EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0297

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 297/2011 af 25. marts 2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima EØS-relevant tekst

OJ L 80, 26.3.2011, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2011; ophævet ved 32011R0961 . Latest consolidated version: 11/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/297/oj

26.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 80/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 297/2011

af 25. marts 2011

om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages relevante EU-beredskabsforanstaltninger vedrørende fødevarer og foder, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, hvis denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig.

(2)

Efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima den 11. marts 2011 blev Kommissionen orienteret om, at indholdet af radionukleider i visse fødevarer med oprindelse i Japan, f.eks. mælk og spinat, oversteg de indgrebsværdier for fødevarer, der gælder i Japan. En sådan kontaminering kan udgøre en trussel mod folke- og dyresundheden i Unionen, og der bør derfor som en forsigtighedsforanstaltning omgående træffes foranstaltninger på EU-plan for at sikre, at foder og fødevarer, herunder fisk og fiskevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan, er sikre. Eftersom ulykken endnu ikke er under kontrol, bør den krævede testning forud for eksport i denne fase gælde for foder og fødevarer, der har oprindelse i de berørte præfekturer plus en bufferzone, og der bør foretages stikprøveundersøgelser af foder og fødevarer ved import med oprindelse i hele Japans område.

(3)

Der er fastsat maksimumsniveauer ved Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 af 22. december 1987 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (2), Kommissionens forordning (Euratom) nr. 944/89 af 12. april 1989 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i mindre vigtige levnedsmidler som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (3) og Kommissionens forordning (Euratom) nr. 770/90 af 29. marts 1990 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (4).

(4)

Disse maksimumsniveauer kan bringes i anvendelse, efter at Kommissionen har modtaget oplysninger om en nuklear ulykke, der godtgør, at de maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering af foder og fødevarer må antages at blive nået eller er nået, jf. Rådets beslutning 87/600/Euratom af 14. december 1987 om en fællesskabsordning for hurtig udveksling af information i tilfælde af strålingsfare (5) eller IAEA-konventionen af 26. september 1986 om hurtig anmeldelse af et kernekraftuheld. I mellemtiden bør disse forudfastsatte maksimumsniveauer anvendes som referenceværdier til vurdering af, om markedsføring af foder og fødevarer kan accepteres.

(5)

De japanske myndigheder har underrettet Kommissionens tjenestegrene om, at der foretages relevant testning af fødevarer fra det berørte område, som eksporteres fra Japan.

(6)

Som supplement til denne testning foretaget af de japanske myndigheder bør der indføres stikprøvekontrol af sådan import.

(7)

Medlemsstaterne bør meddele Kommissionen alle analyseresultater via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) og EU-systemet til udveksling af presserende radiologiske informationer (Ecurie). Foranstaltningerne tages op til revision på grundlag af analyseresultaterne.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på foder og fødevarer, jf. definitionen af foder og levnedsmidler i artikel 1, stk. 2, i forordning (Euratom) nr. 3954/87, bortset fra produkter, der blev afsendt fra Japan inden den 28. marts 2011, og produkter, der blev høstet og/eller forarbejdet inden den 11. marts 2011.

Artikel 2

Attestering

1.   Alle sendinger af produkter omhandlet i artikel 1 er omfattet af betingelserne i denne forordning.

2.   Sendinger af produkter, der er omhandlet i artikel 1, og som ikke er omfattet af Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (6), skal føres ind i Unionen via et udpeget indgangssted, jf. definitionen i artikel 3, litra b), i Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (7).

3.   Alle sendinger af produkterne omhandlet i artikel 1 skal ledsages af en erklæring, hvori det attesteres:

at produktet er blevet høstet og/eller forarbejdet inden den 11. marts 2011, eller

at produktet har oprindelse i andre præfekturer end Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo og Chiba, eller

hvis produktet har oprindelse i præfekturerne Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo og Chiba, at produkternes indhold af radionukleiderne jod-131, cæsium-134 og cæsium-137 ikke overstiger de maksimumsniveauer, der er fastsat i Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 af 22. december 1987, Kommissionens forordning (Euratom) nr. 944/89 af 12. april 1989 og Kommissionens forordning (Euratom) nr. 770/90 af 29. marts 1990.

4.   Modellen for erklæringen omhandlet i stk. 3 er fastsat i bilaget. Erklæringen skal underskrives af en bemyndiget repræsentant for de japanske kompetente myndigheder og skal for produkter omhandlet i stk. 3, tredje led, ledsages af en analyserapport.

Artikel 3

Identifikation

Enhver sending af produkter omhandlet i artikel 1 skal kunne identificeres ved en kode, der anføres på erklæringen, på analyserapporten med resultaterne af prøveudtagningen og analysen, på sundhedscertifikatet og på eventuelle handelsdokumenter, der ledsager sendingen.

Artikel 4

Forudgående meddelelse

Senest to arbejdsdage forud for sendingens fysiske ankomst giver foder- og fødevarevirksomhedslederne eller deres repræsentanter forudgående meddelelse til de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet eller det udpegede indgangssted.

Artikel 5

Offentlig kontrol

1.   De kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet eller det udpegede indgangssted foretager dokument- og identitetskontrol af alle sendinger af produkter omhandlet i artikel 1 og fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyser, for forekomst af jod-131, cæsium-134 og cæsium-137 af mindst 10 % af sådanne sendinger af produkterne omhandlet i artikel 2, stk. 3, tredje led, og af mindst 20 % af sådanne sendinger af produkterne omhandlet i artikel 2, stk. 3, andet led.

2.   Sendingerne holdes under offentlig kontrol i højst 5 arbejdsdage, indtil resultaterne af laboratorieanalysen foreligger.

3.   Overgangen til fri omsætning er betinget af, at foderstof- og fødevarevirksomhedslederen eller dennes repræsentant forelægger toldmyndighederne erklæringen omhandlet i bilaget med påtegning fra den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet eller det udpegede indgangssted som dokumentation for, at de offentlige kontroller, jf. stk. 1, er udført, og for, at der foreligger gunstige resultater af en eventuel fysisk kontrol.

Artikel 6

Omkostninger

Alle udgifter til offentlig kontrol, jf. artikel 5, stk. 1 og 2, og foranstaltninger truffet som følge af manglende overholdelse af reglerne, afholdes af foderstof- og fødevarevirksomhedslederen.

Artikel 7

Produkter, der ikke opfylder kravene

I henhold til artikel 6 i forordning (Euratom) nr. 3954/87 må foder og fødevarer, der ikke overholder de maksimalt tilladte niveauer fastsat i bilaget til forordning (Euratom) nr. 3954/87, forordning (Euratom) nr. 944/89 og forordning (Euratom) nr. 770/90, ikke markedsføres, men skal bortskaffes på sikker vis eller returneres til oprindelseslandet.

Artikel 8

Rapporter

Medlemsstaterne meddeler regelmæssigt Kommissionen alle analyseresultater via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) og EU-systemet til udveksling af presserende radiologiske informationer (Ecurie).

Artikel 9

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra ikrafttrædelsesdatoen indtil den 30. juni 2011. Forordningen tages hver måned op til revision på grundlag af analyseresultaterne.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. marts 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EFT L 371 af 30.12.1987, s. 11.

(3)  EFT L 101 af 13.4.1989, s. 17.

(4)  EFT L 83 af 30.3.1990, s. 78.

(5)  EFT L 371 af 30.12.1987, s. 76.

(6)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(7)  EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11.


BILAG

Image


Top