EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0664

Kommissionens forordning (EU) nr. 664/2011 af 11. juli 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald for at tilføje visse blandinger af affald i bilag IIIA EØS-relevant tekst

OJ L 182, 12.7.2011, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 171 - 173

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/664/oj

12.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/2


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 664/2011

af 11. juli 2011

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald for at tilføje visse blandinger af affald i bilag IIIA

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (1), særlig artikel 58, stk. 1, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Finland har forelagt Kommissionen en anmodning om at overveje at tilføje blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B3040 og B3080, i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006.

(2)

Det Forenede Kongerige har forelagt Kommissionen en anmodning om at overveje at tilføje blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B3020, i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006.

(3)

Kommissionen har modtaget bemærkninger fra Belgien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Tyskland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Finland og Sverige med hensyn til, hvorvidt det er acceptabelt at blande affald, der henhører under de forskellige led og underled i Basel-listens B1010, B2010, B2030, B3010, B3020, B3030, B3040 og B3050 med henblik på at tilføje dem i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006. Under hensyntagen til disse bemærkninger, har Kommissionen udvalgt en liste af blandinger af affald, der henhører under et enkelt nummer i Basel-listen, med henblik på tilføjelse i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006.

(4)

Kommissionen har vurderet Finlands og Det Forenede Kongeriges anmodninger og medlemsstaternes bemærkninger, og på basis af den vurdering har den udvalgt en liste af blandinger af affald, der henhører under individuelle numre i Basel-listen, med henblik på tilføjelse i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006.

(5)

Det er vigtigt at tydeliggøre, hvilke procedurer der gælder for overførsel af blandinger af affald, der henhører under et enkelt nummer i Basel-listen. For at muliggøre eksport af nogle af disse blandinger af affald til lande, der ikke er omfattet af OECD-Rådets beslutning K(2001) 107/final om revision af beslutning K(92) 39/final om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald til nyttiggørelse (i det følgende benævnt »OECD-beslutningen«), med anvendelse af de generelle oplysningskrav i artikel 18 i forordning (EF) nr. 1013/2006, er det nødvendigt med en overgangsperiode for disse lande, før de kan oplyse Kommissionen om, hvorvidt relevante blandinger af affald kan eksporteres til det pågældende land, og om der i givet fald er kontrolprocedurer.

(6)

Forordning (EF) nr. 1013/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 39 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (2) —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Hvad angår eksport til lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, gælder punkt 3 i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006 som ændret ved denne forordning imidlertid fra den 1. august 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1.

(2)  EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.


BILAG

Bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006 ændres således:

1)

Punkt 2 affattes således:

»2.

Følgende blandinger af affald tilføjes i dette bilag:

a)

blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B1010 og B1050

b)

blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B1010 og B1070

c)

blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B3040 og B3080

d)

blandinger af affald, der henhører under (OECD) GB040 og under Basel-listens B1100 begrænset til galvaniseringsråsten, slagge indeholdende zink, aluminiumslagge undtagen saltslagge og affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning

e)

blandinger af affald, der henhører under (OECD) GB040, under Basel-listens B1070 og under Basel-listens B1100 begrænset til affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning.

Numrene under litra d) og e) gælder ikke for eksport til lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen.«

2)

Følgende punkt 3 tilføjes:

»3.

Følgende blandinger af affald, der henhører under separate led eller underled under samme nummer, tilføjes i dette bilag:

a)

blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B1010

b)

blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B2010

c)

blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B2030

d)

blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B3010 og opført under »Skrot af plast af ikke-halogenerede polymerer og copolymerer«

e)

blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B3010 og opført under »Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter«

f)

blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B3010 og opført under »perfluoralkoxylalkan«

g)

blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B3020 begrænset til ubleget papir eller pap samt af bølgepapir eller bølgepap, andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke gennemfarvet, papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse (f.eks. aviser, blade og lignende tryksager)

h)

blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B3030

i)

blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B3040

j)

blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B3050.«


Top