EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0696

2012/696/EU: Kommissionens afgørelse af 6. november 2012 om ændring af afgørelse 2012/88/EU om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne i det transeuropæiske jernbanesystem (meddelt under nummer C(2012) 7325) EØS-relevant tekst

OJ L 311, 10.11.2012, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 256 - 266

No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2016; stiltiende ophævelse ved 32016R0919

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/696/oj

10.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/3


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 6. november 2012

om ændring af afgørelse 2012/88/EU om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne i det transeuropæiske jernbanesystem

(meddelt under nummer C(2012) 7325)

(EØS-relevant tekst)

(2012/696/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 16. april 2012 fremsatte Det Europæiske Jernbaneagentur en henstilling med referencen ERA/REC/03-2012/ERTMS. Denne henstilling ligger til grund for nærværende afgørelse.

(2)

Jernbanesektoren havde anmodet om udvikling af yderligere funktioner i ERTMS/ETCS-systemet (European Rail Traffic Management System/European Train Control System) for at gøre det lettere at tage ETCS i brug hurtigt på de eksisterende konventionelle banestrækninger, og denne udviklingsopgave indgik i det aftalememorandum, som Europa-Kommissionen og sektorens organisationer indgik i juli 2008. I denne afgørelse bør disse yderligere funktioner indsættes i en ny basisversion af specifikationerne, den såkaldte »baseline 3«, som ansøgerne kan anvende hele vejen i gennem i stedet for de ERTMS/ETCS-specifikationer, der er fastsat i Kommissionens afgørelse 2012/88/EU af 12. januar 2012 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne i det transeuropæiske jernbanesystem (2) (seneste udgave af baseline 2, der også betegnes 2.3.0d). Et vigtigt træk ved baseline 3 er, at tog med ERTMS/ETCS-udstyr efter baseline 3-specifikationerne skulle kunne køre på strækninger med ERTMS/ETCS efter baseline 2-specifikationerne, uden at ERTMS/ETCS-systemet giver anledning til yderligere tekniske eller driftsmæssige restriktioner. Det skulle også være muligt at konfigurere baseline 3 på strækninger således, at det sikres, at de er kompatible med tog, der har ERTMS/ETCS-udstyr efter baseline 2-specifikationerne (kun ved anvendelse af funktioner fra version 2.3.0d). Baseline 3 løser også udestående punkter i ERTMS/ETCS såsom bremsekurver og ergonomiske forhold ved DMI.

(3)

Det anerkendes, at specifikationerne i baseline 2 har været stabile siden vedtagelsen af Kommissionens beslutning 2008/386/EF af 23. april 2008 om ændring af bilag A i beslutning 2006/679/EF om den tekniske specifikation for interoperabilitet vedrørende delsystemet Styringskontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog og bilag A i beslutning 2006/860/EF om den tekniske specifikation for interoperabilitet vedrørende delsystemet Togkontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog (3). Der bør derfor fortsat være muligt at bruge dem. Dog anvendes de reviderede testspecifikationer (som der henvises til i bilag A, tabel A2, indeks 37b og 37c) for det mobile ERTMS/ETCS-udstyr. Da baseline 3 afklarer et antal udestående punkter, bør implementeringen af baseline 2 på disse punkter desuden bygge på de relevante specifikationer i baseline 3, jf. bilag A.

(4)

Det Europæiske Jernbaneagentur har revideret ERTMS-specifikationerne til mobilkommunikationsfunktioner for jernbaner GSM-R (som der henvises til i bilag A, tabel A2, indeks 32, 33, 34 og 65). De reviderede specifikationer ændrer ikke kravene, men indeholder en klar og utvetydig klassificering af de eksisterende obligatoriske krav i dokumenterne om EIRENE-nettet (European Integrated Radio Enhanced Network) og letter derved certificering, etablering af overensstemmelse og verifikation.

(5)

Hvad angår specifikationer, der er angivet som »reserveret« i bilag A, tabel A2, indeholder det aftalememorandum, som Europa-Kommissionen, Det Europæiske Jernbaneagentur og organisationerne i den europæiske jernbanesektor indgik den 16. april 2012 om at styrke samarbejdet om forvaltningen af ERTMS, en række bestemmelser, herunder om, at Det Europæiske Jernbaneagentur fastsætter en tidsplan, der skal sikre, at testspecifikationerne valideres, og at disse »reserverede« specifikationer tilvejebringes i tide.

(6)

Afgørelse 2012/88/EU bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 29, stk. 1, i direktiv 2008/57/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2012/88/EU foretages der følgende ændringer:

1)

Artikel 6 udgår.

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 6a

Under gennemførelsen af den TSI, der er fastsat i bilag III til denne afgørelse, finder et af de to sæt specifikationer, der er anført i bilag A, tabel A 2, anvendelse. Baseline 3-specifikationerne skal vedligeholdes således, at tog med ERTMS/ETCS-udstyr efter baseline 3-specifikationerne, kan køre på strækninger med ERTMS/ETCS efter baseline 2-specifikationerne uden yderligere tekniske eller driftsmæssige restriktioner.«

3)

Bilag A affattes som angivet i bilag I til denne afgørelse.

4)

Bilag G affattes som angivet i bilag II til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2013.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november 2012.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUT L 51 af 23.2.2012, s. 1.

(3)  EUT L 136 af 24.5.2008, s. 11.


BILAG I

»BILAG A

Referencer

For hver henvisning i grundparametrene (kapitel 4 i denne TSI) angiver følgende tabel de tilsvarende obligatoriske specifikationer via indekset i tabel A 2.

Tabel A 1

Reference i kapitel 4

Indeksnummer (se tabel A 2)

4.1

4.1a

1, 4

4.1b

32

4.1c

3

 

 

4.2.1

4.2.1 a

27, 78

4.2.1 b

28

 

 

4.2.2

4.2.2.a

14

4.2.2.b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.2.c

31, 37b, c, d

4.2.2.d

18, 20

4.2.2.e

6

4.2.2.f

7

 

 

4.2.3

4.2.3 a

14

4.2.3 b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.3 c

31, 37 b, c, d

4.2.3 d

18, 21

 

 

4.2.4

4.2.4 a

64, 65

4.2.4 b

66

4.2.4 c

67

4.2.4 d

68

4.2.4 e

73, 74

4.2.4 f

32, 33

4.2.4 g

48

4.2.4 h

69, 70

4.2.4 j

71, 72

4.2.4 k

75, 76

 

 

4.2.5

4.2.5 a

64, 65

4.2.5 b

10, 39, 40

4.2.5c

19, 20

4.2.5 d

9, 43

4.2.5 e

16, 50

 

 

4.2.6

4.2.6 a

8, 25, 26, 36 c, 49, 52

4.2.6 b

29, 45

4.2.6 c

46

4.2.6 d

34

4.2.6 e

20

4.2.6 f

44

 

 

4.2.7

4.2.7 a

12

4.2.7 b

62, 63

4.2.7 c

34

4.2.7 d

9

4.2.7 e

16

 

 

4.2.8

4.2.8 a

11, 79

 

 

4.2.9

4.2.9 a

23

 

 

4.2.10

4.2.10 a

77 (section 3.1)

 

 

4.2.11

4.2.11 a

77 (section 3.2)

 

 

4.2.12

4.2.12 a

6, 51

 

 

4.2.13

4.2.13 a

32, 33, 51, 80

 

 

4.2.14

4.2.14 a

5

 

 

4.2.15

4.2.15 a

38

Specifikationer

Et af de to sæt af specifikationer, der er anført i tabel A 2 i dette bilag, finder anvendelse.

Dokumenter, som der henvises til i en specifikation, der er opført i tabel A 2, anses for kun at være til orientering, medmindre andet er anført i tabel A 2.

Bemærk:

Specifikationer, der er angivet som »Reserveret« i tabel A 2, er også opført som udestående punkter i bilag G, når der er behov for anmeldelse af nationale forskrifter for at afslutte de tilsvarende udestående punkter.. Reserverede dokumenter, der ikke er anført som udestående punkter, er ment som forbedringer af systemet.

Tabel A 2

Liste over obligatoriske specifikationer

Indeksnr.

Specifikationssæt nr. 1

(ETCS baseline 2 og GSM-R baseline 0)

Specifikationssæt nr. 2

(ETCS baseline 3 og GSM-R baseline 0)

Reference

Specifikationens titel

Version

Noter

Reference

Specifikationens titel

Version

Noter

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

 

Udgået

 

 

 

2

Udgået

 

 

 

Udgået

 

 

 

3

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

3.0.0

 

4

UNISIG SUBSET-026

System Requirements Specification

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-026

System Requirements Specification

3.3.0

 

5

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.3.0

Note 1

UNISIG SUBSET-027

FIS Juridical Recording

3.0.0

 

6

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

 

ERA_ERTMS_015560

ETCS Driver Machine interface

3.3.0

 

7

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-034

Train Interface FIS

3.0.0

 

8

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

3.0.0

 

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

 

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

3.0.0

 

10

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

3.0.0

 

11

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

3.0.0

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.3.0

 

Reserveret

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

 

 

13

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

3.2.0

 

14

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

3.1.0

 

15

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI Annex A documents

1.2.0

 

Udgået

 

 

 

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.4.0

 

17

Udgået

 

 

 

Udgået

 

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

 

Udgået

 

 

 

19

UNISIG SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

3.0.0

 

20

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

3.0.0

 

21

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

 

Udgået

 

 

 

22

Udgået

 

 

 

Udgået

 

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

3.0.0

 

24

Udgået

 

 

 

Udgået

 

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

3.0.0

 

26

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

3.0.0

 

27

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

2.5.0

 

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

3.2.0

 

28

Reserveret

Reliability — availability requirements

 

 

Reserveret

Reliability — availability requirements

 

 

29

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface »K«

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface »K«

2.0.0

 

30

Udgået

 

 

 

Udgået

 

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

Functional requirements for an on-board reference test facility

2.0.2

 

Reserveret

UNISIG SUBSET-094

Functional requirements for an on-board reference test facility

 

 

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.3.0

 

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.3.0

 

33

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.3.0

 

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.3.0

 

34

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

35

Udgået

 

 

 

Udgået

 

 

 

36 a

Udgået

 

 

 

Udgået

 

 

 

36 b

Udgået

 

 

 

Udgået

 

 

 

36 c

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

 

Reserveret

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

 

 

37 a

Udgået

 

 

 

Udgået

 

 

 

37 b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.3.3

 

Reserveret

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

 

 

37 c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.3.3

 

Reserveret

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

 

 

37 d

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.2

 

Reserveret

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

 

 

37 e

Udgået

 

 

 

Udgået

 

 

 

38

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

39

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

3.0.0

 

40

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

3.0.0

 

41

Udgået

 

 

 

Udgået

 

 

 

42

Udgået

 

 

 

Udgået

 

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

 

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

3.0.0

 

44

Reserveret

Odometry FIS

 

 

Reserveret

Odometry FIS

 

 

45

UNISIG SUBSET-101

Interface »K« Specification

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-101

Interface »K« Specification

2.0.0

 

46

UNISIG SUBSET-100

Interface »G« Specification

1.0.1

 

UNISIG SUBSET-100

Interface »G« Specification

2.0.0

 

47

Udgået

 

 

 

Udgået

 

 

 

48

Reserveret

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

 

Reserveret

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

 

49

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

3.0.0.

 

50

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.1.0

 

51

Reserveret

Ergonomic aspects of the DMI

 

 

Udgået

 

 

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

3.0.0

 

53

Udgået

 

 

 

Udgået

 

 

 

54

Udgået

 

 

 

Udgået

 

 

 

55

Udgået

 

 

 

Udgået

 

 

 

56

Udgået

 

 

 

Udgået

 

 

 

57

Udgået

 

 

 

Udgået

 

 

 

58

Udgået

 

 

 

Udgået

 

 

 

59

Udgået

 

 

 

Udgået

 

 

 

60

Udgået

 

 

 

UNISIG SUBSET-104

ETCS System Version Management

3.1.0

 

61

Udgået

 

 

 

Udgået

 

 

 

62

Reserveret

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

 

Udgået

 

 

 

63

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

3.0.0

 

64

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM);

Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Note 2

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM);

Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Note 2

65

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.2.0

Note 3

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.2.0

Note 3

66

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI Options for Interoperability

1

 

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI Options for Interoperability

1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.1

 

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.1

 

68

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM;

Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.1.0

 

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM;

Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.1.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls«

4

 

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls«

4

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

4

 

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

4

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4

 

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

74

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

1.0

 

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

1.0

 

78

Reserveret

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

Reserveret

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

79

Ikke relevant

Ikke relevant

 

 

UNISIG SUBSET-114

KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS

1.0.0

 

80

Ikke relevant

Ikke relevant

 

 

Reserveret

GSM-R Driver Machine Interface

 

 

Note 1:

Det er kun den funktionelle beskrivelse af de oplysninger, der skal registreres, som er obligatorisk, ikke grænsefladens tekniske egenskaber.

Note 2:

De specifikationer, der er anført i afsnit 2.1 i EN 301 515 er obligatoriske.

Note 3:

De ændringsanmodninger (CR), der er opført i tabel 1 og 2 i TR 102 281 er obligatoriske.

Tabel A 3

Liste over obligatoriske standarder

De standarder, der er anført i denne tabel anvendes i certificeringsprocessen, jf. dog denne TSI's kapitel 4 og 6.

Nr.

Reference

Dokumenttitel og bemærkninger

Version

A1

EN 50126

Jernbaneanvendelser — Specifikation og eftervisning af pålidelighed, tilgængelighed, servicerbarhed og sikkerhed (RAMS)

1999

A2

EN 50128

Jernbaneanvendelser — Kommunikations-, signal- og processystemer — Programmel for styre- og sikkerhedssystemer

2001

A3

EN 50129

Jernbaneanvendelser — Kommunikations-, signalgivnings- og databehandlingssystemer — Sikkerhedsrelaterede elektroniske systemer til signaludstyr

2003

A4

EN 50159-1

Jernbaneanvendelser — Datakommunikation, signalering og databehandling — Del 1: Sikkerhedsrelateret kommunikation i lukkede transmissionssystemer

2001

A5

EN 50159-2

Jernbaneanvendelser — Datakommunikation, signalering og databehandling — Del 2: Sikkerhedsrelateret kommunikation i åbne transmissionssystemer

2001«


BILAG II

»BILAG G

UDESTÅENDE PUNKTER

Udestående punkt

Noter

Bremseforhold

Det gælder kun for ERTMS/ETCS baseline 2 (se bilag A, tabel A 2, indeks 15).

Løst for ERTMS/ETCS baseline 3 (se bilag A, tabel A 2, indeks 4 og 13).

Indeks 28 — Krav om driftssikkerhed og tilgængelighed

Hyppig forekomst af uregelmæssige driftsforhold pga. svigt i togkontrol- og kommunikationsudstyret vil forringe systemsikkerheden.

Mindste hjuldiameter for hastigheder over 350 km/h

Se bilag A, tabel A 2, indeks 77.

Mindste akselafstand for hastigheder over 350 km/h

Se bilag A, tabel A 2, indeks 77.

Område mellem hjulene frit for metal og induktive komponenter

Se bilag A, tabel A 2, indeks 77.

Dette punkt er ikke udestående for godsvogne.

Egenskaber ved sand til sanding af spor

Se bilag A, tabel A 2, indeks 77.

Køretøjets metalmasse

Se bilag A, tabel A 2, indeks 77.

Kombination af egenskaber ved rullende materiel, der påvirker kortslutningsimpedans

Se bilag A, tabel A 2, indeks 77.

Elektromagnetisk interferens (kørestrøm)

Se bilag A, tabel A 2, indeks 77.

Elektromagnetisk interferens (elektromagnetiske felter)

Se bilag A, tabel A 2, indeks 77.

Dette er ikke et udestående punkt for andre kørestrømssystemer end jævnstrøm.

Køretøjsimpedans

Se bilag A, tabel A 2, indeks 77.

Jævnstrøms- og lavfrekvenskomponenter i kørestrøm

Se bilag A, tabel A 2, indeks 77.

Anvendelse af magnetskinne- og hvirvelstrømsbremser

Se bilag A, tabel A 2, indeks 77.

Indeks 78 — Sikkerhedskrav til ETCS DMI-funktioner

Dette udestående punkt vedrører grænsefladen mellem det mobile ETCS-udstyr og lokomotivføreren, dvs. fejl i informationsvisning og i data- og kommandoindtastning.«


Top