EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0415

2012/415/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. juli 2012 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende bluetongue og Simbu-virus (meddelt under nummer C(2012) 4882) EØS-relevant tekst

OJ L 194, 21.7.2012, p. 26–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 124 - 130

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/415/oj

21.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 18. juli 2012

om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende bluetongue og Simbu-virus

(meddelt under nummer C(2012) 4882)

(EØS-relevant tekst)

(2012/415/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 88/407/EØF af 14. juni 1988 om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med tyresæd og indførsel heraf (1), særlig artikel 10, stk. 2, første afsnit, og artikel 11, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU af 20. september 2011 om import af tyresæd til Unionen (2) er der opstillet en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af tyresæd, og supplerende garantier med hensyn til bestemte dyresygdomme, som skal gives af visse tredjelande opført i bilag I til samme afgørelse. Der fastsættes også krav vedrørende udstedelse af certifikater til brug ved import af tyresæd til Unionen.

(2)

Standarddyresundhedscertifikatet i del 1, afsnit A, i bilag II til gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU indeholder dyresundhedsmæssige betingelser for import til Unionen af tyresæd, der er opsamlet, behandlet og opbevaret i overensstemmelse med direktiv 88/407/EØF, som ændret ved Rådets direktiv 2003/43/EF (3).

(3)

I henhold til de nuværende dyresundhedsmæssige krav vedrørende bluetongue i standardsundhedscertifikatet i del 1, afsnit A, i bilag II til gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU skal donordyr opfylde importbetingelserne for tyresæd i kapitlet om bluetongue i terrestriske dyrs sundhedskodeks fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE). I nævnte kapitel anbefales en række risikoreducerende foranstaltninger, som tager sigte på enten at beskytte pattedyrværten mod at blive udsat for den infektiøse vektor eller at inaktivere virusset med antistoffer. Af hensyn til retssikkerheden bør de relevante betingelser og garantier, der skal henholdsvis opfyldes og gives af det eksporterende tredjeland afhængigt af den epidemiologiske situation, klart være angivet i standardsundhedscertifikatet.

(4)

OIE har ydermere udarbejdet et kapitel om overvågning til påvisning af arthropod-vektorer for dyresygdomme i terrestriske dyrs sundhedskodeks. Disse anbefalinger omfatter ikke overvågning af drøvtyggere for antistoffer mod Simbu-virus, såsom Akabane- og Aino-virus af Bunyaviridae-familien, som tidligere blev anset for at være en økonomisk fordelagtig metode til at fastlægge udbredelsen af kompetente bluetonguevektorer, indtil der forelå yderligere information om spredningen af de pågældende sygdomme.

(5)

Dertil kommer, at OIE ikke nævner Akabane- og Aino-sygdomme i terrestriske dyrs sundhedskodeks. Kravet om årlig testning for disse sygdomme med henblik på at dokumentere fravær af vektoren bør derfor udgå af bilag I til gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU og fra standardsundhedscertifikatet i del 1, afsnit A, i bilag II til samme afgørelse.

(6)

Gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

For at undgå enhver afbrydelse af handelen bør det i en overgangsperiode på visse betingelser være tilladt at anvende dyresundhedscertifikater udstedt i henhold til gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU i den version, der var gældende indtil de ændringer, som gennemføres ved nærværende afgørelse.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilagene til gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

I en overgangsperiode, som udløber den 30. juni 2013, tillader medlemsstaterne import fra tredjelande af sæd og lagre af sæd, der ledsages af et dyresundhedscertifikat udstedt senest den 31. maj 2013 i overensstemmelse med modellen i del 1, afsnit A, i bilag II til gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU inden de ændringer, der gennemføres ved nærværende afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2013.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2012.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 194 af 22.7.1988, s. 10.

(2)  EUT L 247 af 24.9.2011, s. 32.

(3)  EUT L 143 af 11.6.2003, s. 23.


BILAG

1)

Bilag I affattes således:

»BILAG I

Liste over tredjelande eller dele heraf, hvorfra medlemsstaterne tillader import af tyresæd

ISO-kode

Tredjelandets navn

Bemærkninger

Beskrivelse af området

(hvis relevant)

Supplerende garantier

AU

Australien

 

Den supplerende garanti med hensyn til prøver, der er fastsat i punkt II.5.4.1 i certifikatet i bilag II, del 1, afsnit A, er obligatorisk.

CA

Canada (1)

 

 

CH

Schweiz (2)

 

 

CL

Chile

 

 

GL

Grønland

 

 

HR

Kroatien

 

 

IS

Island

 

 

NZ

New Zealand

 

 

PM

Saint Pierre og Miquelon

 

 

US

USA

 

Den supplerende garanti, der er fastsat i punkt II.5.4.1 i certifikatet i bilag II, del 1, afsnit A, er obligatorisk.

2)

I bilag II affattes del 1, afsnit A, således:

»AFSNIT A

Standardcertifikat 1 — Dyresundhedscertifikat til brug ved import og transit af tyresæd, der er opsamlet, behandlet og opbevaret i overensstemmelse med Rådets direktiv 88/407/EØF, som ændret ved direktiv 2003/43/EF, og afsendt fra en tyrestation, hvor sæden er opsamlet

Image

Image

Image

Image


(1)  Certifikatet til brug ved import fra Canada er fastlagt i Kommissionens beslutning 2005/290/EF af 4. april 2005 om forenklede certifikater til brug ved import af tyresæd og fersk svinekød fra Canada og om ændring af beslutning 2004/639/EF (kun for sæd opsamlet i Canada), som er fastsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om sundhedsforanstaltninger til beskyttelse af folke- og dyresundheden i samhandelen med levende dyr og animalske produkter, som godkendt ved Rådets afgørelse 1999/201/EF.

(2)  Certifikater til brug ved import fra Schweiz er fastlagt i bilag D til direktiv 88/407/EØF med de ændringer, der er angivet i kapitel VII, del B, punkt 4, i appendiks 2 til bilag 11 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter som godkendt ved afgørelse 2002/309/EF, Euratom truffet af Rådet og Kommissionen, for så vidt angår aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde, den 4. april 2002 om indgåelse af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund.«


Top