EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0842

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser i forbindelse med offentlige kontrakter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1564/2005 EØS-relevant tekst

OJ L 222, 27.8.2011, p. 1–187 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 120 - 278

No longer in force, Date of end of validity: 17/04/2016; ophævet ved 32015R1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/842/oj

27.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 222/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011

af 19. august 2011

om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser i forbindelse med offentlige kontrakter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1564/2005

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/665/EØF af 21. december 1989 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige indkøbs- samt bygge- og anlægskontrakter (1), særlig artikel 3a,

under henvisning til Rådets direktiv 92/13/EØF af 25. februar 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelse af EF-reglerne for fremgangsmåden ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation (2), særlig artikel 3a,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjeneste (3), særlig artikel 44, stk. 1, og artikel 63, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (4), særlig artikel 36, stk. 1, artikel 58, stk. 2, artikel 64, stk. 2, og artikel 70, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (5), særlig artikel 32, stk. 1, artikel 52, stk. 2, og artikel 64,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 89/665/EØF og direktiv 2004/18/EF skal det offentliges kontrakter om vareindkøb, bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser annonceres i Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelserne skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i disse direktiver.

(2)

Ifølge direktiv 92/13/EØF og direktiv 2004/17/EF skal offentlige udbud inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation annonceres i Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelserne skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i disse direktiver.

(3)

Ifølge direktiv 2009/81/EF skal visse kontrakter om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb og tjenesteydelser på forsvars- og sikkerhedsområdet annonceres i Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelserne skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i dette direktiv.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1564/2005 af 7. september 2005 om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser i forbindelse med offentlige kontrakter (6) fastsætter de standardformularer, der skal benyttes i henhold til direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF samt direktiv 89/665/EF og 92/13/EØF.

(5)

For at kunne efterleve direktiv 2009/81/EF og for at sikre, at direktiv 89/665/EØF, 92/13/EØF, 2004/17/EF og 2004/18/EF kan gennemføres effektivt, er det nødvendigt at tilpasse og supplere de standardformularer, der er knyttet som bilag til forordning (EF) nr. 1564/2005. Desuden bør visse dele af standardformularerne ajourføres i forhold til den tekniske udvikling. De nødvendige tilpasninger er så mange og omfattende, at forordning (EF) nr. 1564/2005 bør afløses af en ny forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra udvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Når ordregivere offentliggør de bekendtgørelser, der er omhandlet i artikel 41-44 og artikel 63 i direktiv 2004/17/EF, i Den Europæiske Unions Tidende, skal de anvende standardformularerne i denne forordnings bilag IV-IX, XII og XIII.

Artikel 2

Når ordregivende myndigheder offentliggør de bekendtgørelser, der er omhandlet i artikel 35, 36, 58, 64, 69 og 70 i direktiv 2004/18/EF, i Den Europæiske Unions Tidende, skal de anvende standardformularerne i denne forordnings bilag I, II, III og VIII-XIII.

Artikel 3

Når ordregivende myndigheder og ordregivere offentliggør den bekendtgørelse, der er omhandlet i artikel 3a i direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF, i Den Europæiske Unions Tidende, skal de anvende standardformularen i denne forordnings bilag XIV.

Artikel 4

Når ordregivende myndigheder og ordregivere offentliggør de bekendtgørelser, der er omhandlet i artikel 30, 32, 52 og 64 i direktiv 2009/81/EF, i Den Europæiske Unions Tidende, skal de anvende standardformularerne i denne forordnings bilag XV-XVIII.

Artikel 5

Forordning (EF) nr. 1564/2005 ophæves.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. august 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 33.

(2)  EFT L 76 af 23.3.1992, s. 14.

(3)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.

(5)  EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76.

(6)  EUT L 257 af 1.10.2005, s. 1.


Bilagsliste

Bilag I:

:

Standardformular 1

:

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bilag II:

:

Standardformular 2

:

Udbudsbekendtgørelse

Bilag III:

:

Standardformular 3

:

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Bilag IV:

:

Standardformular 4

:

Periodisk vejledende bekendtgørelse – Forsyningsvirksomhed

Bilag V:

:

Standardformular 5

:

Udbudsbekendtgørelse – Forsyningsvirksomhed

Bilag VI:

:

Standardformular 6

:

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – Forsyningsvirksomhed

Bilag VII:

:

Standardformular 7

:

Kvalifikationsordning – Forsyningsvirksomhed

Bilag VIII:

:

Standardformular 8

:

Bekendtgørelse om køberprofil

Bilag IX:

:

Standardformular 9

:

Forenklet udbudsbekendtgørelse om et dynamisk indkøbssystem

Bilag X:

:

Standardformular 10

:

Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Bilag XI:

:

Standardformular 11

:

Udbudsbekendtgørelse – Kontrakter, der skal indgås af koncessionshavere, som ikke er ordregivende myndigheder

Bilag XII:

:

Standardformular 12

:

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

Bilag XIII:

:

Standardformular 13

:

Resultater af projektkonkurrence

Bilag XIV:

:

Standardformular 15

:

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bilag XV:

:

Standardformular 16

:

Vejledende forhåndsmeddelelse – Forsvar og sikkerhed

Bilag XVI:

:

Standardformular 17

:

Udbudsbekendtgørelse – Forsvar og sikkerhed

Bilag XVII:

:

Standardformular 18

:

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – Forsvar og sikkerhed

Bilag XVIII:

:

Standardformular 19

:

Bekendtgørelse om underentreprise – Forsvar og sikkerhed

BILAG I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BILAG II

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BILAG III

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BILAG IV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BILAG V

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BILAG VI

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BILAG VII

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BILAG VIII

Image

Image

Image

BILAG IX

Image

Image

Image

Image

BILAG X

Image

Image

Image

Image

Image

BILAG XI

Image

Image

Image

Image

Image

BILAG XII

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BILAG XIII

Image

Image

Image

Image

Image

BILAG XIV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BILAG XV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BILAG XVI

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BILAG XVII

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BILAG XVIII

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top