Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0506

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 506/2011 af 23. maj 2011 om ændring af forordning (EU) nr. 297/2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima EØS-relevant tekst

OJ L 136, 24.5.2011, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2011; ophævet ved 32011R0961

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/506/oj

24.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 136/52


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 506/2011

af 23. maj 2011

om ændring af forordning (EU) nr. 297/2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages relevante EU-beredskabsforanstaltninger vedrørende fødevarer og foder, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, hvis denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig.

(2)

Efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima den 11. marts 2011 blev Kommissionen orienteret om, at indholdet af radionukleider i visse fødevarer med oprindelse i Japan, f.eks. mælk og spinat, oversteg de indgrebsværdier for fødevarer, der gælder i Japan. En sådan kontaminering kan udgøre en trussel mod folke- og dyresundheden i Unionen, og derfor blev Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 297/2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (2), vedtaget den 25. marts 2011.

(3)

Den 12. maj 2011 blev Kommissionen underrettet om, at man havde konstateret et højt niveau for radioaktivt cæsium i grønne teblade med oprindelse i præfekturet Kanagawa. Den 13. maj 2011 blev fundet bekræftet med tre andre fund af et højt niveau for radioaktivt cæsium i grønne teblade fra nævnte præfektur. Præfekturet er ikke blandt de 12 præfekturer i den berørte zone, hvor der er krav om testning forud for eksport til Unionen af alle foderstoffer og fødevarer med oprindelse i disse præfekturer. På grund af disse nye fund bør Kanagawa tilføjes som det trettende præfektur i den berørte zone.

(4)

Kravene til produkter, der afsendes fra den berørte zone, men som har oprindelse uden for den berørte zone, bør præciseres.

(5)

Forordning (EU) nr. 297/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 297/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 3, affattes således:

»3.   Alle sendinger af produkterne omhandlet i artikel 1, der afsendes fra Japan fra denne forordnings ikrafttrædelsesdato, skal ledsages af en erklæring, hvori det attesteres:

at produktet er blevet høstet og/eller forarbejdet inden den 11. marts 2011, eller

at produktet har oprindelse i og er afsendt fra andre præfekturer end Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba og Kanagawa, eller

at produktet er afsendt fra præfekturerne Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba og Kanagawa, men ikke har oprindelse i nogen af disse præfekturer, og ikke er blevet eksponeret for radioaktivitet under transporten, eller

hvis produktet har oprindelse i præfekturerne Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba og Kanagawa, at produkternes indhold af radionukleiderne jod-131, cæsium-134 og cæsium-137 ikke overstiger de maksimalgrænseværdier, der er fastsat i bilag II. Denne bestemmelse gælder også for produkter med oprindelse i de pågældende præfekturers kystfarvande, uanset hvor produkterne er landet.«

2)

Artikel 5, stk. 1, affattes således:

»1.   De kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet eller det udpegede indgangssted foretager dokument- og identitetskontrol af alle sendinger af produkter omhandlet i artikel 1 inden for denne forordnings anvendelsesområde og fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyser, for forekomst af jod-131, cæsium-134 og cæsium-137 af mindst 10 % af sådanne sendinger af produkterne omhandlet i artikel 2, stk. 3, fjerde led, og af mindst 20 % af sådanne sendinger af produkterne omhandlet i artikel 2, stk. 3, andet og tredje led.«

3)

I artikel 9, stk. 2, ændres datoen »30. juni 2011« til »30. september 2011«.

4)

Bilag I erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 80 af 26.3.2011, s. 5.


BILAG

»BILAG I

Image Image


Top