EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0253

2012/253/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 10. maj 2012 om ændring af bilag II til Rådets direktiv 2004/68/EF for så vidt angår de grundlæggende generelle kriterier for, at et område kan betragtes som frit for bluetongue (meddelt under nummer C(2012) 2978) EØS-relevant tekst

OJ L 125, 12.5.2012, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 340 - 341

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/253/oj

12.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 125/51


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 10. maj 2012

om ændring af bilag II til Rådets direktiv 2004/68/EF for så vidt angår de grundlæggende generelle kriterier for, at et område kan betragtes som frit for bluetongue

(meddelt under nummer C(2012) 2978)

(EØS-relevant tekst)

(2012/253/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2004/68/EF af 26. april 2004 om dyresundhedsbestemmelser for import til og transit gennem Fællesskabet af visse levende hovdyr, om ændring af direktiv 90/426/EØF og 92/65/EØF og om ophævelse af direktiv 72/462/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 2004/68/EF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for import til og transit gennem Unionen af levende hovdyr af de arter, der er opført i bilag I til nævnte direktiv.

(2)

Ifølge direktivet tillades import til og transit gennem Unionen af levende hovdyr kun fra tredjelande, der er opført på en liste eller lister, der opstilles eller ændres efter proceduren, der er omhandlet i direktivet.

(3)

Import af levende hovdyr til Unionen må kun tillades, hvis det godkendte tredjeland giver en garanti for, at dyrene kommer fra et sygdomsfrit område, jf. de grundlæggende generelle kriterier, der er opført i bilag II til direktiv 2004/68/EF, og at det er forbudt at føre dyr, som er vaccineret mod de sygdomme, der er opført i nævnte bilag, ind i det pågældende område.

(4)

Bluetongue er opført på listen i bilag II til direktiv 2004/68/EF. I henhold til nævnte bilag gælder det for alle dyrearter, undtagen familien Suidae, at betingelserne for, at et område kan betragtes som frit for bluetongue, er, at der ikke er registreret sygdomstilfælde og foretaget vaccinationer i de seneste 12 måneder med passende kontrol af Culicoides-populationen.

(5)

I de seneste år er »inaktiverede vacciner« mod bluetongue blevet disponible som et resultat af ny teknologi, og de udgør ikke en sådan risiko for uønsket lokal cirkulation af vaccinevirusset hos uvaccinerede kreaturer, får og geder. Det er nu bredt anerkendt, at vaccination med inaktiverede vacciner er det foretrukne redskab til bekæmpelse af bluetongue og forebyggelse af klinisk sygdom hos disse dyr i Unionen.

(6)

Rådets direktiv 2000/75/EF af 20. november 2000 om vedtagelse af specifikke bestemmelser vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse og udryddelse af bluetongue hos får (2) blev derfor ændret for nylig ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/5/EU (3), som foreskriver brug af inaktiverede vacciner i alle dele af EU.

(7)

Som følge af udviklingen i den epidemiologiske situation med hensyn til bluetongue og for at bringe reglerne på linje med de standarder, der er udarbejdet af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), blev Kommissionens forordning (EF) nr. 1266/2007 af 26. oktober 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 2000/75/EF for så vidt angår kontrol med, overvågning af og restriktioner for flytning af visse dyr af modtagelige arter i forbindelse med bluetongue (4) ændret for nylig. EU-reglerne kræver således, at der ikke må være forekommet viruscirkulation i mindst to år, for at et område kan betragtes som frit for bluetongue. Perioden på 12 måneder, der er omhandlet i bilag II til direktiv 2004/68/EF, bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Direktiv 2000/75/EF og forordning (EF) nr. 1266/2007 finder anvendelse på flytninger inden for Unionen af levende hovdyr af arter, der er modtagelige over for bluetongue. De grundlæggende generelle kriterier for, at et område i et tredjeland kan betragtes som frit for bluetongue, jf. bilag II til direktiv 2004/68/EF, bør bringes i overensstemmelse med de krav, der er gældende i Unionen.

(9)

Bilag II til direktiv 2004/68/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag II til direktiv 2004/68/EF affattes teksten om bluetongue således:

»Bluetongue

ingen sygdomstilfælde og ingen vaccinationer i de seneste 24 måneder med passende kontrol af Culicoides-populationen

alle arter, undtagen slægterne Bos, Bison, Bubalus, Ovis og Capra og familien Suidae«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. maj 2012.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 321.

(2)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 74.

(3)  EUT L 81 af 21.3.2012, s. 1.

(4)  EUT L 283 af 27.10.2007, s. 37.


Top