EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0954

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 954/2011 af 14. september 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse EØS-relevant tekst

OJ L 259, 4.10.2011, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 283 - 286

No longer in force, Date of end of validity: 16/01/2020; stiltiende ophævelse ved 32017R2394

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/954/oj

4.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 259/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 954/2011

af 14. september 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 2006/2004 (3) fastsættes de betingelser, hvorunder de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, der er udpeget som ansvarlige for håndhævelse af lovgivning, som beskytter forbrugernes interesser, skal samarbejde med hinanden og med Kommissionen med henblik på at sikre overholdelse af lovgivningen og et velfungerende indre marked samt forbedre beskyttelsen af forbrugernes økonomiske interesser.

(2)

I artikel 3, litra a), i forordning (EF) nr. 2006/2004 defineres »lovgivning, som beskytter forbrugernes interesser« som de direktiver, således som de er gennemført i medlemsstaternes nationale ret og de forordninger, der er anført i bilaget til nævnte forordning (»bilaget«).

(3)

Siden ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 2006/2004 er flere af de retsakter, der er nævnt i bilaget, blevet ophævet, og der er blevet vedtaget ny lovgivning.

(4)

Direktiv 84/450/EØF (4) er blevet ophævet ved og afløst af direktiv 2006/114/EF (5). Henvisningen til direktiv 84/450/EØF i bilaget bør derfor udgå og erstattes af en henvisning til de bestemte artikler i direktiv 2006/114/EF, der har til formål at beskytte forbrugernes interesser.

(5)

Direktiv 87/102/EØF (6) er blevet ophævet og afløst af direktiv 2008/48/EF (7), men det fremgår ikke udtrykkeligt af direktiv 2008/48/EF, at henvisninger til det ophævede direktiv 87/102/EØF gælder som henvisninger til direktiv 2008/48/EF. Af hensyn til retssikkerheden bør henvisningen til direktiv 87/102/EØF i bilaget derfor erstattes af en henvisning til direktiv 2008/48/EF.

(6)

Direktiv 89/552/EØF (8) er blevet ophævet og afløst af direktiv 2010/13/EU (9). I henhold til artikel 34, stk. 2, i direktiv 2010/13/EU gælder henvisninger til direktiv 89/552/EØF som henvisninger til direktiv 2010/13/EU. Af klarhedshensyn bør henvisningen til direktiv 89/552/EØF i bilaget dog erstattes med en henvisning til de relevante artikler i direktiv 2010/13/EU.

(7)

Direktiv 93/13/EØF (10) blev ikke ændret ved beslutning 2002/995/EF (11). Henvisningen til denne beslutning i bilaget bør derfor udgå.

(8)

Direktiv 94/47/EF (12) er blevet ophævet og afløst af direktiv 2008/122/EF (13). I henhold til artikel 18, stk. 2, i direktiv 2008/122/EF gælder henvisninger til direktiv 94/47/EF som henvisninger til direktiv 2008/122/EF. Af klarhedshensyn bør henvisningen til direktiv 94/47/EØF i bilaget dog erstattes med en henvisning til direktiv 2008/122/EF.

(9)

Direktiv 97/55/EF (14) er et ændringsdirektiv til det ophævede direktiv 84/450/EØF. Henvisningen til direktiv 97/55/EF i bilaget bør derfor udgå.

(10)

Bilaget bør ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Det er nødvendigt at vurdere effektiviteten af og de operationelle mekanismer i forordning (EF) nr. 2006/2004 og grundigt undersøge muligheden for at optage yderligere lovgivning, som beskytter forbrugernes interesser, i bilaget, med henblik på eventuelt at revidere den nævnte forordning for at give offentlige håndhævelsesmyndigheder bedre midler til effektivt at opdage, undersøge, og sikre ophør af eller forbud mod overtrædelser, der skader de kollektive forbrugerinteresser i grænseoverskridende situationer. Med henblik herpå bør Kommissionen snarest muligt og inden udgangen af 2014 forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, der i givet fald ledsages af et forslag til retsakt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2006/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 21a

Revision

Kommissionen forelægger senest den 31. december 2014 Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, der vurderer effektiviteten af og de operationelle mekanismer i denne forordning og grundigt undersøger muligheden for at optage yderligere lovgivning, som beskytter forbrugernes interesser, i bilaget. Rapporten udarbejdes på grundlag af en ekstern evaluering og en omfattende høring af alle berørte parter, og ledsages i givet fald af et forslag til retsakt.«

2)

Bilaget ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 14. september 2011.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

M. DOWGIELEWICZ

Formand


(1)  EUT C 218 af 27.7.2011, s. 69.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 5.7.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 27.7.2011.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (»forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde«) (EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1).

(4)  Rådets direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om vildledende reklame (EFT L 250 af 19.9.1984, s. 17).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende og sammenlignende reklame (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 21).

(6)  Rådets direktiv 87/102/EØF af 22. december 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit (EFT L 42 af 12.2.1987, s. 48).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF (EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) (EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1).

(10)  Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT L 95 af 21.4.1993, s. 29).

(11)  Kommissionens beslutning 2002/995/EF af 9. december 2002 om midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for import af animalske produkter til eget forbrug (EFT L 353 af 30.12.2002, s. 1).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/47/EF af 26. oktober 1994 om beskyttelse af køber i forbindelse med visse aspekter ved kontrakter om brugsret til fast ejendom på timeshare-basis (EFT L 280 af 29.10.1994, s. 83).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/122/EF af 14. januar 2009 om beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med visse aspekter ved timeshareaftaler, aftaler om længerevarende ferieprodukter, videresalgs- og bytteaftaler (EUT L 33 af 3.2.2009, s. 10).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 om ændring af direktiv 84/450/EØF om vildledende reklame for at medtage sammenlignende reklame (EFT L 290 af 23.10.1997, s. 18).


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 2006/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Fodnote (1) affattes således:

»(1)

Direktiverne i nr. 6, 8 og 13 indeholder særlige bestemmelser.«

2)

Nr. 1 affattes således:

»1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende og sammenlignende reklame (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 21): artikel 1, artikel 2, litra c), og artikel 4 til 8.«

3)

Nr. 3 og 4 affattes således:

»3)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF (EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66).

4)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1): artikel 9, 10, 11 og artikel 19 til 26.«

4)

Nr. 6 og 7 affattes således:

»6)

Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT L 95 af 21.4.1993, s. 29).

7)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/122/EF af 14. januar 2009 om beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med visse aspekter ved timeshareaftaler, aftaler om længerevarende ferieprodukter, videresalgs- og bytteaftaler (EUT L 33 af 3.2.2009, s. 10).«

5)

Nr. 9 udgår.


Top