EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0336

Kommissionens forordning (EU) nr. 336/2011 af 7. april 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1292/2008 for så vidt angår anvendelse af fodertilsætningsstoffet Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 i foder, der indeholder diclazuril, monensinnatrium og nicarbazin EØS-relevant tekst

OJ L 94, 8.4.2011, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 213 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 25/10/2020; stiltiende ophævelse ved 32020R1395

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/336/oj

8.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 336/2011

af 7. april 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 1292/2008 for så vidt angår anvendelse af fodertilsætningsstoffet Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 i foder, der indeholder diclazuril, monensinnatrium og nicarbazin

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan godkendelsen af et fodertilsætningsstof ændres efter anmodning fra indehaveren af godkendelsen og efter udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA).

(3)

Mikroorganismepræparatet af Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 blev ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1292/2008 af 18. december 2008 om godkendelse af Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol og Ecobiol Plus) som fodertilsætningsstof (2) tilladt anvendt i ti år til slagtekyllinger.

(4)

Indehaveren af godkendelsen har forelagt en anmodning om ændring af godkendelsen af dette tilsætningsstof til også at omfatte anvendelse i foder, der indeholder coccidiostatikaene monensinnatrium, diclazuril, nicarbazin, robenidinhydrochlorid, salinomycinnatrium, lasalocidnatrium, narasin/nicarbazin, maduramycinammonium, decoquinat eller semduramicinnatrium, til slagtekyllinger. Indehaveren af godkendelsen indsendte de relevante oplysninger til støtte for sin anmodning.

(5)

EFSA konkluderede i sin udtalelse af 9. november 2010, at tilsætningsstoffet Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 er foreneligt med diclazuril, monensinnatrium og nicarbazin (3).

(6)

Betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er opfyldt.

(7)

Forordning (EF) nr. 1292/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EC) nr. 1292/2008 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 340 af 19.12.2008, s. 36.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(12):1918.


BILAG

Bilaget til forordning (EF) nr. 1292/2008 affattes således:

»BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer

4b1822

NOREL S.A.

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940, der indeholder mindst 1 × 109 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika

Sporer af Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940.

 

Analysemetode  (1)

Tælling ved pladespredning med anvendelse af trypton-soja-agar efter varmebehandling.

Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Slagtekyllinger

1 × 109

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Kan anvendes i foder, der indeholder de tilladte coccidiostatika: diclazuril, monensinnatrium eller nicarbazin.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker skal bæres under håndteringen.

8.1.2019


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.«


Top