Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0490

2012/490/EU: Kommissionens afgørelse af 24. august 2012 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet EØS-relevant tekst

OJ L 231, 28.8.2012, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 005 P. 148 - 152

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/490/oj

28.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 231/16


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 24. august 2012

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet

(EØS-relevant tekst)

(2012/490/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005 (1), særlig artikel 23, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 715/2009 fastsættes der ikke-diskriminerende regler om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet med det formål at sikre et velfungerende indre marked for gas. I de fleste tilfælde er det ikke økonomisk rationelt og effektivt at dublere gastransmissionssystemerne, og derfor stimuleres konkurrencen på naturgasmarkederne ved hjælp af tredjepartsadgang, der åbner infrastrukturen for alle leverandører på en gennemsigtig måde og uden forskelsbehandling. Den hyppige forekomst af aftalemæssige kapacitetsbegrænsninger, hvor netbrugerne ikke kan få adgang til naturgastransmissionsnettene, selvom der fysisk set er kapacitet nok, er en hindring for gennemførelsen af det indre marked for energi.

(2)

Praksis har vist, at selvom visse principper for håndtering af kapacitetsbegrænsninger er taget i brug, f.eks. udbud af afbrydelig kapacitet som foreskrevet i forordning (EF) nr. 1775/2005 af 28. september 2005 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet (2) og forordning (EF) nr. 715/2009, hæmmes udviklingen af et velfungerende indre marked for gas stadig af aftalemæssige kapacitetsbegrænsninger i EU's naturgastransmissionsnet. Derfor er der brug for at ændre retningslinjerne for, hvordan procedurerne for håndtering af kapacitetsbegrænsninger skal anvendes i tilfælde af aftalemæssige kapacitetsbegrænsninger. Som fastsat i forordning (EF) nr. 715/2009, artikel 23, stk. 3, bør de foreslåede retningslinjer afspejle forskelle mellem nationale gassystemer, og der kan fastsættes mindstekrav, som skal opfyldes for at opnå ikke-diskriminerende og gennemsigtige netadgangsbetingelser for så vidt angår procedurer for håndtering af kapacitetsbegrænsninger.

(3)

Procedurerne for håndtering af kapacitetsbegrænsninger bør anvendes, når der optræder aftalemæssige kapacitetsbegrænsninger, og de tager sigte på at afhjælpe begrænsningerne ved at føre ubrugt kapacitet tilbage til markedet, så den kan blive omfordelt som led i de ordinære tildelingsprocesser.

(4)

Ved sammenkoblingspunkter, hvor fysiske kapacitetsbegrænsninger er hyppige, er procedurer for håndtering af kapacitetsbegrænsninger ofte nytteløse. I sådanne tilfælde bør løsningen søges ud fra en netplanlægnings- og investeringsmæssig synsvinkel.

(5)

Som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 (3) har Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (»agenturet«) til opgave at overvåge og analysere gennemførelsen af disse retningslinjer. Der er behov for, at transmissionssystemoperatører offentliggør de oplysninger, der er nødvendige for at identificere forekomsten af aftalemæssige kapacitetsbegrænsninger, i en anvendelig form.

(6)

Som fastsat i forordning (EF) nr. 715/2009, artikel 24, påhviler det de nationale regulerende myndigheder at sikre, at retningslinjerne efterleves.

(7)

For at sikre, at procedurerne for håndtering af kapacitetsbegrænsninger anvendes på den mest effektive måde ved alle sammenkoblingspunkter, og for at maksimere den kapacitet, der står til rådighed i alle tilstødende entry-exit-systemer, er det vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem alle nationale regulerende myndigheder og transmissionssystemoperatører fra forskellige medlemsstater og i hver medlemsstat. De nationale regulerende myndigheder og transmissionssystemoperatører bør bl.a. tage hensyn til bedste praksis og bestræbe sig på at harmonisere procedurer til gennemførelsen af disse retningslinjer. På grundlag af artikel 7 i forordning (EF) nr. 713/2009 bør agenturet og de nationale regulerende myndigheder sikre, at de mest effektive procedurer for håndtering af kapacitetsbegrænsninger gennemføres ved de relevante indfødningspunkter fra og udtagspunkter overalt i Unionen.

(8)

Transmissionssystemoperatørerne er i besiddelse af detaljerede oplysninger om den fysiske brug af systemet og bedst i stand til at vurdere de fremtidige gasstrømme; derfor bør de fastsætte en bestemt ekstra kapacitetsmængde, som skal stilles til rådighed ud over den beregnede tekniske kapacitet. Når transmissionssystemoperatørerne udbyder større uafbrydelig kapacitet, end der teknisk set er til rådighed, ved at tage hensyn til scenarier for gasstrømme og aftalte kapaciteter, bør de honoreres for den risiko, de derved løber. Ved fastsættelsen af transmissionssystemoperatørernes indtægter bør denne ekstrakapacitet dog kun tildeles, hvis al anden kapacitet er blevet tildelt, herunder kapaciteten, der fremkommer ved anvendelse af andre procedurer for håndtering af kapacitetsbegrænsninger. Transmissionssystemoperatørerne bør samarbejde tæt om fastsættelsen af den tekniske kapacitet. Når transmissionssystemoperatørerne skal afhjælpe en potentiel situation med fysiske kapacitetsbegrænsninger, bør de anvende den mest omkostningseffektive foranstaltning, herunder enten tilbagekøb af kapacitet eller andre tekniske eller forretningsmæssige foranstaltninger.

(9)

Forordning (EF) nr. 715/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 51 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF (4)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 715/2009 ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. august 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 211 af 14.8.2009, s. 36.

(2)  EUT L 289 af 3.11.2005, s. 1.

(3)  EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1.

(4)  EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 715/2009 foretages følgende ændringer:

1.

Afsnit 2.2 affattes således:

»2.2.   Procedurer for håndtering af kapacitetsbegrænsninger i tilfælde af aftalemæssige kapacitetsbegrænsninger

2.2.1.   Almindelige bestemmelser

1)

Bestemmelserne i afsnit 2.2 anvendes på sammenkoblingspunkter mellem indfødnings-udtags-systemer, der støder op til hinanden, uanset om de er fysiske eller virtuelle, og uanset om de er beliggende mellem to eller flere medlemsstater eller inden for den samme medlemsstat, hvis der gælder procedurer for kapacitetsreservation på disse punkter. De kan også finde anvendelse på indfødningspunkter fra og udtagspunkter til tredjelande, hvis den pågældende nationale regulerende myndighed har truffet afgørelse om det. Udtagspunkter til slutforbrugerne og til distributionsnet, indfødningspunkter fra LNG-terminaler og produktionsanlæg samt indfødnings-udtags-punkter fra og til lagerfaciliteter er ikke omfattet af bestemmelserne i afsnit 2.2.

2)

På grundlag af de oplysninger, som transmissionssystemoperatørerne har offentliggjort i henhold til afsnit 3 i dette bilag, og som i givet fald er valideret af de nationale tilsynsmyndigheder, skal agenturet inden den 1. marts hvert år og første gang i 2014 offentliggøre en overvågningsrapport om kapacitetsbegrænsninger ved sammenkoblingspunkterne, hvori der redegøres for det foregående års salg af uafbrydelig kapacitet og så vidt muligt er taget hensyn til handel med kapacitet på det sekundære marked og anvendelse af afbrydelig kapacitet.

3)

Ekstrakapacitet, der er frigjort ved hjælp af en af de procedurer for håndtering af kapacitetsbegrænsninger, der er omhandlet i afsnit 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 og 2.2.5, skal den eller de pågældende transmissionssystemoperatører udbyde i den ordinære tildelingsproces.

4)

De foranstaltninger, der er fastsat i afsnit 2.2.2, 2.2.4 og 2.2.5, gennemføres fra den 1. oktober 2013. Afsnit 2.2.3, punkt 1)-5), finder anvendelse fra den 1. juli 2016.

2.2.2.   Kapacitetsforøgelse ved hjælp af en overtegnings- og tilbagekøbsordning

1)

Transmissionssystemoperatørerne skal foreslå og, når forslaget er godkendt af den nationale regulerende myndighed, iværksætte en incitamentbaseret ordning for overtegning og tilbagekøb med det formål at udbyde uafbrydelig ekstrakapacitet. Før gennemførelsen skal den nationale tilsynsmyndighed rådføre sig med de nationale tilsynsmyndigheder i tilstødende medlemsstater og tage højde for de tilstødende nationale tilsynsmyndigheders udtalelser. Ekstrakapacitet defineres som uafbrydelig kapacitet, der tilbydes oven i den tekniske kapacitet på et sammenkoblingspunkt, der er beregnet på grundlag af denne forordnings artikel 16, stk. 1.

2)

Formålet med overtegnings- og tilbagekøbsordningen er at give transmissionssystemoperatørerne et incitament til at udbyde ekstrakapacitet, idet der tages hensyn til tekniske forhold som brændværdi, temperatur, forventet forbrug ved det relevante indfødnings-udtags-system og kapaciteten i de tilstødende net. Transmissionssystemoperatørerne skal anvende en dynamisk metode til at nyberegne indfødnings-udtags-systemets tekniske kapacitet eller ekstrakapacitet.

3)

Overtegnings- og tilbagekøbsordningen skal bygge på et incitamentsystem, der afspejler den risiko, transmissionssystemoperatørerne løber ved at udbyde ekstrakapacitet. Ordningen skal struktureres på en sådan måde, at indtægterne ved salg af ekstrakapacitet og omkostningerne ved tilbagekøbsordningen eller ved foranstaltninger i medfør af punkt 6) deles mellem transmissionssystemoperatørerne og netbrugerne. De nationale tilsynsmyndigheder træffer afgørelse om fordelingen af indtægter og omkostninger mellem transmissionssystemoperatøren og netbrugeren.

4)

Med det formål at bestemme transmissionssystemoperatørernes indtægter skal den tekniske kapacitet, herunder også returneret kapacitet og efter omstændighederne kapacitet, der frigøres ved at anvende »use it or lose it«-mekanismer (»forbrug eller tab«) på uafbrydelig kapacitet et døgn frem og på langfristet kapacitet, anses for tildelt før en eventuel ekstrakapacitet.

5)

Ved bestemmelsen af ekstrakapaciteten skal transmissionssystemoperatøren tage hensyn til statistiske scenarier for, hvor store mængder fysisk uudnyttet kapacitet der sandsynligvis på ethvert givet tidspunkt vil være ved sammenkoblingspunkterne. I denne forbindelse skal der også tages hensyn til en risikoprofil for udbud af ekstrakapacitet, der ikke medfører en uforholdsmæssigt stor tilbagekøbsforpligtelse. Overtegnings- og tilbagekøbsordningen skal også anslå sandsynligheden for og udgifterne ved tilbagekøb af kapacitet på markedet, og sikre, at dette afspejles i størrelsen af den ekstrakapacitet, der stilles til rådighed.

6)

Hvor det er nødvendigt af hensyn til systemintegriteten, skal transmissionssystemoperatørerne anvende en markedsbaseret tilbagekøbsprocedure, der giver netbrugerne mulighed for at udbyde kapacitet. Netbrugerne skal orienteres om den gældende tilbagekøbsprocedure. Anvendelsen af en tilbagekøbsprocedure berører ikke de gældende nødforanstaltninger.

7)

Inden transmissionssystemoperatørerne anvender en tilbagekøbsprocedure, skal de kontrollere, om systemintegriteten kan opretholdes omkostningseffektivt ved hjælp af andre tekniske eller forretningsmæssige foranstaltninger.

8)

En transmissionssystemoperatør, der stiller forslag om en overtegnings- og tilbagekøbsordning, skal fremlægge alle relevante data, overslag og modeller for den nationale regulerende myndighed, så denne kan vurdere ordningen. Transmissionssystemoperatøren skal regelmæssigt rapportere til den nationale regulerende myndighed om, hvordan ordningen fungerer, og fremlægge alle relevante oplysninger, når den nationale regulerende myndighed anmoder om det. Den nationale regulerende myndighed kan anmode transmissionssystemoperatøren om at ændre ordningen.

2.2.3.   »Use it or lose it«-mekanisme for uafbrydelig kapacitet et døgn frem

1)

De nationale regulerende myndigheder skal forlange, at transmissionssystemoperatørerne over for hver netbruger på sammenkoblingspunkterne mindst anvender punkt 3)'s regler om ændringer af den oprindelige nominering, hvis agenturets årlige overvågningsrapport, jf. afsnit 2.2.1, punkt 2), viser, at efterspørgslen i forbindelse med kapacitetstildelingen i det år, overvågningsrapporten omfatter, i sammenkoblingspunkter oversteg udbuddet — til mindsteprisen, hvor der er tale om auktioner — af produkter, der skulle bruges enten i det pågældende år eller i et af de to efterfølgende år:

a)

kapacitetsbegrænsninger for mindst tre produkter med uafbrydelig kapacitet af en varighed på en måned eller

b)

for så vidt angår mindst to produkter med uafbrydelig kapacitet af en varighed på et kvartal eller

c)

for så vidt angår mindst ét produkt med uafbrydelig kapacitet af en varighed på et år eller mere eller

d)

i tilfælde, hvor der ikke har været udbudt produkter med uafbrydelig kapacitet og med en varighed af en måned eller længere.

2)

Viser den årlige overvågningsrapport, at det er usandsynligt, at den situation, der er defineret i punkt 1), vil komme igen i de følgende tre år, f.eks. fordi kapaciteten øges på grund af fysisk udvidelse af nettet eller opsigelse af langtidskontrakter, kan de relevante nationale regulerende myndigheder vedtage at »use it or lose it«-mekanismen for uafbrydelig kapacitet et døgn frem skal bortfalde.

3)

Renominering af uafbrydelig kapacitet er tilladt op til 90 % og ned til 10 % af den kapacitet, som der er indgået aftale om med en netbruger på sammenkoblingspunktet. Hvis nomineringen overstiger 80 % af den aftalte kapacitet, kan halvdelen af den ikke-nominerede mængde dog renomineres i opadgående retning. Hvis nomineringen ikke overstiger 20 % af den aftalte kapacitet, kan halvdelen af den nominerede mængde renomineres i nedadgående retning. Anvendelsen af dette punkt berører ikke de gældende nødforanstaltninger.

4)

Den oprindelige indehaver af den aftalte kapacitet kan renominere den del af sin aftalte uafbrydelige kapacitet, som der gælder restriktioner for, som afbrydelig kapacitet.

5)

Punkt 3) finder ikke anvendelse på netbrugere — personer eller virksomheder og de virksomheder, de kontrollerer, jf. artikel 3 i forordning (EF) nr. 139/2004 — der havde mindre end 10 % af det foregående års gennemsnitlige tekniske kapacitet på sammenkoblingspunktet.

6)

For sammenkoblingspunkter, hvor der anvendes en »use it or lose it«-mekanisme for uafbrydelig kapacitet et døgn frem i overensstemmelse med punkt 3), skal den nationale regulerende myndighed vurdere sammenhængen med overtegnings- og tilbagekøbsordningen, jf. afsnit 2.2.2, og myndigheden kan på dette grundlag træffe afgørelse om ikke at anvende afsnit 2.2.2 på disse sammenkoblingspunkter. En sådan afgørelse skal straks meddeles agenturet og Kommissionen.

7)

En national regulerende myndighed kan vedtage at anvende en »use it or lose it«-mekanisme for uafbrydelig kapacitet et døgn frem i overensstemmelse med punkt 3) på ethvert sammenkoblingspunkt. Inden den nationale regulerende myndighed træffer afgørelse, skal den høre de tilstødende medlemsstaters nationale regulerende myndigheder. Den nationale regulerende myndighed tager i forbindelse med sine afgørelser hensyn til de tilstødende nationale regulerende myndigheders udtalelser.

2.2.4.   Returnering af aftalt kapacitet

Transmissionssystemoperatørerne skal acceptere enhver returnering af uafbrydelig kapacitet, som netbrugeren har indgået aftale om på et sammenkoblingspunkt, undtagen kapacitetsprodukter med en varighed på et døgn eller mindre. Netbrugerens rettigheder og pligter i henhold til kapacitetsaftalen gælder fortsat, indtil transmissionssystemoperatøren omfordeler kapaciteten, og i det omfang transmissionssystemoperatøren ikke omfordeler kapaciteten. Den returnerede kapacitet anses først for omfordelt, når al den til rådighed stående kapacitet er tildelt. Transmissionssystemoperatøren underretter straks netbrugeren om enhver omfordeling af den returnerede kapacitet. Den nationale regulerende myndighed skal godkende de nærmere vilkår og betingelser for returnering af kapacitet, navnlig for tilfælde, hvor flere netbrugere returnerer deres kapacitet.

2.2.5.   »Use it or lose it«-mekanisme for langfristet kapacitet

1)

De nationale regulerende myndigheder skal forlange, at transmissionssystemoperatørerne helt eller delvis trækker den aftalte kapacitet tilbage, som en netbruger systematisk har underudnyttet på et sammenkoblingspunkt, når denne bruger ikke har solgt eller på rimelige vilkår har udbudt sin uudnyttede kapacitet til salg, og andre netbrugere anmoder om uafbrydelig kapacitet. Der er navnlig tale om systematisk underudnyttelse af aftalt kapacitet, hvis:

a)

netbrugeren bruger mindre end 80 % i gennemsnit af sin aftalte kapacitet både fra den 1. april til den 30. september og fra den 1. oktober til den 31. marts med en effektiv aftaleløbetid på mere end et år, uden at dette har kunnet begrundes behørigt, eller

b)

netbrugeren systematisk nominerer tæt på 100 % af sin aftalte kapacitet og renominerer i nedadgående retning for at omgå reglerne i afsnit 2.2.3, punkt 3).

2)

Anvendelse af en »use it or lose it«-mekanisme for uafbrydelig kapacitet et døgn frem må ikke anses for at være en grund til ikke at anvende punkt 1).

3)

Tilbagetrækning skal medføre, at netbrugeren mister sin aftalte kapacitet helt eller delvis for en bestemt periode eller for resten af den effektive aftaleløbetid. Netbrugerens rettigheder og pligter i henhold til kapacitetsaftalen gælder fortsat, indtil transmissionssystemoperatøren omfordeler kapaciteten, og i det omfang transmissionssystemoperatøren ikke omfordeler kapaciteten.

4)

Transmissionssystemoperatørerne forelægger regelmæssigt de nationale regulerende myndigheder alle de data, der er nødvendige for at overvåge udnyttelsesgraden for aftalt kapacitet med en effektiv aftaleløbetid på over et år eller med tilbagevendende kvartaler, der dækker mindst to år.«

2.

Afsnit 3.1.1, punkt 1), ændres således:

a)

Litra e) affattes således:

»e)

i et downloadbart format, der er aftalt mellem transmissionssystemoperatørerne og de nationale regulerende myndigheder — på grundlag af en udtalelse, som agenturet skal fremsætte, om et harmoniseret format — og som gør det muligt at foretage kvantitative analyser«.

b)

Følgende indsættes som litra h):

»h)

alle data skal fra den 1. oktober 2013 stilles til rådighed på én central EU-platform, der etableres af ENTSOG på et omkostningseffektivt grundlag.«

3.

I afsnit 3.3, punkt 1), indsættes som litra h), i), j), k) og l):

»h)

forekomsten af afviste, juridisk gyldige anmodninger om produkter med uafbrydelig kapacitet af en varighed på en måned eller mere, herunder hvor mange anmodninger og hvor store mængder der er afvist, og

i)

hvor der er tale om auktioner: hvor og hvornår produkter med uafbrydelig kapacitet af en varighed på en måned eller mere er blevet solgt til priser, der var højere end mindsteprisen

j)

hvor og hvornår der ikke er blevet udbudt noget produkt med uafbrydelig kapacitet af en varighed på en måned eller mere i den ordinære tildelingsproces

k)

hvor stor en kapacitet, der i alt er stillet til rådighed ved anvendelse af de procedurer for håndtering af kapacitetsbegrænsninger, der er fastsat i afsnit 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 og 2.2.5 for hver anvendt procedure for håndtering af kapacitetsbegrænsninger

l)

litra h) -k) finder anvendelse fra den 1. oktober 2013«.


Top