EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0114(01)

Afgørelse nr. E3 af 19. oktober 2011 om overgangsperioden fastsat i artikel 95 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 Tekst af relevans for EØS og for EF/Schweiz-aftalen

OJ C 12, 14.1.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2014; erstattet af 32014D0520(03)

14.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 12/6


AFGØRELSE Nr. E3

af 19. oktober 2011

om overgangsperioden fastsat i artikel 95 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009

(Tekst af relevans for EØS og for EF/Schweiz-aftalen)

2012/C 12/03

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER HAR —

under henvisning til artikel 72, litra d), i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (1), i henhold til hvilken den administrative kommission har til opgave at fremme den størst mulige anvendelse af nye teknologier, især ved at modernisere procedurerne for dataudveksling og tilpasse informationsstrømmen mellem institutionerne til elektronisk udveksling under hensyntagen til udviklingen inden for databehandling i de enkelte medlemsstater,

under henvisning til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (2), i henhold til hvilken Den Administrative Kommission bemyndiges til at fastsætte strukturen, indholdet og formatet af samt detaljerede ordninger vedrørende udvekslingen af dokumenter og strukturerede elektroniske dokumenter og til at fastsætte metoden for overførsel af oplysninger, dokumenter eller afgørelser ad elektronisk vej til den berørte person,

under henvisning til artikel 95, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 987/2009 om overgangsperioden, i henhold til hvilken hver medlemsstat kan omfattes af en overgangsperiode for elektronisk dataudveksling, og disse overgangsperioder ikke må overstige 24 måneder fra datoen for gennemførelsesforordningens ikrafttræden,

under henvisning til artikel 95, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 987/2009, i henhold til hvilken Den Administrative Kommission kan aftale en passende forlængelse af disse perioder, hvis indførelsen af den nødvendige fællesskabsinfrastruktur (Electronic Exchange of Social Security information — EESSI) forsinkes væsentligt i forhold til gennemførelsesforordningens ikrafttrædelse,

afgørelsen i sagen er truffet på de i artikel 71, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 883/2004 fastsatte betingelser, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der fastsættes i artikel 95 i forordning (EF) nr. 987/2009 en overgangsperiode på 24 måneder fra forordningens ikrafttrædelse med henblik på at give medlemsstaterne mulighed for at gennemføre og integrere den nødvendige nationale infrastruktur for elektronisk dataudveksling.

(2)

Ved artikel 95 i forordning (EF) nr. 987/2009 bemyndiges Den Administrative Kommission til at aftale en forlængelse af overgangsperioden for medlemsstaterne, hvis indførelsen af fællesskabsinfrastrukturen forsinkes væsentligt.

(3)

Den Administrative Kommission har foretaget en samlet vurdering af projektets status, både på EU-plan og på nationalt plan, på grundlag af en analyse fra Europa-Kommissionen og EESSI-projektstyringsudvalget.

(4)

Ifølge vurderingen anses det for nødvendigt at forlænge overgangsperioden for at sikre en effektiv gennemførelse af EESSI-systemet under hensyntagen til, hvor langt man er nået i forberedelserne på både EU-plan og på nationalt plan, men samtidig i betragtning af, at det er i alle parters interesse, at forlængelsen tidsbegrænses.

(5)

I betragtning af projektets tekniske kompleksitet og de forskellige mulige gennemførelsesløsninger, der alle har en forskellig tidshorisont, mener Den Administrative Kommission, at overgangsperioden bør forlænges med 24 måneder ud over den periode, der er fastsat i artikel 95, stk. 1, i forordning (EF) nr. 987/2009.

(6)

Den Administrative Kommission opfordrer imidlertid medlemsstaterne til straks eller snarest muligt at indlede den elektroniske dataudveksling for mest muligt at begrænse den periode, hvor data udveksles både på papir og ad elektronisk vej, i overensstemmelse med de mellemliggende frister, der vil blive fastsat af Den Administrative Kommission på grundlag af et forslag fra EESSI-projektstyringsudvalget.

(7)

Den Administrative Kommission opfordrer EESSI-projektstyringsudvalget til at udarbejde passende overvågningsværktøjer, foreslå mellemliggende frister og nøje overvåge, hvordan gennemførelsen af EESSI skrider frem i hver medlemsstat i den forlængede periode.

(8)

Den Administrative Kommission kan i henhold til artikel 95, stk. 1, i forordning (EF) nr. 987/2009 tage denne afgørelse op til fornyet overvejelse på grundlag af EESSI-projektstyringsudvalgets overordnede planlægning og analyse.

(9)

Afgørelse nr. E1 af 12. juni 2009 om praktiske retningslinjer for overgangsperioden for den i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 omhandlede elektroniske dataudveksling (3) finder fortsat tilsvarende anvendelse i den forlængede periode —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

1.

Overgangsperioderne omhandlet i artikel 95, stk. 1, i forordning (EF) nr. 987/2009 for fuld elektronisk dataudveksling mellem medlemsstaterne forlænges med 24 måneder indtil den 30. april 2014.

2.

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Denne afgørelse finder anvendelse fra den første dag i den måned, der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Elżbieta ROŻEK

Formand for Den Administrative Kommission


(1)  EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1.

(3)  EUT C 106 af 24.4.2010, s. 9.


Top