EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0630

2012/630/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 5. oktober 2012 om anerkendelse af, at Canadas retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer EØS-relevant tekst

OJ L 278, 12.10.2012, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 272 - 273

No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2019; ophævet ved 32019D1277

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/630/oj

12.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 278/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 5. oktober 2012

om anerkendelse af, at Canadas retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer

(EØS-relevant tekst)

(2012/630/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (1), særlig artikel 5, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 12. juni 2009 gav Kommissionen Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR), hvis opgaver er blevet overtaget af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), der er oprettet den 1. januar 2011 i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (2), et mandat og anmodede om rådgivning med hensyn til den tekniske evaluering af Canadas retlige og tilsynsmæssige rammer vedrørende kreditvurderingsbureauer.

(2)

I sin udtalelse af 18. april 2012 foreslog ESMA, at de canadiske retlige og tilsynsmæssige rammer vedrørende kreditvurderingsbureauer anses for at være ækvivalente med EU's retsforskrifter om kreditvurderingsbureauer.

(3)

Ifølge artikel 5, stk. 6, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal opfyldelsen af tre betingelser undersøges, for at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer kan anses for at være ækvivalente med forordning (EF) nr. 1060/2009.

(4)

I henhold til den første betingelse skal kreditvurderingsbureauer i det pågældende tredjeland være underlagt krav om godkendelse eller registrering og effektivt løbende tilsyn og håndhævelse. Canada har et omfattende og retligt bindende regelsæt om kreditvurderingsbureauer og anvendelsen af kreditvurderinger. National Instrument 25-101 Designated Rating Organizations (DRO) blev indført den 27. januar 2012 og trådte i kraft den 20. april 2012. I henhold til disse forskrifter skal kreditvurderingsbureauer registreres hos Canadian Securities Administrators (CSA), og CSA skal føre løbende tilsyn med kreditvurderingsbureauerne. For at kunne gennemføre sine tilsynsopgaver er CSA tillagt en lang række omfattende beføjelser. CSA har beføjelse til at kræve adgang til regnskabsbøger, optegnelser og dokumenter i kreditvurderingsbureauers besiddelse og at kræve andre relevante oplysninger, herunder udskrifter af telefonsamtaler og datatrafik. CSA har også beføjelser til at foretage kontrol på stedet og undersøge regnskabsbøger og optegnelser. CSA kan desuden indklage kreditvurderingsbureauer, der overtræder bestemmelserne i National Instrument 25-101, og anvende de beføjelser, som er til rådighed i tilfælde af overtrædelse af lovgivningen om værdipapirer. Blandt andet kan CSA træffe afgørelse om ophævelse af en DRO’s status som udpeget organ, pålægge bøder på op til 1 000 000 CAD for hver manglende overholdelse af dens retlige forpligtelser og kræve, at en DRO afhjælper en eventuel tidligere manglende opfyldelse af kravene. Alle kreditvurderingsbureauer med hjemsted i Canada blev registreret som DRO’er af CSA den 30. april 2012 og har siden da været omfattet af CSA’s løbende tilsyn. Ontario Securities Commission, som er hovedtilsynsførende inden for CSA, har til hensigt at foretage kontrol på stedet mindst hvert andet år. I samarbejdsaftalen mellem ESMA og CSA er der bestemmelser om informationsudveksling om håndhævelses- og tilsynsforanstaltninger truffet over for kreditvurderingsbureauer med grænseoverskridende aktiviteter.

(5)

I henhold til den anden betingelse skal kreditvurderingsbureauer i det pågældende tredjeland være underlagt bindende bestemmelser, der er ækvivalente med bestemmelserne i artikel 6-12 i og bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009. De canadiske retlige og tilsynsmæssige rammer opfylder målsætningerne i forordning (EF) nr. 1060/2009 vedrørende håndteringen af interessekonflikter, de organisatoriske processer og procedurer, som et kreditvurderingsbureau skal have på plads, kvaliteten af vurderinger og vurderingsmetoder, fremlæggelse af kreditvurderinger og den generelle og periodiske offentliggørelse af kreditvurderingsaktiviteter. De canadiske rammer giver således en ækvivalent beskyttelse, når det kommer til integritet, gennemsigtighed, god styring af kreditvurderingsbureauer og pålidelighed af kreditvurderingsaktiviteter.

(6)

I henhold til den tredje betingelse skal det pågældende tredjelands retsforskrifter forhindre indblanding fra tredjelandets tilsynsmyndigheder og øvrige offentlige myndigheder i indholdet af kreditvurderingerne og metoderne. I den forbindelse skal kreditvurderingsbureauer i henhold til sektion B i appendix A til National Instrument 25-101 nedsætte et udvalg med ansvar for gennemførelse af en konsekvent og formel procedure for fastlæggelse og kontrol af de metoder, modeller og vigtigste udgangshypoteser, de anvender. Hverken CSA eller nogen anden offentlig myndighed har bemyndigelse til at blande sig i indholdet af kreditvurderinger eller kreditvurderingsmetoder.

(7)

På baggrund af de gennemgåede faktorer kan betingelserne i artikel 5, stk. 6, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1060/2009 anses som opfyldt af de canadiske retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer. De canadiske retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer bør derfor anses for at være ækvivalente med de retlige og tilsynsmæssige rammer indført ved forordning (EF) nr. 1060/2009. Kommissionen vil i samarbejde med ESMA fortsat følge med i udviklingen i de canadiske retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer og opfyldelsen af de betingelser, som danner grundlag for denne afgørelse.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Men henblik på anvendelse af artikel 5 i forordning (EF) nr. 1060/2009 anses de canadiske retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer for at være ækvivalente med kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. oktober 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1.

(2)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.


Top