EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0459

Kommissionens forordning (EU) nr. 459/2011 af 12. maj 2011 om ændring af bilaget til forordning (EF) nr. 631/2009 om gennemførelsesbestemmelser for bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 78/2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter EØS-relevant tekst

OJ L 124, 13.5.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 041 P. 245 - 246

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/459/oj

13.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 124/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 459/2011

af 12. maj 2011

om ændring af bilaget til forordning (EF) nr. 631/2009 om gennemførelsesbestemmelser for bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 78/2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 78/2009 af 14. januar 2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer med henblik på beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter og om ændring af direktiv 2007/46/EF og ophævelse af direktiv 2003/102/EF og 2005/66/EF (1), særlig artikel 4, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 631/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser for bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 78/2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter og om ændring af direktiv 2007/46/EF og ophævelse af direktiv 2003/102/EF og 2005/66/EF (2) fastsætter detaljerede regler for gennemførelsen af bilag I til forordning (EF) nr. 78/2009, som er en særretsakt for så vidt angår typegodkendelsesproceduren i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) (3).

(2)

De tekniske forskrifter, der er nødvendige for at gennemføre kravene i forordning (EF) nr. 78/2009, bør baseres på de specifikationer, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2004/90/EF af 23. december 2003 om de tekniske forskrifter for gennemførelsen af artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/102/EF om beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter forud for og ved kollision med et motorkøretøj og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EF (4).

(3)

På grundlag af erfaringer indhøstet i de indledende vurderinger udført af køretøjsfabrikanter og tekniske tjenester i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 631/2009 er der blevet identificeret fire forskellige områder, hvor de specifikke krav bør yderligere afklares. De bestemmelser, der bør ændres, vedrører de generelle krav, som er baseret på de eksisterende krav i første fase, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/102/EF (5). Visse vigtige vurderingsgrænser i de generelle krav skal tilpasses for at tage hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling og for at bringe kravene i første fase i forordning (EF) nr. 78/2009 i overensstemmelse med kravene i første fase i direktiv 2003/102/EF.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 631/2009 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 35 af 4.2.2009, s. 1.

(2)  EUT L 195 af 25.7.2009, s. 1.

(3)  EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

(4)  EUT L 31 af 4.2.2004, s. 21.

(5)  EUT L 321 af 6.12.2003, s. 15.


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 631/2009 foretages følgende ændringer:

(1)

Del II ændres som følger:

a)

Kapitel II ændres således:

i)

Punkt 3.2, andet afsnit, affattes således:

»For køretøjer med en nedre kofangerhøjde lig med eller over 425 mm og under 500 mm kan fabrikanten vælge at anvende enten denne prøvning eller prøvningen i kapitel III.«

ii)

I punkt 3.3 tilføjes følgende afsnit efter første afsnit:

»Hvis køretøjet prøves i henhold til punkt 2.1, litra a) eller b), i bilag I til forordning (EF) nr. 78/2009, kan fabrikanten ansøge om dispensation for så vidt angår en fritagelseszone på højst 132 mm ved det sted, hvor en aftagelig trækkrog er placeret.«

iii)

I punkt 4.6 indsættes følgende afsnit efter første afsnit.

»Hvis køretøjet prøves i henhold til punkt 2.1, litra a), i bilag I til forordning (EF) nr. 78/2009, må slaglegemets nederste ende også befinde sig i jordreferenceniveau ved første berøring med kofangeren med en tolerance på ± 10 mm.«

b)

Kapitel V ændres således:

i)

Punkt 3.2, femte afsnit, affattes således:

»Hvert af de valgte prøvepunkter for barneattraphoved-/lille voksenattraphovedslaglegeme skal endvidere være mindst 165 mm bagud for fastlagte forreste hjelmreferencelinje eller bagved en indhyllingsafstand på 1 000 mm, afhængigt af hvilket af disse der befinder sig længst bagud ved det valgte prøvepunkt, medmindre intet punkt, som befinder sig i prøvningsområdet for hjelmforkantprøvningen inden for 165 mm i sideværts retning, hvis det valgtes til en lårattrap-hjelmforkantprøvning, ville kræve en kinetisk anslagsenergi på mere end 200 J.«

ii)

I punkt 3.2.3 tilføjes følgende punktum efter afsnittet:

»Anslagsområdet bestemmes ved attraphovedets første berøringspunkt med hjelmens overside.«

c)

I kapitel VI, affattes punkt 3.2, andet afsnit, således:

»De valgte afprøvningspunkter for prøven voksenattraphovedslaglegeme-forrude skal være 165 mm fra hinanden, mindst 82,5 mm inden for rudekanten, inklusive gennemsigtigt og ikke-gennemsigtigt glasmateriale uanset synsfeltzoner, og mindst 82,5 mm foran den bageste forrudereferencelinje eller foran en indhyllingsafstand på 2 100 mm, afhængigt af hvilket af disse der befinder sig længst forud ved det valgte prøvepunkt, og det skal sikres, at attraphovedet ikke berører nogen ydere karosseridel (f.eks. hjelmens bagkant, viskerarme) før kontakten med forruden (se figur 8).«

d)

I kapitel VII, punkt 3.3.2, tilføjes følgende punktum efter afsnittet:

»Anslagsområdet bestemmes ved attraphovedets første berøringspunkt med hjelmens overside.«

(2)

I del V foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 3.7 affattes således:

3.7.   Slaglegemets indledende naturlige frekvens skal være over 5 000 hertz, og det anbefales at anvende dæmpede accelerometere med et dæmpningsforhold på ca. 0,7.«

b)

Punkt 4.7 affattes således:

4.7.   Slaglegemets indledende naturlige frekvens skal være over 5 000 hertz, og det anbefales at anvende dæmpede accelerometere med et dæmpningsforhold på ca. 0,7.«


Top