EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1255

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 af 30. november 2011 om et program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik EØS-relevant tekst

OJ L 321, 5.12.2011, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 026 P. 237 - 246

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; ophævet ved 32014R0508

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1255/oj

5.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1255/2011

af 30. november 2011

om et program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2, artikel 91, stk. 1, artikel 100, stk. 2, artikel 173, stk. 3, artikel 175 og 188, artikel 192, stk. 1, artikel 194, stk. 2, og artikel 195, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I tråd med meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 10. oktober 2007 om en integreret EU-havpolitik (»meddelelsen fra Kommissionen«) er det vigtigste formål med den integrerede EU-havpolitik (»den integrerede havpolitik«) at udvikle og gennemføre en integreret, samordnet, sammenhængende, gennemsigtig og bæredygtig beslutningstagning i forbindelse med oceaner og have, kyst- og øområder samt regioner i den yderste periferi og i de maritime sektorer.

(2)

I handlingsplanen, der ledsager meddelelsen fra Kommissionen, opregnes en række foranstaltninger, som Kommissionen foreslår som det første skridt til gennemførelse af en ny, integreret EU-havpolitik.

(3)

I Kommissionens statusrapport om den integrerede EU-havpolitik af 15. oktober 2009 sammenfattes de vigtigste resultater af den integrerede havpolitik indtil nu, ligesom der afstikkes retningslinjer for politikkens næste gennemførelsesfase.

(4)

Rådet understregede i sine konklusioner af 16. november 2009 om den integrerede havpolitik vigtigheden af at tilvejebringe midler til videreudvikling og gennemførelse af den integrerede havpolitik ved at opfordre Kommissionen til at fremlægge de nødvendige forslag til finansiering af foranstaltninger under den integrerede havpolitik i de gældende finansielle overslag med henblik på ikrafttræden i 2011.

(5)

I sin beslutning af 21. oktober 2010 om integreret havpolitik — Evaluering af gjorte fremskridt og nye udfordringer — støttede Europa-Parlamentet udtrykkeligt »Kommissionens hensigt om at finansiere den integrerede havpolitik med 50 mio. EUR i løbet af de næste to år med henblik på at bygge videre på tidligere projekter inden for områderne politik, forvaltning, bæredygtighed og kontrol«.

(6)

Finansieringsrammen for den integrerede havpolitik, der er fastsat i denne forordning, tager hensyn til både den nuværende økonomiske afmatning og det forhold, at dette er det første operationelle program, der specifikt er rettet mod gennemførelsen af den integrerede havpolitik.

(7)

Der er fortsat behov for bevillinger, for at Unionen skal kunne gennemføre og videreudvikle den integrerede havpolitik i tråd med Europa-Parlamentets beslutning af 20. maj 2008 om en integreret EU-havpolitik (4) og nå de overordnede mål som opstillet i meddelelsen fra Kommissionen og som bekræftet i statusrapporten fra oktober 2009 og godkendt af Rådet i dets konklusioner af 16. november 2009.

(8)

Det er ikke alle den integrerede havpolitiks prioriteter og mål, der er omfattet af andre EU-instrumenter såsom Samhørighedsfonden, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Fiskerifond, det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration, instrumentet til førtiltrædelsesbistand og det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument, og derfor er det nødvendigt at udarbejde et program for støtte til videreudvikling af den integrerede havpolitik (»programmet«).

(9)

Med forbehold af de kommende forhandlinger om den flerårige finansielle ramme for perioden efter 2013 skal der stilles tilstrækkelige ressourcer til rådighed for at sikre, at den integrerede havpolitiks mål kan udvikles og gennemføres uden at undergrave de ressourcer, der er øremærket til andre politikker, og på samme tid styrke en bæredygtig udvikling af Unionens maritime regioner, herunder øer og regionerne i den yderste periferi. Derfor anses det for afgørende at inkludere den integrerede havpolitik i den flerårige finansielle ramme for perioden efter 2013. Endvidere bør der, hvis det er hensigtsmæssigt, udarbejdes et forslag til forlængelse af programmet efter 2013 ledsaget af et forslag om en passende finansieringsramme.

(10)

Finansiel støtte til foranstaltninger vedrørende den integrerede havpolitik med henblik på at fremme udviklingen inden for maritime anliggender vil i høj grad indvirke på den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed.

(11)

EU-finansieringen bør udformes således, at den støtter sonderende undersøgelser i forbindelse med foranstaltninger, som skal fremme den integrerede havpolitiks strategiske mål, under behørig hensyntagen til deres samlede virkninger, på basis af en økosystembaseret tilgang, til bæredygtig »blå« økonomisk vækst, beskæftigelse, innovation og konkurrenceevne i kyst- og øområder samt regioner i den yderste periferi og til fremme af den integrerede havpolitiks internationale dimension.

(12)

Den integrerede havpolitiks strategiske mål omfatter en integreret havforvaltning på alle planer; videreudvikling og gennemførelse af integrerede havområdestrategier tilpasset de specifikke behov i de forskellige havområder i Europa; videreudvikling af tværgående værktøjer til udformning af integrerede politikker, der sigter på at forbedre synergieffekterne og koordineringen mellem de eksisterende politikker og instrumenter, herunder ved hjælp af udveksling af oplysninger og viden om havet; større inddragelse af interessenter i ordninger for integreret havforvaltning; beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af hav- og kystressourcer samt fastlæggelse af bæredygtighedstærskler for menneskelige aktiviteter og beskyttelse af hav- og kystmiljøet og biodiversiteten under havstrategirammedirektivet (5), som er miljøsøjlen i den integrerede havpolitik, samt vandrammedirektivet (6).

(13)

Det er vigtigt, at programmet er koordineret med de øvrige EU-politikker, der kan have en havdimension, navnlig strukturfondene, de transeuropæiske transportnet, den fælles fiskeripolitik, turisme, miljø og klimaændringer, rammeprogrammet for forskning og udvikling og energipolitikken.

(14)

Der bør fastlægges generelle mål for programmet for at sikre sammenhæng mellem dets forskellige aspekter. For hvert generelt mål bør der fastsættes mere detaljerede operationelle mål. Fordelingen af midler til de generelle mål for perioden 2011-2013 er angivet i bilaget. Denne fordeling sikrer fleksibilitet, således at den generelle budgetramme pr. mål kan øges/reduceres, uden at overstige den overordnede finansieringsramme.

(15)

EU-finansieringen bør give mulighed for at støtte udvikling af integreringen af havovervågningen i overensstemmelse med Еuropa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2010 og Rådets konklusioner af 17. november 2009 om integrering af havovervågning under hensyn til køreplanen med henblik på etablering af den fælles ramme for informationsudveksling for EU's maritime område (CISE). Denne øremærkede finansiering bør derfor begrænses til udvikling af et decentraliseret informationsudvekslingssystem, dvs. foranstaltninger, der bl.a. omfatter software, til forbedring af grænsefladen mellem overvågningssystemerne. Programmet bør tage hensyn til resultaterne af andre projekter vedrørende det decentraliserede havovervågningssystem.

(16)

Gennemførelse af programmet i tredjelande bør bidrage til støttemodtagerlandets udviklingsmål og være forenelig med andre EU-samarbejdsinstrumenter, herunder mål og prioriteter for de relevante EU-politikker og gældende EU-ret samt relevante internationale konventioner.

(17)

Programmet bør supplere og være sammenhængende med eksisterende og fremtidige finansieringsinstrumenter, som Unionen og medlemsstaterne stiller til rådighed på nationalt og subnationalt plan, og som har til formål at fremme beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af oceaner, have og kystområder og bidrage til at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne og deres kyst- og øområder samt regioner i den yderste periferi, idet der tages hensyn til prioriteringen af nationale og lokale projekter og deres fremskridt.

(18)

Foranstaltningerne i programmet bør supplere andre EU-foranstaltninger for at sikre sammenhængende gennemførelse af EU-retsakterne vedrørende de relevante sektorpolitikker og samtidig forhindre overlapning.

(19)

Der er også behov for at fastsætte regler for programmering af foranstaltninger, udgifters støtteberettigelse, EU-støttens størrelse, de vigtigste betingelser for tilrådighedsstillelse af støtte og programmets samlede budget.

(20)

Programmet bør gennemføres i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (7) (»finansforordningen«) og Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (8).

(21)

I denne forordning fastlægges en finansieringsramme for det flerårige program, der som omhandlet i punkt 37 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (9) udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden under den årlige budgetprocedure.

(22)

For at Kommissionen lettere skal kunne overvåge denne forordnings gennemførelse, bør der åbnes mulighed for at finansiere udgifter til overvågning, kontrol og evaluering.

(23)

De årlige arbejdsprogrammer for programmets gennemførelse bør vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (10).

(24)

For så vidt angår foranstaltningerne finansieret i henhold til denne forordning er det nødvendigt at sikre, at Unionens finansielle interesser beskyttes ved anvendelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (11), Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (12) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (13).

(25)

For at sikre, at EU-finansieringen anvendes effektivt, bør de foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne forordning, regelmæssigt evalueres.

(26)

Det er underforstået, at ingen af foranstaltningerne i forbindelse med programmet kræver et supplerende retsgrundlag.

(27)

Målene for denne forordning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne alene, og kan derfor på grund af omfanget og virkningerne af de foranstaltninger, der skal finansieres under programmet, bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning indføres et program for støtte til foranstaltninger til videreudvikling og gennemførelse af den integrerede EU-havpolitik (»programmet«).

Den integrerede EU-havpolitik fremmer koordineret og sammenhængende beslutningstagning med henblik på at maksimere den bæredygtige udvikling, økonomiske vækst og sociale samhørighed i medlemsstaterne, navnlig Unionens kystområder, øområder og regioner i den yderste periferi, samt maritime sektorer, gennem sammenhængende og koordinerede havrelaterede politikker og relevant internationalt samarbejde.

Programmet støtter den bæredygtige udnyttelse af havene og større videnskabelig viden.

Artikel 2

Generelle målsætninger

Programmet har følgende generelle mål:

a)

at fremme udvikling og gennemførelse af integreret forvaltning af hav- og kystanliggender

b)

at bidrage til udvikling af tværgående værktøjer, dvs. maritim fysisk planlægning, den fælles ramme for informationsudveksling (CISE) og havviden om oceaner, have og kystområder, inden for og grænsende op til Unionen, for at udvikle synergier og støtte hav- eller kystrelaterede politikker, navnlig inden for økonomisk udvikling, beskæftigelse, miljøbeskyttelse, forskning, maritim sikkerhed, energi og udviklingen af grønne maritime teknologier, under hensyn til og på grundlag af eksisterende redskaber og initiativer

c)

at fremme beskyttelse af havmiljøet, herunder navnlig biodiversiteten, og bæredygtig udnyttelse af hav- og kystressourcer og nærmere at fastlægge bæredygtighedstærskler for menneskelige aktiviteter, der har indvirkning på havmiljøet, navnlig inden for rammerne af direktiv 2008/56/EF (»havstrategirammedirektivet«)

d)

at støtte udviklingen og gennemførelsen af havområdestrategier

e)

at forbedre og fremme eksternt samarbejde om og ekstern koordinering af den integrerede EU-havpolitiks mål på baggrund af debatter inden for internationale fora, idet tredjelande tilskyndes til at ratificere og gennemføre De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS)

f)

at støtte bæredygtig økonomisk vækst, beskæftigelse, innovation og nye teknologier i maritime sektorer og i Unionens kyst- og øområder samt regioner i Unionens yderste periferi.

Artikel 3

Operationelle mål

1.   Under det mål, der er opstillet i artikel 2, litra a), (integreret havforvaltning), skal programmet:

a)

fremme foranstaltninger, der tilskynder medlemsstaterne og EU-regioner til at udvikle, indføre eller gennemføre integreret havforvaltning

b)

fremme tværsektorielle samarbejdsplatforme og -netværk, der omfatter repræsentanter for offentlige, regionale og lokale myndigheder, virksomheder, forskere, borgere, civilsamfundsorganisationer og arbejdsmarkedets parter

c)

øge synligheden af og gøre de offentlige myndigheder, den private sektor og offentligheden opmærksom på en integreret tilgang til maritime anliggender.

2.   Under det mål, der er opstillet i artikel 2, litra b), (tværgående værktøjer), skal programmet fremme udviklingen af:

a)

den fælles informationsudvekslingsstruktur på det maritime område i Unionen til fremme af tværsektoriel og grænseoverskridende udveksling af overvågningsdata, som sammenkæder alle brugergrupper i overensstemmelse med principperne for integreret havovervågning, med henblik på at styrke sikker og bæredygtig anvendelse af havarealerne under hensyn til den relevante sektorpolitikudvikling for så vidt angår overvågning og i givet fald støtte den nødvendige udvikling

b)

maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning, som begge er vigtige værktøjer i forbindelse med bæredygtig udvikling af hav- og kystområder og begge bidrager til målene for økosystembaseret forvaltning og udviklingen af forbindelser mellem havet og landjorden samt fremmer medlemsstaternes samarbejde, f.eks. udviklingen af foranstaltninger, også på forsøgsbasis, som forener produktionen af vedvarende energi og fiskeopdræt

c)

en omfattende og offentligt tilgængelig havdata- og havvidenbase af høj kvalitet, der gør det lettere at udveksle, genanvende og sprede sådanne data og sådan viden mellem forskellige brugergrupper ved hjælp af eksisterende data, hvorved det undgås, at databaserne overlapper hinanden. Med henblik herpå udnyttes Unionens og medlemsstaternes allerede eksisterende programmer fuldt ud, herunder Inspire (14) og GMES (15).

3.   Under det mål, der er opstillet i artikel 2, litra c), (beskyttelse af havmiljøet), skal programmet:

a)

støtte beskyttelse og bevaring af hav- og kystmiljøet samt forebygge og reducere tilførsler til havmiljøet, herunder affald i havet, med henblik på gradvis at udfase forurening

b)

bidrage til sundhed, biodiversitet og modstandsdygtighed i marine økosystemer og økosystemer i kystområder

c)

fremme koordinationen mellem medlemsstater og andre interessenter i forbindelse med gennemførelsen af en økosystembaseret tilgang til forvaltningen af menneskelige aktiviteter og forsigtighedsprincippet

d)

lette udviklingen af fælles metoder og standarder

e)

fremme aktioner til modvirkning af og tilpasning til klimaforandringernes indvirkning på hav-, kyst- og ømiljøet med særlig vægt på de områder, der er mest sårbare i så henseende

f)

støtte udviklingen af strategiske tilgange til forskning, der tager sigte på en vurdering af økosystemernes nuværende tilstand, så der skabes grundlag for økosystembaseret forvaltning og planlægning på regionalt og nationalt plan.

4.   Under det mål, der er opstillet i artikel 2, litra d), (havområdestrategier), skal programmet:

a)

støtte udvikling og gennemførelse af integrerede havområdestrategier under hensyn til en afbalanceret tilgang i alle havområder samt til havområdernes og underhavområdernes særlige karakteristika og i givet fald af de relevante makroregionale strategier, særlig dem, hvor udvekslingen af oplysninger og erfaringer mellem de forskellige lande allerede er etableret, og hvor der eksisterer operative multinationale strukturer

b)

fremme og lette udnyttelsen af synergier mellem nationalt plan, regionalt plan og EU-plan og udveksle oplysninger, herunder om metoder og standarder, og udveksling af bedste praksis inden for havpolitik, hvilket omfatter forvaltning af havpolitik og sektorpolitikker, der har indvirkning på regionale have og kystområder.

5.   Under det mål, der er opstillet i artikel 2, litra e), (international dimension), skal programmet:

a)

tilskynde til, at der fortsat samarbejdes tæt med medlemsstaterne om en integreret tilgang med tredjelande og interessenter i tredjelande, der deler et havområde med EU-medlemsstater, herunder om ratificering og gennemførelse af UNCLOS

b)

fremme dialogen med tredjelande under hensyn til UNCLOS og de relevante gældende internationale konventioner, der er baseret på UNCLOS

c)

tilskynde til udveksling af bedste praksis, der supplerer eksisterende initiativer, under hensyn til udviklingen af regionale strategier på subregionalt plan.

Dette operationelle mål skal forfølges i overensstemmelse med Unionens samarbejdsinstrumenter under hensyntagen til målene i de nationale og regionale udviklingsstrategier.

6.   Under det mål, der er opstillet i artikel 2, litra f), (vækst, beskæftigelse og innovation), skal programmet:

a)

fremme initiativer til fordel for vækst og beskæftigelse i de maritime sektorer og i kyst- og øområder

b)

fremme uddannelse, videreuddannelse og karrieremuligheder i maritime erhverv

c)

fremme udvikling af grønne teknologier, vedvarende havenergi, grøn skibsfart og nærskibsfart

d)

fremme udvikling af turisme i kyst-, hav- og øområder.

Artikel 4

Støtteberettigede foranstaltninger

Der kan under programmet ydes finansiel støtte til følgende former for foranstaltninger, der er i overensstemmelse med artikel 2 og 3:

a)

projekter, herunder forsøgsprojekter, undersøgelser, forskning og operationelle samarbejdsprogrammer, herunder programmer for almen og faglig uddannelse og videreuddannelse

b)

information af offentligheden og udveksling af bedste praksis, bevidstgørelse og kommunikations- og formidlingsaktiviteter i tilknytning hertil, herunder offentlige kampagner og arrangementer, samt udvikling og ajourføring af websteder og relevante sociale netværk og databaser

c)

konferencer, seminarer, workshopper og aktørfora

d)

samling, overvågning og visualisering og sikring af offentlig adgang til et betydeligt datamateriale, bedste praksis og databaser om EU-finansierede regionale projekter, i givet fald via et sekretariat oprettet til et eller flere af disse formål, hvilket vil gøre det lettere at indføre fælles ensartede standarder for indsamling og behandling af data

e)

foranstaltninger i forbindelse med tværgående værktøjer, herunder forsøgsprojekter.

Artikel 5

Den finansielle interventions art

1.   Unionens finansielle støtte kan antage følgende retlige former:

a)

støtte, hvoraf den maksimale EU-medfinansieringssats pr. foranstaltning er 80 %

b)

kontrakter om offentlige indkøb

c)

administrative aftaler med Det Fælles Forskningscenter.

2.   Der kan under programmet ydes såvel støtte til foranstaltninger som driftsstøtte. Medmindre andet er fastsat i finansforordningen, udvælges støttemodtagere eller kontrakter om offentlige indkøb efter indkaldelse af forslag eller efter udbud.

Artikel 6

Støttemodtagere

1.   Der kan under programmet primært ydes finansiel støtte til fysiske eller juridiske personer, der er underlagt privat- eller offentligretlige regler i en af medlemsstaterne eller EU-retten.

2.   Tredjelande og interessenter i tredjelande, der deler et havområde med EU-medlemsstater, samt internationale organisationer eller organer, der forfølger ét eller flere af de generelle og operationelle mål, der er opstillet i artikel 2 og 3, kan også omfattes af programmet. Foranstaltningerne skal altid omfatte deltagere fra Unionen.

3.   Betingelserne for deltagelse i en procedure fastsættes i den relevante indkaldelse af forslag eller det relevante udbud.

Artikel 7

Principper for gennemførelsen

1.   Foranstaltninger, der finansieres under programmet, er ikke berettigede til at modtage støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter. Der tilstræbes synergi og komplementaritet med Unionens øvrige instrumenter. Foranstaltninger under programmet supplerer gennemførelsen af de relevante sektorpolitikker.

2.   Kommissionen sikrer, at ansøgere, der søger om finansiel støtte under programmet, og modtagere af en sådan støtte oplyser den indgående om finansieringen af foranstaltningerne. Der ydes kun økonomisk støtte via programmet i det omfang, der ikke findes andre EU-finansieringsmuligheder.

3.   De foranstaltninger, der støttes af programmet, skal svare til Unionens mål og politikker for 2020 og 2050. Alle medlemsstater, maritime sektorer og kyst- og øområder samt regioner i den yderste periferi skal kunne omfattes af programmet, og der skal skabes en egentlig europæisk merværdi. Hvad angår finansieringen af foranstaltninger i de forskellige havområder, opretholdes der en passende regional balance.

4.   De foranstaltninger, der støttes af programmet, stimulerer og styrker dialog, samarbejde og koordinering med og blandt medlemsstater, EU-regioner, interessenter, borgere, civilsamfundsorganisationer og arbejdsmarkedets parter, samtidig med at der sikres fuld gennemsigtighed.

5.   De foranstaltninger, der støttes af programmet, gør det lettere at udnytte synergier og udveksle oplysninger, metoder, standarder og bedste praksis.

6.   Principperne for god forvaltning og gennemsigtighed i beslutningsprocesserne finder anvendelse på gennemførelsen af programmet, og programmet har til formål at bidrage til gennemsigtighed og god forvaltning inden for alle tilknyttede sektorpolitikker på unionsplan, nationalt og regionalt plan.

Artikel 8

Gennemførelsesprocedurer

1.   Kommissionen gennemfører programmet i overensstemmelse med finansforordningen.

2.   Med henblik på programmets gennemførelse vedtager Kommissionen i overensstemmelse med målene i artikel 2 og 3 årlige arbejdsprogrammer efter proceduren i artikel 14, stk. 2.

Artikel 9

Budgetmidler

1.   Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet er for perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2013 fastlagt til 40 000 000 EUR.

2.   Budgetmidlerne afsat til programmet opføres som årlige bevillinger i Unionens almindelige budget. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for finansieringsrammen.

3.   Fordelingen af midler blandt de i artikel 2 omhandlede generelle mål er anført i bilaget.

Artikel 10

Teknisk bistand

1.   Op til 1 % af finansieringsrammen, jf. artikel 9, kan også dække nødvendige udgifter til forberedende foranstaltninger, overvågning, kontrol, revision eller evaluering, som er en direkte forudsætning for, at de foranstaltninger, der er støtteberettigede i henhold til denne forordning, kan gennemføres effektivt, og at målene kan nås.

2.   Foranstaltningerne i stk. 1 kan navnlig omfatte undersøgelser, ekspertmøder, udgifter til it-værktøjer, it-systemer og it-netværk og eventuel anden teknisk, videnskabelig og administrativ bistand og ekspertise, som Kommissionen måtte have behov for for at gennemføre denne forordning.

Artikel 11

Overvågning

1.   Hver støttemodtager skal sende Kommissionen tekniske og finansielle rapporter om forløbet af det arbejde, der finansieres under programmet. Der skal endvidere fremlægges en endelig rapport senest tre måneder efter afslutningen af hvert projekt.

2.   Uden at det berører den revision, som Revisionsretten udfører i samarbejde med de kompetente nationale revisionsinstitutioner eller myndigheder, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), eller enhver kontrol, der udføres i henhold til artikel 322, stk. 1, litra b), i TEUF, foretager tjenestemænd og andre ansatte i Kommissionen kontrol på stedet, bl.a. ved stikprøver, af projekter og andre foranstaltninger, der finansieres under programmet, især for at kontrollere, om de er i tråd med programmets mål, og om foranstaltningerne i artikel 2, 3 og 4 i denne forordning er støtteberettigede.

3.   Kontrakter og aftaler, der indgås som led i gennemførelsen af denne forordning, skal især indeholde bestemmelser om tilsyn og finanskontrol udøvet af Kommissionen eller dennes befuldmægtigede repræsentant og om Revisionsrettens revision, om nødvendigt på stedet.

4.   Hver støttemodtager opbevarer al dokumentation for udgifterne til et projekt, således at Kommissionen har adgang til den pågældende dokumentation i fem år efter sidste udbetaling til det pågældende projekt.

5.   På grundlag af resultaterne af rapporterne og stikprøverne, jf. stk. 1 og 2, justerer Kommissionen om nødvendigt størrelsen af eller tildelingsbetingelserne for den oprindeligt godkendte finansielle støtte samt tidsplanen for udbetalinger.

6.   Kommissionen kontrollerer, om de foranstaltninger, der finansieres under programmet, gennemføres korrekt, er i overensstemmelse med foranstaltninger i henhold til andre sektorpolitikker og -instrumenter og om de overholder denne forordning og finansforordningen.

Artikel 12

Beskyttelse af Unionens finansielle interesser

1.   Ved gennemførelsen af foranstaltninger, der finansieres under programmet, sørger Kommissionen for, at Unionens økonomiske interesser beskyttes ved:

a)

anvendelse af forebyggende foranstaltninger mod svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter

b)

effektiv kontrol

c)

inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb

d)

anvendelse af sanktioner, der skal være effektive, stå i forhold til overtrædelsens omfang og have en afskrækkende virkning, i tilfælde af uregelmæssigheder.

2.   Med henblik på anvendelsen af stk. 1 handler Kommissionen i overensstemmelse med forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95, forordning (EF, Euratom) nr. 2185/96 og forordning (EF) nr. 1073/1999.

3.   Kommissionen begrænser eller suspenderer udbetalingen af finansiel støtte til en foranstaltning eller kræver den tilbagebetalt, hvis den konstaterer uregelmæssigheder, herunder manglende overholdelse af denne forordning eller den individuelle afgørelse eller kontrakten eller aftalen om ydelse af den finansielle støtte, eller hvis det viser sig, at der, uden at der er blevet anmodet om Kommissionens godkendelse, er foretaget en ændring af foranstaltningen, der strider mod dennes art eller gennemførelsesbetingelserne.

4.   Hvis tidsfrister ikke overholdes, eller hvis det stadium, som gennemførelsen af en foranstaltning befinder sig på, gør det berettiget kun at udbetale en del af den tildelte finansielle støtte, anmoder Kommissionen støttemodtageren om at fremsætte sine bemærkninger inden udløbet af en nærmere fastsat frist. Hvis støttemodtageren ikke giver et tilfredsstillende svar, kan Kommissionen annullere resten af støtten og kræve allerede udbetalte beløb tilbagebetalt.

5.   Ethvert uretmæssigt udbetalt beløb skal tilbagebetales til Kommissionen. Beløb, der ikke betales tilbage til tiden, pålægges morarenter efter betingelserne i finansforordningen.

6.   Med henblik på anvendelsen af denne artikel forstås ved »uregelmæssighed« enhver overtrædelse af en bestemmelse i EU-retten eller enhver misligholdelse af en kontraktlig forpligtelse, der kan tilskrives en økonomisk aktørs handling eller undladelse, og som ved en uretmæssig udgift skader eller ville kunne skade Unionens almindelige budget eller budgetter, der forvaltes af Unionen.

Artikel 13

Rapportering, evaluering og forlængelse

1.   Kommissionen underretter regelmæssigt og straks Europa-Parlamentet og Rådet om sit arbejde.

2.   Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet:

a)

en statusrapport senest den 31. december 2012; denne rapport skal indeholde en evaluering af programmets indvirkning på andre EU-politikker

b)

en rapport om den efterfølgende evaluering senest den 31. december 2014.

3.   Kommissionen forelægger i givet fald et forslag til retsakt om forlængelse af programmet efter 2013 med en passende finansieringsramme.

Artikel 14

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Artikel 15

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2011.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

J. VINCENT-ROSTOWSKI

Formand


(1)  EUT C 107 af 6.4.2011, s. 64.

(2)  EUT C 104 af 2.4.2011, s. 47.

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 17.11.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 24.11.2011.

(4)  EUT C 279 E af 19.11.2009, s. 30.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1),

(7)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(8)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.

(9)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(10)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

(11)  EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.

(12)  EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.

(13)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

(14)  Infrastruktur for geografisk information i Fællesskabet — Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).

(15)  Global miljø- og sikkerhedsovervågning — Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 af 22. september 2010 om det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) og dets første operationelle aktiviteter (2011-2013) (EUT L 276 af 20.10.2010, s. 1).


BILAG

GENEREL FORDELING AF MIDLER FOR UDGIFTSOMRÅDERNE I ARTIKEL 2  (1)

Generelle mål (Artikel 2)

 

a)

Videreudvikling og gennemførelse af integreret forvaltning af hav- og kystanliggender og synliggørelse af den integrerede havpolitik

mindst 4 %

b)

Udvikling af tværgående værktøjer

mindst 60 %

c)

Beskyttelse af havmiljøet og bæredygtig udnyttelse af hav- og kystressourcer

mindst 8 %

d)

Udvikling og gennemførelse af havområdestrategier

mindst 8 %

e)

Eksternt samarbejde og koordinering af den integrerede havpolitiks internationale dimension

højest 1 %

f)

Bæredygtig økonomisk vækst, beskæftigelse, innovation og bæredygtige nye teknologier

mindst 4 %


(1)  Højst en tredjedel af den andel, der ikke er i fordelt dette bilag, kan anvendes til målene i artikel 2, litra b), (tværgående værktøjer).


FÆLLES ERKLÆRING FRA EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Europa-Parlamentet og Rådet udelukker ikke muligheden for at vedtage delegerede retsakter i fremtidige programmer efter 2013 på grundlag af relevante forslag fra Kommissionen.


FÆLLES ERKLÆRING FRA EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

I henhold til artikel X er finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet til støtte for den videre udvikling af den integrerede havpolitik for 2011-2013 fastsat til 40 mio. EUR. Denne ramme skal sammensættes af 23,14 mio. EUR, der er taget fra budgettet for 2011 uden at trække på den disponible margen under udgiftsområde 2 i den flerårige finansielle ramme, et beløb på 16,66 mio. EUR, herunder en bevilling til teknisk bistand, der er opført i budgetforslaget, og som Rådet godkendte under sin behandling af budgettet for 2012, og et yderligere beløb på 200 000 EUR til teknisk bistand, der skal opføres i budgettet for 2013.

Med henblik herpå vil det være nødvendigt at ændre budgettet for 2011 for at oprette den nødvendige kontoplan og opføre bevillingerne i reserven. De budgetter, der vedtages for henholdsvis 2012 og 2013, vil skulle omfatte de relevante beløb for disse år.


Top