EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0844

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2011 af 23. august 2011 om godkendelse af den kontrol forud for eksport, som Canada foretager af hvede og hvedemel vedrørende forekomst af ochratoksin A EØS-relevant tekst

OJ L 218, 24.8.2011, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 279 - 282

No longer in force, Date of end of validity: 09/07/2015; ophævet ved 32015R0949

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/844/oj

24.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 844/2011

af 23. august 2011

om godkendelse af den kontrol forud for eksport, som Canada foretager af hvede og hvedemel vedrørende forekomst af ochratoksin A

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 23, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (2) er der fastsat grænseværdier for ochratoksin A i fødevarer. Kun fødevarer, der overholder grænseværdierne, må markedsføres i Unionen.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 skal medlemsstaterne sikre, at offentlig kontrol foretages regelmæssigt, på grundlag af en risikovurdering og med passende hyppighed, så forordningens mål nås, hvilket bl.a. vil sige at forebygge eller fjerne risici for mennesker og dyr eller nedbringe dem til et acceptabelt niveau.

(3)

I henhold til artikel 23 i forordning (EF) nr. 882/2004 kan særlig kontrol, som et tredjeland foretager af foderstoffer og fødevarer umiddelbart forud for eksport til Unionen med henblik på at verificere, om de eksporterede produkter opfylder EU-kravene, godkendes.

(4)

Der kan kun gives godkendelse til et tredjeland, hvis det efter EU-audit er påvist, at foderstoffer eller fødevarer, der er eksporteret til Unionen, opfylder EU-kravene eller tilsvarende krav, og den kontrol, der foretages i tredjelandet forud for afsendelsen, anses for at være så effektiv, at den kan erstatte eller reducere dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol som foreskrevet i EU-lovgivningen.

(5)

Canada forelagde den 8. oktober 2007 Kommissionen en anmodning om at blive godkendt med hensyn til den kontrol forud for eksport, der foretages af Canadas kompetente myndigheder af ochratoksin A-forureningen i hvede (blød og hård) og hvedemel bestemt til eksport til Unionen.

(6)

Kommissionen har indgående vurderet de oplysninger, der er fremlagt af Canadian Grain Commission, som er Canadas kompetente myndighed, under hvis ansvar kontrollen forud for eksport vil blive foretaget, og den finder, at garantierne er tilfredsstillende og kan begrunde en godkendelse af kontrollen forud for eksport af hvede og hvedemel vedrørende forekomst af ochratoksin A.

(7)

Den kontrol forud for eksport, som Canada foretager af hvede og hvedemel for at sikre, at EU-grænseværdierne for ochratoksin A overholdes, bør derfor godkendes.

(8)

I henhold til artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 882/2004 skal medlemsstaterne tilpasse hyppigheden af fysisk importkontrol til risiciene i forbindelse med de forskellige typer fødevarer, bl.a. under hensyntagen til de garantier, der er givet af de kompetente myndigheder i det tredjeland, de pågældende fødevarer kommer fra. Systematisk kontrol forud for eksport foretaget i Canadian Grain Commissions regi i overensstemmelse med EU-godkendelsen og i henhold til artikel 23 i forordning (EF) nr. 882/2004 giver en tilfredsstillende garanti med hensyn til ochratoksin A-forureningen i hvede og hvedemel, og medlemsstaterne kan derfor nedsætte hyppigheden af den fysiske kontrol af de pågældende varer.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse af kontrol forud for eksport

Den kontrol forud for eksport vedrørende forekomst af ochratoksin A, der foretages Canadian Grain Commission umiddelbart inden eksport til Unionen, godkendes for følgende fødevarer:

a)

hvede henhørende under HS/KN-kode 1001, fremstillet i Canada

b)

hvedemel henhørende under HS/KN-kode 1101 00, fremstillet i Canada.

Artikel 2

Betingelser for godkendelse af kontrol forud for eksport

1.   Hver sending af de i artikel 1 omhandlede produkter ledsages af:

a)

en rapport om resultaterne af prøveudtagning og analyser, der er foretaget af et laboratorium godkendt til formålet af Canadian Grain Commission, og som er gennemført i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2006 af 23. februar 2006 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af mykotoksiner i fødevarer (3) eller ligestillede krav

b)

et certifikat, jf. modellen i bilaget, som er udfyldt, verificeret og underskrevet af en repræsentant for Canadian Grain Commission; certifikatet er gyldigt i fire måneder fra udstedelsesdatoen.

2.   Rapporten og certifikatet omhandlet i stk. 1 kan udstedes i elektronisk format, når de nærmere praktiske regler er aftalt.

3.   Hver sending af fødevarer identificeres ved hjælp af en kode, som svarer til koden på rapporten og på certifikatet, som er omhandlet i stk. 1. Hver enkelt sæk eller anden emballagetype i sendingen identificeres med den samme kode.

Artikel 3

Opdeling af sendinger

Hvis en sending opdeles, ledsages alle dele af den opdelte sending, indtil den overgår til fri omsætning, af kopier af det certifikat, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), og som er attesteret af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor opdelingen har fundet sted.

Artikel 4

Offentlig kontrol

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, og artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 882/2004 skal hyppigheden af den fysiske kontrol af sendinger af produkter omhandlet i artikel 1, som medlemsstaterne foretager, nedsættes til højst 1 % af antallet af sendinger, der frembydes i henhold til artikel 2.

Artikel 5

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. oktober 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. august 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5.

(3)  EUT L 70 af 9.3.2006, s. 12.


BILAG

Image

Image


Top