EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0116

2012/116/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 22. februar 2012 om midlertidig handel med sædekorn af arten Triticum durum Desf., tilhørende sorten Marialva, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/402/EØF for så vidt angår det maksimale indhold af frø af hvede ( Triticum aestivum L.) (meddelt under nummer K(2012) 1114)

OJ L 52, 24.2.2012, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/116/oj

24.2.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 52/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 22. februar 2012

om midlertidig handel med sædekorn af arten Triticum durum Desf., tilhørende sorten Marialva, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/402/EØF for så vidt angår det maksimale indhold af frø af hvede (Triticum aestivum L.)

(meddelt under nummer K(2012) 1114)

(2012/116/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Portugal er mængden af sædekorn af hård hvede (Triticum durum Desf.) af kategorien »certificeret sædekorn«, anden generation, tilhørende sorten Marialva, som er egnet til dyrkning under dyrkningsforholdene i landet, og som opfylder kravene i direktiv 66/402/EØF for så vidt angår maksimumsindholdet af frø af hvede (Triticum aestivum L.) utilstrækkelig og kan således ikke dække denne medlemsstats behov.

(2)

Det er umuligt at dække efterspørgslen efter sædekorn af denne sort på tilfredsstillende vis med sædekorn, som opfylder alle krav i direktiv 66/402/EØF, fra andre medlemsstater eller fra tredjelande.

(3)

Portugal bør derfor bemyndiges til at tillade handel med sædekorn af denne sort, som opfylder mindre strenge krav end dem, der gælder for certificeret sædekorn, anden generation, i en periode, der udløber den 29. februar 2012, dog højst 130 tons.

(4)

Derudover bør andre medlemsstater, som er i stand til at forsyne Portugal med sædekorn af den pågældende sort, bemyndiges til at tillade handel med sådant sædekorn, uanset om det er høstet i en medlemsstat eller et tredjeland.

(5)

Portugal bør fungere som koordinator for at sikre, at den samlede mængde sædekorn, der tillades i henhold til denne afgørelse, ikke overstiger den heri fastsatte maksimumsmængde.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Handel i Unionen med sædekorn af hård hvede (Triticum durum Desf.) af kategorien »certificeret sædekorn«, anden generation, tilhørende sorten Marialva, der ikke opfylder kravene i punkt 2, del A, i bilag II til direktiv 66/402/EØF for så vidt angår maksimumsindholdet af frø af hvede (Triticum aestivum L.), tillades.

Indholdet af frø af hvede (Triticum aestivum L.) i frø af hård hvede (Triticum durum Desf.) som omhandlet i første afsnit, må højst være på 45 frø i en prøve, som har den vægt, der er anført i kolonne 4 i bilag III til direktiv 66/402/EØF.

Tilladelsen gælder for i alt højst 130 tons og indtil den 29. februar 2012.

2.   Ud over at opfylde mærkningskravene i direktiv 66/402/EØF skal den officielle etiket angive, at sædekornet ikke opfylder kravene i punkt 2, del A, i bilag II til samme direktiv med hensyn til maksimumsindholdet af frø af hvede (Triticum aestivum L.).

Artikel 2

1.   En leverandør, der ønsker at bringe sædekorn som omhandlet i artikel 1 i handelen, skal anmode den medlemsstat, hvori han er etableret, eller hvortil han importerer, om tilladelse hertil. I ansøgningen angives den nøjagtige mængde sædekorn, som leverandøren ønsker at bringe i handelen.

2.   Den pågældende medlemsstat giver leverandøren tilladelse til at bringe sædekorn som omhandlet i artikel 1 i handelen, medmindre:

a)

der er velbegrundet tvivl om, at leverandøren kan bringe den mængde sædekorn, han har ansøgt om tilladelse for, i handelen

b)

tilladelsen, under hensyntagen til de oplysninger, som den koordinerende medlemsstat har forelagt, jf. artikel 3, stk. 3, ville medføre en overskridelse af den samlede maksimumsmængde af sædekorn, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1.

Hvad angår litra b) kan den pågældende medlemsstat, hvis begrænsningen af den samlede maksimumsmængde medfører, at der kun kan gives en tilladelse, der gælder for en del af den mængde, der er angivet i ansøgningen, give leverandøren tilladelse til at bringe den pågældende mindre mængde i handelen.

Artikel 3

Ved anvendelsen af denne afgørelse yder medlemsstaterne hinanden administrativ bistand.

Portugal fungerer som koordinerende medlemsstat og sikrer, at den mængde sædekorn, som medlemsstaterne tillader bragt i handelen i Unionen i henhold til denne afgørelse, højst udgør den i artikel 1, stk. 1, fastsatte samlede maksimumsmængde sædekorn.

En medlemsstat, der modtager en ansøgning i overensstemmelse med artikel 2, underretter straks den koordinerende medlemsstat om den mængde, ansøgningen vedrører. Den koordinerende medlemsstat meddeler straks den pågældende medlemsstat, hvorvidt imødekommelse af ansøgningen ville resultere i, at maksimumsmængden overskrides.

Artikel 4

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, hvor store mængder sædekorn de har tilladt bragt i handelen i henhold til denne afgørelse.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. februar 2012.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66.


Top