EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0411

2012/411/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 17. juli 2012 om ændring af afgørelse 2010/472/EU for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende Simbu-virus og epizootisk hæmorragi (meddelt under nummer C(2012) 4831) EØS-relevant tekst

OJ L 192, 20.7.2012, p. 16–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 97 - 109

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32021R0404 . Latest consolidated version: 01/01/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/411/oj

20.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 192/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 17. juli 2012

om ændring af afgørelse 2010/472/EU for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende Simbu-virus og epizootisk hæmorragi

(meddelt under nummer C(2012) 4831)

(EØS-relevant tekst)

(2012/411/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 2, litra b), artikel 18, stk. 1, første led, og artikel 19, hovedet og litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens afgørelse 2010/472/EU af 26. august 2010 om import til Unionen af sæd, æg og embryoner fra fåre- og gedearter (2) er der opstillet en liste over tredjelande eller dele heraf, hvorfra medlemsstaterne tillader import til Unionen af sendinger af sæd, æg og embryoner fra dyr af fåre- og gedearter. Endvidere fastsættes der supplerende garantier med hensyn til bestemte dyresygdomme, som skal gives af visse tredjelande eller dele heraf, der er opført i bilag I og III til samme afgørelse, ligesom standardsundhedscertifikaterne for sådan import fastlægges i del 2 i bilag II og IV til afgørelsen.

(2)

De dyresundhedsmæssige betingelser vedrørende bluetongue i standardsundhedscertifikaterne i del 2 i bilag II og IV til afgørelse 2010/472/EU er baseret på henstillingerne i kapitel 8.3 i terrestriske dyrs sundhedskodeks fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), som omhandler denne sygdom. I nævnte kapitel anbefales en række risikoreducerende foranstaltninger, som tager sigte på enten at beskytte pattedyrværten mod at blive udsat for den infektiøse vektor eller at inaktivere virusset med antistoffer.

(3)

OIE har ydermere udarbejdet et kapitel om overvågning til påvisning af arthropod-vektorer for dyresygdomme i terrestriske dyrs sundhedskodeks. Disse anbefalinger omfatter ikke overvågning af drøvtyggere for antistoffer mod Simbu-virus, såsom Akabane- og Aino-virus af Bunyaviridae-familien, som tidligere blev anset for at være en økonomisk fordelagtig metode til at fastlægge udbredelsen af kompetente bluetonguevektorer, indtil der forelå yderligere information om spredningen af de pågældende sygdomme.

(4)

Dertil kommer, at OIE ikke nævner Akabane- og Aino-sygdomme i terrestriske dyrs sundhedskodeks. Kravet om årlig testning for disse sygdomme med henblik på at dokumentere fravær af vektoren bør derfor udgå af bilag I og III til afgørelse 2010/472/EU og fra standardsundhedscertifikaterne i del 2 i bilag II og IV til samme afgørelse.

(5)

Endvidere er de dyresundhedsmæssige krav vedrørende epizootisk hæmorragi i standardsundhedscertifikaterne i del 2 i bilag II og IV til afgørelse 2010/472/EU ikke fuldt ud i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU af 20. september 2011 om import af tyresæd til Unionen (3), eller anbefalingerne i OIE's Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals. Nævnte standardsundhedscertifikater bør derfor ændres for at tage hensyn til kravene i gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU og anbefalingerne i nævnte manual.

(6)

Bilagene til afgørelse 2010/472/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

For at undgå enhver afbrydelse af handelen bør det i en overgangsperiode på visse betingelser være tilladt at anvende sundhedscertifikater, der er udstedt i henhold til afgørelse 2010/472/EU i den version, der var gældende indtil de ændringer, som gennemføres ved nærværende afgørelse.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilagene til afgørelse 2010/472/EU ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

I en overgangsperiode, som udløber den 30. juni 2013, tillader medlemsstaterne import fra tredjelande af sendinger af:

a)

sæd fra dyr af fåre- og gedearter, der ledsages af et sundhedscertifikat udstedt senest den 31. maj 2013 i overensstemmelse med standardsundhedscertifikatet i del 2, afsnit A, i bilag II til afgørelse 2010/472/EU i den version, der var gældende indtil de ændringer, som gennemføres ved nærværende afgørelse

b)

æg og embryoner fra dyr af fåre- og gedearter, der ledsages af et sundhedscertifikat udstedt senest den 31. maj 2013 i overensstemmelse med standardsundhedscertifikatet i del 2 i bilag IV til afgørelse 2010/472/EU i den version, der var gældende indtil de ændringer, som gennemføres ved nærværende afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2013.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2012.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUT L 228 af 31.8.2010, s. 74.

(3)  EUT L 247 af 24.9.2011, s. 32.


BILAG

Bilagene til beslutning 2010/472/EU ændres således:

1)

Bilag I affattes således:

»BILAG I

Liste over tredjelande og eller dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af sendinger af sæd fra dyr af fåre- og gedearter

ISO-kode

Tredjelandets navn

Bemærkninger

Beskrivelse af området

(hvis relevant)

Supplerende garantier

AU

Australien

 

Den supplerende garanti med hensyn til prøver, der er fastsat i punkt II.4.9.1 i standardsundhedscertifikatet i bilag II, del 2, afsnit A, er obligatorisk.

CA

Canada

 

Den supplerende garanti med hensyn til prøver, der er fastsat i punkt II.4.9.1 i standardsundhedscertifikatet i bilag II, del 2, afsnit A, er obligatorisk.

CH

Schweiz (1)

 

 

CL

Chile

 

 

GL

Grønland

 

 

HR

Kroatien

 

 

IS

Island

 

 

NZ

New Zealand

 

 

PM

Saint Pierre og Miquelon

 

 

US

USA

 

Den supplerende garanti med hensyn til prøver, der er fastsat i punkt II.4.9.1 i standardsundhedscertifikatet i bilag II, del 2, afsnit A, er obligatorisk.

2)

I bilag II affattes del 2, afsnit A, således:

»Afsnit A

STANDARDCERTIFIKAT 1 – Sundhedscertifikat for sæd, der afsendes fra den godkendte sædopsamlingsstation, som sæden stammer fra

Image

Image

Image

Image

Image

3)

Bilag III affattes således:

»BILAG III

Liste over tredjelande og eller dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af sendinger af æg og embryoner fra dyr af fåre- og gedearter

ISO-kode

Tredjelandets navn

Bemærkninger

Beskrivelse af området

(hvis relevant)

Supplerende garantier

AU

Australien

 

Den supplerende garanti med hensyn til prøver, der er fastsat i punkt II.2.6.1 i standardsundhedscertifikatet i bilag IV, del 2, er obligatorisk.

CA

Canada

 

Den supplerende garanti med hensyn til prøver, der er fastsat i punkt II.2.6.1 i standardsundhedscertifikatet i bilag IV, del 2, er obligatorisk.

CH

Schweiz (2)

 

 

CL

Chile

 

 

GL

Grønland

 

 

HR

Kroatien

 

 

IS

Island

 

 

NZ

New Zealand

 

 

PM

Saint Pierre og Miquelon

 

 

US

USA

 

Den supplerende garanti med hensyn til prøver, der er fastsat i punkt II.2.6.1 i standardsundhedscertifikatet i bilag IV, del 2, er obligatorisk.

4)

I bilag IV affattes del 2 således:

»DEL 2

Standardsundhedscertifikat til brug ved import af sendinger af æg og embryoner fra dyr af fåre- og gedearter

Image

Image

Image

Image


(1)  Certifikater i overensstemmelse med aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter som godkendt ved afgørelse 2002/309/EF, Euratom truffet af Rådet og Kommissionen, for så vidt angår aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde, den 4. april 2002 om indgåelse af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 1).«

(2)  Certifikater i overensstemmelse med aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter som godkendt ved afgørelse 2002/309/EF, Euratom.«


Top