EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1077

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed

EUT L 286 af 1.11.2011, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2018; ophævet og erstattet af 32018R1726

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1077/oj

1.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 286/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1077/2011

af 25. oktober 2011

om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 74, artikel 77, stk. 2, litra a) og b), artikel 78, stk. 2, litra e), artikel 79, stk. 2, litra c), artikel 82, stk. 1, litra d), artikel 85, stk. 1, artikel 87, stk. 2, litra a), og artikel 88, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (2) og ved Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (3). Forordning (EF) nr. 1987/2006 og afgørelse 2007/533/RIA fastlægger, at Kommissionen i en overgangsperiode skal være ansvarlig for den operationelle forvaltning af det centrale SIS II. Efter denne overgangsperiode skal en forvaltningsmyndighed være ansvarlig for den operationelle forvaltning af det centrale SIS II og visse aspekter af kommunikationsinfrastrukturen.

(2)

Visuminformationssystemet (VIS) blev oprettet ved Rådets beslutning 2004/512/EF af 8. juni 2004 om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (4). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) (5) fastlægger, at Kommissionen i en overgangsperiode skal være ansvarlig for den operationelle forvaltning af VIS. Efter denne overgangsperiode skal en forvaltningsmyndighed være ansvarlig for den operationelle forvaltning af det centrale VIS og af de nationale grænseflader og for visse aspekter af kommunikationsinfrastrukturen.

(3)

Eurodac blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 af 11. december 2000 om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublinkonventionen (6). Rådets forordning (EF) nr. 407/2002 (7) fastlægger de nødvendige gennemførelsesbestemmelser.

(4)

Det er nødvendigt at oprette en forvaltningsmyndighed for at sikre den operationelle forvaltning af SIS II, VIS og Eurodac og visse aspekter af kommunikationsinfrastrukturen efter overgangsperioden og i givet fald af andre store informationsteknologisystemer (»it-systemer«) inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der kræver vedtagelse af separate lovgivningsmæssige retsakter.

(5)

For at skabe synergier er det nødvendigt at fastsætte, at den operationelle forvaltning af disse store it-systemer skal varetages af den samme enhed, så man opnår stordriftsfordele, skaber en kritisk masse og sikrer den størst mulige udnyttelse af kapitalen og de menneskelige ressourcer.

(6)

I de fælles erklæringer, der ledsager de lovgivningsmæssige retsakter om SIS II og VIS, opfordrede Europa-Parlamentet og Rådet Kommissionen til på grundlag af en konsekvensanalyse at forelægge de forslag til lovgivning, der er nødvendige for at pålægge et agentur den langsigtede operationelle forvaltning af det centrale SIS II og af visse aspekter af kommunikationsinfrastrukturen og af VIS.

(7)

Da forvaltningsmyndigheden bør have retlig, administrativ og finansiel autonomi, bør den oprettes som et reguleringsagentur (»agenturet«), der har status som juridisk person. Som det blev besluttet, bør agenturets hjemsted ligge i Tallinn (Estland). Eftersom opgaverne vedrørende den tekniske udvikling og forberedelsen af den operationelle forvaltning af SIS II og VIS udføres i Strasbourg (Frankrig), og der er installeret et backupcenter for disse it-systemer i Sankt Johann im Pongau (Østrig), bør dette imidlertid fortsat være tilfældet. Disse to centre bør også være de steder, hvor opgaverne vedrørende den tekniske udvikling og den operationelle forvaltning af Eurodac udføres, og hvor der etableres et backupcenter for Eurodac. Disse to steder bør også være center for henholdsvis den tekniske udvikling og den operationelle forvaltning af andre store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og, hvis der er hjemmel for det i den relevante lovgivningsmæssige retsakt, et backupcenter, der kan sikre driften af et stort it-system i tilfælde af fejl i systemet.

(8)

Forvaltningsmyndighedens opgaver i henhold til forordning (EF) nr. 1987/2006 og (EF) nr. 767/2008 bør derfor udføres af agenturet. Disse opgaver omfatter teknisk videreudvikling.

(9)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 og (EF) nr. 407/2002 er der oprettet en central enhed i Kommissionen, der er ansvarlig for driften af Eurodac's centrale database og andre opgaver i forbindelse hermed. For at udnytte synergier bør agenturet overtage Kommissionens opgaver vedrørende den operationelle forvaltning af Eurodac, herunder visse opgaver vedrørende kommunikationsinfrastrukturen, fra og med den dato, hvor agenturet indleder sin virksomhed.

(10)

Agenturets hovedfunktion bør være at løse de operationelle forvaltningsopgaver for SIS II, VIS, Eurodac og, hvis der træffes afgørelse herom, andre store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Agenturet bør også have ansvaret for de tekniske foranstaltninger, der er nødvendige for de opgaver, der pålægges det, og som ikke er normative. Disse ansvarsområder bør ikke berøre de normative opgaver, der er forbeholdt Kommissionen, alene eller med bistand fra et udvalg, i de forskellige lovgivningsmæssige retsakter om de systemer, hvor agenturet varetager den operationelle forvaltning.

(11)

Agenturet bør desuden varetage opgaver vedrørende uddannelse i den tekniske anvendelse af SIS II, VIS, Eurodac og andre store it-systemer, som det senere måtte blive pålagt.

(12)

Desuden kan agenturet også blive gjort ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle forvaltning af yderligere store it-systemer inden for rammerne af artikel 67-89 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Sådanne opgaver bør kun pålægges agenturet gennem senere separate lovgivningsmæssige retsakter, forud for hvilke der foretages en konsekvensanalyse.

(13)

Agenturet bør på specifik og præcis anmodning fra Kommissionen være ansvarligt for overvågning af forskning og for gennemførelse af pilotprojekter, jf. artikel 49, stk. 6, litra a), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (8), i forbindelse med store it-systemer inden for rammerne af artikel 67-89 i TEUF. Når det pålægges at gennemføre et pilotprojekt, bør agenturet lægge særlig vægt på Den Europæiske Unions informationsstyringsstrategi.

(14)

Det forhold, at agenturet får pålagt den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, bør ikke berøre de specifikke regler, som gælder for disse systemer. Navnlig finder de specifikke regler vedrørende formålet, adgangsret, sikkerhedsforanstaltninger og yderligere databeskyttelseskrav for hvert af de store it-systemer, hvis operationelle forvaltning pålægges agenturet, fuld anvendelse.

(15)

Medlemsstaterne og Kommissionen bør være repræsenteret i en bestyrelse, så de kan føre effektiv kontrol med agenturets virksomhed. Bestyrelsen bør have de nødvendige beføjelser til navnlig at vedtage det årlige arbejdsprogram, varetage sine opgaver i forbindelse med agenturets budget, vedtage de finansielle bestemmelser, som finder anvendelse på agenturet, udpege en administrerende direktør og fastlægge procedurer for den administrerende direktørs beslutningstagning vedrørende agenturets operationelle opgaver.

(16)

Med hensyn til SIS II bør Den Europæiske Politienhed (Europol) og Den Europæiske Enhed for Retsligt Samarbejde (Eurojust), som begge i henhold til afgørelse 2007/533/RIA har adgang til og ret til direkte søgning i oplysninger, der er optaget i SIS II, tildeles observatørstatus på bestyrelsens møder, når et spørgsmål vedrørende anvendelsen af afgørelse 2007/533/RIA er på dagsordenen. Europol og Eurojust bør hver kunne udpege en repræsentant til Den Rådgivende Gruppe for SIS II, som er nedsat ved denne forordning.

(17)

Med hensyn til VIS bør Europol have observatørstatus på bestyrelsens møder, når et spørgsmål vedrørende anvendelsen af Rådets afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008 om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger (9) er på dagsordenen. Europol bør kunne udpege en repræsentant til Den Rådgivende Gruppe for VIS, som er nedsat ved denne forordning.

(18)

Medlemsstaterne bør have stemmeret i agenturets bestyrelse i forbindelse med et stort it-system, hvis de i henhold til EU-retten er bundet af en lovgivningsmæssig retsakt om udvikling, oprettelse, drift og brug af dette særlige system. Danmark bør også have stemmeret i forbindelse med et stort it-system, hvis landet i henhold til artikel 4 i protokollen (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union (»TEU«) og til TEUF (i »protokollen om Danmarks stilling«), beslutter at gennemføre den lovgivningsmæssige retsakt om udvikling, oprettelse, drift og brug af dette særlige system i sin nationale lovgivning.

(19)

Medlemsstaterne bør udpege et medlem til den rådgivende gruppe i forbindelse med et stort it-system, hvis de i henhold til EU-retten er bundet af en lovgivningsmæssig retsakt om udvikling, oprettelse, drift og brug af dette særlige system. Danmark bør også udpege et medlem til den rådgivende gruppe i forbindelse med et stort it-system, hvis landet i henhold til artikel 4 i protokollen om Danmarks stilling beslutter at gennemføre den lovgivningsmæssige retsakt om udvikling, oprettelse, drift og brug af dette særlige system i sin nationale lovgivning.

(20)

For at sikre agenturet fuld selvstændighed og uafhængighed bør det råde over et selvstændigt budget, hvor indtægterne kommer fra Den Europæiske Unions almindelige budget. Finansieringen af agenturet bør finde sted på grundlag af en aftale med budgetmyndigheden som fastlagt i punkt 47 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (10). Unionens budget- og dechargeprocedurer bør gælde. Revision af regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed bør foretages af Revisionsretten.

(21)

Agenturet bør samarbejde med Unionens andre agenturer, navnlig agenturer, som er oprettet inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, og særlig Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, inden for rammerne af deres respektive beføjelser. Det bør i givet fald også konsultere og følge op på henstillingerne fra Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed vedrørende netsikkerhed.

(22)

Agenturet bør, når det sikrer udviklingen og den operationelle forvaltning af store it-systemer, følge europæiske og internationale standarder, der tager hensyn til de højeste faglige krav, særlig Den Europæiske Unions informationsstyringsstrategi.

(23)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (11) bør finde anvendelse på agenturets behandling af personoplysninger. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse bør være i stand til hos agenturet at få adgang til alle de oplysninger, der er nødvendige for den tilsynsfø- rendes undersøgelser. I overensstemmelse med artikel 28 i forordning (EF) nr. 45/2001 hørte Kommissionen Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, som afgav udtalelse den 7. december 2009.

(24)

For at sikre åbenhed omkring agenturets virksomhed bør Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (12) finde anvendelse på agenturet. Agenturets aktiviteter bør kunne undersøges af Den Europæiske Ombudsmand i overensstemmelse med artikel 228 i TEUF.

(25)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (13), bør finde anvendelse på agenturet, som bør tiltræde den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (14).

(26)

Agenturets værtsmedlemsstater bør sikre de bedst mulige vilkår for, at agenturet kan fungere efter hensigten, f.eks. tilbud om skoleundervisning på flere sprog med et europæisk indhold og hensigtsmæssige transportforbindelser.

(27)

For at sikre åbne og gennemsigtige ansættelsesvilkår og ligebehandling af personalet bør vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (»vedtægten for tjenestemænd«) og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (»ansættelsesvilkårene«), jf. forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (15) (samlet benævnt »vedtægten«), finde anvendelse på agenturets personale og den administrerende direktør, herunder reglerne om tavshedspligt eller tilsvarende fortrolighedskrav.

(28)

Agenturet er et organ oprettet af Unionen, jf. artikel 185, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og bør vedtage de finansielle bestemmelser i overensstemmelse hermed.

(29)

Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 (16) om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, bør finde anvendelse på agenturet.

(30)

Målene for denne forordning, nemlig oprettelsen af et agentur på EU-plan, der er ansvarligt for den operationelle forvaltning og i givet fald udvikling af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre gennemføres på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(31)

I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, der anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, jf. artikel 6, stk. 1, i TEU.

(32)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Da forordningen, i det omfang den vedrører SIS II og VIS, udbygger Schengenreglerne, skal Danmark i henhold til artikel 4 i nævnte protokol inden for seks måneder efter forordningens vedtagelse træffe afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre forordningen i sin nationale lovgivning. I overensstemmelse med artikel 3 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i Danmark eller en anden EU-medlemsstat, og om »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublinkonventionen (17) skal Danmark meddele Kommissionen, om det vil gennemføre indholdet i denne forordning, i det omfang den vedrører Eurodac.

(33)

I det omfang dens bestemmelser vedrører SIS II, der er reguleret ved afgørelse 2007/533/RIA, deltager Det Forenede Kongerige i denne forordning i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i protokol (nr. 19) om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til TEU og til TEUF (»protokollen om Schengenreglerne«), og artikel 8, stk. 2, i Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse af bestemmelserne i Schengenreglerne (18).

I det omfang dens bestemmelser vedrører SIS II, der er reguleret ved forordning (EF) nr. 1987/2006, og VIS, der udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. afgørelse 2000/365/EF, anmodede Det Forenede Kongerige ved skrivelse af 5. oktober 2010 til formanden for Rådet om tilladelse til at deltage i vedtagelsen af nærværende forordning, i overensstemmelse med artikel 4 i protokollen om Schengenreglerne. I medfør af artikel 1 i Rådets afgørelse 2010/779/EU af 14. december 2010 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse af bestemmelserne i Schengenreglerne vedrørende oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (19) har Det Forenede Kongerige fået tilladelse til at deltage i denne forordning.

I medfør af artikel 3 i protokol (nr. 21) om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til TEU og til TEUF (»protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling«), har Det Forenede Kongerige desuden ved skrivelse af 23. september 2009 meddelt Rådets formand, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning, i det omfang dens bestemmelser vedrører Eurodac. Det Forenede Kongerige deltager derfor i vedtagelsen af denne forordning, som er bindende for og finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(34)

I det omfang dens bestemmelser vedrører SIS II, der er reguleret ved forordning (EF) nr. 1987/2006, og VIS, udgør nærværende forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse af bestemmelserne i Schengenreglerne (20).

Irland har ikke anmodet om at deltage i vedtagelsen af denne forordning, jf. artikel 4 i protokollen om Schengenreglerne. Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af nærværende forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland, i det omfang dens foranstaltninger udbygger bestemmelser i Schengenreglerne, eftersom de vedrører SIS II, der er reguleret ved forordning (EF) nr. 1987/2006, og VIS.

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland, i det omfang dens bestemmelser vedrører Eurodac. Eftersom det under disse omstændigheder ikke er muligt at sikre denne forordnings anvendelse for Irland i dens helhed, jf. artikel 288 i TEUF, deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland, uden at dette berører dets rettigheder i henhold til ovennævnte protokoller.

(35)

For så vidt angår Island og Norge udgør denne forordning, i det omfang den vedrører SIS II og VIS, en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (21), der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, B og G, i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte aftale (22). For så vidt angår Eurodac udgør denne forordning en ny foranstaltning vedrørende Eurodac, jf. aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge (23). Hvis de beslutter at gennemføre denne forordning i deres interne retsorden, bør delegationer fra Republikken Island og Kongeriget Norge derfor deltage i arbejdet i agenturets bestyrelse. Der bør indgås endnu en aftale mellem Unionen og Republikken Island og Kongeriget Norge for at fastsætte nærmere bestemmelser, f.eks. om stemmeret, med henblik på de nævnte staters deltagelse i agenturets virksomhed.

(36)

For så vidt angår Schweiz udgør denne forordning, i det omfang den vedrører SIS II og VIS, en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (24), der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, B og G, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF (25). For så vidt angår Eurodac udgør denne forordning en ny foranstaltning vedrørende Eurodac, jf. aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz (26). Hvis Schweiz beslutter at gennemføre denne forordning i sin interne retsorden, bør delegationen for Det Schweiziske Forbund derfor deltage i arbejdet i agenturets bestyrelse. Der bør indgås endnu en aftale mellem Unionen og Det Schweiziske Forbund for at fastsætte nærmere bestemmelser, f.eks. om stemmeret, med henblik på Det Schweiziske Forbunds deltagelse i agenturets virksomhed.

(37)

For så vidt angår Liechtenstein udgør denne forordning, i det omfang den vedrører SIS II og VIS, en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (27), der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, B og G, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU (28). For så vidt angår Eurodac udgør denne forordning en ny foranstaltning vedrørende Eurodac, jf. protokollen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylsansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz (29). Delegationen for Fyrstendømmet Liechtenstein bør derfor deltage i arbejdet i agenturets bestyrelse. Der bør indgås endnu en aftale mellem Unionen og Fyrstendømmet Liechtenstein for at fastsætte nærmere bestemmelser, f.eks. om stemmeret, med henblik på Fyrstendømmet Liechtensteins deltagelse i agenturets virksomhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND

Artikel 1

Oprettelse af agenturet

1.   Der oprettes herved et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (»agenturet«).

2.   Agenturet er ansvarligt for den operationelle forvaltning af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II), visuminformationssystemet (VIS) og Eurodac.

3.   Agenturet kan også blive gjort ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle forvaltning af andre store it-systemer end dem, der er nævnt i stk. 2, inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, dog kun på grundlag af de relevante lovgivningsmæssige retsakter baseret på artikel 67-89 i TEUF, under behørig hensyntagen til udviklingen inden for forskningen, jf. denne forordnings artikel 8, og resultaterne af pilotprojekterne, jf. denne forordnings artikel 9.

4.   Den operationelle forvaltning omfatter alle de opgaver, der er nødvendige for, at store it-systemer kan fungere i overensstemmelse med de specifikke bestemmelser, der gælder for hvert enkelt af dem, herunder ansvaret for den kommunikationsinfrastruktur, der anvendes af dem. Disse store it-systemer må ikke udveksle data eller muliggøre udveksling af information eller viden, medmindre det er bestemt i et specifikt retsgrundlag.

Artikel 2

Mål

Med forbehold af Kommissionens og medlemsstaternes respektive beføjelser i henhold til lovgivningsmæssige retsakter gældende for store it-systemer sørger agenturet for:

a)

en effektiv, sikker og løbende drift af store it-systemer

b)

en effektiv og økonomisk ansvarlig forvaltning af store it-systemer

c)

et passende højt serviceniveau for brugerne af store it-systemer

d)

kontinuitet og uafbrudt service

e)

et højt databeskyttelsesniveau i overensstemmelse med de gældende regler, herunder specifikke bestemmelser for hvert stort it-system

f)

et passende niveau for databeskyttelse og fysisk sikkerhed i overensstemmelse med de gældende regler, herunder specifikke bestemmelser for hvert stort it-system, og

g)

anvendelse af en passende projektstyringsstruktur til effektiv udvikling af store it-systemer.

KAPITEL II

OPGAVER

Artikel 3

Opgaver vedrørende SIS II

Vedrørende SIS II udfører agenturet:

a)

de opgaver, som er pålagt forvaltningsmyndigheden ved forordning (EF) nr. 1987/2006 og afgørelse 2007/533/RIA, og

b)

opgaver vedrørende uddannelse i den tekniske anvendelse af SIS II, navnlig for Sirenepersonale (SIRENE — Supplementary Information Request at the National Entries) og uddannelse af eksperter i de tekniske aspekter af SIS II i forbindelse med Schengenevaluering.

Artikel 4

Opgaver vedrørende VIS

Vedrørende VIS udfører agenturet:

a)

de opgaver, som er pålagt forvaltningsmyndigheden ved forordning (EF) nr. 767/2008 og afgørelse 2008/633/RIA, og

b)

opgaver vedrørende uddannelse i den tekniske anvendelse af VIS.

Artikel 5

Opgaver vedrørende Eurodac

Vedrørende Eurodac udfører agenturet:

a)

de opgaver, som er pålagt Kommissionen, som i henhold til forordning (EF) nr. 2725/2000 og (EF) nr. 407/2002 er den myndighed, der er ansvarlig for den operative forvaltning af Eurodac,

b)

opgaver vedrørende kommunikationsinfrastrukturen, dvs. overvågning, sikkerhed og koordinering af forbindelserne mellem medlemsstaterne og udbyderen, og

c)

opgaver vedrørende uddannelse i den tekniske anvendelse af Eurodac.

Artikel 6

Opgaver vedrørende udvikling og operationel forvaltning af andre store it-systemer

Hvis agenturet bliver gjort ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle forvaltning af andre store it-systemer, jf. artikel 1, stk. 3, udfører det i givet fald opgaver vedrørende uddannelse i den tekniske anvendelse af disse systemer.

Artikel 7

Opgaver vedrørende kommunikationsinfrastrukturen

1.   Agenturet udfører de opgaver vedrørende kommunikationsinfrastrukturen, som er pålagt forvaltningsmyndigheden ved de lovgivningsmæssige retsakter om udvikling, oprettelse, drift og brug af store it-systemer, jf. artikel 1, stk. 2.

2.   I overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte lovgivningsmæssige retsakter deles opgaverne vedrørende kommunikationsinfrastrukturen (herunder operationel forvaltning og sikkerhed) mellem agenturet og Kommissionen. For at sikre sammenhæng i udøvelsen af deres respektive beføjelser indgår agenturet og Kommissionen ordninger for det operationelle arbejde, som udtrykkes i et aftalememorandum.

3.   Kommunikationsinfrastrukturen skal styres og kontrolleres tilfredsstillende med henblik på at beskytte den mod trusler og garantere dens sikkerhed og sikkerheden for store it-systemer, herunder de oplysninger, der udveksles gennem kommunikationsinfrastrukturen.

4.   Der skal vedtages de nødvendige foranstaltninger, herunder sikkerhedsplaner, bl.a. med henblik på at forhindre uautoriseret læsning, kopiering, ændring eller sletning af personoplysninger under overførsler af disse eller under transport af databærere, navnlig ved hjælp af passende krypteringsteknikker. Ingen systemrelaterede operationelle oplysninger må cirkulere ukrypteret i kommunikationsinfrastrukturen.

5.   Opgaver vedrørende den operationelle forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen kan overdrages til eksterne private enheder eller organer i overensstemmelse med forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. Netværksudbyderen er i så fald omfattet af sikkerhedsforanstaltningerne i stk. 4 og må på ingen måde have adgang til operationelle oplysninger i SIS II, VIS eller Eurodac eller den til SIS II knyttede Sireneudveksling af oplysninger.

6.   Med forbehold af gældende kontrakter vedrørende SIS II-, VIS- og Eurodacnettet henhører forvaltningen af krypteringsnøgler under agenturets kompetence og kan ikke udliciteres til eksterne private enheder.

Artikel 8

Overvågning af udviklingen inden for forskningen

1.   Agenturet overvåger udviklingen inden for forskningen, som er relevant for den operationelle forvaltning af SIS II, VIS, Eurodac og andre store it-systemer.

2.   Agenturet holder løbende Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og, når det vedrører spørgsmål om databeskyttelse, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse underrettet om den udvikling, der er nævnt i stk. 1.

Artikel 9

Pilotprojekter

1.   Agenturet kan kun efter specifik og præcis anmodning fra Kommissionen, som mindst tre måneder i forvejen skal have underrettet Europa-Parlamentet og Rådet, og efter en beslutning i bestyrelsen i henhold til artikel 12, stk. 1, litra l), gennemføre pilotprojekter, jf. artikel 49, stk. 6, litra a), i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, med henblik på udviklingen eller den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for rammerne af artikel 67-89 i TEUF.

Agenturet underretter løbende Europa-Parlamentet, Rådet og, når det vedrører spørgsmål om databeskyttelse, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, om udviklingen i de i første afsnit nævnte pilotprojekter.

2.   De finansielle bevillinger til pilotprojekter, som Kommissionen har anmodet om, opføres på budgettet for højst to på hinanden følgende regnskabsår.

KAPITEL III

STRUKTUR OG ORGANISATION

Artikel 10

Retlig status

1.   Agenturet er et EU-organ og har status som juridisk person.

2.   Agenturet har i hver medlemsstat den mest vidtgående rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager. Det kan også indgå aftaler vedrørende agenturets hjemsted og de placeringer, der er omhandlet i stk. 4, med de medlemsstater, på hvis område hjemstedet og de tekniske anlæg og backupcentret er placeret (»værtsmedlemsstaterne«).

3.   Agenturet repræsenteres af sin administrerende direktør.

4.   Agenturet har hjemsted i Tallinn, Estland.

Opgaverne vedrørende udvikling og operationel forvaltning, jf. artikel 1, stk. 3, og artikel 3, 4, 5 og 7, udføres i Strasbourg, Frankrig.

Et backupcenter, der kan sikre driften af et stort it-system i tilfælde af fejl i et sådant system, indrettes i Sankt Johann im Pongau, Østrig, hvis der er hjemmel for et backupcenter i den lovgivningsmæssige retsakt om systemets udvikling, oprettelse, drift og brug.

Artikel 11

Struktur

1.   Agenturets ledelses- og forvaltningsstruktur består af:

a)

en bestyrelse

b)

en administrerende direktør

c)

rådgivende grupper.

2.   Agenturets struktur består ligeledes af:

a)

en databeskyttelsesansvarlig

b)

en sikkerhedsansvarlig

c)

en regnskabsfører.

Artikel 12

Bestyrelsens opgaver

1.   For at sikre, at agenturet varetager sine opgaver, skal bestyrelsen:

a)

udnævne og i givet fald afskedige den administrerende direktør, jf. artikel 18

b)

udøve disciplinærmyndighed over den administrerende direktør og føre tilsyn med vedkommendes embedsførelse, herunder gennemførelsen af bestyrelsens afgørelser

c)

fastlægge agenturets organisationsplan efter høring af Kommissionen

d)

fastsætte agenturets forretningsorden efter høring af Kommissionen

e)

på forslag af den administrerende direktør godkende aftalen om agenturets hjemsted og aftalerne om de tekniske anlæg og backupcentret, jf. artikel 10, stk. 4, som underskrives af den administrerende direktør med værtsmedlemsstaterne

f)

efter aftale med Kommissionen vedtage de nødvendige gennemførelsesbestemmelser, der er omhandlet i artikel 110 i tjenestemandsvedtægten

g)

vedtage de nødvendige gennemførelsesbestemmelser om udstationering af nationale eksperter i agenturet

h)

på grundlag af et udkast, som forelægges af den administrerende direktør, jf. artikel 17, efter høring af de rådgivende grupper, jf. artikel 19, og efter modtagelse af udtalelsen fra Kommissionen, vedtage et flerårigt arbejdsprogram baseret på de opgaver, der er nævnt i kapitel II. Det flerårige arbejdsprogram skal, uden at dette berører den årlige budgetprocedure, omfatte et flerårigt budgetoverslag og forhåndsevalueringer med henblik på at strukturere målene og de forskellige stadier i den flerårige planlægning

i)

vedtage en flerårig plan for personalepolitikken og et udkast til årligt arbejdsprogram og hvert år senest den 31. marts forelægge dem for Kommissionen og budgetmyndigheden

j)

senest den 30. september hvert år, efter at have modtaget Kommissionens udtalelse, vedtage agenturets årlige arbejdsprogram for det kommende år med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer og i overensstemmelse med den årlige budgetprocedure og Unionens lovgivningsprogram for områderne under artikel 67-89 i TEUF og sikre, at det vedtagne arbejdsprogram fremsendes til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og offentliggøres

k)

senest den 31. marts hvert år vedtage agenturets årlige aktivitetsrapport for det foregående år, hvor de opnåede resultater navnlig sammenlignes med målene i det årlige arbejdsprogram, og senest den 15. juni i samme år sende den til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten; den årlige aktivitetsrapport offentliggøres

l)

varetage sine opgaver vedrørende agenturets budget, herunder gennemførelse af pilotprojekter, jf. artikel 9, i henhold til artikel 32, artikel 33, stk. 6, og artikel 34

m)

vedtage de finansielle bestemmelser for agenturet i overensstemmelse med artikel 34

n)

udpege en regnskabsfører, som er funktionelt uafhængig under udførelsen af sit hverv

o)

sikre passende opfølgning på resultaterne og henstillingerne fra de forskellige interne eller eksterne revisions- og evalueringsrapporter

p)

vedtage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, herunder en sikkerhedsplan og en forretningskontinuitets- og katastrofeberedskabsplan, under hensyntagen til eventuelle henstillinger fra sikkerhedseksperterne i de rådgivende grupper

q)

udpege en sikkerhedsansvarlig

r)

udpege en databeskyttelsesansvarlig, jf. forordning (EF) nr. 45/2001

s)

senest den 22. maj 2012 vedtage de praktiske foranstaltninger til gennemførelse af forordning (EF) nr. 1049/2001

t)

vedtage rapporterne om den tekniske funktion af SIS II, jf. henholdsvis artikel 50, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1987/2006 og artikel 66, stk. 4, i afgørelse 2007/533/RIA, og af VIS, jf. artikel 50, stk. 3, i forordning (EF) nr. 767/2008 og artikel 17, stk. 3, i afgørelse 2008/633/RIA

u)

vedtage den årlige rapport om den centrale Eurodacenheds virksomhed, jf. artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2725/2000

v)

fremsætte bemærkninger til rapporterne fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om revisioner, jf. artikel 45 i forordning (EF) nr. 1987/2006, og artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 767/2008, og sikre passende opfølgning af revisionerne

w)

offentliggøre statistikker vedrørende SIS II, jf. henholdsvis artikel 50, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1987/2006 og artikel 66, stk. 3, i afgørelse 2007/533/RIA

x)

udarbejde statistikker over den centrale Eurodacenheds virksomhed, jf. artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2725/2000

y)

sørge for, at listen over de kompetente myndigheder, der har tilladelse til direkte søgning i oplysningerne i SIS II, offentliggøres hvert år, jf. artikel 31, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1987/2006 og artikel 46, stk. 8, i afgørelse 2007/533/RIA, sammen med listen over kontorer for de nationale systemer af SIS II (N.SIS II) og Sirenekontorer, jf. henholdsvis artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1987/2006 og artikel 7, stk. 3, i afgørelse 2007/533/RIA

z)

sørge for, at listen over de myndigheder, der udpeges i henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2725/2000, offentliggøres hvert år

aa)

udføre andre opgaver, som pålægges den i overensstemmelse med denne forordning.

2.   Bestyrelsen kan rådgive den administrerende direktør om alle spørgsmål, der vedrører udviklingen eller den operationelle forvaltning af store it-systemer.

Artikel 13

Bestyrelsens sammensætning

1.   Bestyrelsen består af én repræsentant for hver medlemsstat og to repræsentanter for Kommissionen.

2.   Hver medlemsstat og Kommissionen udpeger medlemmerne af bestyrelsen samt stedfortræderne senest den 22. januar 2012. Efter udløbet af denne periode indkalder Kommissionen bestyrelsen. Stedfortræderne repræsenterer medlemmerne i disses fravær.

3.   Bestyrelsesmedlemmerne udpeges på grundlag af deres relevante erfaring på højt niveau og ekspertise inden for store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed samt deres kendskab til databeskyttelse.

4.   Medlemmernes mandat er på fire år. Det kan fornys én gang. Ved mandatets udløb eller ved fratræden fortsætter medlemmerne i deres hverv, indtil deres mandat er fornyet, eller indtil de afløses.

5.   De lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Eurodac, deltager i agenturets aktiviteter. Hvert land udpeger én repræsentant og en stedfortræder til bestyrelsen.

Artikel 14

Bestyrelsens formandskab

1.   Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer.

2.   Formandens og næstformandens mandat er på to år. Mandaterne kan fornys én gang. Ophører deres medlemskab af bestyrelsen på et tidspunkt under mandatperioden, udløber deres mandat også automatisk samme dag.

3.   Formanden og næstformanden kan kun vælges blandt de medlemmer af bestyrelsen, som er udpeget af medlemsstater, der i henhold til EU-retten er fuldt ud bundet af de lovgivningsmæssige retsakter om udvikling, oprettelse, drift og brug af alle store it-systemer, som agenturet forvalter.

Artikel 15

Bestyrelsens møder

1.   Bestyrelsen indkaldes til møde efter anmodning af en af følgende:

a)

dens formand

b)

mindst en tredjedel af dens medlemmer

c)

Kommissionen

d)

den administrerende direktør.

Bestyrelsen holder mindst ét ordinært møde hver sjette måned.

2.   Den administrerende direktør deltager i bestyrelsesmøderne.

3.   Bestyrelsesmedlemmerne kan bistås af eksperter, som er medlemmer af de rådgivende grupper.

4.   Europol og Eurojust kan deltage i bestyrelsens møder som observatører, når et spørgsmål vedrørende SIS II i forbindelse med anvendelsen af afgørelse 2007/533/RIA er på dagsordenen. Europol kan desuden deltage i bestyrelsens møder som observatør, når et spørgsmål vedrørende VIS i forbindelse med anvendelsen af afgørelse 2008/633/RIA er på dagsordenen.

5.   Bestyrelsen kan indbyde enhver anden person, hvis synspunkt kan være af interesse, til at deltage i dens møder som observatør.

6.   Bestyrelsens sekretariatsfunktion varetages af agenturet.

Artikel 16

Afstemning

1.   Bestyrelsen træffer afgørelse med flertal blandt alle stemmeberettigede medlemmer, jf. dog stk. 5 i denne artikel samt artikel 12, stk. 1, litra j), og artikel 18, stk. 1 og 7.

2.   Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme, jf. dog stk. 3.

3.   Ethvert medlem, der er udpeget af en medlemsstat, som i henhold til EU-retten er bundet af enhver lovgivningsmæssig retsakt om udvikling, oprettelse, drift og brug af et stort it-system, som agenturet forvalter, kan stemme om et spørgsmål, der vedrører det pågældende store it-system.

Desuden kan Danmark stemme om et spørgsmål, der vedrører et sådant stort it-system, hvis landet i henhold til artikel 4 i protokollen om Danmarks stilling beslutter at gennemføre den lovgivningsmæssige retsakt om udvikling, oprettelse, drift og brug af et sådant stort it-system i sin nationale lovgivning.

4.   For så vidt angår de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Eurodac, finder artikel 37 anvendelse.

5.   Hvis medlemmerne ikke er enige om, hvorvidt et bestemt stort it-system er berørt af en afstemning, træffes enhver afgørelse om, at det ikke er berørt, med to tredjedeles flertal.

6.   Den administrerende direktør deltager ikke i afstemningen.

7.   De nærmere afstemningsregler fastlægges i agenturets forretningsorden, navnlig betingelserne for, at et medlem kan handle på et andet medlems vegne, samt hvor nødvendigt reglerne for beslutningsdygtighed.

Artikel 17

Den administrerende direktørs opgaver og beføjelser

1.   Agenturet ledes og repræsenteres af sin administrerende direktør.

2.   Den administrerende direktør udfører sit hverv i uafhængighed. Med forbehold af Kommissionens og bestyrelsens respektive beføjelser må den administrerende direktør hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering eller noget andet organ.

3.   Den administrerende direktør påtager sig det fulde ansvar for de opgaver, som agenturet har fået pålagt, og er underlagt proceduren for årlig decharge fra Europa-Parlamentet for gennemførelsen af budgettet, jf. dog artikel 12.

4.   Europa-Parlamentet eller Rådet kan opfordre den administrerende direktør til at aflægge rapport om udførelsen af sine opgaver.

5.   Den administrerende direktør skal:

a)

varetage den daglige ledelse af agenturet

b)

varetage agenturets drift i overensstemmelse med denne forordning

c)

forberede og gennemføre procedurer, beslutninger, strategier, programmer og aktiviteter vedtaget af bestyrelsen, inden for de grænser der er fastsat ved denne forordning, dens gennemførelsesbestemmelser og gældende lov

d)

fastlægge og gennemføre et effektivt system, som gør det muligt regelmæssigt at overvåge og evaluere

i)

store it-systemer, herunder statistikker, og

ii)

agenturet, herunder hvorvidt det faktisk og effektivt når sine mål

e)

deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret

f)

udøve beføjelserne i artikel 20, stk. 3, over for agenturets ansatte og forvalte personalespørgsmål

g)

fastlægge fortrolighedskrav for at efterkomme henholdsvis artikel 17 i forordning (EF) nr. 1987/2006, artikel 17 i afgørelse 2007/533/RIA og artikel 26, stk. 9, i forordning (EF) nr. 767/2008 og for at anvende relevante regler for tavshedspligt eller tilsvarende fortrolighedskrav for agenturets personale, der skal arbejde med Eurodacoplysninger, jf. dog artikel 17 i tjenestemandsvedtægten

h)

forhandle om en aftale om agenturets hjemsted og om aftaler om de tekniske anlæg og backupcentret med værtsmedlemsstaternes regeringer og underskrive dem, efter at de er blevet godkendt af bestyrelsen.

6.   Den administrerende direktør forelægger navnlig udkast til følgende for bestyrelsen med henblik på vedtagelse:

a)

agenturets årlige arbejdsprogram og dets årlige aktivitetsrapport efter forudgående høring af de rådgivende grupper

b)

de finansielle bestemmelser, der gælder for agenturet

c)

det flerårige arbejdsprogram

d)

budgettet for det kommende år fastlagt på grundlag af aktivitetsbaseret budgettering

e)

den flerårige plan for personalepolitikken

f)

rammerne for den evaluering, som er nævnt i artikel 31

g)

de praktiske foranstaltninger til gennemførelse af forordning (EF) nr. 1049/2001

h)

de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, herunder en sikkerhedsplan og en forretningskontinuitets- og katastrofeberedskabsplan

i)

rapporter om den tekniske funktion af hvert stort it-system, som er nævnt i artikel 12, stk. 1, litra t), og den årlige rapport om den centrale Eurodacenheds virksomhed, som er nævnt i artikel 12, stk. 1, litra u), på grundlag af resultaterne af overvågningen og evalueringen

j)

den årlige liste til offentliggørelse over de kompetente myndigheder, der har tilladelse til direkte søgning i oplysningerne i SIS II, herunder listen over N.SIS II-kontorer og Sirenekontorer, jf. artikel 12, stk. 1, litra y), og af listen over myndigheder, jf. artikel 12, stk. 1, litra z).

7.   Den administrerende direktør varetager alle andre opgaver i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 18

Udnævnelse af den administrerende direktør

1.   Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen for en embedsperiode på fem år blandt en liste over valgbare kandidater, der er identificeret ved en almindelig udvælgelsesprøve organiseret af Kommissionen. Udvælgelsesproceduren skal gøre det muligt at offentliggøre en indkaldelse af interessetilkendegivelser i Den Europæiske Unions Tidende og andre steder. Bestyrelsen kan kræve proceduren gentaget, hvis den ikke finder nogen af kandidaterne på listen tilstrækkeligt egnede. Bestyrelsen udnævner den administrerende direktør på grundlag af kandidatens personlige kvalifikationer og erfaringer på området store it-systemer og dennes administrative, finansielle og ledelsesmæssige kompetencer samt kendskab til databeskyttelse. Bestyrelsen træffer afgørelse om udnævnelse af den administrerende direktør med et flertal på to tredjedele af alle de stemmeberettigede medlemmer.

2.   Inden udnævnelsen opfordres den kandidat, som bestyrelsen vælger, til at fremkomme med en udtalelse til Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne. Efter en sådan udtalelse vedtager Europa-Parlamentet en udtalelse, hvori der redegøres for dets syn på den valgte kandidat. Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet om, på hvilken måde der er taget hensyn til denne udtalelse. Udtalelsen behandles som personlig og fortrolig, indtil kandidaten er udnævnt.

3.   I de sidste ni måneder af den femårige embedsperiode foretager bestyrelsen i tæt samråd med Kommissionen en evaluering, hvori den især vurderer de resultater, der er opnået i den administrerende direktørs første embedsperiode, og måden, hvorpå de er opnået.

4.   Bestyrelsen kan under hensyntagen til evalueringsrapporten, og kun såfremt det kan begrundes med agenturets mål og opgaver, forlænge den administrerende direktørs embedsperiode én gang med højst tre år.

5.   Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet, hvis den har til hensigt at forlænge den administrerende direktørs embedsperiode. Inden for en måned før en sådan forlængelse opfordres den administrerende direktør til at fremkomme med en udtalelse til Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

6.   Den administrerende direktør står til ansvar over for bestyrelsen.

7.   Bestyrelsen kan afskedige den administrerende direktør. Bestyrelsen træffer en sådan afgørelse med et flertal på to tredjedele af alle de stemmeberettigede medlemmer.

Artikel 19

Rådgivende grupper

1.   Følgende rådgivende grupper yder bestyrelsen ekspertise vedrørende store it-systemer og navnlig i forbindelse med udarbejdelsen af det årlige arbejdsprogram og den årlige aktivitetsrapport:

a)

Den Rådgivende Gruppe for SIS II

b)

Den Rådgivende Gruppe for VIS

c)

Den Rådgivende Gruppe for Eurodac

d)

enhver anden rådgivende gruppe vedrørende et stort it-system, hvis det er hjemlet i den relevante lovgivningsmæssige retsakt om udvikling, oprettelse, drift og brug af det pågældende store it-system.

2.   Hver medlemsstat, der i henhold til EU-retten er bundet af en lovgivningsmæssig retsakt om udvikling, oprettelse, drift og brug af et bestemt stort it-system, samt Kommissionen udpeger et medlem til den rådgivende gruppe, der vedrører det pågældende store it-system, for en treårig periode, der kan fornys.

Danmark udpeger også et medlem til en rådgivende gruppe, der vedrører et stort it-system, hvis landet i henhold til artikel 4 i protokollen om Danmarks stilling beslutter at gennemføre den lovgivningsmæssige retsakt om udvikling, oprettelse, drift og brug af det pågældende store it-system i sin nationale lovgivning.

Hvert land, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Eurodac og foranstaltninger vedrørende andre store it-systemer, og som deltager i et bestemt stort it-system, udpeger et medlem til den rådgivende gruppe, der vedrører det pågældende store it-system.

3.   Europol og Eurojust kan hver udpege en repræsentant til Den Rådgivende Gruppe for SIS II. Europol kan også udpege en repræsentant til Den Rådgivende Gruppe for VIS.

4.   Medlemmer af bestyrelsen må ikke være medlemmer af de rådgivende grupper. Den administrerende direktør eller den administrerende direktørs repræsentant har ret til at deltage i alle møderne i de rådgivende grupper som observatører.

5.   Procedurerne for de rådgivende gruppers arbejde og samarbejde fastlægges i agenturets forretningsorden.

6.   Under udarbejdelsen af en udtalelse skal medlemmerne af hver rådgivende gruppe gøre deres bedste for at nå til enighed. Hvis en sådan enighed ikke opnås, består udtalelsen af flertallet af medlemmernes begrundede holdning. Mindretallets begrundede holdning(er) føres også til protokols. Artikel 16, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse. De medlemmer, der repræsenterer de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Eurodac, kan fremsætte udtalelser om de spørgsmål, som de ikke har ret til at stemme om.

7.   Hver medlemsstat og hvert land, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Eurodac, skal lette de rådgivende gruppers arbejde.

8.   Med hensyn til formandskabet for de rådgivende grupper finder artikel 14 tilsvarende anvendelse.

KAPITEL IV

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 20

Personale

1.   Vedtægten og de regler, som EU-institutionerne i fællesskab vedtager med henblik på anvendelsen af vedtægten, finder anvendelse på agenturets personale og den administrerende direktør.

2.   Med henblik på anvendelsen af vedtægten betragtes agenturet som et agentur ifølge artikel 1a, stk. 2, i tjenestemandsvedtægten.

3.   De beføjelser, som tjenestemandsvedtægten tillægger ansættelsesmyndigheden og den myndighed, der i henhold til ansættelsesvilkårene har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter, udøves af agenturet for så vidt angår dets eget personale.

4.   Agenturets personale ansættes som tjenestemænd, midlertidigt ansatte eller kontraktansatte. Bestyrelsen skal årligt give sin godkendelse, hvis de kontrakter, som den administrerende direktør har til hensigt at forny, får ubegrænset varighed i medfør af ansættelsesvilkårene.

5.   Agenturet rekrutterer ikke midlertidigt personale til at varetage opgaver, der anses for at være finansielt følsomme.

6.   Kommissionen og medlemsstaterne kan midlertidigt udstationere tjenestemænd eller nationale eksperter i agenturet. Bestyrelsen vedtager under hensyntagen til den flerårige plan for personalepolitikken de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger med henblik herpå.

7.   Agenturet anvender de relevante regler for tavshedspligt eller tilsvarende fortrolighedskrav, jf. dog artikel 17 i tjenestemandsvedtægten.

8.   Bestyrelsen vedtager efter aftale med Kommissionen de nødvendige gennemførelsesbestemmelser, der er nævnt i artikel 110 i tjenestemandsvedtægten.

Artikel 21

Offentlighedens interesse

Medlemmerne af bestyrelsen, den administrerende direktør og medlemmerne af de rådgivende grupper forpligter sig til at handle i offentlighedens interesse. Med henblik herpå skal de hvert år afgive et skriftligt tilsagn herom, som offentliggøres.

Listen over medlemmer af bestyrelsen offentliggøres på agenturets internetside.

Artikel 22

Hjemstedsaftale og aftaler om de tekniske anlæg og backupcentret

De nødvendige dispositioner for at tilvejebringe lokaler til agenturet i værtsmedlemsstaterne og de faciliteter, som disse medlemsstater skal stille til rådighed, samt de særlige regler, der skal gælde i værtsmedlemsstaterne for den administrerende direktør, medlemmerne af bestyrelsen samt agenturets personale og deres familiemedlemmer, fastlægges i en aftale om agenturets hjemsted og i aftaler om de tekniske anlæg og backupcentret, som efter godkendelse i bestyrelsen indgås mellem agenturet og værtsmedlemsstaterne.

Artikel 23

Privilegier og immuniteter

Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter gælder for agenturet.

Artikel 24

Ansvar

1.   Agenturets ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt.

2.   Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse i en af agenturet indgået kontrakt.

3.   For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold skal agenturet i overensstemmelse med de almindelige retsprincipper, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, erstatte skader, der forvoldes af dets afdelinger eller af dets ansatte under udførelsen af deres hverv.

4.   Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at afgøre tvister vedrørende erstatning for de i stk. 3 nævnte skader.

5.   Agenturets personales personlige ansvar over for agenturet er underlagt vedtægtens bestemmelser.

Artikel 25

Sprogordning

1.   Forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der gælder for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område (30), gælder for agenturet.

2.   Med forbehold af afgørelser, der træffes efter artikel 342 i TEUF, skal det årlige arbejdsprogram og den årlige aktivitetsrapport, jf. artikel 12, stk. 1, litra j) og k), udarbejdes på alle EU-institutionernes officielle sprog.

3.   De oversættelsesopgaver, der er nødvendige i forbindelse med agenturets aktiviteter, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

Artikel 26

Aktindsigt

1.   På grundlag af et forslag fra den administrerende direktør vedtager bestyrelsen senest seks måneder efter den 1. december 2012 regler for aktindsigt i agenturets dokumenter i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001.

2.   De beslutninger, som agenturet træffer efter artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan påklages til Den Europæiske Ombudsmand eller indbringes for Den Europæiske Unions Domstol efter bestemmelserne i henholdsvis artikel 228 og 263 i TEUF.

Artikel 27

Information og kommunikation

1.   Agenturet afgiver oplysninger i overensstemmelse med lovgivningsmæssige retsakter om udvikling, oprettelse, drift og brug af store it-systemer og på eget initiativ inden for rammerne af sine opgaver. Det sikrer navnlig, at offentligheden og alle interesserede parter ud over den offentliggørelse, der er nævnt i artikel 12, stk. 1, litra j), k), w) og y), og artikel 33, stk. 8, hurtigt får objektive, pålidelige og letforståelige oplysninger om agenturets arbejde.

2.   Bestyrelsen vedtager de praktiske foranstaltninger til gennemførelse af stk. 1.

Artikel 28

Databeskyttelse

1.   De oplysninger, som agenturet behandler i overensstemmelse med denne forordning, er, med forbehold af bestemmelser om databeskyttelse i de lovgivningsmæssige retsakter om udvikling, oprettelse, drift og brug af store it-systemer, underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001.

2.   Bestyrelsen fastlægger foranstaltninger med henblik på agenturets anvendelse af forordning (EF) nr. 45/2001, særlig afdeling 8 vedrørende den databeskyttelsesansvarlige.

Artikel 29

Sikkerhedsregler for beskyttelse af klassificerede oplysninger og ikke-klassificerede følsomme oplysninger

1.   Agenturet anvender sikkerhedsprincipperne i Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom af 29. november 2001 om ændring af dens forretningsorden (31), herunder bestemmelser om udveksling, behandling og opbevaring af klassificerede oplysninger, og foranstaltninger vedrørende den fysiske sikkerhed.

2.   Agenturet anvender desuden sikkerhedsprincipperne for behandling af ikke-klassificerede følsomme oplysninger, således som Kommissionen har vedtaget og gennemført dem.

3.   Bestyrelsen træffer i henhold til artikel 2 og artikel 12, stk. 1, litra p), afgørelse om agenturets nødvendige interne struktur for at overholde de relevante sikkerhedsprincipper.

Artikel 30

Agenturets sikkerhed

1.   Agenturet er ansvarligt for sikkerheden og opretholdelsen af orden i de bygninger, lokaler og arealer, som det anvender. Agenturet anvender sikkerhedsprincipperne og de relevante bestemmelser i de lovgivningsmæssige retsakter om udvikling, oprettelse, drift og brug af store it-systemer.

2.   Værtsmedlemsstaterne træffer alle effektive og nødvendige foranstaltninger for at opretholde orden og sikkerhed i umiddelbar nærhed af de bygninger, lokaler og arealer, som agenturet anvender, og yder agenturet passende beskyttelse i overensstemmelse med den relevante aftale om agenturets hjemsted og aftalerne om de tekniske anlæg og backupcentret, samtidig med at personer, som agenturet har godkendt, sikres fri adgang til disse bygninger, lokaler og arealer.

Artikel 31

Evaluering

1.   Inden for tre år efter den 1. december 2012, og derefter hvert fjerde år, foretager Kommissionen i tæt samråd med bestyrelsen en evaluering af agenturets aktiviteter. Evalueringen gennemgår, hvordan og i hvilket omfang agenturet faktisk bidrager til den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og varetager de opgaver, der er fastlagt i denne forordning. Evalueringen skal også omfatte en vurdering af agenturets rolle som led i en EU-strategi, der tager sigte på et koordineret, omkostningseffektivt og sammenhængende it-miljø på EU-plan, og som skal indføres i de kommende år.

2.   På grundlag af den i stk. 1 nævnte evaluering fremsætter Kommissionen efter samråd med bestyrelsen henstillinger om ændringer af forordningen, bl.a. med henblik på at bringe den yderligere i overensstemmelse med den i stk. 1 nævnte EU-strategi. Kommissionen fremsender disse henstillinger til Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sammen med bestyrelsens holdning og relevante forslag.

KAPITEL V

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 32

Budget

1.   Med forbehold af andre former for indtægter udgøres agenturets indtægter af:

a)

et tilskud fra Unionen, der opføres på Den Europæiske Unions almindelige budget (sektionen vedrørende Kommissionen)

b)

et bidrag fra de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Eurodac

c)

eventuelle finansielle bidrag fra medlemsstaterne.

2.   Agenturets udgifter omfatter bl.a. løn til personale, udgifter til administration og infrastruktur, driftsomkostninger og udgifter til kontrakter eller aftaler, som agenturet har indgået. Den administrerende direktør udarbejder hvert år sammen med stillingsfortegnelsen og under hensyntagen til de aktiviteter, agenturet har gennemført, et udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår og sender det til bestyrelsen.

3.   Agenturets indtægter og udgifter skal balancere.

4.   Bestyrelsen vedtager på grundlag af et udkast fra den administrerende direktør et udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår.

5.   Udkastet til overslag over agenturets indtægter og udgifter og de generelle retningslinjer, som ligger til grund for overslaget, sendes af bestyrelsen til Kommissionen og de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Eurodac, senest den 10. februar hvert år, mens det endelige overslag sendes senest den 31. marts hvert år.

6.   Bestyrelsen sender hvert år senest den 31. marts Kommissionen og budgetmyndigheden:

a)

sit udkast til årligt arbejdsprogram

b)

sin ajourførte flerårige plan for personalepolitikken, der fastlægges efter Kommissionens retningslinjer

c)

oplysninger om antallet af tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte som defineret i vedtægten for år n-1 og n samt et overslag for år n + 1

d)

oplysninger om naturaliebidrag fra værtsmedlemsstaterne til agenturet

e)

et skøn over saldoen på resultatopgørelsen for år n-1.

7.   Kommissionen sender overslaget til budgetmyndigheden sammen med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget.

8.   På grundlag af overslaget opfører Kommissionen i forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget de overslag, som den finder nødvendige for stillingsfortegnelsen, og det tilskud, der skal ydes over det almindelige budget, som den forelægger for budgetmyndigheden i overensstemmelse med artikel 314 i TEUF.

9.   Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til tilskuddet til agenturet. Agenturets stillingsfortegnelse vedtages af budgetmyndigheden.

10.   Agenturets budget vedtages af bestyrelsen. Det bliver endeligt, når Den Europæiske Unions almindelige budget er endeligt vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse hermed.

11.   Enhver ændring af budgettet, herunder stillingsfortegnelsen, foretages efter samme procedure.

12.   Bestyrelsen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle projekter, den agter at gennemføre, og som kan få betydelige finansielle følger for finansieringen af dens budget, navnlig projekter vedrørende fast ejendom, såsom leje eller erhvervelse af ejendomme. Den underretter Kommissionen og de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Eurodac. Hvis en af budgetmyndighedens parter agter at afgive en udtalelse, meddeler den inden to uger efter modtagelsen af oplysningerne om projektet bestyrelsen, at den har til hensigt at afgive en sådan udtalelse. Hvis agenturet ikke modtager noget svar, kan det gå videre med den planlagte transaktion.

Artikel 33

Gennemførelse af budgettet

1.   Agenturets budget gennemføres af den administrerende direktør.

2.   Den administrerende direktør forelægger hvert år budgetmyndigheden alle oplysninger, som er relevante for resultaterne af evalueringsprocedurerne.

3.   Agenturets regnskabsfører sender senest den 1. marts det følgende år agenturets foreløbige årsregnskab ledsaget af beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens regnskabsfører og Revisionsretten. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentraliserede organer i overensstemmelse med artikel 128 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

4.   Agenturets regnskabsfører sender også senest den 31. marts det følgende år beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til budgetmyndigheden.

5.   Efter modtagelse af Revisionsrettens bemærkninger om agenturets foreløbige årsregnskab opstiller den administrerende direktør i medfør af artikel 129 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 på eget ansvar agenturets endelige årsregnskab og sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.

6.   Bestyrelsen afgiver udtalelse om agenturets endelige årsregnskab.

7.   Den administrerende direktør sender senest den 1. juli det følgende år det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til budgetmyndigheden, Kommissionens regnskabsfører, Revisionsretten samt de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenregler og foranstaltninger vedrørende Eurodac.

8.   Det endelige årsregnskab offentliggøres.

9.   Den administrerende direktør sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dens bemærkninger. Dette svar sendes af den administrerende direktør ligeledes til bestyrelsen.

10.   Efter anmodning fra Europa-Parlamentet forelægger den administrerende direktør alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, jf. artikel 146, stk. 3, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

11.   Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den 15. maj i år n + 2 den administrerende direktør decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsår n.

Artikel 34

Finansielle bestemmelser

De finansielle bestemmelser for agenturet vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må ikke afvige fra forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002, medmindre dette er strengt nødvendigt for agenturets drift, og Kommissionen på forhånd har givet sit samtykke.

Artikel 35

Bekæmpelse af svig

1.   Forordning (EF) nr. 1073/1999 finder anvendelse i forbindelse med bekæmpelsen af svig, korruption og andre retsstridige handlinger.

2.   Agenturet tiltræder den interinstitutionelle aftale om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og indfører straks passende bestemmelser, som finder anvendelse på hele agenturets personale.

3.   I finansieringsafgørelserne samt enhver aftale eller ethvert instrument til gennemførelse heraf fastsættes det udtrykkeligt, at Revisionsretten og OLAF om nødvendigt kan foretage kontrol på stedet hos modtagerne af midler fra agenturet og de organer, der fordeler dem.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 36

Forberedende foranstaltninger

1.   Kommissionen har ansvaret for oprettelsen og den indledende drift af agenturet, indtil dette har operativ kapacitet til at gennemføre sit eget budget.

2.   Med henblik herpå og indtil den administrerende direktør tiltræder sin stilling efter at være blevet udnævnt af bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 18, kan Kommissionen midlertidigt udpege et begrænset antal tjenestemænd, heraf én, der skal fungere som administrerende direktør. Den midlertidige administrerende direktør kan først udpeges, når bestyrelsen er blevet indkaldt i henhold til artikel 13, stk. 2.

Hvis den midlertidige administrerende direktør ikke efterkommer forpligtelserne i denne forordning, kan bestyrelsen bede Kommissionen om at udpege en ny midlertidig administrerende direktør.

3.   Den midlertidige administrerende direktør kan anvise alle betalinger, som er omfattet af bevillingerne i agenturets budget, når bestyrelsen har godkendt dem, og kan indgå kontrakter, herunder ansættelseskontrakter, når agenturets stillingsfortegnelse er vedtaget. Bestyrelsen kan, hvis det er berettiget, fastsætte begrænsninger i den midlertidige administrerende direktørs beføjelser.

Artikel 37

Deltagelse af lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Eurodac

Der træffes foranstaltninger efter de relevante bestemmelser i associeringsaftalerne med de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Eurodac, bl.a. for at præcisere arten og omfanget af og de detaljerede regler for disse landes deltagelse i agenturets arbejde, herunder bestemmelser om finansielle bidrag, personale og stemmeret.

Artikel 38

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Agenturet indleder sin virksomhed, jf. artikel 3-9, den 1. december 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 25. oktober 2011.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

M. DOWGIELEWICZ

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 5.7.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 12.9.2011.

(2)  EUT L 381 af 28.12.2006, s. 4.

(3)  EUT L 205 af 7.8.2007, s. 63.

(4)  EUT L 213 af 15.6.2004, s. 5.

(5)  EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60.

(6)  EFT L 316 af 15.12.2000, s. 1.

(7)  Rådets forordning (EF) nr. 407/2002 af 28. februar 2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2725/2000 om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublinkonventionen (EFT L 62 af 5.3.2002, s. 1).

(8)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(9)  EUT L 218 af 13.8.2008, s. 129.

(10)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(11)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(12)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(13)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

(14)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.

(15)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

(16)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(17)  EUT L 66 af 8.3.2006, s. 38.

(18)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(19)  EUT L 333 af 17.12.2010, s. 58.

(20)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

(21)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(22)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(23)  EFT L 93 af 3.4.2001, s. 40.

(24)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

(25)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1.

(26)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 5.

(27)  EUT L 160 af 18.6.2011, s. 21.

(28)  EUT L 160 af 18.6.2011, s. 19.

(29)  EUT L 160 af 18.6.2011, s. 39.

(30)  EFT 17 af 6.10.1958, s. 385.

(31)  EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1.


Top