EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0733

2012/733/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 med hensyn til formidling og udligning af tilbud og ansøgninger om beskæftigelse og genetablering af Eures (meddelt under nummer C(2012) 8548) EØS-relevant tekst

OJ L 328, 28.11.2012, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 008 P. 121 - 126

No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2016; ophævet ved 32016D0716

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/733/oj

28.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 26. november 2012

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 med hensyn til formidling og udligning af tilbud og ansøgninger om beskæftigelse og genetablering af Eures

(meddelt under nummer C(2012) 8548)

(EØS-relevant tekst)

(2012/733/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen (1), særlig artikel 38, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er sket store fremskridt siden lanceringen af Eures-nettet ved Kommissionens beslutning 93/569/EØF af 22. oktober 1993 om gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet, navnlig for så vidt angår Eures-nettet (European Employment Services) (2), med henblik på gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 (3). Nettet blev reformeret og genetableret ved Kommissionens beslutning 2003/8/EF (4) for at konsolidere og styrke det.

(2)

På mødet i Det Europæiske Råd 17. juni 2010 godkendte man Europa 2020-strategien vedrørende intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, samtidig med at man tilskyndede til fuld mobilisering af de relevante EU-instrumenter og -politikker med henblik på at bidrage til opfyldelsen af de fælles målsætninger og opfordrede medlemsstaterne til at intensivere den fælles indsats.

(3)

På mødet i Det Europæiske Råd den 28. og 29. juni 2012 traf man beslutning om en »vækst- og beskæftigelsespagt« og på grundlag af Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget »et opsving med høj beskæftigelse« af 18. april 2012 henstillede man, at Eures-portalen bør udvikles til et egentligt europæisk jobformidlings- og rekrutteringsværktøj.

(4)

Eures bør forbedre arbejdsmarkedernes funktionsevne og i højere grad sikre, at de økonomiske behov opfyldes, ved at bane vej for tværnational og grænseoverskridende geografisk arbejdstagermobilitet under rimelige forhold, hvor de gældende arbejdsstandarder overholdes. Eures bør skabe større gennemsigtighed på arbejdsmarkederne, sikre udveksling og formidling af ledige job og ansøgninger om beskæftigelse (dvs. »formidling« og »udligning« som omhandlet i forordningen) og støtte aktiviteter inden for områderne ansættelse, rådgivning og vejledning på nationalt og tværnationalt plan og derved medvirke til at nå målene i strategien Europa 2020.

(5)

På baggrund af de erfaringer, man har gjort siden den første lancering i 1993 og reformen i 2003, og under hensyntagen til behovet for en yderligere styrkelse og udvidelse af nettet, for at det fuldt ud kan fremme målene i Europa 2020-strategien, er det nødvendigt, at den aktuelle sammensætning af nettet, opdelingen af ansvarsområder og beslutningsprocedurerne samt kataloget over ydede tjenester omlægges nu.

(6)

Med henblik herpå bør Eures lægge større vægt på styring gennem mål og resultater i form af udligning, formidling og ansættelse. I den forbindelse kan der ved formidling forstås udbud af tjenester i form af en formidler mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet, hvor målet er, at der sker en ansættelse, og hvor der ved ansættelse forstås besættelse af et ledigt job.

(7)

Ophævelsen af monopoler har sammen med andre tendenser medført, at der på arbejdsmarkedet er kommet en lang række forskellige udbydere af arbejdsformidling. For at udnytte hele sit potentiale er det nødvendigt, at Eures giver disse operatører mulighed for at deltage med en forpligtelse til fuldt ud at overholde gældende arbejdsstandarder og lovkrav og andre Eures-kvalitetsstandarder.

(8)

Det er nødvendigt, at Eures-tjenesterne defineres klart for at sikre, at de forpligtelser, der er pålagt medlemsstaterne ved forordningen, nemlig at gennemføre en formidling og udligning af tilbud og ansøgninger om beskæftigelse samt udveksling og forelæggelse af informationer om arbejdsmarkedet, gennemføres effektivt og omkostningseffektivt. Det indebærer, at forskellige aktører inddrages, herunder arbejdsmarkedets parter, hvis det er passende.

(9)

I »vækst- og beskæftigelsespagten« anmodede Det Europæiske Råd om en undersøgelse af muligheden for at udvide Eures til også at dække lærlingeuddannelser og praktikophold. For at sikre synergi og give Eures mulighed for fuldt ud at støtte målene i Europa 2020-strategien, især en stigning i beskæftigelsesfrekvensen til 75 % inden 2020, samtidig med at forordningens dækningsområde respekteres, bør der gives Eures mulighed for at dække lærlingeuddannelser og praktikophold, for så vidt som de pågældende betragtes som arbejdstagere som omhandlet i forordningen og er over 18 år, såfremt det anses for gennemførligt ud fra gældende standarder at inddrage sådanne oplysninger.

(10)

For at kunne yde disse tjenester så effektivt som muligt bør Eures integreres i og indgå i deltagende organisationers generelle udbud af tjenester, som kan modtage støtte fra Den Europæiske Socialfond til nationale og tværnationale aktiviteter.

(11)

For effektivt at kunne bidrage til, at arbejdsmarkederne fungerer bedre ved at udvikle sig til et europæisk arbejdsmarked, bør Eures også spille en mere fremtrædende rolle ved at besætte ledige stillinger i flaskehalsjob og hjælpe særlige grupper af arbejdstagere og arbejdsgivere ved at udvide Eures' arbejde til at støtte målrettede mobilitetsaktiviteter på EU-niveau, især for at tilskynde til udveksling af unge arbejdstagere.

(12)

Der bør fuldt ud tages hensyn til de muligheder, som de nye redskaber for informations- og kommunikationsteknologi frembyder for en yderligere styrkelse og rationalisering af de tilbudte tjenester.

(13)

Behandling af personoplysninger inden for rammerne af denne afgørelse bør være i overensstemmelse med EU-lovgivningen og national lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

(14)

For at skabe klarhed er det tilrådeligt endnu engang at reetablere Eures-nettet ved mere præcist at definere nettets sammensætning, struktur og funktioner.

(15)

Foranstaltninger i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra Det Rådgivende Udvalg for Arbejdstagernes Frie Bevægelighed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Eures-nettet

For at opfylde de forpligtelser, der er fastlagt i kapitel II i forordning (EU) nr. 492/2011, opretter og driver Kommissionen sammen med medlemsstaterne et europæisk arbejdsformidlingsnet, Eures.

Artikel 2

Mål

Til gavn for arbejdssøgende, arbejdstagere og arbejdsgivere fremmer Eures i samarbejde med andre europæiske tjenester eller net, når det er hensigtsmæssigt:

a)

udvikling af europæiske arbejdsmarkeder, som er åbne og tilgængelige for alle, og hvor gældende arbejdsstandarder og lovkrav respekteres

b)

udligning og formidling på tværnationalt, tværregionalt og grænseoverskridende niveau gennem udveksling af tilbud og ansøgninger om beskæftigelse og gennem deltagelse i målrettede mobilitetsaktiviteter på EU-niveau

c)

åbenhed og udveksling af oplysninger om de europæiske arbejdsmarkeder, herunder om leve- og arbejdsvilkår og uddannelsesmuligheder

d)

udarbejdelse af foranstaltninger, der tilskynder til og letter unge arbejdstageres mobilitet

e)

udveksling af informationer om praktikophold og lærlingeuddannelser, jf. forordning (EU) nr. 492/2011, og, hvis det er hensigtsmæssigt, formidling af praktikanter og lærlinge

f)

udvikling af metoder og indikatorer til dette formål.

Artikel 3

Sammensætning

Eures omfatter følgende kategorier:

a)

Det Europæiske Koordineringsbureau for udligning af tilbud og ansøgninger om beskæftigelse, jf. artikel 18, 19 og 20 i forordning (EU) nr. 492/2011

b)

Eures-medlemmerne, som er de særlige kontorer nedsat af medlemsstaterne i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) nr. 492/2011, (»nationale koordineringsbureauer«) som fastlagt i artikel 5

c)

Eures-partnerne i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 492/2011. Eures-partnerne udpeges af de respektive Eures-medlemmerne og kan omfatte offentlige eller private tjenesteydere, som er aktive inden for det relevante område i forbindelse med formidling og ansættelser, samt fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. For at kunne komme i betragtning skal en Eures-partner forpligte sig til at påtage sig den rolle og det ansvar, som er fastlagt i artikel 7

d)

de associerede Eures-partnere, som jf. artikel 6 yder begrænsede tjenester under en Eures-partners eller det Europæiske Koordineringsbureaus overvågning og ansvar.

Artikel 4

Det Europæiske Koordineringsbureaus rolle og ansvarsområder

1.   Kommissionen er ansvarlig for styringen af Det Europæiske Koordineringsbureau.

2.   Det Europæiske Koordineringsbureau tilser, at bestemmelserne i kapitel II i forordning (EU) nr. 492/2011 overholdes, og bistår Eures-nettet i udøvelsen af dets aktiviteter.

3.   Eures-koordineringsbureauets opgaver omfatter:

a)

formulering af en sammenhængende helhedsstrategi og af horisontal støtte til Eures-nettet og dets brugere, såsom:

1)

drift og udvikling af en europæisk jobmobilitetswebportal (»Eures-portalen«) og tilhørende it-tjenester, herunder systemer og procedurer til udveksling af ledige job, jobansøgninger i form af ansøgningsskrivelser, cv'er, kvalifikationspas og lign. samt andre oplysninger i samarbejde med andre relevante europæiske tjenester eller net

2)

informations- og kommunikationsaktiviteter vedrørende Eures

3)

uddannelse af personale, som er engageret i Eures

4)

fremme af netsamarbejde, udveksling af eksempler på bedste praksis og gensidig læring mellem Eures-medlemmer og -partnere

5)

Eures-deltagelse i målrettede mobilitetsaktiviteter på EU-niveau

b)

analyse af den geografiske og erhvervsmæssige mobilitet med henblik på en udligning mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet og udvikling af en generel tilgang til mobilitet i overensstemmelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi

c)

generel overvågning og evaluering af Eures-aktiviteter, definering af resultater, formidling og andre resultatindikatorer samt foranstaltninger til kontrol af, at dette udføres i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 492/2011 og med nærværende afgørelse.

4.   Det Europæiske Koordineringsbureau vedtager sine arbejdsprogrammer og målene for Eures-nettet i samarbejde med Eures-koordineringsgruppen og efter høring af Eures' styrelsesråd.

Artikel 5

De nationale koordineringskontorers rolle og ansvarsområder

1.   Hver medlemsstat opretter et særligt kontor som fastlagt i artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) nr. 492/2011, som har til opgave at organisere Eures-nettets arbejde i den pågældende medlemsstat.

2.   Det nationale koordineringskontor sikrer, at alle de forpligtelser, der er pålagt medlemsstaten i forordning (EU) nr. 492/2011, især vedrørende udveksling af informationer som fastlagt i artikel 12, 13 og 14, opfyldes ved

a)

at etablere og ajourføre al teknisk og funktionsrelateret infrastruktur og de nødvendige systemer, der giver Eures-partnere og associerede Eures-partnere mulighed for at deltage i udvekslingssystemet

b)

at stille de krævede informationer til rådighed, selv eller gennem Eures-partnerne under kontorets ansvar.

3.   Det nationale koordineringskontor påtager sig i tæt samarbejde med Det Europæiske Koordineringsbureau og de andre nationale koordineringskontorer følgende:

a)

at udnævne én eller flere Eures-partnere på grundlag af et system til udvælgelse og godkendelse, som fastlagt i artikel 10, stk. 2, litra b), nr. vii), og overvåge deres aktiviteter

b)

at planlægge og regelmæssigt rapportere om aktiviteter og resultater i det nationale Eures-net til Det Europæiske Koordineringsbureau

c)

at koordinere Eures' engagement i relevante målrettede mobilitetsaktiviteter på EU-niveau.

4.   Når det nationale koordineringskontor udpeger Eures-partnere, skal man stræbe efter at opnå den bedst mulige geografiske dækning og arbejdsmarkedsdækning, og at der tilbydes jobsøgende, arbejdstagere og arbejdsgivere den bedst mulige service ved at sikre en passende deltagelse af relevante arbejdsformidlingstjenester og arbejdsmarkedsaktører.

5.   På grundlag af operationelle mål vedtaget i fællesskab udarbejder det nationale koordineringskontor arbejdsprogrammer til deres nationale net, der skal fremlægges for det Europæiske Koordineringsbureau. Arbejdsprogrammet skal særlig omhandle:

a)

de vigtigste aktiviteter, som det nationale koordineringskontor, Eures-partnerne og de associerede Eures-partnere gennemfører under førstnævntes ansvar inden for rammerne af Eures-nettet, herunder tværnationale, grænseoverskridende og sektoropdelte aktiviteter, som fastlagt i artikel 15 i forordning (EU) nr. 492/2011

b)

de menneskelige og finansielle ressourcer, der er tildelt gennemførelsen af kapitel II i forordning (EU) nr. 492/2011

c)

ordninger vedrørende overvågning og evaluering af de planlagte aktiviteter.

Arbejdsprogrammet vil også omfatte en evaluering af aktiviteter og de resultater, der er opnået i den forudgående periode.

Arbejdsmarkedets parter og andre relevante Eures-interessenter høres om arbejdsprogrammerne på et passende niveau.

6.   Det nationale koordineringskontor kan beslutte selv at udbyde Eures-tjenester direkte til jobsøgende og arbejdsgivere og er i den forbindelse underkastet de bestemmelser, som finder anvendelse på Eures-partnere, som udfører samme tjenester. I et sådant tilfælde anmoder det nationale koordineringskontor om godkendelse som Eures-partner i Det Europæiske Koordineringsbureau.

7.   Alle medlemsstater sikrer, at det nationale koordineringskontor får det personale og de øvrige ressourcer, som er nødvendige for at udføre opgaverne.

8.   Det nationale koordineringskontor ledes af den nationale Eures-koordinator som fastlagt i artikel 10, stk. 2, litra b), nr. iii).

Artikel 6

Eures-partnernes rolle og ansvarsområder

1.   En organisation, der ønsker at blive Eures-partner, ansøger hos sit nationale koordineringskontor, som kan udpege organisationen, jf. artikel 3, litra b), forudsat at organisationen under tilsyn af det nationale koordineringskontor påtager sig at samarbejde på regionalt, nationalt og EU-niveau med Eures-nettet og som et minimum tilbyder alle de generelle tjenester, der er omhandlet i artikel 7.

2.   En Eures-partner udpeger selvstændigt eller i samarbejde med andre Eures-partnere et eller flere kontaktsteder, såsom arbejdsformidlingskontorer, callcentre, selvbetjeningsredskaber og lignende, hvor jobsøgende, arbejdstagere og arbejdsgivere kan få adgang til organisationens tjenester.

3.   En Eures-partner angiver klart, hvilke tjenester i kataloget over Eures-tjenester de tilbyder. Niveauet og indholdet af tjenesterne kan variere fra et kontaktsted til et andet, så længe pakken af tjenester som helhed omfatter alle de krævede generelle tjenester.

4.   Alle Eures-partnere påtager sig at deltage fuldt ud i udvekslingen af jobtilbud og ansøgninger om beskæftigelse fra jobsøgende, der er interesserede i at arbejde i en anden medlemsstat, jf. artikel 13, litra a) og b), i forordning (EU) nr. 492/2011 og artikel 4, litra a), nr. i), i nærværende afgørelse. Partnerne sikrer, at alle ansatte, som medvirker i udbuddet af Eures-tjenester, har fuld adgang til it og andre kommunikationsredskaber, som er stillet til rådighed for nettet.

5.   En Eures-partner, som ikke tilbyder en speciel supplerende tjeneste, der er medtaget i kataloget over Eures-tjenester, sikrer, at anmodninger om denne tjeneste henvises til andre Eures-partnere, som tilbyder denne tjeneste.

6.   En Eures-partner kan overdrage ydelsen af tjenester, som giver denne partners egne tjenester en merværdi, til en anden organisation. Denne organisation anses i denne sammenhæng som en associeret Eures-partner, og Eures-partneren har det fulde ansvar for den associerede partners arbejde.

7.   En Eures-partner kan med henblik på at varetage sine opgaver indgå i partnerskaber med en eller flere Eures-partnere i andre medlemsstater.

8.   Der kan stilles krav til en Eures-partner eller en associeret Eures-partner om at bidrage til de tekniske og funktionsrelaterede infrastrukturer og systemer, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra a).

9.   En Eures-partner skal for at kunne beholde sin godkendelse fortsat opfylde sine forpligtelser og yde de aftalte tjenester og regelmæssigt lade sig revidere som fastlagt i systemet for udvælgelse og godkendelse som fastlagt i artikel 10, stk. 2, litra b), nr. vii).

Artikel 7

Eures-tjenester

1.   Den samlede vifte af Eures-tjenester omfatter ansættelse, jobmatching og formidling og dækker alle formidlingsfaserne fra forberedelsen inden ansættelsen til støtten efter ansættelsen og information og rådgivning i forbindelse hermed.

2.   Der gives yderligere oplysninger i kataloget over Eures-tjenester, der udgør en del af Eures-chartret som fastlagt i artikel 10 og omfatter generelle tjenester tilbudt af alle Eures-partnere og supplerende tjenester.

3.   Generelle tjenester er sådanne, som er fastlagt i kapitel II i forordning (EU) nr. 492/2011, særlig artikel 12, stk. 3, og artikel 13. Supplerende tjenester er ikke obligatoriske, jf. kapitel II i forordning (EU) nr. 492/2011, men opfylder vigtige arbejdsmarkedsbehov.

4.   Alle tjenesteydelser til jobsøgende og arbejdstagere skal være gratis. Hvis Eures-partnerne kræver et gebyr for tjenester af andre brugere, skelnes der ikke mellem de gebyrer, der opkræves for Eures-tjenester, og de gebyrer, der gælder for andre sammenlignelige ydelser leveret af disse Eures-partnere. Enhver støtte fra EU til ydelse af Eures-tjenester vil blive taget i betragtning, når gebyret fastlægges, for at undgå enhver eventuel dobbeltfinansiering.

Artikel 8

Eures-styrelsesråd

1.   Eures-styrelsesrådet støtter Kommissionen, Kommissionens europæiske koordineringsbureau og de nationale koordineringskontorer i indsatsen for at støtte og føre opsyn med udviklingen af Eures.

2.   Styrelsesrådet sammensættes af én repræsentant for hver medlemsstat.

3.   Hvis Eures-aktiviteter i en medlemsstat støttes af et finansielt EU-instrument, såsom Den Europæiske Socialfond, kan den nationale myndighed, gennem hvilken denne støtte ydes, i givet fald inddrages.

4.   Repræsentanter for de europæiske arbejdsmarkedsorganisationer opfordres til at deltage i styrelsesrådets møder som observatører.

5.   Styrelsesrådet fastlægger sine arbejdsmetoder og procedureregler. Generelt indkaldes det to gange om året af formanden. Rådet afgiver sine udtalelser ved simpelt flertal.

6.   Styrelsesrådet ledes af en repræsentant for Det Europæiske Koordineringsbureau, som stiller sekretariatshjælp til rådighed.

7.   Kommissionen hører Eures-styrelsesrådet om spørgsmål vedrørende strategisk planlægning, udvikling, gennemførelse, overvågning og evaluering af de tjenester og aktiviteter, der er omhandlet i nærværende afgørelse, herunder:

a)

Eures-chartret, jf. artikel 10

b)

strategier, operationelle mål og arbejdsprogrammer for Eures-nettet

c)

Kommissionens rapporter som krævet i artikel 17 i forordning (EU) nr. 492/2011.

Artikel 9

Eures-koordineringsgruppe

1.   Det Europæiske Koordineringsbureau opretter en koordinationsgruppe sammensat af de nationale Eures-koordinatorer, som hver repræsenterer et Eures-medlem, for at denne kan støtte Det Europæiske Koordineringsbureau i udvikling, gennemførelse og overvågning af Eures-aktiviteter. Eures-koordineringsbureauet kan opfordre repræsentanter for EU's arbejdsmarkedsparter, og, når det er hensigtsmæssigt, repræsentanter for andre Eures-partnere og eksperter til at deltage i koordineringsgruppens møder.

2.   Koordineringsgruppen deltager aktivt i forberedelsen af arbejdsprogrammerne og koordineringen af deres gennemførelse.

3.   Koordineringsgruppen kan etablere arbejdsgrupper permanent eller ad hoc, især vedrørende planlægning og gennemførelse af horisontale støtteaktiviteter.

4.   Det Europæiske Koordineringsbureau tilrettelægger arbejdet i koordineringsgruppen.

Artikel 10

Eures-charter

1.   Kommissionen vedtager Eures-chartret i overensstemmelse med procedurerne i artikel 12, stk. 2, artikel 13, stk. 2, artikel 19, stk. 1, og artikel 20 i forordning (EU) nr. 492/2011 efter høring af Eures-styrelsesrådet, som er oprettet i henhold til artikel 8 i nærværende afgørelse.

2.   Ud fra princippet om, at alle tilbud og ansøgninger om beskæftigelse, der offentliggøres af et Eures-medlem, skal være tilgængelige i hele EU, er følgende fastlagt i Eures-chartret:

a)

kataloget over Eures-tjenester, der beskriver de generelle og supplerende tjenester, som Eures-medlemmer og -partnere tilbyder, herunder jobmatchingtjenester, f.eks. personlig rådgivning og vejledning til klienterne, uanset om de er arbejdssøgende, arbejdstagere eller arbejdsgivere

b)

udvikling af innovativt tværnationalt og grænseoverskridende samarbejde mellem arbejdsformidlinger, såsom fælles arbejdsformidlinger med henblik på at forbedre arbejdsmarkedernes effektivitet, deres integration og mobiliteten. Samarbejdet kan omfatte sociale instanser, arbejdsmarkedets parter og andre berørte institutioner

c)

fremme af koordineret overvågning og vurdering af overskud og mangel på kvalifikationer

d)

de operationelle målsætninger for Eures-nettet, de kvalitetsstandarder, der skal benyttes, samt de forpligtelser, der påhviler Eures-medlemmerne og -partnerne, herunder:

i)

interoperabilitet mellem relevante databaser for ledige job og jobansøgninger med Eures-systemet til udveksling af beskæftigelsestilbud og det serviceniveau, der skal anvendes

ii)

den type oplysninger, såsom arbejdsarbejdsoplysninger, oplysninger om leve- og arbejdsvilkår, information om beskæftigelsestilbud og jobansøgninger, oplysninger om praktikophold og lærlingeuddannelser, foranstaltninger til fremme af ungdomsmobilitet, erhvervelse af kvalifikationer og hindringer for mobilitet, som de skal tilbyde deres klienter og det øvrige net i samarbejde med andre relevante europæiske tjenester eller net

iii)

opgavebeskrivelser og kriterier for udpegning af nationale koordinatorer, Eures-rådgivere og andre ansatte i nøglestillinger på nationalt niveau

iv)

den uddannelse og de kvalifikationer, der kræves for Eures-personalet, og betingelserne og procedurerne for tilrettelæggelse af de ansvarliges og specialisters besøg og opgaver

v)

udarbejdelse og fremlægning af arbejdsprogrammer for Det Europæiske Koordineringsbureau og deres gennemførelse

vi)

betingelser for Eures-medlemmernes og -partnernes anvendelse af Eures-logoet

vii)

systemet for udvælgelse og godkendelse af Eures-partnere

viii)

principperne for overvågning og evaluering af Eures-aktiviteter

e)

procedurerne til etablering af et ensartet system og fælles modeller for udveksling af oplysninger om arbejdsmarkedet og mobilitet inden for Eures-nettet i henhold til artikel 12, 13 og 14 i forordning (EU) nr. 492/2011, herunder oplysninger om beskæftigelsesmuligheder og om uddannelsesmuligheder i EU, der skal integreres i Eures-portalen.

Artikel 11

Information om Eures

1.   Eures-medlemmerne og -partnerne informerer aktivt om Eures.

2.   De skal inddrages i en generel kommunikationsstrategi, der udarbejdes for at sikre overensstemmelse og samhørighed i nettet over for brugerne, og deltager i fælles informations- og støtteaktiviteter.

3.   Akronymet Eures anvendes udelukkende til aktiviteter i forbindelse med Eures. Det illustreres ved hjælp af et standardlogo, udformet med et grafisk design vedtaget af Det Europæiske Koordineringsbureau.

4.   Logoet, der er registreret som et EU-handelsmærke i Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (OHIM), anvendes af Eures-medlemmerne og -partnerne i alle deres aktiviteter i forbindelse med Eures for at sikre en fælles visuel identitet.

Artikel 12

Samarbejde med andre tjenester og net

Eures-medlemmerne og -partnerne samarbejder aktivt med andre europæiske informations- og rådgivningstjenester og net på europæisk, nationalt og regionalt niveau for at opnå en synergieffekt og undgå overlapninger.

Artikel 13

Ophævelse

Beslutning 2003/8/EF ophæves. Den finder dog fortsat anvendelse på operationer, i forbindelse med hvilke der er blevet indgivet en ansøgning inden nærværende afgørelses ikrafttræden.

Artikel 14

Anvendelsesdato

Denne afgørelse finder anvendelse fra 1. januar 2014.

Artikel 15

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2012.

På Kommissionens vegne

László ANDOR

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 141 af 27.5.2011, s. 1.

(2)  EFT L 274 af 6.11.1993, s. 32.

(3)  EFT L 257 af 19.10.1968, s. 2.

(4)  EUT L 5 af 10.1.2003, s. 16.


Top