EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0342

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 342/2011 af 8. april 2011 om ændring af bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater EØS-relevant tekst

OJ L 96, 9.4.2011, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 239 - 240

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/342/oj

9.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 96/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 342/2011

af 8. april 2011

om ændring af bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, og artikel 8, nr. 4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 (2) fastsættes der krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater ved indførsel til Unionen af visse sendinger af levende dyr eller fersk kød. Der fastlægges også lister over tredjelande, tredjelandsområder eller dele heraf, hvorfra det er tilladt at indføre disse sendinger til Unionen.

(2)

I henhold til forordning (EU) nr. 206/2010 må sendinger af fersk kød til konsum kun importeres til Unionen, hvis de kommer fra et tredjeland, tredjelandsområde eller dele heraf, der er opført i del 1 i bilag II til nævnte forordning, og for hvilke(t) der i samme del er angivet et standardveterinærcertifikat, som skal anvendes for den pågældende sending.

(3)

Sydafrika gav den 25. februar 2011 Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) meddelelse om udbrud af mund- og klovesyge. Der var ingen kliniske tegn, men udbruddene blev på grundlag af serologiske fund bekræftet den 11. februar 2011.

(4)

Ifølge meddelelsen blev udbruddene konstateret i to distrikter, der støder op til hinanden i den nordøstlige del af provinsen KwaZulu-Natal. De pågældende distrikter er en del af de områder i Sydafrika, hvorfra eksport til Unionen af fersk udbenet og modnet kød af hovdyr er tilladt. De pågældende områder er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010.

(5)

På grund af risikoen for indslæbning af mund- og klovesyge via import til Unionen af fersk kød fra arter, der er modtagelige for sygdommen, og da der ikke findes garantier, der muliggør regionalisering af Sydafrika, bør tilladelsen til eksport af sådant fersk kød til Unionen ikke længere gælde. Oplysningerne vedrørende Sydafrika i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Bilag II til forordning (EF) nr. 206/2010 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 affattes oplysningerne vedrørende Sydafrika således:

»ZA — Sydafrika

ZA-0

Hele landet

EQU, EQW

 

 

 

 

ZA-1

Hele landet undtagen:

den del af området for bekæmpelse af mund- og klovesyge, der ligger i veterinærregionerne Mpumalanga province og Northern province, i distriktet Ingwavuma i veterinærregionen Natal og i grænseområdet op til Botswana øst for den 28. længdegrad

distriktet Camperdown i provinsen KwaZulu-Natal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11.2.2011«

 

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1.


Top