EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0657

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 657/2011 af 7. juli 2011 om ændring af forordning (EU) nr. 297/2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima EØS-relevant tekst

OJ L 180, 8.7.2011, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2011; ophævet ved 32011R0961

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/657/oj

8.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/39


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 657/2011

af 7. juli 2011

om ændring af forordning (EU) nr. 297/2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages relevante EU-beredskabsforanstaltninger vedrørende fødevarer og foder, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, hvis denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig.

(2)

Efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima den 11. marts 2011 blev Kommissionen orienteret om, at indholdet af radionukleider i visse fødevarer med oprindelse i Japan, f.eks. mælk og spinat, oversteg de indgrebsværdier for fødevarer, der gælder i Japan. En sådan kontaminering kan udgøre en trussel mod folke- og dyresundheden i Unionen, og derfor blev Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 297/2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (2), vedtaget.

(3)

Den 14. juni 2011 blev Kommissionen underrettet om, at man havde konstateret et højt niveau for radioaktivt cæsium i grønne teblade med oprindelse i præfekturet Shizuoka. Det blev bekræftet den 15. juni 2011 med fem andre fund af et højt niveau for radioaktivt cæsium i grønne teblade fra præfekturet Shizuoka. Præfekturet er ikke blandt de præfekturer i den berørte zone, hvor der er krav om testning forud for eksport til Unionen af alle foderstoffer og fødevarer med oprindelse i disse præfekturer. På grund af disse nye fund bør præfekturet Shizuoka tilføjes i den berørte zone.

(4)

Et betydeligt antal prøver, som de japanske myndigheder har udtaget fra fødevarer produceret i præfekturerne Niigata og Yamagata, viser, at produktionen af foderstoffer og fødevarer i de pågældende præfekturer kun i meget begrænset omfang er påvirket af ulykken på atomkraftværket i Fukushima, idet ingen af prøverne overskred grænserne for radioaktivitet, næsten alle prøverne havde et ikke-påviseligt radioaktivitetsniveau og der kun i få prøver blev påvist lave radioaktivitetsniveauer. Derfor bør de pågældende præfekturer ikke længere indgå i den zone, hvor der er krav om testning forud for eksport til Unionen af alle foderstoffer og fødevarer med oprindelse i disse præfekturer.

(5)

Forordning (EU) nr. 297/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed, uden dog at forordningens anvendelsesdato ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 297/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 3 og 4, affattes således:

»3.   Alle sendinger af produkterne omhandlet i artikel 1, der afsendes fra Japan fra denne forordnings ikrafttrædelsesdato, skal ledsages af en erklæring, hvori det attesteres:

a)

at produktet er blevet høstet og/eller forarbejdet inden den 11. marts 2011, eller

b)

at produktet har oprindelse i og er afsendt fra andre præfekturer end Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa og Shizuoka, eller

c)

at produktet er afsendt fra præfekturerne Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa og Shizuoka, men ikke har oprindelse i nogen af disse præfekturer, og ikke er blevet eksponeret for radioaktivitet under transporten, eller

d)

hvis et produkt har oprindelse i præfekturerne Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa og Shizoka, at produkternes indhold af radionukleiderne jod-131, cæsium-134 og cæsium-137 ikke overstiger de maksimalgrænseværdier, der er fastsat i bilag II. Denne bestemmelse gælder også for produkter, der er fanget eller høstet i de pågældende præfekturers kystfarvande, uanset hvor produkterne er landet.

4.   Erklæringen omhandlet i stk. 3 og anført i bilag I skal underskrives af en bemyndiget repræsentant for de japanske kompetente myndigheder. For produkter omhandlet i stk. 3, litra d), skal erklæringen ledsages af en analyserapport.«

2)

Bilag I erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 80 af 26.3.2011, s. 5.


BILAG

»BILAG I

Image Image


Top