Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0783

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 13. december 2012 om anerkendelse af Det Hashemitiske Kongerige Jordan i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende (meddelt under nummer C(2012) 9253) EØS-relevant tekst

OJ L 347, 15.12.2012, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 4 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/783/oj

15.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 13. december 2012

om anerkendelse af Det Hashemitiske Kongerige Jordan i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende

(meddelt under nummer C(2012) 9253)

(EØS-relevant tekst)

(2012/783/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF af 19. november 2008 om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (1), særlig artikel 19, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En medlemsstat kan i henhold til direktiv 2008/106/EF beslutte at anerkende beviser for søfarende, der er udstedt af tredjelande, forudsat at det pågældende tredjeland er anerkendt af Kommissionen. Tredjelandene skal opfylde kravene i Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold fra 1978 (STCW-konventionen), som revideret i 1995.

(2)

Anmodningen om anerkendelse af Det Hashemitiske Kongerige Jordan blev indgivet af Den Hellenske Republik ved brev af 21. juli 2008. Kommissionen har efter denne anmodning foretaget en vurdering af ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser i Det Hashemitiske Kongerige Jordan for at kunne fastslå, om Det Hashemitiske Kongerige Jordan overholder alle kravene i STCW-konventionen, og om der er truffet passende forholdsregler til at forhindre svig i forbindelse med kvalifikationsbeviser. Vurderingen blev foretaget på grundlag af det kontrolbesøg, som eksperter fra Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed aflagde i november 2009. Under dette kontrolbesøg blev der konstateret visse mangler ved ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser.

(3)

Kommissionen fremsendte en rapport til medlemsstaterne om resultaterne af vurderingen.

(4)

Ved breve af 21. september 2010 og 13. februar 2012 meddelte Kommissionen de jordanske myndigheder, at der var konstateret visse mangler og opfordrede Det Hashemitiske Kongerige Jordan til at fremlægge dokumentation for, at manglerne var afhjulpet.

(5)

De væsentligste mangler vedrørte gennemførelsen i den jordanske lovgivning af visse STCW-bestemmelser angående udstedelse af kvalifikationsbeviser til officerer, navnlig manglen på krav om bedømmelse af kvalifikationer i visse tilfælde og varigheden af fartstiden til søs. Derudover omfattede kvalitetsstyringssystemet ikke alle myndighedernes relevante aktiviteter, og procedurerne sikrede ikke altid, at de fastsatte kompetencekrav blev opfyldt. Endelig manglede der visse uddannelsesfaciliteter i uddannelsesinstitutionerne.

(6)

Ved breve af 21. november 2010, 18. april 2011 og 12. marts 2012 har Det Hashemitiske Kongerige Jordan meddelt Kommissionen, at der er truffet foranstaltninger til at rette op på de konstaterede mangler. De jordanske myndigheder har særlig påpeget, at de nationale bestemmelser vedrørende udstedelse af kvalifikationsbeviser er blevet bragt i overensstemmelse med konventionen. De har ligeledes indgivet dokumentation for, at myndighederne fuldt ud har gennemført kvalitetssikringssystemet, og at der er indført nye procedurer for godkendelse af kurser. Endelig er der også indgivet dokumentation til Kommissionen for, at man har fremskaffet og installeret de påkrævede uddannelsesfaciliteter.

(7)

Resultaterne af vurderingen viser, at Det Hashemitiske Kongerige Jordan opfylder kravene i STCW-konventionen og har truffet passende forholdsregler til at forhindre svig i forbindelse med kvalifikationsbeviser.

(8)

Foranstaltningen i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det Hashemitiske Kongerige Jordan anerkendes i henhold til artikel 19 i direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse af og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2012.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EUT L 323 af 3.12.2008, s. 33.


Top