EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0433

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 433/2011 af 4. maj 2011 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse EØS-relevant tekst

OJ L 115, 5.5.2011, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 177 - 182

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/433/oj

5.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 433/2011

af 4. maj 2011

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 15, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (2) er der fastsat bestemmelser om den mere intensive offentlige kontrol af importen af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er opført i nævnte forordnings bilag I (i det følgende benævnt »listen«), som skal foretages på indgangsstederne til de områder, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 882/2004.

(2)

Det fastsættes i artikel 2 i forordning (EF) nr. 669/2009, at listen skal revideres regelmæssigt og mindst hvert kvartal, hvor der som minimum anvendes de informationskilder, der er anført i den nævnte artikel.

(3)

Forekomsten og relevansen af fødevarehændelser, der meddeles gennem det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASSF), resultaterne af kontrolbesøgene i tredjelande, der gennemføres af Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret, samt de rapporter om sendinger af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som medlemsstaterne hvert kvartal forelægger Kommissionen i henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 669/2009, viser, at listen bør ændres.

(4)

Listen bør navnlig ændres på den måde, at alle varer, for hvilke informationskilderne viser en generelt tilfredsstillende grad af opfyldelse af de relevante sikkerhedskrav i EU-lovgivningen, og for hvilke det derfor ikke er nødvendigt med en mere intensiv offentlig kontrol, udgår af listen.

(5)

Derudover bør visse andre varer, for hvilke informationskilderne viser en så høj grad af manglende overholdelse af de relevante sikkerhedskrav, at det er nødvendigt at indføre en mere intensiv offentlig kontrol, tilføjes til listen.

(6)

Oplysningerne i listen om visse importerede varer fra Tyrkiet og Thailand bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Af hensyn til klarheden i EU-lovgivningen er det desuden nødvendigt at foretage en lille præcisering i listen af oplysningerne om importeret okra fra Indien og om importerede søde peberfrugter fra Tyrkiet.

(8)

Ændringerne af listen i form af slettelse af oplysninger om varer bør finde anvendelse snarest muligt, da de oprindelige sikkerhedsproblemer er blevet løst. De pågældende ændringer bør derfor anvendes fra datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

(9)

Under hensyntagen til antallet af ændringer, der skal foretages i bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009, bør det erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

(10)

Forordning (EF) nr. 669/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2011.

Slettelsen af oplysningerne om courgetter og pærer fra Tyrkiet finder dog anvendelse fra datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11.


BILAG

»BILAG I

A.   Foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol på det udpegede indgangssted

Foderstoffer og fødevarer

(påtænkt anvendelse)

KN-kode (1)

Oprindelsesland

Fare

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (%)

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 10 90

Argentina

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 20 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 10 90

Brasilien

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 20 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Tørrede nudler

ex 1902

Kina

Aluminium

10

(Fødevarer)

Meterbønner (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Den Dominikanske Republik

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (3)

50

Karela

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Flaskegræskar

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Peberfrugter (Capsicum spp.)

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Auberginer

0709 30 00; ex 0710 80 95

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

Appelsiner (friske eller tørrede)

0805 10 20; 0805 10 80

Egypten

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (7)

10

Ferskner

0809 30 90

Granatæbler

ex 0810 90 95

Jordbær

0810 10 00

Grønne bønner

ex 0708 20 00

(Fødevarer — friske frugter og grøntsager)

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 10 90

Ghana

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 20 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Karryblade (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 85

Indien

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (5)

10

(Fødevarer — friske urter)

Chili (Capsicum annuum), hel

ex 0904 20 10

Indien

Aflatoksiner

50

Chili (Capsicum annuum), knust eller formalet

ex 0904 20 90

Chiliprodukter (karry)

0910 91 05

Muskatnød (Myristica fragans)

0908 10 00

Muskatblomme (Myristica fragans)

0908 20 00

Ingefær (Zingiber officinale)

0910 10 00

Curcuma longa (gurkemeje)

0910 30 00

(Fødevarer — tørrede krydderier)

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 10 90

Indien

Aflatoksiner

20

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 20 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Frisk okra

ex 0709 90 90

Indien

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (2)

10

(Fødevarer)

Vandmelonfrø (egusi, Citrullus lanatus) og deraf afledte produkter

ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99;

Nigeria

Aflatoksiner

50

(Fødevarer)

Basmatiris til direkte konsum

ex 1006 30

Pakistan

Aflatoksiner

20

(Fødevarer — sleben ris)

Chili (Capsicum annuum), hel

ex 0904 20 10

Peru

Aflatoksiner og ochratoksin A

10

Chili (Capsicum annuum), knust eller formalet

ex 0904 20 90

(Fødevarer — tørret krydderi)

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 10 90

Sydafrika

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 20 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Frisk chilipeber (Capsicum spp.)

ex 0709 60 10, ex 0710 80 51; ex 0709 60 99, ex 0710 80 59

Thailand

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (9)

10

(Fødevarer)

Blade af koriander

ex 0709 90 90

Thailand

Salmonella (6)

10

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 85

Mynte

ex 1211 90 85

(Fødevarer — friske urter)

 

Blade af koriander

ex 0709 90 90

Thailand

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (4)

20

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 85

(Fødevarer — friske urter)

 

Meterbønner

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Thailand

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (4)

50

Auberginer

0709 30 00; ex 0710 80 95

Kål

0704; ex 0710 80 95

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

Tyrkiet

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (8)

10

Tomater

0702 00 00; 0710 80 70

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

Tørrede druer

0806 20

Usbekistan

Ochratoksin A

50

(Fødevarer)

Chili (Capsicum annuum), knust eller formalet

ex 0904 20 90

Alle tredjelande

Sudan-farvestoffer

10

Chiliprodukter (karry)

0910 91 05

Curcuma longa (gurkemeje)

0910 30 00

(Fødevarer— tørrede krydderier)

 

Rød palmeolie

ex 1511 10 90

(Fødevarer)

 

B.   Definitioner

I dette bilag omfatter »Sudan-farvestoffer« følgende kemiske stoffer:

i)

Sudan I (CAS-nr. 842-07-9)

ii)

Sudan II (CAS-nr. 3118-97-6)

iii)

Sudan III (CAS-nr. 85-86-9)

iv)

Scarlet Red eller Sudan IV (CAS-nr. 85-83-6).«


(1)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en KN-kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden i varenomenklaturen, er KN-koden markeret med »ex« (f.eks. ex 1006 30: kun basmatiris til direkte konsum er omfattet).

(2)  Herunder især rester af: acephat, methamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos.

(3)  Herunder især rester af: amitraz, acephat, aldicarb, benomyl, carbendazim, chlorfenapyr, chlorpyrifos, CS2 (dithiocarbamater), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, dimethoat, endosulfan, fenamidon, imidacloprid, malathion, methamidophos, methiocarb, methomyl, monocrotophos, omethoat, oxamyl, profenofos, propiconazol, thiabendazol, thiacloprid.

(4)  Herunder især rester af: acephat, carbaryl, carbendazim, carbofuran, chlorpyriphos, chlorpyriphos-methyl, dimethoat, ethion, malathion, metalaxyl, methamidophos, methomyl, monocrotophos, omethoat, prophenophos, prothiophos, quinalphos, triadimefon, triazophos, dicrotophos, EPN, triforin.

(5)  Herunder især rester af: triazophos, oxydemeton-methyl, chlorpyriphos, acetamiprid, thiamethoxam, clothianidin, methamidophos, acephat, propargit, monocrotophos.

(6)  Referencemetode EN/ISO 6579 eller en metode, der er valideret i forhold til denne referencemetode, jf. artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1).

(7)  Herunder især rester af: carbendazim, cyfluthrin, cyprodinil, diazinon, dimethoat, ethion, fenitrothion, fenpropathrin, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrin, methiocarb, methomyl, omethoat, oxamyl, phenthoat, thiophanat-methyl.

(8)  Herunder især rester af: methomyl, oxamyl, carbendazim, clofentezin, diafenthiuron, dimethoat, formetanat, malathion, procymidon, tetradifon, thiophanat-methyl.

(9)  Herunder især rester af: carbofuran, methomyl, omethoat, dimethoat, triazophos, malathion, profenofos, prothiofos, ethion, carbendazim, triforin, procymidon, formetanat.


Top