EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0868

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 868/2011 af 31. august 2011 om godkendelse af et præparat af Lactobacillus plantarum (DSM 21762) og et præparat af Lactobacillus buchneri (DSM 22963) som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter EØS-relevant tekst

OJ L 226, 1.9.2011, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 263 - 265

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/868/oj

1.9.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 226/2


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 868/2011

af 31. august 2011

om godkendelse af et præparat af Lactobacillus plantarum (DSM 21762) og et præparat af Lactobacillus buchneri (DSM 22963) som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet ansøgninger om godkendelse af et præparat af Lactobacillus plantarum (DSM 21762) og et præparat af Lactobacillus buchneri (DSM 22963). Ansøgningerne var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningerne vedrører godkendelse i kategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« af et præparat af Lactobacillus plantarum (DSM 21762) og et præparat af Lactobacillus buchneri (DSM 22963) som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 15. marts 2011 (2), at Lactobacillus plantarum (DSM 21762) ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet, og at dette præparat kan forbedre produktionen af ensilage fra alle typer grøntfoder ved at reducere pH-værdien og øge tørstoffets holdbarhed. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. EFSA har ligeledes gennemgået den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstofferne, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 7. april 2011 (3), at Lactobacillus buchneri (DSM 22963) ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet, og at dette præparat kan forbedre produktionen af ensilage ved at øge produktionen af eddikesyre. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. EFSA har ligeledes gennemgået den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstofferne, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af præparatet af Lactobacillus plantarum (DSM 21762) og præparatet af Lactobacillus buchneri (DSM 22963) viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af disse præparater godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De i bilaget opførte præparater, der tilhører tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstoffer på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. august 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(3):2113.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(4):2138.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg organisk materiale

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensileringstilsætningsstoffer.

1k2071

Lactobacillus plantarum (DSM 21762)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Præparat af Lactobacillus plantarum (DSM 21762), der indeholder mindst 5 × 1011 CFU/g tilsætningsstof.

 

Aktivstoffets karakteristika:

Lactobacillus plantarum (DSM 21762)

 

Analysemetode  (1):

 

Tælling ved pladespredningsmetoden: EN 15787

 

Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).

Alle dyrearter

1 × 108

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed.

2.

Minimumsdoseringen af tilsætningsstoffet kan justeres, når det anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.

21.9.2021

1k2072

Lactobacillus buchneri (DSM 22963)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Præparat af Lactobacillus buchneri (DSM 22963), der indeholder mindst 5 × 1011 CFU/g tilsætningsstof.

 

Aktivstoffets karakteristika:

Lactobacillus buchneri (DSM 22963)

 

Analysemetode  (1):

 

Tælling ved

 

pladespredningsmetoden: EN 15787

 

Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).

Alle dyrearter

1 × 108

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur og holdbarhed.

2.

Minimumsdoseringen af tilsætningsstoffet kan justeres, når det anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn og handsker under håndteringen.

21.9.2021


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top