt tilsvarende parametre og tekniske foranstaltninger (artikel 15)

7.1.

For godkendelser, hvor en eller flere emissionsgrænseværdier er forskellige fra de emissionsniveauer, der er forbundet med BAT som fastlagt i BAT-konklusionerne for så vidt angår værdier, tidsrum eller referencevilkår (artikel 15, stk. 3, litra b):

a)

beskriv karakteren af disse forskellige emissionsgrænseværdier og giv eksempler

b)

giv ved hjælp af resuméet af resultater som omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra d), nr. ii), eksempler på, hvordan emissionsovervågningen er blevet anvendt »for at sikre, at emissionerne under normale driftsvilkår ikke ligger over de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik« (artikel 15, stk. 3, andet afsnit).

7.2.

For alle anlæg, hvor der er blevet givet en dispensation i henhold til artikel 15, stk. 4, angiv:

a)

de emissionskilder, der er omfattet af dispensationen

b)

de med BAT forbundne emissionsniveauer, som er omfattet af en dispensation

c)

faktiske emissionsgrænseværdier

d)

eventuelle overgangsperioder indrømmet for at sikre overholdelsen af artikel 15, stk. 3

e)

websted eller websteder med oplysninger om anvendelsen af dispensationer i henhold til artikel 15, stk. 4 (artikel 24, stk. 2, litra f).

7.3.

Er der blevet dispenseret midlertidigt med henblik på afprøvning og brug af ny teknik (artikel 15, stk. 5)?

8.   Overvågning (artikel 16)

8.1.

Hvilken overvågningshyppighed er der generelt blevet fastsat i godkendelser for emissioner til luft, emissioner til vand, emissioner til jordbund og grundvand og andre relevante driftsparametre?

8.2.

Hvordan er BAT-konklusionerne blevet anvendt til at fastsætte denne hyppighed?

9.   Revurdering og ajourføring af godkendelsesvilkårene (artikel 21)

For alle revurderinger af godkendelser, som ikke er afsluttet inden den 8. marts 2016, angiv:

a)

anlæggenes navne og godkendelsernes referencenumre

b)

årsagerne til, at revurderingen ikke er blevet afsluttet

c)

datoen for afslutning af revurderingen.

10.   Andet

Er der nogen tilbagemeldinger om praktiske problemer i forbindelse med anvendelsen af BAT-konklusionerne for de to sektorer, der er omfattet af modul 3?

MODUL 4 —   »MINIMUMS«KRAV

11.   Affaldsforbrænding og medforbrænding

For anlæg, der er omfattet af kapitel IV i direktiv 2010/75/EU:

11.1.

Identificer de anlæg, for hvilke de kompetente myndigheder har tilladt driftsvilkår i henhold til artikel 51, stk. 1, 2 og 3, og giv meddelelse om de faktiske vilkår, der tillades, og om resultaterne af den udførte kontrol på dette område (artikel 51, stk. 4).

11.2.

For affaldsforbrændings- og affaldsmedforbrændingsanlæg med en nominel kapacitet på to tons eller mere i timen skal der:

a)

oplyses om, hvordan anlægget fungerer og overvåges

b)

gøres rede for, hvordan forbrændings- eller medforbrændingsprocessen drives (med angivelse af driftstimer, antal tilfælde og den samlede varighed af havari, hvis denne information er tilgængelig)

c)

oplyses om, hvor store emissionerne til luft og vand er i forhold til emissionsgrænseværdierne

d)

gøres rede for, hvorledes disse informationer er blevet stillet til rådighed for offentligheden, med angivelse af et link til eventuelle relevante websteder oprettet til dette formål (artikel 55, stk. 2).

12.   Emission af opløsningsmidler

For anlæg omfattet af kapitel V i direktiv 2010/75/EU:

12.1.

Når medlemsstaterne har valgt at anvende et reduktionsprogram (som beskrevet i bilag VII, del 5) i stedet for emissionsgrænseværdier, hvilke fremskridt er der gjort med at opnå den tilsvarende emissionsreduktion (artikel 59, stk. 1, litra b)?

12.2.

Identificer de anlæg, der er blevet omfattet af dispensationer i henhold til artikel 59, stk. 2, eller artikel 59, stk. 3, og angiv begrundelsen for disse dispensationer.


(1)  EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 197 af 24.7.2012, s. 1.

(3)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(4)  EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1.

(5)  EUT L 70 af 8.3.2012, s. 1.

(6)  EUT L 70 af 8.3.2012, s. 63.


Top