EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0720

Kommissionens forordning (EU) nr. 720/2011 af 22. juli 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 272/2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed, for så vidt angår gradvis indførelse af screening af væsker, aerosoldåser og geléer i EU's lufthavne EØS-relevant tekst

OJ L 193, 23.7.2011, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 107 - 109

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/720/oj

23.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 193/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 720/2011

af 22. juli 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 272/2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed, for så vidt angår gradvis indførelse af screening af væsker, aerosoldåser og geléer i EU's lufthavne

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 300/2008 skal Kommissionen vedtage generelle, supplerende foranstaltninger, der tager sigte på at ændre ikke-væsentlige elementer i de fælles grundlæggende normer, der er fastsat i bilaget til nævnte forordning.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 (2) er der netop fastsat sådanne generelle, supplerende foranstaltninger. Navnlig kræves det i forordning (EF) nr. 272/2009, at der hurtigst muligt og senest den 29. april 2013 i lufthavnene i hele EU tages metoder og teknologier i brug til sporing af flydende sprængstoffer.

(3)

For at muliggøre en gradvis indførelse af screening med henblik på sporing af flydende sprængstoffer er der i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 297/2010 (3) fastsat to datoer: nemlig den 29. april 2011, hvor væsker, aerosoldåser og geléer, der er anskaffet i en tredjelandslufthavn eller om bord på et ikke-EU-luftfartsselskabs fly, skal kunne screenes, og den 29. april 2013, hvor alle væsker, aerosoldåser og geléer skal kunne screenes.

(4)

Som nævnt i betragtning 12 i forordning (EU) nr. 297/2010 kan fremskridt af teknologisk og lovgivningsmæssig art, både på EU-plan og internationalt plan, have konsekvenser for de datoer, der fastsættes i forordning (EF) nr. 272/2009, og Kommissionen kan, hvor det er hensigtsmæssigt, fremsætte forslag om ændring, idet navnlig udstyrets praktiske anvendelighed og hensynet til passagererne tages i betragtning.

(5)

Der er netop kort før den 29. april 2011 sket en udvikling i lovgivningen, både på EU-plan og på internationalt plan. Der vil derfor kun være få lufthavne, der rent faktisk kan tilbyde screening, og det vil derfor ikke være tydeligt for passagererne, om væsker, aerosoldåser og geléer, der er anskaffet i en tredjelandslufthavn eller om bord på et ikke-EU-luftfartsselskabs fly, vil kunne bringes med ind i security-beskyttede områder og om bord på et fly.

(6)

Af ovennævnte grunde bør de bestemmelser, der vedrører forpligtelsen til fra den 29. april 2011 at screene væsker, aerosoldåser og geléer, der er anskaffet i en tredjelandslufthavn eller om bord på et ikke-EU-luftfartsselskabs fly, udgå.

(7)

Med hensyn til afsnit B1, punkt 2, i bilaget til forordning (EF) nr. 272/2009 vil Kommissionen arbejde tæt sammen med alle de berørte parter og vurdere situationen med hensyn til screening af væsker, aerosoldåser og geléer på ny senest inden udgangen af juli 2012.

(8)

For at sikre korrekt gennemførelse af de krav, der er fastsat i afsnit B1, punkt 3, i bilaget til forordning (EF) nr. 272/2009, bør medlemsstaterne og lufthavnene træffe alle de nødvendige forberedende foranstaltninger, bl.a. også driftsmæssig afprøvning i lufthavnene, i god tid inden fristen i 2013. Der bør udveksles oplysninger om de erfaringer, der indhøstes i forbindelse med afprøvningerne, for at gøre det muligt at vurdere situationen med hensyn til screening af væsker, aerosoldåser og geléer inden juli 2012.

(9)

Bilaget til forordning (EF) nr. 272/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

For hurtigst muligt at løse spørgsmålet om retssikkerhed for medlemsstaterne, lufthavnene og passagererne bør denne forordning vedtages efter de hasteprocedurer, der er nævnt i artikel 19, stk. 4, i forordning (EF) nr. 300/2008, og den bør anvendes fra den 29. april 2011.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Civil Luftfartssikkerhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 272/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 29. april 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72.

(2)  EUT L 91 af 3.4.2009, s. 7.

(3)  EUT L 90 af 10.4.2010, s. 1.


BILAG

Afsnit B1 med overskriften »Væsker, aerosoldåser og geléer« i bilaget til forordning (EF) nr. 272/2009 affattes således:

»AFSNIT B1

Væsker, aerosoldåser og geléer

1.

Det er tilladt at medbringe væsker, aerosoldåser og geléer i security-beskyttede områder og om bord på fly, forudsat at de er screenet eller undtaget fra screening i overensstemmelse med kravene i de gennemførelsesbestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008.

2.

Senest fra den 29. april 2013 skal alle lufthavne screene væsker, aerosoldåser og geléer i overensstemmelse med kravene i de gennemførelsesbestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008.

3.

Medlemsstaterne sikrer, at alle nødvendige lovkrav er gennemført, så udstyr til screening af væsker, som er i overensstemmelse med kravene i de gennemførelsesbestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008, kan indføres i tide til, at den frist, der er anført i punkt 2, overholdes.

4.

Medlemsstaterne kan når som helst i tiden frem til den 29. april 2013 indføre lovkrav om, at en bestemt eller alle lufthavne skal screene væsker, aerosoldåser og geléer i overensstemmelse med kravene i de gennemførelsesbestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008. Medlemsstaten underretter Kommissionen om sådanne krav. Ved modtagelsen af en sådan meddelelse underretter Kommissionen straks de øvrige medlemsstater.

5.

Passagererne skal informeres tydeligt om, i hvilke EU-lufthavne det er tilladt at medbringe væsker, aerosoldåser og geléer i det security-beskyttede område og om bord på fly, og om de eventuelle betingelser herfor.«


Top