EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1263

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1263/2011 af 5. december 2011 om godkendelse af Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) og Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter EØS-relevant tekst

OJ L 322, 6.12.2011, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 218 - 223

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1263/oj

6.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1263/2011

af 5. december 2011

om godkendelse af Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) og Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet ansøgninger om godkendelse af Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) og Pediococcus pentosaceus (DSM 12834). Ansøgningerne var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningerne vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« af Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037) Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) og Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sine udtalelser af 6. september 2011 om Lactobacillus buchneri (DSM 16774) (2), Lactobacillus buchneri (DSM 12856) (3) og Lactobacillus brevis (DSM 12835) (4), at disse mikroorganismer ikke har nogen skadelige virkninger på dyrs og menneskers sundhed eller på miljøet, og at de kan forbedre produktionen af ensilage fra alle typer grøntfoder ved at øge syreproduktionen, hvilket resulterer i, at ensilagen får større aerob stabilitet. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. EFSA har ligeledes gennemgået den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstofferne, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(5)

EFSA konkluderede i sine udtalelser af 6. september 2011 om Lactobacillus paracasei (DSM 16245) (5), Lactobacillus paracasei (DSM 16773) (6), Lactobacillus plantarum (DSM 12836) (7), Lactobacillus plantarum (DSM 12837) (8), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121) (9), Lactococcus lactis (NCIMB 30160) (10), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) (11) og Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) (12) og i sin udtalelse af 8. september 2011 om Lactococcus lactis (DSM 11037) (13), at disse mikroorganismer ikke har nogen skadelige virkninger på dyrs og menneskers sundhed eller på miljøet, og at de kan forbedre produktionen af ensilage fra alle typer grøntfoder ved at reducere pH-værdien og øge tørstoffets holdbarhed. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. EFSA har ligeledes gennemgået den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstofferne, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) og Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af disse mikroorganismer godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De i bilaget opførte mikroorganismer, der tilhører tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstoffer på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(9):2359.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(9):2361.

(4)  EFSA Journal 2011; 9(9):2368.

(5)  EFSA Journal 2011; 9(9):2363.

(6)  EFSA Journal 2011; 9(9):2370.

(7)  EFSA Journal 2011; 9(9):2367.

(8)  EFSA Journal 2011; 9(9):2362.

(9)  EFSA Journal 2011; 9(9):2365.

(10)  EFSA Journal 2011; 9(9):2366.

(11)  EFSA Journal 2011; 9(9):2364.

(12)  EFSA Journal 2011; 9(9):2369.

(13)  EFSA Journal 2011; 9(9):2374.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg frisk materiale

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensileringstilsætningsstoffer.

1k2074

Lactobacillus buchneri

(DSM 16774)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Lactobacillus buchneri (DSM 16774), der indeholder mindst 5 × 1011 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika

Lactobacillus buchneri (DSM 16774)

 

Analysemetode (1)

 

Tælling ved pladespredning under anvendelse af MSR-agar (EN 15787)

 

Identifikation ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Alle dyrearter

 

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed.

2.

Minimumsdoseringen af tilsætningsstoffet, når det anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1 × 108 CFU/kg frisk materiale.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.

26.12.2021

1k2075

Lactobacillus buchneri

(DSM 12856)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Lactobacillus buchneri (DSM 12856), der indeholder mindst 5 × 1011 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika

Lactobacillus buchneri (DSM 12856)

 

Analysemetode (1)

 

Tælling ved pladespredning under anvendelse af MSR-agar (EN 15787)

 

Identifikation ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Alle dyrearter

 

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed.

2.

Minimumsdoseringen af tilsætningsstoffet, når det anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1 × 108 CFU/kg frisk materiale.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.

26.12.2021

1k2076

Lactobacillus paracasei

(DSM 16245)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Lactobacillus paracasei (DSM 16245), der indeholder mindst 5 × 1011 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika

Lactobacillus paracasei (DSM 16245)

 

Analysemetode (1)

 

Tælling ved pladespredning under anvendelse af MSR-agar (EN 15787)

 

Identifikation ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Alle dyrearter

 

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed.

2.

Minimumsdoseringen af tilsætningsstoffet, når det anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1 × 108 CFU/kg frisk materiale.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.

26.12.2021

1k2077

Lactobacillus paracasei

(DSM 16773)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Lactobacillus paracasei (DSM 16773), der indeholder mindst 4 × 1011 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika

Lactobacillus paracasei (DSM 16773)

 

Analysemetode (1)

 

Tælling ved pladespredning under anvendelse af MSR-agar (EN 15787)

 

Identifikation ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Alle dyrearter

 

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed.

2.

Minimumsdoseringen af tilsætningsstoffet, når det anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1 × 108 CFU/kg frisk materiale.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.

26.12.2021

1k2078

Lactobacillus plantarum

(DSM 12836)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Lactobacillus plantarum (DSM 12836), der indeholder mindst 5 × 1011 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika

Lactobacillus plantarum (DSM 12836)

 

Analysemetode (1)

 

Tælling ved pladespredning under anvendelse af MSR-agar (EN 15787)

 

Identifikation ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Alle dyrearter

 

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed.

2.

Minimumsdoseringen af tilsætningsstoffet, når det anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1 × 108 CFU/kg frisk materiale.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.

26.12.2021

1k2079

Lactobacillus plantarum

(DSM 12837)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Lactobacillus plantarum (DSM 12837), der indeholder mindst 5 × 1011 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika

Lactobacillus plantarum (DSM 12837)

 

Analysemetode (1)

 

Tælling ved pladespredning under anvendelse af MSR-agar (EN 15787)

 

Identifikation ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Alle dyrearter

 

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed.

2.

Minimumsdoseringen af tilsætningsstoffet, når det anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1 × 108 CFU/kg frisk materiale.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.

26.12.2021

1k20710

Lactobacillus brevis

(DSM 12835)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Lactobacillus brevis (DSM 12835), der indeholder mindst 5 × 1011 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika

Lactobacillus brevis (DSM 12835)

 

Analysemetode (1)

 

Tælling ved pladespredning under anvendelse af MSR-agar (EN 15787)

 

Identifikation ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Alle dyrearter

 

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed.

2.

Minimumsdoseringen af tilsætningsstoffet, når det anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1 × 108 CFU/kg frisk materiale.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.

26.12.2021

1k20711

Lactobacillus rhamnosus

(NCIMB 30121)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), der indeholder mindst 4 × 1011 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika

Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121)

 

Analysemetode (1)

 

Tælling ved pladespredning under anvendelse af MSR-agar (EN 15787)

 

Identifikation ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Alle dyrearter

 

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed.

2.

Minimumsdoseringen af tilsætningsstoffet, når det anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1 × 108 CFU/kg frisk materiale.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.

26.12.2021

1k2081

Lactococcus lactis

(DSM 11037)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Lactococcus lactis (DSM 11037), der indeholder mindst 5 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika

Lactococcus lactis (DSM 11037)

 

Analysemetode (1)

 

Tælling ved pladespredning under anvendelse af MSR-agar (ISO 15214)

 

Identifikation ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Alle dyrearter

 

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed.

2.

Minimumsdoseringen af tilsætningsstoffet, når det anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1 × 108 CFU/kg frisk materiale.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.

26.12.2021

1k2082

Lactococcus lactis

(NCIMB 30160)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Lactococcus lactis (NCIMB 30160), der indeholder mindst 4 × 1011 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika

Lactococcus lactis (NCIMB 30160)

 

Analysemetode (1)

 

Tælling ved pladespredning under anvendelse af MSR-agar (ISO 15214)

 

Identifikation ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Alle dyrearter

 

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed.

2.

Minimumsdoseringen af tilsætningsstoffet, når det anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1 × 108 CFU/kg frisk materiale.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.

26.12.2021

1k2102

Pediococcus acidilactici

(DSM 16243)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Pediococcus acidilactici (DSM 16243), der indeholder mindst 5 × 1011 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika

Pediococcus acidilactici (DSM 16243)

 

Analysemetode (1)

 

Tælling ved pladespredning under anvendelse af MSR-agar (EN 15786)

 

Identifikation ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Alle dyrearter

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed.

2.

Minimumsdoseringen af tilsætningsstoffet, når det anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1 × 108 CFU/kg frisk materiale.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.

26.12.2021

1k2103

Pediococcus pentosaceus

(DSM 12834)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Pediococcus pentosaceus (DSM 12834), der indeholder mindst 4 × 1011 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika

Pediococcus pentosaceus (DSM 12834)

 

Analysemetode (1)

 

Tælling ved pladespredning under anvendelse af MSR-agar (EN 15786)

 

Identifikation ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Alle dyrearter

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed.

2.

Minimumsdoseringen af tilsætningsstoffet, når det anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1 × 108 CFU/kg frisk materiale.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.

26.12.2021


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top