EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0186

2012/186/EU: Kommissionens delegerede afgørelse af 3. februar 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen EØS-relevant tekst

OJ L 101, 11.4.2012, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 018 P. 299 - 308

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2012/186/oj

11.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/5


KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE

af 3. februar 2012

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen

(EØS-relevant tekst)

(2012/186/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF af 6. maj 2009 om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen (1), særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Når der udarbejdes europæiske statistikker, bør der være en rimelig balance mellem brugernes behov og den byrde, der pålægges respondenterne.

(2)

Der er på EU-plan blevet foretaget en teknisk analyse af de eksisterende data, som er indsamlet i henhold til EU-bestemmelserne om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen, og af formidlingspolitikken, for at der kan foreslås mulige tekniske løsninger med henblik på at sikre størst mulig forenkling af de forskellige aktiviteter, der er nødvendige for produktionen af statistik, og samtidig afpasse den endelige produktion efter de nuværende og forventede brugerbehov.

(3)

Det fremgår af den analyse, at variablen »retning« i de eksisterende kvartalsstatistikker over havnetrafik bør forenkles, og de tilsvarende datasæts (F1 og F2) juridiske status (obligatorisk/frivillig) bør præciseres.

(4)

Endvidere bør der indføres harmoniserede bestemmelser for frivillig indsamling af statistiske data om ro-ro-containere. Desuden bør klassifikationen af fragttype udvides.

(5)

Det er nødvendigt at tilpasse nomenklaturen for havkystzoner til den tekniske udvikling

(6)

Direktiv 2009/42/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I, II, IV og VIII til direktiv 2009/42/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Det første referenceår, for hvilket denne afgørelse anvendes, er 2012, og den finder således anvendelse på 2012-data.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. februar 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 141 af 6.6.2009, s. 29.


BILAG

»

BILAG I

VARIABLER OG DEFINITIONER

1.   Statistiske variabler

a)   Oplysninger vedrørende gods og passagerer

godsets bruttovægt i tons

fragttype ifølge den i bilag II indeholdte nomenklatur

varegruppe ifølge den i bilag III indeholdte nomenklatur

indberettende havn

ind- eller udgående sejlretning

partnerhavn for indgående gods: indskibningshavn (dvs. den havn, hvor ladningen er taget om bord på det skib, hvormed den er ankommet til den indberettende havn), hvortil benyttes de individuelle EØS-havne, der er beskrevet i listen over havne og, uden for EØS, de havkystzoner, der er beskrevet i bilag IV

partnerhavn for udgående gods: udskibningshavn (dvs. den havn, hvor ladningen er udlosset fra det skib, hvormed den har forladt den indberettende havn), hvortil benyttes de individuelle EØS-havne, der er beskrevet i listen over havne og, uden for EØS, de havkystzoner, der er beskrevet i bilag IV

antal passagerer, der har påbegyndt eller afsluttet en overfart/sørejse, samt antal krydstogtspassagerer på turistbesøg.

partnerhavn for indgående passagerer: indskibningshavn (dvs. den havn, hvor passageren kom om bord på det skib, hvormed denne er ankommet til den indberettende havn), hvortil benyttes de individuelle EØS-havne, der er beskrevet i listen over havne og, uden for EØS, de havkystzoner, der er beskrevet i bilag IV

partnerhavn for udgående passagerer: udskibningshavn (dvs. den havn, hvor passageren er gået fra borde fra det skib, hvormed denne har forladt den indberettende havn), hvortil benyttes de individuelle EØS-havne, der er beskrevet i listen over havne og, uden for EØS, de havkystzoner, der er beskrevet i bilag IV

For gods befordret i containere eller ro-ro-enheder indberettes endvidere følgende data:

samlet antal containere (lastede og tomme)

antal tomme containere

samlet antal mobile enheder (ro-ro-enheder) (lastede og tomme)

antal tomme mobile enheder (ro-ro-enheder).

b)   Oplysninger vedrørende skibe

antal skibe

skibenes tons dødvægt eller bruttotonnage

skibenes registreringsland eller -område ifølge den i bilag V indeholdte nomenklatur

skibstype ifølge den i bilag VI anførte nomenklatur

skibenes størrelsesklasse ifølge den i bilag VII anførte nomenklatur.

2.   Definitioner

a)   »Transportcontainer«: transportenhed:

1.i holdbar udførelse og følgelig solid nok til at tåle at blive anvendt gentagne gange2.konstrueret således, at det er lettere at transportere gods med et eller flere transportmidler uden omladning3.er udstyret med anordninger, der forenkler håndteringen og specielt overførslen fra et transportmiddel til et andet4.konstrueret således, at den let kan fyldes og tømmes5.med en længde på mindst 20 fod.

b)   »Ro-ro-enhed«: køretøj til godstransport, såsom lastbil, påhængskøretøj eller sættevogn, der kan køres eller trækkes om bord på et skib. Påhængskøretøjer, der tilhører havne eller skibe, er omfattet af denne definition. Nomenklaturerne skal følge henstilling EØF-FN nr. 21 »Codes for types of cargo, packages, and packaging materials« (Koder til transportmidler).

c)   »Containergods«: godscontainere eller tomme containere, der ind- eller udskibes fra det skib, som fragter dem ad søvejen.

d)   »Ro-ro-gods«: containergods og andet gods på køretøjer, der kører om bord på eller fra borde fra det skib, der fragter dem ad søvejen.

e)   »Godsets bruttovægt«: vægten af godset inklusive emballage, men eksklusive containernes og ro-ro-enhedernes taravægt.

f)   »Dødvægt (DWT)«: forskellen i tons mellem et skibs deplacement ved sommerfribord i vand med en vægtfylde på 1,025 og skibets egenvægt, dvs. dets deplacement i tons uden brændstof, smøreolie, last, vandballast, ferskvand og drikkevand i tanke, proviant samt passagerer, besætningsmedlemmer og deres ejendele.

g)   »Bruttotonnage«: mål for et skibs samlede størrelse fastlagt i overensstemmelse med den internationale konvention af 1969 om måling af skibe.

h)   »Krydstogtspassager«: skibspassager, der foretager en sørejse med et krydstogtsskib. Omfatter ikke passagerer på skibe, der foretager endagssejladser.

i)   »Krydstogtsskib«: passagerskib, der har til formål at give passagererne en fuldstændig turistoplevelse. Alle passagerer har kabiner, og skibet er udstyret med underholdningsfaciliteter. Omfatter ikke skibe, der fungerer som almindelige færger, selv om nogle af passagererne betragter sejladsen som et krydstogt. Omfatter heller ikke skibe, der transporterer gods, og som kun kan medtage nogle få passagerer med egne kabiner, eller skibe, der udelukkende er beregnet til endagssejladser.

j)   »Krydstogtspassagers turistbesøg«: kortvarigt besøg, som en krydstogtspassager, der bevarer sin kabine om bord, aflægger på en turistattraktion i tilknytning til en havn.

k)   »Ro-ro-containergods«: containere med eller uden gods, som pålæsses ro-ro-enheder, der kører om bord på eller fra borde fra det skib, der fragter dem ad søvejen.

l)   »Skibsbåren havn-til-havn-vogn«: vogn beregnet til at befordre gods (og containere) mellem to havne på ro-ro-skibe. Den er primært konstrueret til at operere enten på ro-ro-skibe eller på områder på land, som er underlagt havnemyndighedens kontrol.

m)   »Ro-ro-skib«: et skib beregnet til at befordre ro-ro-enheder.

BILAG II

Klassificering af fragttype

Kategori (1)

1-cifret

kode

2-cifret

kode

Beskrivelse

Tonnage

Antal

Flydende styrtgods

1

1X

Styrtgods, flydende (ikke fragtenhed)

X

 

11

Flydende gas

X

 

12

Råolie

X

 

13

Olieprodukter

X

 

19

Andet flydende styrtgods

X

 

Fast styrtgods

2

2X

Styrtgods, fast (ikke fragtenhed)

X

 

21

Malm

X

 

22

Kul

X

 

23

Landbrugsprodukter (f.eks. korn, soja, tapioka)

X

 

29

Andet fast styrtgods

X

 

Containere

3

3X

Gods i store containere

X (2)

X

31

Fragtenheder på 20 fod

X (2)

X

32

Fragtenheder på 40 fod

X (2)

X

33

Fragtenheder på > 20 fod og < 40 fod

X (2)

X

34

Fragtenheder på > 40 fod

X (2)

X

Ro-ro

(selvfremdrevne)

5

5X

Mobile selvfremdrevne enheder

X

X

51

Motorkøretøjer til godstransport med anhængere

X (2)

X

52

Personbiler og motorcykler med påhængsvogne og campingvogne

 

X (3)

53

Busser

 

X (3)

54

Motorkøretøjer som handelsvare (herunder køretøjer i import/eksport)

X

X (3)

56

Levende dyr

X

X (3)

59

Andre mobile selvfremdrevne enheder

X

X

Ro-ro

(ikke selvfremdrevne)

6

6X

Mobile ikke selvfremdrevne enheder

X

X

61

Uledsagede sættevogne og påhængsvogne

X (2)

X

62

Uledsagede campingvogne og andre landbrugs- og industrikøretøjer til transport ad landevejen

X

X (3)

64

Jernbanevogne til godstransport

X (2)

X

65

Skibsbårne havn-til-havn-vogne til godstransport

X (2)

X

66

Skibsbårne pramme til godstransport

X (2)

X

69

Andre mobile ikke selvfremdrevne enheder

X

X

Andet stykgods

(inklusive små containere)

9

9X

Anden fragt — ikke klassificeret andetsteds

X

 

91

Skovprodukter

X

 

92

Jern- og stålprodukter

X

 

99

Andet stykgods

X

 


Supplement til klassificering af fragttype for ro-ro-containere

Kategori (1)

1-cifret

kode

2-cifret

kode

Beskrivelse

Tonnage

Antal

Store ro-ro-containere

R

RX

Store ro-ro-containere

 

X

R1

Fragtenheder på 20 fod

 

X

R2

Fragtenheder på 40 fod

 

X

R3

Fragtenheder på > 20 fod og < 40 fod

 

X

R4

Fragtenheder på > 40 fod

 

X

BILAG IV

HAVKYSTZONER

Som nomenklatur skal anvendes den gældende geonomenklatur (den statistiske lande- og områdefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater) (4) for det år, dataene vedrører.

Koden består af fire tegn: ISO alfa-2-standardkoden for hvert land fra ovennævnte nomenklatur efterfulgt af 2 nuller (f.eks. kode GR00 for Grækenland) undtagen for de lande, som er opdelt i flere havkystzoner. Disse er kendetegnet ved et fjerde tegn, som ikke må være nul (fra 1 til 7), som angivet nedenfor:

Kode

Havkystzoner

FR01

Frankrig: Atlanterhavet/Nordsøen

FR02

Frankrig: Middelhavet

FR03

De franske oversøiske departementer: Fransk Guyana

FR04

De franske oversøiske departementer: Martinique og Guadeloupe

FR05

De franske oversøiske departementer: Réunion

DE01

Tyskland: Nordsøen

DE02

Tyskland: Østersøen

DE03

Tyskland: Indland

GB01

Det Forenede Kongerige

GB02

Øen Man

GB03

De Britiske Kanaløer

ES01

Spanien: Atlanterhavet (nord)

ES02

Spanien: Middelhavet og Atlanterhavet (syd), herunder Balearerne og De Kanariske Øer

SE01

Sverige: Østersøen

SE02

Sverige: Nordsøen

TR01

Tyrkiet: Sortehavet

TR02

Tyrkiet: Middelhavet

RU01

Rusland Sortehavet

RU03

Rusland: Asien

RU04

Rusland: Barentshavet og Hvidehavet

RU05

Rusland: Østersøen, kun Den Finske Bugt

RU06

Rusland: Østersøen, undtagen Den Finske Bugt

RU07

Rusland: indre vandveje i Europa, herunder Det Kaspiske Hav

MA01

Marokko: Middelhavet

MA02

Marokko: Vestafrika

EG01

Egypten: Middelhavet

EG02

Egypten: Det Røde Hav

IL01

Israel: Middelhavet

IL02

Israel: Det Røde Hav

SA01

Saudi Arabien: Det Røde Hav

SA02

Saudi Arabien: Golfen

US01

Amerikas Forenede Stater: Atlanterhavet (nord)

US02

Amerikas Forenede Stater: Atlanterhavet (syd)

US03

Amerikas Forenede Stater: Golfen

US04

Amerikas Forenede Stater: Stillehavet (syd)

US05

Amerikas Forenede Stater: Stillehavet (nord)

US06

Amerikas Forenede Stater: De Store Søer

US07

Puerto Rico

CA01

Canada: Atlanterhavet

CA02

Canada: De Store Søer og øvre St. Lawrence

CA03

Canada: Vestkysten

CO01

Colombia: Nordkysten

CO02

Colombia: Vestkysten

MX01

Mexico: Atlanterhavet

MX02

Mexico: Stillehavet

Med supplerende koder

ZZ01

Offshoreanlæg i.a.n.

ZZ02

Aggregater og i.a.n.

BILAG VIII

DE STATISTISKE DATASÆTS STRUKTUR

I de datasæt, der er specificeret i dette bilag, defineres hyppigheden af de statistikker om søtransport, som Fællesskabet har behov for. Hvert sæt definerer en krydsfordeling over et begrænset antal dimensioner på forskellige niveauer af nomenklaturerne med aggregering i alle andre dimensioner, for hvilken statistikker af god kvalitet er nødvendige.

SUMMARISKE OG DETALJEREDE STATISTIKKER

De datasæt, der for de udvalgte havne skal fremsendes for varer og passagerer, er A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, E1, F1 og F2.

De datasæt, der for de udvalgte havne skal fremsendes for varer, men ikke for passagerer, er A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1, F1 og F2.

De datasæt, der for de udvalgte havne skal fremsendes for passagerer, men ikke for varer, er A3, D1, F1 og F2.

De datasæt, der skal fremsendes for de ikke-udvalgte havne (for varer eller for passagerer), er A3.

DATASÆTTENES STATUS

Datasættene A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 og F2 er obligatoriske.

Datasættene C2 og F2 er frivillige.

Datasæt A1: Søtransporter i de største europæiske havne efter havn, fragttype og partnerkystzone

Indberetningshyppighed: Kvartalsvist


 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

A1

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(1, 2, 3, 4)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Ind-/udgående (1, 2)

Ind-/udskibningshavn

5 alfanumeriske tegn

EØS-havne i havnelisten

Kystzone

4 alfanumeriske tegn

Havkystzoner, bilag IV

Fragttype

1 alfanumerisk tegn

Fragttype, bilag II

Data:

Godsets bruttovægt i tons.


Datasæt A2: Søtransporter, der ikke befordres i lasteenheder, i de største europæiske havne efter havn, fragttype og partnerkystzone

Indberetningshyppighed: Kvartalsvist


 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

A2

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(1, 2, 3, 4)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Ind-/udgående (1, 2)

Ind-/udskibningshavn

5 alfanumeriske tegn

EØS-havne i havnelisten

Kystzone

4 alfanumeriske tegn

Havkystzoner, bilag IV

Fragttype

2 alfanumeriske tegn

Fragttype (eksklusive lasteenheder) bilag II (underkategori 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 og 99)

Data:

Godsets bruttovægt i tons.


Datasæt A3: Data vedrørende både udvalgte havne og havne, for hvilke detaljerede statistikker ikke kræves (jf. artikel 4, stk. 3)

Indberetningshyppighed: Årligt


 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

A3

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(0)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Alle havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Ind-/udgående (1, 2)

Data:

Godsets bruttovægt i tons.

Antal passagerer (undtagen krydstogtspassagerer).

Antal krydstogtspassagerer, som påbegynder og afslutter et krydstogt.

Antal krydstogtspassagerer på turistbesøg: retning: kun indgående (1) — (frivilligt).


Datasæt B1: Søtransporter i de største europæiske havne efter havn, fragttype, vare og partnerkystzone

Indberetningshyppighed: Årligt


 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

B1

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(0)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Ind-/udgående (1, 2)

Ind-/udskibningshavn

5 alfanumeriske tegn

EØS-havne i havnelisten

Kystzone

4 alfanumeriske tegn

Havkystzoner, bilag IV

Fragttype

1 alfanumerisk tegn

Fragttype, bilag II

Produkt

2 alfanumeriske tegn

Varenomenklatur, bilag III

Data:

Godsets bruttovægt i tons.


Datasæt C1: Søtransporter, i lasteenheder, i de største europæiske havne efter havn, fragttype, partnerkystzone og lasteforhold

Indberetningshyppighed: Kvartalsvist


 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

C1

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(1, 2, 3, 4)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Ind-/udgående (1, 2)

Ind-/udskibningshavn

5 alfanumeriske tegn

EØS-havne i havnelisten

Kystzone

4 alfanumeriske tegn

Havkystzoner, bilag IV

Fragttype

2 alfanumeriske tegn

Fragttype (kun containere og ro-ro-enheder) bilag II (underkategori 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 og 69)

Data:

Godsets bruttovægt i tons (fragttype: underkategori 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 og 69).

Antal enheder (fragttype: underkategori 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 og 69).

Antal tomme enheder (fragttype: underkategori 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 64, 65, 66 og 69).


Datasæt C2: Søtransporter, i ro-ro-containere, i de største europæiske havne efter havn, fragttype, partnerkystzone og lasteforhold

Indberetningshyppighed: Årligt


 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensio-ner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

C2

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(0)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Ind-/udgående (1, 2)

Ind-/udskibningshavn (frivilligt)

5 alfanumeriske tegn

EØS-havne i havnelisten

Kystzone (frivilligt)

4 alfanumeriske tegn

Havkystzoner, bilag IV

Fragttype

2 alfanumeriske tegn

Fragttype (kun ro-ro-container) bilag II (underkategori RX, R1, R2, R3, R4)

Data:

Antal enheder (fragttype: underkategori RX, R1, R2, R3, R4.)

Antal tomme enheder (fragttype: underkategori RX, R1, R2, R3, R4 — (frivilligt)).


Datasæt D1: Passagerbefordring i de største europæiske havne efter havn, partnerkystzone og skibets registreringsnationalitet

Indberetningshyppighed: årligt


 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

D1

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(1, 2, 3, 4)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Ind-/udgående (1, 2)

Ind-/udskibningshavn

5 alfanumeriske tegn

EØS-havne i havnelisten

Kystzone

4 alfanumeriske tegn

Havkystzoner, bilag IV

Skibets registreringsnationalitet (frivilligt)

4 alfanumeriske tegn

Skibets registreringsnationalitet, bilag V

Data:

Antal passagerer, ekskl. krydstogtspassagerer, som påbegynder og afslutter et krydstogt, og krydstogtspassagerer på turistbesøg.


Data set E1: Søtransporter i de største europæiske havne efter havn, fragttype, partnerkystzone og skibets registreringsnationalitet

Indberetningshyppighed: Årligt


 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

E1

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(0)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Ind-/udgående (1, 2)

Ind-/udskibningshavn

5 alfanumeriske tegn

EØS-havne i havnelisten

Kystzone

4 alfanumeriske tegn

Havkystzoner, bilag IV

Fragttype

1 alfanumerisk tegn

Fragttype, bilag II

Skibets registreringsnationalitet

4 alfanumeriske tegn

Skibets registreringsnationalitet, bilag V

Data:

Godsets bruttovægt i tons.


Datasæt F1: Havnetrafik i de største europæiske havne, efter havn, skibstype og -størrelse for skibe, der ind- eller udskiber fragt, landsætter eller tager passagerer om bord (herunder krydstogtspassagerer på turistbesøg)

Indberetningshyppighed: Årligt


 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

F1

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(1, 2, 3, 4)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Kun indgående (1)

Fartøjstype

2 alfanumeriske tegn

Skibstype, bilag VI

Skibsstørrelse DWT

2 alfanumeriske tegn

Dødvægtsklasse, bilag VII

Data:

Antal skibe.

Skibenes bruttotonnage.


Datasæt F2: Havnetrafik i de største europæiske havne, efter havn, skibstype og -størrelse for skibe, der ind- eller udskiber fragt, landsætter eller tager passagerer om bord (herunder krydstogtspassagerer på turistbesøg)

Indberetningshyppighed: årligt


 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

F2

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(1, 2, 3, 4)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Kun indgående (1)

Fartøjstype:

2 alfanumeriske tegn

Skibstype, bilag VI

Skibsstørrelse GT

2 alfanumeriske tegn

Bruttotonnageklasse, bilag VII

Data:

Antal skibe.

Skibenes bruttotonnage.

«

(1)  Disse kategorier er kompatible med henstilling nr. 21 fra FN's Økonomiske Kommission for Europa.

(2)  Den registrerede mængde er godsets bruttovægt inklusive emballage, men eksklusive vægten af containere og ro-ro-enheder.

(3)  Udelukkende samlet antal enheder.

(4)  De momenteel geldende versie is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie van 13 december 2006 betreffende de nomenclatuur van landen en gebieden voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de lidstaten, PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19.


Top