Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1051

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1051/2011 af 20. oktober 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 om europæiske statistikker om turisme for så vidt angår kvalitetsrapporternes struktur og fremsendelsen af data EØS-relevant tekst

OJ L 276, 21.10.2011, p. 13–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 197 - 205

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1051/oj

21.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 276/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1051/2011

af 20. oktober 2011

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 om europæiske statistikker om turisme for så vidt angår kvalitetsrapporternes struktur og fremsendelsen af data

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 af 6. juli 2011 om europæiske statistikker om turisme (1), særlig artikel 6, stk. 4, og artikel 9, stk. 2 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) nr. 692/2011 fastlægges der fælles rammer for systematisk udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker om turisme.

(2)

Der bør sikres et rimelig kvalitetsniveau i de statistiske oplysninger og vedligeholdelsen af eksisterende statistiske serier om turisme.

(3)

Ordningerne for kvalitetsrapporterne og deres struktur samt de nærmere bestemmelser for fremsendelsen af data bør fastlægges.

(4)

Det er hensigtsmæssigt i så vidt omfang som muligt at anvende de europæiske statistikker om turisme, idet fortroligheden af de enkelte dataposter dog skal respekteres.

(5)

Visse data bør stilles til rådighed for medlemsstaterne for at sikre fuld statistisk dækning af turisme på nationalt plan.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ordningerne for kvalitetsrapporterne og deres struktur fastsættes som anført i bilag I.

Artikel 2

Dataudvekslingsstandarden for aggregerede tabeller fastsættes som i bilag II.

Artikel 3

Dataudvekslingsstandarden for mikrodatafiler fastsættes som i bilag III.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. oktober 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 192 af 22.7.2011, s. 17.


BILAG I

Kvalitetsrapporternes struktur

Levering af metadata — ordninger og struktur

Medlemsstaterne leverer referencemetadata til Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med metadatastrukturen Euro SDMX, som defineret i Kommissionens henstilling 2009/498/EF (1), til det europæiske statistiske system.

Medlemsstaterne leverer de krævede metadata (herunder kvalitetsmetadata) i overensstemmelse med en dataudvekslingsstandard, som er fastlagt af Kommissionen (Eurostat). Metadataene leveres til Eurostat via den centrale dataportal eller i en sådan form, at Kommissionen (Eurostat) kan hente dem elektronisk.

Indholdet af metadataene og kvalitetsrapporterne

Rapporten skal indeholde følgende begreber og omfatte intern turisme (bilag I til forordning (EU) nr. 692/2011) samt national turisme (bilag II til forordning (EU) nr. 692/2011):

1)

Relevans, herunder fuldstændighed i forhold til brugerbehov og datafuldstændighed i forhold til de krav og anbefalinger, der er fastsat i artikel 2, 3, 4 og 10 i forordning (EU) nr. 692/2011.

2)

Nøjagtighed, herunder dækningsfejl (overdækning og underdækning), hukommelsesbias, klassifikationsfejl, bortfald, der skyldes ikke-besvarede spørgsmål og ikke-svarende enheder (opdelt efter type ikke-svarende enhed), imputationsprocent (for afsnit 2 i bilag II), stikprøvefejl og variationskoefficienter for et sæt af ledende indikatorer og opdelinger (samt en beskrivelse af den formel eller algoritme, der anvendes til at beregne variationskoefficienterne) og datarevision (politik, praksis, indvirkning på ledende indikatorer).

3)

Aktualitet, herunder oplysninger om tidsplanen for produktionsprocessen indtil offentliggørelse af resultaterne (første resultater, endelige og fuldstændige resultater).

4)

Punktlighed, herunder oplysninger om datoerne for fremsendelse af data til Kommissionen (Eurostat) sammenlignet med de frister, der er fastlagt i artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) nr. 692/2011 for alle dataleveringer vedrørende referenceåret.

5)

Tilgængelighed og klarhed, herunder oplysninger om kalenderen for offentliggørelse af de vigtigste publikationer (papir og online) vedrørende referenceperioderne i referenceåret.

6)

Sammenlignelighed, herunder sammenlignelighed mellem geografiske områder, over tid (brud i serierne) og mellem statistiske områder.

7)

Kohærens, herunder kohærens inden for området med data fra andre kilder, kohærens med andre statistiske områder, kohærens mellem årlige statistikker og statistikker for perioder, der er kortere end et år.

8)

Omkostninger og byrde, herunder (hvis det er muligt) en kvantitativ/finansiel og kvalitativ angivelse af omkostningerne forbundet med indsamling og udarbejdelse og byrden for respondenterne og en beskrivelse af seneste eller planlagte foranstaltninger til at forbedre omkostningseffektiviteten og/eller begrænse den byrde, der pålægges respondenterne.

9)

Metadata vedrørende statistisk fremstilling og statistisk bearbejdning, herunder oplysninger om (hvis det er relevant) anvendte begreber, definitioner og klassifikationer, anvendte kilder, populationsgrundlag, målpopulation, dataindsamlingens hyppighed, undersøgelsestype og dataindsamlingsmetoder, observationsområde (og begrænsninger af observationsområdet), stikprøveplan og -metodologi, ekstrapolationsprocedurer, behandling af fortrolige data og kontrol med videregivelse af fortrolige data.


(1)  EUT L 168 af 30.6.2009, s. 50.


BILAG II

Aggregerede tabeller til fremsendelse af dataene i bilag I og i afsnit 1 og 3 i bilag II til forordning (EU) nr. 692/2011

Filstruktur og -kodning

Medlemsstaterne leverer de data, der kræves i denne forordning, i overensstemmelse med en dataudvekslingsstandard, som er fastlagt af Kommissionen (Eurostat). Data skal leveres til Eurostat via den centrale dataportal eller på en sådan måde, at Kommissionen (Eurostat) kan hente dem elektronisk.

Når der henvises til »identifikatorer«, så menes de identifikatorer, som er fastlagt af Kommissionen (Eurostat). Kommissionen (Eurostat) stiller detaljeret dokumentation til rådighed vedrørende disse identifikatorer og udsender yderligere vejledning om udvekslingsformatet. Data, som ikke er i overensstemmelse med den udvekslingsstandard, der er fastlagt af Kommissionen (Eurostat), anses for ikke at være leveret.

Hvert datasæt, skal indeholde de felter, der er anført i dette bilag.

Hoved

Formålet med hovedet er at identificere de fremsendte dataserier, og det skal bestå af tre felter:

Referenceperiode skal bestå af syv tegn, hvor de første fire angiver året og de sidste tre perioder inden for det pågældende år. Eksempler: 2012A00 (årlige data for 2012) eller 2012M01 (månedlige data for januar 2012).

Landekode skal bestå af to bogstaver, der indeholder tobogstavslandekoden for den medlemsstat, der fremsender dataene. Eksempler: BE (Belgien), BG (Bulgarien) osv.

Område skal bestå af en af følgende datasætidentifikatorer:

int_cap_annual

intern turisme — turistindlogeringsvirksomheders kapacitet

data, der er anført i afsnit 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 692/2011.

int_occ_annual

intern turisme – årlige belægningsdata (herunder skøn for virksomheder under tærsklen)

data, der er anført i afsnit 2, punkt A, i bilag I til forordning (EU) nr. 692/2011

int_occ_mnight

intern turisme — månedlige data om overnatninger

data, der er anført i afsnit 2, punkt B, i bilag I til forordning (EU) nr. 692/2011

int_occ_marrno

intern turisme — månedlige data om ankomster og nettobelægning

data, der er anført i afsnit 2, punkt B, i bilag I til forordning (EU) nr. 692/2011

int_non_rented

intern turisme – årlige data om overnatninger i ikke-lejet indlogering

data, der er anført i afsnit 4 i bilag I til forordning (EU) nr. 692/2011

nat_dem_partic

national turisme — deltagelse i turisme

data, der er anført i afsnit 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 692/2011

nat_dem_sdvout

national turisme — udadgående endagsture

data, der er anført i afsnit 3, punkt A, i bilag II til forordning (EU) nr. 692/2011

nat_dem_sdvdom

national turisme — indenlandske endagsture

data, der er anført i afsnit 3, punkt B, i bilag II til forordning (EU) nr. 692/2011

Data

For hvert datasæt skal denne enhed indeholde værdierne for variablerne og opdelingerne, og den skal bestå af seks felter:

Variabel indeholder identifikatoren for variablen.

Opdeling indeholder identifikatoren for opdelingskategorien eller, hvor det er relevant, en kombination af opdelingskategorier.

Enhed omfatter identifikatoren for måleenheden.

Værdi indeholder den ekstrapolerede værdi for populationen vedrørende den angivne variabel og opdeling.

Flag indeholder flagene for »data er godkendt til formidling«, »data er upålidelige og må ikke formidles, men kan kombineres med andre data i tabeller aggregeret på et højere niveau«, og »data er underlagt primær eller sekundær fortrolighed«.

Kommentar indeholder korte kommentarer eller metadata vedrørende en bestemt værdi (kommentarer eller fodnoter vedrørende variabler eller opdelinger skal anføres under »bemærkninger«).

Bemærkninger:

Denne enhed skal for hvert datasæt indeholde alle forklarende bemærkninger, fodnoter, metadata vedrørende en eller flere variabler eller opdelinger eller generelle bemærkninger om hele datasættet og skal bestå af tre felter:

Variabel indeholder identifikatoren for variablen, som bemærkningen vedrører.

Opdeling indeholder identifikatoren for opdelingskategorien eller, hvor det er relevant, en kombination af opdelingskategorier, som bemærkningen vedrører.

Kommentar indeholder den frit formulerede anmærkning, der kan offentliggøres som metodologiske noter eller yderligere forklaringer for bedre at forstå de fremsendte data.


BILAG III

Mikrodatafiler for fremsendelse af dataene i afsnit 2 i bilag II til forordning (EU) nr. 692/2011

Filstruktur og kodning

Hver observeret rejse skal være en individuel post i den fremsendte mikrodatafil. Denne mikrodatafil skal være fuldstændig kontrolleret, redigeret og om nødvendigt imputeret, og den skal følge den filstruktur og kodning, der er beskrevet i nedenstående tabel. Kommissionen (Eurostat) giver yderligere vejledning i relation til fremsendelsesformatet.

Data, som ikke er i overensstemmelse med det udvekslingsformat, der er fastlagt i dette bilag, anses for ikke at være sendt.

Kolonne

Identifikator

Beskrivelse

Filter/bemærkninger

1/6

000001-999999

Rejsens løbenummer

 

REJSENs KENDETEGN

7/8

 

Afrejsemåned

 

 

01-24

Månedens nummer (januar i referenceåret = 01, december i referenceåret = 12; januar i det foregående kalenderår = 13, december i det foregående kalenderår = 24)

 

9/11

 

Rejsens varighed (antal overnatninger)

 

 

001-366

Antal overnatninger (3 cifre)

 

12/14

 

Rejsens varighed: antal overnatninger på det indenlandske område

Kun for udadgående rejser

Treårig variabel, i de frivillige år: kode = blank

 

000-183

Antal overnatninger (3 cifre)

 

15/17

 

Hoveddestinationsland

 

 

001-999

Kodning i henhold til landelisten i den metodehåndbog, der er udarbejdet i henhold til artikel 10 i forordning (EU) nr. 692/2011

 

18

 

Hovedformålet med rejsen

 

 

1

Privat/personligt øjemed: ferie og fritid

 

 

2

Privat/personligt øjemed: besøg hos familie og venner

 

 

3

Privat/personligt øjemed: andet (f.eks. sundhedsbehandling, pilgrimsrejse)

 

 

4

Erhvervsmæssigt/forretningsmæssigt øjemed

 

19/24

 

Type destination

Kolonne 18 = [1, 2, 3]

Treårig variabel, i de frivillige år: kode = blank

19

1

By = ja

 

 

2

By = nej

 

 

9

By = ikke relevant (kolonne 18 = 4)

 

20

1

Kyst = ja

 

 

2

Kyst = nej

 

 

9

Kyst = ikke relevant (kolonne 18 = 4)

 

21

1

På landet (herunder ved sø, flod osv.) = ja

 

 

2

På landet (herunder ved sø, flod osv.) = nej

 

 

9

På landet (herunder ved sø, flod osv.) = ikke relevant (kolonne 18 = 4)

 

22

1

Krydstogtskib = ja

 

 

2

Krydstogtskib = nej

 

 

9

Krydstogtskib = ikke relevant (kolonne 18 = 4)

 

23

1

Bjerge (højlandsområde, bakkeområde) = ja

 

 

2

Bjerge (højlandsområde, bakkeområde) = nej

 

 

9

Bjerge (højlandsområde, bakkeområde) = ikke relevant (kolonne 18 = 4)

 

24

1

Andet = ja

 

 

2

Andet = nej

 

 

9

Andet = ikke relevant (kolonne 18 = 4)

 

25

 

Deltagelse af børn

Kolonne 18 = [1, 2, 3]

Treårig variabel, i de frivillige år: kode = blank

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

9

Ikke relevant (kolonne 18 = 4)

 

26

 

Hovedtransportmiddel

 

 

1

Fly (rute- eller charterfly eller andet)

 

 

2

Transportmiddel til vands (passagerskibe og -færger, krydstogtskibe, lystfartøj, lejet fartøj osv.)

 

 

3

Jernbane

 

 

4

Bus, rutebil (med eller uden fast køreplan)

 

 

5

Motorkøretøj (privat eller lejet)

 

 

6

Andet (f.eks. cykel)

 

27

 

Hovedindlogering

 

 

1

Lejet indlogering: hoteller og lignende overnatningsfaciliteter

 

 

2

Lejet indlogering: campingpladser (ikke til fast beboelse)

 

 

3

Lejet indlogering: anden lejet indlogering (sundhedsinstitutioner, vandrerhjem, marinaer osv.)

 

 

4

Ikke-lejet indlogering: egen feriebolig

 

 

5

Ikke-lejet indlogering: indlogering uden vederlag hos familie eller venner

 

 

6

Ikke-lejet indlogering: anden ikke-lejet indlogering

 

28

 

Bestilling af rejsen: anvendelse af turarrangør eller rejsebureau til bestilling af hovedtransportmidlet

Treårig variabel, i de frivillige år: kode = blank

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

9

Ved ikke

 

29

 

Bestilling af rejsen: anvendelse af turarrangør eller rejsebureau til bestilling af hovedindlogeringen

Treårig variabel, i de frivillige år: kode = blank

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

9

Ved ikke

 

30

 

Bestilling af rejsen (på egen hånd)

Treårig variabel, i de frivillige år: kode = blank

Kolonne 28 = 2 og kolonne 29 = 2

 

1

Ydelserne blev bestilt direkte hos udbyderen

 

 

2

Det var ikke nødvendigt at bestille

 

 

9

Ikke relevant (kolonne 28 ≠ 2 eller kolonne 29 ≠ 2)

 

31

 

Bestilling af rejsen: pakkerejse

Treårig variabel, i de frivillige år: kode = blank

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

32

 

Bestilling af rejsen: internetbestilling af hovedtransportmidlet

Treårig variabel, i de frivillige år: kode = blank

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

9

Ved ikke

 

33

 

Bestilling af rejsen: internetbestilling af hovedindlogeringen

Treårig variabel, i de frivillige år: kode = blank

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

9

Ved ikke

 

34/41

 

Transportudgifter afholdt af den enkelte turist under rejsen

 

 

00000000-99999998

Beløb i euro (8 cifre)

 

42/49

 

Indlogeringsudgifter afholdt af den enkelte turist under rejsen

 

 

00000000-99999998

Beløb i euro (8 cifre)

 

50/57

 

Udgifter til mad og drikke på caféer og restauranter afholdt af den enkelte turist under rejsen

Frivillig variabel; indberettes den ikke: kode = blank

 

00000000-99999998

Beløb i euro (8 cifre)

 

58/65

 

Andre udgifter afholdt af den enkelte turist under rejsen (andet i alt, herunder varige forbrugsgoder og værdifulde varer)

 

 

00000000-99999998

Beløb i euro (8 cifre)

 

66/73

 

Varige forbrugsgoder og værdifulde varer (underkategori af »andre udgifter afholdt af den enkelte turist under rejsen«)

 

 

00000000-99999998

Beløb i euro (8 cifre)

 

TURISTENS PROFIL

74

 

Køn

 

 

1

Mand

 

 

2

Kvinde

 

75/77

 

Alder

 

 

000-198

Fyldte år (3 cifre)

 

78/79

 

Bopælsland

 

 

 

tobogstavslandekode (Belgien = BE, Bulgarien = BG osv.)

 

80

 

Uddannelsesniveau

Frivillig variabel; indberettes den ikke: kode = blank

 

1

Lavt niveau (ISCED 0, 1 eller 2)

 

 

2

Mellemniveau (ISCED 3 eller 4)

 

 

3

Højt niveau (ISCED 5 eller 6)

 

81

 

Beskæftigelsessituation

Frivillig variabel; indberettes den ikke: kode = blank

 

1

Erhvervsaktiv (ansat eller selvstændig)

 

 

2

Ikke erhvervsaktiv

 

 

3

Studerende (eller elev)

 

 

4

Andet uden for arbejdsstyrken

 

82

 

Husstandsindkomst i kvartiler

Frivillig variabel; indberettes den ikke: kode = blank

 

1

1. kvartil

 

 

2

2. kvartil

 

 

3

3. kvartil

 

 

4

4. kvartil

 

EKSTRAPOLATIONSFAKTOR

83/91

 

Ekstrapolationsfaktor fra stikprøve til populationen

 

 

000000-999999

Kolonne 83 til 88 indeholder heltal

 

 

000-999

Kolonne 89 til 91 indeholder decimaltal

 


Top