EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1235

Kommissionens forordning (EU) nr. 1235/2011 af 29. november 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1222/2009 for så vidt angår vådgrebsklassificering af dæk, måling af rullemodstand og verifikationsproceduren EØS-relevant tekst

OJ L 317, 30.11.2011, p. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 6 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32020R0740

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1235/oj

30.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1235/2011

af 29. november 2011

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1222/2009 for så vidt angår vådgrebsklassificering af dæk, måling af rullemodstand og verifikationsproceduren

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1222/2009 af 25. november 2009 om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre (1), særlig artikel 11, litra a) og c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1222/2009 tager sigte på opstilling af rammerne for formidling af harmoniserede oplysninger om dækparametre gennem mærkning, således at slutbrugerne ved køb af dæk får mulighed for at træffe et informeret valg.

(2)

Et dæks brændstofeffektivitetsklasse afhænger af dets rullemodstand. Måling af rullemodstand skal være reproducerbar, dvs. at de samme dæk skal give samme prøvningsresultat på forskellige laboratorier, hvorved en sammenligning af dæk fra forskellige leverandører bliver retfærdig. Desuden vil høj reproducerbarhed ved prøvningen forhindre, at myndighederne med ansvar for markedsovervågningen når frem til andre resultater end leverandørerne ved prøvning af det samme dæk.

(3)

En procedure for justering af prøvningslaboratoriers måling af rullemodstand vil øge prøvningsresultaternes reproducerbarhed.

(4)

Da der på ISO-plan er udviklet en egnet harmoniseret metode til prøvning af vejgreb på våd vej, bør der nu indføres vådgrebsklassificering af C2- og C3-dæk, jf. artikel 11, litra a), i forordning (EF) nr. 1222/2009.

(5)

Proceduren for overensstemmelsesverifikation i bilag IV til forordning (EF) nr. 1222/2009 bør gøres tydeligere ved, at der indføres tærskler for, hvornår de oplyste værdier, der ligger til grund for mærkningen, anses for at være i overensstemmelse med forordningen.

(6)

Forordning (EF) nr. 1222/2009 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 13 i forordning (EF) nr. 1222/2009 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 1222/2009

I forordning (EF) nr. 1222/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I, del A: Brændstofeffektivitetsklasser, affattes første punktum således:

»Brændstofeffektivitetsklassen fastlægges på nedenstående skala fra »A« til »G« på grundlag af rullemodstandskoefficienten (RRC), som den er målt ifølge bilag 6 til FN/ECE-regulativ nr. 117 med senere ændringer og justeret efter proceduren i bilag IVa.«

2)

Bilag I, del B: Vådgrebsklasser, affattes således:

»1.

Vådgrebsklassen for C1-dæk fastlægges på skalaen i nedenstående tabel fra »A« til »G« på grundlag af vådgrebsindekset (G), som det er beregnet ifølge punkt 3 og målt ifølge bilag V.

2.

Vådgrebsklassen for C2- og C3-dæk fastlægges på skalaen i nedenstående tabel fra »A« til »G« på grundlag af vådgrebsindekset (G), som det er beregnet ifølge punkt 3 og målt ifølge ISO 15222:2011 under anvendelse af følgende standardreferencedæk (Standard Reference Test Tyres — SRTT):

i)

for C2-dæk: SRTT 225/75 R 16 C, ASTM F 2872-11

ii)

for C3-dæk med nominel dækbredde mindre end 285 mm: SRTT 245/70R19.5, ASTM F 2871-11

iii)

for C3-dæk med nominel dækbredde 285 mm og derover: SRTT 315/70R22.5, ASTM F 2870-11.

3.

Beregning af vådgrebsindeks (G)

G = G(T) – 0,03

hvor: G(T) = kandidatdækkets vådgrebsindeks som målt ved én prøvningscyklus

C1-dæk

C2-dæk

C3-dæk

G

Vådgrebsklasse

G

Vådgrebsklasse

G

Vådgrebsklasse

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

benyttes ikke

D

benyttes ikke

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

benyttes ikke

G

benyttes ikke

G

benyttes ikke

3)

Bilag IV: Verifikationsprocedure, affattes således:

»BILAG IV

Verifikationsprocedure

Overensstemmelsen for så vidt angår den oplyste brændstofeffektivitetsklasse og vådgrebsklasse samt den oplyste klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne og den oplyste værdi skal vurderes for den enkelte dæktype eller gruppe af dæktyper, som leverandøren har fastsat, efter en af følgende procedurer:

a)

i)

Først testes et enkelt dæk eller et sæt af dæk. Hvis de målte værdier svarer til de oplyste klasser eller den oplyste værdi for rullestøj afgivet til omgivelserne inden for tolerancerne i tabel 1, er testen bestået, og

ii)

hvis de målte værdier ikke svarer til de oplyste klasser eller den oplyste værdi for rullestøj afgivet til omgivelserne inden for tolerancerne i tabel 1, testes endnu tre dæk eller sæt af dæk. Gennemsnittet af målingerne fra de tre testede dæk eller sæt af dæk benyttes til vurdering af overensstemmelse med de givne oplysninger inden for tolerancerne i tabel 1, eller

b)

hvis de mærkede klasser eller værdier stammer fra prøvningsresultater fra typegodkendelser opnået i medfør af direktiv 2001/43/EF, forordning (EF) nr. 661/2009 eller FN/ECE-regulativ nr. 117 med senere ændringer, kan medlemsstaterne benytte måledata fra prøvning af dækproduktionens overensstemmelse med den godkendte type.

Ved vurderingen af måledata fra prøvning af dækproduktionens overensstemmelse med den godkendte type anvendes tolerancerne i tabel 1.

Tabel 1

Målt parameter

Måletolerance

Rullemodstandskoefficient (brændstofeffektivitet)

Den justerede målte værdi må ikke ligge mere end 0,3 kg/t over den oplyste klasses øvre grænse (højeste rullemodstandskoefficient).

Rullestøj afgivet til omgivelserne

Den målte værdi må ikke ligge mere end 1 dB(A) over den oplyste værdi af N.

Vådgreb

Den målte værdi må ikke ligge under den oplyste klasses nedre grænse (laveste værdi af G).«

4)

Teksten i bilaget til nærværende forordning indsættes som bilag IVa.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 30. maj 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 342 af 22.12.2009, s. 46.


BILAG

»BILAG IVa

Procedure for justering af laboratoriers måling af rullemodstand

1.   DEFINITIONER

I forbindelse med laboratoriejusteringsproceduren forstås der ved:

1)   »referencelaboratorium«: et laboratorium, der indgår i det net af laboratorier, hvis referencer er offentliggjort med henblik på justeringsproceduren i Den Europæiske Unions Tidende, og som kan opnå prøvningsresultater med den i punkt 3 krævede nøjagtighed

2)   »kandidatlaboratorium«: et laboratorium, der deltager i justeringsproceduren, men ikke er et referencelaboratorium

3)   »justeringsdæk«: et dæk, der underkastes prøvning med henblik på udførelse af justeringsproceduren

4)   »justeringsdæksæt«: et sæt på mindst fem justeringsdæk

5)   »tildelt værdi«: en teoretisk værdi for et justeringsdæk som målt af et teoretisk laboratorium, der er repræsentativt for nettet af referencelaboratorier; den benyttes i justeringsproceduren.

2.   ALMINDELIGE BESTEMMELSER

2.1.   Princip

Den rullemodstandskoefficient (RRCm ), der måles i et referencelaboratorium (l), justeres efter de tildelte værdier i nettet af referencelaboratorier.

RRCm –værdien i et kandidatlaboratorium (c) justeres via et referencelaboratorium i nettet, som det selv har valgt.

2.2.   Krav til valg af dæk

Der udvælges efter nedenstående kriterier et sæt på mindst fem justeringsdæk til justeringsproceduren. Der udvælges ét sæt til C1- og C2-dæk tilsammen og ét sæt til C3-dæk.

a)

Sættet af justeringsdæk udvælges således, at de dækker intervallet af forskellige RRC-værdier for C1- og C2-dæk tilsammen eller for C3-dæk. Under alle omstændigheder skal forskellen mellem den højeste og den laveste RCCm -værdi i dæksættet være mindst

i)

3 kg/t for dæk i kategori C1 og C2 og

ii)

2 kg/t for dæk i kategori C3.

b)

RRCm -værdierne i kandidat- eller referencelaboratorierne (c eller l) baseret på de oplyste RRC-værdier for de enkelte justeringsdæk i sættet skal være ensartet fordelt og have følgende indbyrdes afstand:

i)

1,0 +/– 0,5 kg/t for dæk i kategori C1 og C2 og

ii)

1,0 +/– 0,5 kg/t for dæk i kategori C3.

c)

For hvert justeringsdæk skal der vælges en dækbredde på:

i)

≤ 245 mm for maskiner til måling af dæk i kategori C1 og C2 og

ii)

≤ 385 mm for maskiner til måling af dæk i kategori C3.

d)

For hvert justeringsdæk skal der vælges en ydre dækdiameter på:

i)

mellem 510 og 800 mm for maskiner til måling af dæk i kategori C1 og C2, og

ii)

mellem 771 og 1 143 mm for maskiner til måling af dæk i kategori C3.

e)

Belastningsindeksværdierne skal give en passende dækning af området for de dæk, der skal prøves, således at også værdierne for rullemodstandskraft (RRF) dækker området for de dæk, der skal prøves.

Hvert justeringsdæk skal kontrolleres før brug og erstattes, når:

a)

det er i en tilstand, som gør det uanvendeligt til yderligere prøvninger, og/eller

b)

der er afvigelser for RRCm på over 1,5 % i forhold til tidligere målinger og efter korrektion for eventuel maskinafvigelse.

2.3.   Målemetode

Referencelaboratoriet udfører fire målinger på hvert justeringsdæk i overensstemmelse med bilag 6, punkt 4, i FN/ECE-regulativ nr. 117 med senere ændringer under betingelserne i bilag 6, punkt 3, i FN/ECE-regulativ nr. 117 med senere ændringer; ved den videre analyse af målingerne benyttes de tre sidste måleresultater.

Kandidatlaboratoriet udfører (n + 1) målinger på hvert justeringsdæk i overensstemmelse med bilag 6, punkt 4, i FN/ECE-regulativ nr. 117 med senere ændringer under betingelserne i bilag 6, punkt 3, i FN/ECE-regulativ nr. 117 med senere ændringer; værdien af n er som specificeret i punkt 5, og ved den videre analyse af målingerne benyttes de n sidste måleresultater.

Hver gang et justeringsdæk måles, skal dæk/hjulenheden fjernes fra maskinen, og hele prøvningsproceduren i bilag 6, punkt 4, i FN/ECE-regulativ nr. 117 med senere ændringer gentages forfra.

Kandidat- eller referencelaboratoriet beregner følgende:

a)

den målte værdi for hvert justeringsdæk for hver måling som specificeret i bilag 6, punkt 6.2 og 6.3, i FN/ECE-regulativ nr. 117 med senere ændringer (dvs. korrigeret til en temperatur på 25 °C og en rullediameter på 2 m)

b)

gennemsnittet af de sidste tre målte værdier (for referencelaboratorier) eller n målte værdier (for kandidatlaboratorier) for hvert justeringsdæk og

c)

standardafvigelsen (σm) som følger:

Formula Formula

hvor:

i

er tællevariablen for antallet af justeringsdæk (fra 1 til p)

j

er tællevariablen for antallet af gentagelser (fra 2 til n) af hver måling af et givet justeringsdæk

n

er antallet af gentagelser af dækmålingen (n ≥ 4)

p

er antallet af justeringsdæk (p ≥ 5).

2.4.   Dataformater ved beregning og angivelse af resultater

De målte RRC-værdier, korrigeret for rullediameter og temperatur, afrundes til to decimaler.

Beregningerne udføres derefter med alle decimaler, således at der først afrundes i den afsluttende justeringsligning.

Alle standardafvigelsesværdier angives med tre decimaler.

Alle RRC-værdier angives med to decimaler.

Alle justeringskoefficienter (A1l, B1l, A2c og B2c) afrundes til og angives med fire decimaler.

3.   KRAV TIL REFERENCELABORATORIERNE OG BESTEMMELSE AF TILDELTE VÆRDIER

De værdier, der tildeles hvert justeringsdæk, bestemmes af et net af referencelaboratorier. Efter to år skal nettet vurdere de tildelte værdiers stabilitet og gyldighed.

Hvert referencelaboratorium, der indgår i nettet, skal opfylde specifikationerne i bilag 6 i FN/ECE-regulativ nr. 117 med senere ændringer og have en standardafvigelse (σm), der:

i)

højst er 0,05 kg/t for dæk i kategori C1 og C2 og

ii)

højst er 0,05 kg/t for dæk i kategori C3.

Sættet af justeringsdæk, som opfylder specifikationen i punkt 2.2, måles i overensstemmelse med punkt 2.3 af hvert referencelaboratorium i nettet.

Hvert justeringsdæk tildeles en værdi, der er gennemsnittet af de målte værdier, som referencelaboratorierne i nettet opgiver for det pågældende justeringsdæk.

4.   PROCEDURE FOR JUSTERING AF ET REFERENCELABORATORIUM EFTER DE TILDELTE VÆRDIER

Hvert referencelaboratorirum (l) justerer sig selv efter de værdier, der er tildelt til sættet af justeringsdæk, ved lineær regression med parametrene A1 l og B1 l , efter formlen:

RRC = A1 l * RRC m,l + B1 l

hvor:

RRC

er den tildelte værdi for rullemodstandskoefficienten

RRCm,

er den rullemodstandskoefficient, som referencelaboratoriet »l« har målt (korrigeret for temperatur og rullediameter).

5.   KRAV TIL KANDIDATLABORATORIER

Kandidatlaboratorier skal gentage justeringsprocessen mindst en gang hvert andet år og i hvert fald efter enhver betydelig maskinændring eller ved afvigelser i maskinens overvågningsdata for kontroldækket.

Et fælles sæt bestående af fem forskellige dæk, som opfylder specifikationen i punkt 2.2, måles i overensstemmelse med punkt 2.3 af kandidatlaboratoriet og et referencelaboratorium. Der kan på kandidatlaboratoriets anmodning udføres prøvning af mere end fem justeringsdæk.

Kandidatlaboratoriet leverer sættet af justeringsdæk til det valgte referencelaboratorium.

Kandidatlaboratoriet (c) skal opfylde specifikationerne i bilag 6 til FN/ECE-regulativ nr. 117 med senere ændringer og helst have en standardafvigelse (σm ), der:

i)

højst er 0,075 kg/t for dæk i kategori C1 og C2 og

ii)

højst er 0,06 kg/t for dæk i kategori C3.

Hvis kandidatlaboratoriets standardafvigelse (σm) ved tre målinger er større end værdierne ovenfor, øges antallet af målinger til:

n = (σm /γ)2, rundet op til nærmeste heltal

hvor:

γ

=

0,043 kg/t for dæk i kategori C1 og C2

γ

=

0,035 kg/t for dæk i kategori C3.

6.   PROCEDURE FOR JUSTERING AF ET KANDIDATLABORATORIUM

Et af referencelaboratorierne (l) i nettet beregner den lineære regressionsfunktion for kandidatlaboratoriet, A2c og B2c, således:

RRC m,l = A2c × RRCm,c + B2c

hvor:

RRCm,l

er den rullemodstandskoefficient, som referencelaboratoriet (l) har målt (korrigeret for temperatur og rullediameter)

RRCm,c

er den rullemodstandskoefficient, som kandidatlaboratoriet (c) har målt (korrigeret for temperatur og rullediameter).

Den justerede RRC-værdi for dæk, der er foretaget prøvning af på kandidatlaboratoriet, beregnes ved følgende formel:

RRC = (A1 l × A2c) × RRCm,c + (A1 l × B2c + B1 l


Top