Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0263

Kommissionens forordning (EU) nr. 263/2011 af 17. marts 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 458/2007 om det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse (ESSPROS), for så vidt angår iværksættelsen af en komplet dataindsamling til ESSPROS-modulet om netto sociale ydelser EØS-relevant tekst

OJ L 71, 18.3.2011, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 292 - 296

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/263/oj

18.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 263/2011

af 17. marts 2011

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 458/2007 om det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse (ESSPROS), for så vidt angår iværksættelsen af en komplet dataindsamling til ESSPROS-modulet om netto sociale ydelser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 458/2007 af 25. april 2007 om det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse (ESSPROS) (1), særlig artikel 5, stk. 2, og artikel 7, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 458/2007 er der etableret et metodologisk grundlag, som skal anvendes til udarbejdelse af sammenlignelige statistikker til fordel for Den Europæiske Union, og der er fastsat tidsfrister for indberetningen og formidlingen af statistiske data udarbejdet i overensstemmelse med det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse (i det følgende benævnt »ESSPROS«).

(2)

I medfør af artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 458/2007 er der i alle medlemsstater blevet gennemført en pilotdataindsamling for 2005 med henblik på indførelse af et modul om netto sociale ydelser.

(3)

Da det af sammenfatningen af de nationale pilotdataindsamlinger fremgår, at resultaterne af et meget stort flertal af pilotundersøgelserne er positive, bør der vedtages gennemførelsesforanstaltninger med henblik på at iværksætte en komplet dataindsamling for modulet om netto sociale ydelser.

(4)

Oplysningerne til modulet om netto sociale ydelser i snæver forstand bør indsamles på grundlag af samme population af modtagere som den, der udgør modtagerne af sociale bruttoydelser, som der indsamles oplysninger om i basissystemet i ESSPROS.

(5)

I henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 458/2007 bør der i forbindelse med modulet om netto sociale ydelser vedtages gennemførelsesforanstaltninger vedrørende det første år, der indsamles komplette data for, og foranstaltninger vedrørende den detaljerede klassificering af de omfattede data, de definitioner, der skal anvendes, samt reglerne for formidling.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Medlemsstaterne indsender data vedrørende ESSPROS-modulet om netto sociale ydelser til Kommissionen (Eurostat) én gang om året. Referenceperioden er kalenderåret.

2.   Sidste frist for indberetning af data for år N sammen med eventuelle reviderede data fra foregående år er den 31. december i år N + 2.

3.   Det første referenceår, for hvilket der indsamles komplette data om netto sociale ydelser, er 2010.

Artikel 2

1.   De definitioner, der skal anvendes i forbindelse med modulet om netto sociale ydelser, er fastlagt i bilag I.

2.   De detaljerede klassificeringer, der skal anvendes i forbindelse med modulet om netto sociale ydelser, er fastlagt i bilag II.

3.   Kriterierne for formidling af dataene vedrørende modulet om netto sociale ydelser er fastlagt i bilag III.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 113 af 30.4.2007, s. 3.


BILAG I

Definitioner til modulet om netto sociale ydelser

1.

Definitionerne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 458/2007 finder anvendelse.

2.

Definitionerne i punkt »1.3. Udgifter i forbindelse med sociale beskyttelsesordninger« i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 10/2008 (1) finder anvendelse.

3.

Herudover forstås til særlig brug for denne forordning ved:

3.1.   »netto sociale ydelser (i snæver forstand)«: sociale ydelser med fradrag af skatter og bidrag til sociale ordninger, som modtageren betaler af kontante sociale ydelser, suppleret med en eventuel residual skattefordel, jf. følgende formel:

Netto sociale ydelser (i snæver forstand) = sociale bruttoydelser* (1-GSS-GSSSB) + residuale skattefordele

Residuale skattefordele medtages kun i beregningen af netto sociale ydelser, hvis der ikke er taget direkte højde for dem i forbindelse med GSS og/eller GSSSB.

3.2.   »gennemsnitlig specificeret skattesats (GSS) for en ydelse (eller et sæt ydelser)«: summen af de skatter, som modtagerne betaler af den pågældende ydelse, divideret med den samlede indkomst fra ydelsen (dvs. de modtagne bruttoydelser)

3.3.   »gennemsnitlig specificeret sats for sociale bidrag (GSSSB) for en ydelse (eller et sæt ydelser)«: summen af de sociale bidrag, som modtagerne betaler af den pågældende ydelse, divideret med den samlede indkomst fra ydelsen (dvs. de modtagne bruttoydelser)

3.4.   »residual skattefordel«: den del af den samlede værdi af en skattefordel, der vedrører skattelettelser i forbindelse med sociale ydelser (i modsætning til den del, der vedrører skattelettelser i forbindelse med andre former for indkomst).

4.

De detaljerede definitioner, der skal anvendes i forbindelse med denne forordning, er fastlagt i ESSPROS-håndbogen, som er udarbejdet af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne.


(1)  EUT L 5 af 9.1.2008, s. 3.


BILAG II

Detaljerede klassificeringer vedrørende modulet om netto sociale ydelser

1.

Sociale ydelser opdeles i behovsvurderede og ikke-behovsvurderede ydelser. Klassificeringen af de sociale ydelser indeholder yderligere oplysninger, afhængigt af om ydelsen tildeles i form af kontanter som en periodisk betaling eller et engangsbeløb:

Sociale ydelser

Ikke-behovsvurderede sociale ydelser

Ikke-behovsvurderede kontante ydelser

Ikke-behovsvurderede periodiske kontante ydelser

Ikke-behovsvurderede kontante engangsydelser

Behovsvurderede sociale ydelser

Behovsvurderede kontante ydelser

Behovsvurderede periodiske kontante ydelser

Behovsvurderede kontante engangsydelser.

2.

Ydelserne opdeles efter funktion, jf. artikel 2, litra b), i forordning (EF) nr. 458/2007. Denne detaljerede klassificering aggregeres på første klassificeringsniveau som følger:

Sygdom/sundhedspleje

Invaliditet/handicap

Alderdom

Efterladte

Familie/børn

Arbejdsløshed

Bolig

Social udelukkelse (ikke andetsteds nævnt).


BILAG III

Kriterier for formidling af data vedrørende modulet om netto sociale ydelser

1.

Eurostat offentliggør medlemsstaternes oplysninger, når de er blevet aggregeret på tværs af ordninger, og da mindst følgende:

netto sociale ydelser i alt

den andel af de sociale ydelser, af hvilken der skal betales skatter og/eller bidrag til sociale ordninger

netto sociale ydelser efter funktion

behovsvurderede over for ikke-behovsvurderede ydelser.

2.

Kommissionen (Eurostat) formidler efter anmodning detaljerede data opdelt efter ordninger og medlemsstater til bestemte brugere (nationale myndigheder, der udarbejder ESSPROS-data, afdelinger i Kommissionen og internationale institutioner).

3.

Hvis den berørte medlemsstat indvilliger i, at de komplette data videreformidles, gives de pågældende brugere tilladelse til at offentliggøre dataene opdelt på ordninger.

4.

Hvis den berørte medlemsstat ikke indvilliger i, at de komplette data videreformidles, gives de pågældende brugere tilladelse til at offentliggøre dataene aggregeret på tværs af ordninger. Ved aggregering på tværs af ordninger skal den berørte medlemsstats regler for formidling overholdes.


Top