EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0321

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 321/2011 af 1. april 2011 om ændring af forordning (EU) nr. 10/2011 for så vidt angår begrænsninger for anvendelsen af bisphenol A i plastsutteflasker til spædbørn EØS-relevant tekst

OJ L 87, 2.4.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 014 P. 163 - 164

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/321/oj

2.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 321/2011

af 1. april 2011

om ændring af forordning (EU) nr. 10/2011 for så vidt angår begrænsninger for anvendelsen af bisphenol A i plastsutteflasker til spædbørn

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (1), særlig artikel 18, stk. 3,

efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 2011/8/EU (2) ændredes direktiv 2002/72/EF (3) om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler, så der blev indført begrænsninger for anvendelsen af bisphenol A (2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propan) i polycarbonatsutteflasker til spædbørn.

(2)

Fra den 1. maj 2011 afløses direktiv 2002/72/EF af Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011 af 14. januar 2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer (4).

(3)

Forordning (EU) nr. 10/2011 indeholder ikke de begrænsninger vedrørende bisphenol A, der blev indført i direktiv 2002/72/EF ved direktiv 2011/8/EU.

(4)

Forordning (EU) nr. 10/2011 bør derfor ændres, så begrænsningerne for anvendelsen af bisphenol A medtages.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I tabel 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 10/2011 ændres oplysningerne vedrørende stof nr. 151 (2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propan), kolonne 10 (»Restriktioner og Specifikationer«), ved indsættelse af følgende:

»Må ikke anvendes til fremstilling af polycarbonatsutteflasker til spædbørn (5)  (6).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2011 med hensyn til forbuddet mod fremstilling af plastmaterialer og -genstande, der er bestemt til kontakt med fødevarer, og som ikke er i overensstemmelse med denne forordning.

Den anvendes fra den 1. juni 2011 med hensyn til forbuddet mod markedsføring i og import til Unionen af plastmaterialer og -genstande, der ikke er i overensstemmelse med denne forordning

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4.

(2)  EUT L 26 af 29.1.2011, s. 11.

(3)  EFT L 220 af 15.8.2002, s. 18.

(4)  EUT L 12 af 15.1.2011, s. 1.

(5)  Jf. definitionen af »spædbørn« i artikel 2 i direktiv 2006/141/EF.

(6)  Denne begrænsning anvendes fra den 1. maj 2011 for så vidt angår fremstilling og fra den 1. juni 2011 for så vidt angår markedsføring i og import til Unionen.«


Top