EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1216

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1216/2011 af 24. november 2011 om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 691/2010 af 29. juli 2010 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner EØS-relevant tekst

OJ L 310, 25.11.2011, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 116 - 118

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; ophævet ved 32013R0390

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1216/oj

25.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 310/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1216/2011

af 24. november 2011

om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 691/2010 af 29. juli 2010 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) (1), særlig artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 691/2010 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner og om ændring af forordning (EF) nr. 2096/2005 om fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester (2) fastsættes centrale præstationsindikatorer inden for de centrale præstationsområder sikkerhed, miljø, kapacitet og omkostningseffektivitet.

(2)

Følgende mål for de sikkerhedsrelaterede centrale præstationsindikatorer til nationale eller funktionelle luftrumsblokke er fastsat i bilag I til forordning (EU) nr. 691/2010: effektiviteten af sikkerhedsstyringen målt efter en metode baseret på »ATM Safety Framework Maturity Survey«; anvendelsen af risikoanalyseværktøjets alvorlighedsklassificering med henblik på harmoniseret rapportering af alvorlighedsvurderinger af overskridelser af minimumsafstanden, indtrængen på start- og landingsbanen og ATM-specifikke tekniske hændelser og den åbne rapporteringskultur.

(3)

I henhold til bilag 1 til forordning (EU) nr. 691/2010 bør disse indikatorer udvikles i samarbejde mellem Kommissionen, medlemsstaterne, Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) og Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol) og vedtages af Kommissionen forud for den første referenceperiode.

(4)

Til dette formål oprettede Kommissionen en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra EASA og Eurocontrol og Kommissionen (den såkaldte E3-Task Force). Arbejdsgruppen udarbejdede en teknisk rapport med titlen »Metrics for Safety Key Performance Indicators for the Performance Scheme« (Måleenheder for præstationsordningens sikkerhedsrelaterede, centrale præstationsindikatorer). Denne rapport blev udbygget yderligere på grundlag af de bemærkninger, der er modtaget fra medlemsstater og interessenter, og udgør det tekniske koncept for denne forordning samt de tilhørende acceptable måder for overensstemmelse (AMC) og det vejledende materiale (GM).

(5)

Arbejde, der allerede er udført i forbindelse med andre initiativer som f.eks. EASA's sikkerhedsplan og Eurocontrol's risikoanalyseværktøj og »Safety Framework Maturity Survey«, bør tages i betragtning ved udviklingen af sikkerhedsrelaterede centrale præstationsindikatorer.

(6)

Erfaringerne fra præstationsordningens gradvise gennemførelse viser, at der bør afsættes mere tid til Kommissionens vurdering af de reviderede præstationsmål i lyset af den arbejdsbyrde, som følger af den udførlige vurdering af præstationsplanerne, og for at føre den nødvendige dialog med de nationale tilsynsmyndigheder og sikre en behørig begrundelse for resultaterne af denne vurdering.

(7)

Forordning (EU) nr. 691/2010 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget for det Fælles Luftrum —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EU) nr. 691/2010 ændres således:

1)

I artikel 14 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 ændres ordene »to måneder« til »fire måneder«.

b)

I stk. 2 ændres ordene »to måneder« til »fire måneder«.

c)

I stk. 3 ændres ordene »to måneder« til »fire måneder«.

2)

I bilag I affattes afsnit 2, punkt 1, således:

»1.   CENTRALE SIKKERHEDSRELATEREDE PRÆSTATIONSINDIKATORER

a)

Den første centrale sikkerhedsrelaterede præstationsindikator for en national eller en funktionel luftrumsblok i den første referenceperiode er effektiviteten af sikkerhedsstyringen målt efter en metode baseret på »ATM Safety Framework Maturity Survey«.

Med hensyn til medlemsstaterne og deres nationale tilsynsmyndigheder og luftfartstjenesteudøvere, der er certificeret til at varetage lufttrafiktjenester eller kommunikations-, navigations- og overvågningstjenester, måles denne centrale præstationsindikator på, i hvor høj grad følgende forvaltningsmål er gennemført:

sikkerhedspolitik og -mål

styring af sikkerhedsrisici

sikring af flyvesikkerhed

flyvesikkerhedsfremmende foranstaltninger

sikkerhedskultur.

b)

Den anden centrale sikkerhedsrelaterede præstationsindikator for en national eller en funktionel luftrumsblok i den første referenceperiode er anvendelsen af nedenstående alvorlighedsklassificering, der bygger på risikoanalyseværktøjets metode, i forbindelse med rapportering om mindst tre kategorier af hændelser: overskridelser af minimumsafstanden, indtrængen på start- og landingsbanen og ATM-specifikke hændelser i alle lufttrafikkontrolcentre og lufthavne. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende metoden i lufthavne med en erhvervsmæssig lufttransport på under 50 000 flybevægelser om året.

I forbindelse med rapporteringen om ovennævnte hændelser benytter medlemsstaterne og luftfartstjenesteudøverne følgende alvorlighedsklasser:

alvorlig hændelse

større hændelse

signifikant hændelse

ingen indflydelse på sikkerheden

ikke påvist; f.eks. hvis der ikke er tilstrækkelige oplysninger til rådighed, eller ufyldestgørende eller modstridende beviser udelukker en sådan påvisning.

Der rapporteres om metodens anvendelse for de enkelte hændelser.

c)

Den tredje centrale sikkerhedsrelaterede præstationsindikator for en national eller en funktionel luftrumsblok i den første referenceperiode skal være medlemsstaternes og deres luftfartstjenesteudøveres rapportering via et spørgeskema, som er udarbejdet i overensstemmelse med litra e), og som måler, i hvor høj grad den åbne rapporteringskultur er til stede eller ej.

d)

I den første referenceperiode vil der ikke blive opstillet EU-dækkende sikkerhedsrelaterede præstationsindikatorer. Medlemsstaterne kan dog fastsætte mål svarende til disse sikkerhedsrelaterede centrale præstationsindikatorer.

e)

For at lette gennemførelsen og målingen af de sikkerhedsrelaterede centrale præstationsindikatorer vedtager EASA – i samråd med præstationsvurderingsorganet – inden første referenceperiodes begyndelse acceptable måder at overholde bestemmelserne på og vejledende materiale i overensstemmelse med de procedurer, der er vedtaget i henhold til artikel 52 i forordning (EF) nr. 216/2008.

f)

Eurocontrol forelægger i god tid de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af de dokumenter, der er nævnt i litra e), herunder mindst specifikationen af risikoanalyseværktøjets metode og videreudviklingen heraf samt nærmere oplysninger om »Safety Framework Maturity Survey« og dennes vægtningsfaktorer.

g)

Inden den 1. februar hvert år forelægger de nationale tilsynsmyndigheder EASA den årlige måling for det foregående år af de centrale præstationsindikatorer, som er omhandlet i litra a) og c) (spørgeskemaer om sikkerhedsstyringens effektivitet og den åbne rapporteringskultur), og som er foretaget af de nationale tilsynsmyndigheder og luftfartstjenesteudøvere. De årlige målinger skal anvendes som input til de tilsynsfunktioner, der er nævnt i litra h) og i). Hvis der forekommer ændringer i den årlige måling af de centrale præstationsindikatorer, skal de nationale tilsynsmyndigheder redegøre for disse ændringer inden fristen for den næste årlige rapport.

h)

De nationale tilsynsmyndigheder skal overvåge gennemførelsen og målingen af luftfartstjenesteudøveres sikkerhedsrelaterede centrale præstationsindikatorer i overensstemmelse med de procedurer for tilsyn med sikkerheden, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1034/2011 (3).

i)

EASA skal i forbindelse med sine standardinspektioner overvåge de nationale tilsynsmyndigheders gennemførelse og måling af de sikkerhedsrelaterede centrale præstationsindikatorer i overensstemmelse med de arbejdsmetoder, der er omhandlet i artikel 24 i forordning (EF) nr. 216/2008. EASA underretter præstationsvurderingsorganet om resultatet af disse inspektioner.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. november 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1.

(2)  EUT L 201 af 3.8.2010, s. 1.

(3)  EUT L 271 af 18.10.2011, s. 15


Top