EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1251

Kommissionens forordning (EU) nr. 1251/2011 af 30. november 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter EØS-relevant tekst

OJ L 319, 2.12.2011, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 159 - 160

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1251/oj

2.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 319/43


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1251/2011

af 30. november 2011

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (1), særlig artikel 69,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (2), særlig artikel 78,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (3), særlig artikel 68, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994) (4), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence, indgik Rådet aftalen om offentlige indkøb (herefter benævnt »aftalen«). Aftalen bør finde anvendelse på enhver indkøbskontrakt til en værdi af mindst de beløb (herefter benævnt »tærskelværdier«), der er fastsat i aftalen og udtrykt i særlige trækningsrettigheder.

(2)

Direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF skal bl.a. gøre det muligt for de ordregivere og ordregivende myndigheder, der anvender direktiverne, samtidig at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. Derfor bør de tærskelværdier, der i disse direktiver er fastsat for offentlige kontrakter, og som også berøres af aftalen, justeres for at sikre, at de svarer til modværdien i euro, afrundet nedad til nærmeste tusinde, af de tærskelværdier, der er fastsat i aftalen.

(3)

Af konsekvenshensyn er det hensigtsmæssigt også at justere de tærskelværdier i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, som ikke berøres af aftalen. Samtidig bør tærskelværdierne i direktiv 2009/81/EF justeres efter de reviderede tærskelværdier i artikel 16 i direktiv 2004/17/EF.

(4)

Direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I direktiv 2004/17/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 16 foretages følgende ændringer:

a)

I litra a) ændres beløbet »387 000 EUR« til »400 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »4 845 000 EUR« til »5 000 000 EUR«.

2)

I artikel 61 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 ændres beløbet »387 000 EUR« til »400 000 EUR«.

b)

I stk. 2 ændres beløbet »387 000 EUR« til »400 000 EUR«.

Artikel 2

I direktiv 2004/18/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 7 foretages følgende ændringer:

a)

I litra a) ændres beløbet »125 000 EUR« til »130 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »193 000 EUR« til »200 000 EUR«.

c)

I litra c) ændres beløbet »4 845 000 EUR« til »5 000 000 EUR«.

2)

I artikel 8, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

I litra a) ændres beløbet »4 845 000 EUR« til »5 000 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »193 000 EUR« til »200 000 EUR«.

3)

I artikel 56 ændres beløbet »4 845 000 EUR« til »5 000 000 EUR«.

4)

I artikel 63, stk. 1, første afsnit, ændres beløbet »4 845 000 EUR« til »5 000 000 EUR«.

5)

I artikel 67, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

I litra a) ændres beløbet »125 000 EUR« til »130 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »193 000 EUR« til »200 000 EUR«.

c)

I litra c) ændres beløbet »193 000 EUR« til »200 000 EUR«.

Artikel 3

I artikel 8 i direktiv 2009/81/EF foretages følgende ændringer:

1)

I litra a) ændres beløbet »387 000 EUR« til »400 000 EUR«.

2)

I litra b) ændres beløbet »4 845 000 EUR« til »5 000 000 EUR«.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.

(3)  EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76.

(4)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1.


Top