EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0202

2012/202/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 29. marts 2012 om ændring af beslutning 1999/94/EF om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår færdigstøbte byggevarer af normal-, let- eller porebeton (meddelt under nummer C(2012) 1977) EØS-relevant tekst

OJ L 109, 21.4.2012, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 151 - 152

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/202/oj

21.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 109/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 29. marts 2012

om ændring af beslutning 1999/94/EF om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår færdigstøbte byggevarer af normal-, let- eller porebeton

(meddelt under nummer C(2012) 1977)

(EØS-relevant tekst)

(2012/202/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (1), særlig artikel 13, stk. 4, litra a),

efter høring af Det Stående Byggeudvalg og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 25. januar 1999 vedtog Kommissionen beslutning 1999/94/EF om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår færdigstøbte byggevarer af normal-, let- eller porebeton (2).

(2)

Bilag III til beslutning 1999/94/EF bør ændres for at tilpasse systemerne for attestering af bjælke/blok-dækelementer og elementer omfattende organiske materialer til den tekniske udvikling for at tage hensyn til anvendelser, der er undergivet bestemmelser om reaktion ved brand, fordi der bør sikres forskellige niveauer for tredjepartsintervention afhængigt af de processer og materialer, der er anvendt i produktionen.

(3)

Beslutning 1999/94/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag III til beslutning 1999/94/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. marts 2012.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12.

(2)  EFT L 29 af 3.2.1999, s. 55.


BILAG

Følgende indsættes i bilag III til beslutning 1999/94/EF:

»BYGGEVAREGRUPPE

BJÆLKE/BLOK-DÆKELEMENTER OG ELEMENTER OMFATTENDE ORGANISKE MATERIALER

Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser anmodes Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) om at specificere følgende system for attestering af overensstemmelse i de relevante harmoniserede europæiske standarder:

Byggevare(r)

Forudsat(te) anvendelse(r)

Niveau(er) eller klasse(r)

(Reaktion ved brand)

Systemer for attestering af overensstemmelse

Bjælke/blok-dækelementer og elementer omfattende organiske materialer

Anvendelser, der er undergivet regler om reaktion ved brand

(A1, A2, B, C) (1)

1

(A1, A2, B, C) (2), D, E

3

(A1 til E) (3), F

4

System 1:

Se bilag III, punkt 2 i), til direktiv 89/106/EØF, uden auditprøvning af stikprøver.

System 3:

Se bilag III, punkt 2 ii), til direktiv 89/106/EØF, anden variant.

System 4:

Se bilag III, punkt 2 ii), til direktiv 89/106/EØF, tredje variant.

Specifikationen for systemet skal være således, at det kan gennemføres, selv hvis ydeevnen ikke skal bestemmes for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab(se artikel 2, stk. 1, i direktiv 89/106/EØF, og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis denne ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.«


(1)  Byggevarer eller -materialer, for hvilke der på et klart identificerbart punkt i fremstillingsprocessen sker en forbedring af klassifikationen vedrørende reaktion ved brand (f.eks. tilføjelsen af brandhæmmende middel eller begrænsningen af organisk materiale).

(2)  Byggevarer eller -materialer, der ikke er omfattet af fodnote ().

(3)  Byggevarer eller -materialer, som ikke skal testes for reaktion ved brand (f.eks. byggevarer eller -materialer i klasse A1 i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 96/603/EF (EFT L 267 af 19.10.1996, s. 23).


Top