Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0213

Kommissionens forordning (EU) nr. 213/2011 af 3. marts 2011 om ændring af bilag II og V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer EØS-relevant tekst

OJ L 59, 4.3.2011, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 116 - 119

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/213/oj

4.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 59/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 213/2011

af 3. marts 2011

om ændring af bilag II og V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (1) særlig artikel 11, stk. 2, og artikel 26, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Østrig har anmodet om, at der i bilag II til direktiv 2000/36/EF indsættes ti uddannelsesprogrammer inden for sundhedspleje. Disse uddannelsesprogrammer er reguleret ved den østrigske forordning om specialopgaver inden for sundheds- og sygepleje (Gesundheits- und Krankenpflege-Spezialaufgaben-Verordnung — GuK-SV — BGBl. II Nr. 452/2005) og den østrigske forordning om uddannelses- og ledelsesopgaver inden for sundheds- og sygepleje (Gesundheits- und Krankenpflege-Lehr- und Führungsaufgaben-Verordnung — GuK-LFV –BGBl. II Nr. 453/2005).

(2)

Da disse østrigske uddannelsesprogrammer indebærer samme uddannelsesniveau som omhandlet i artikel 11, litra c), nr. i), i direktiv 2005/36/EF og giver et tilsvarende fagligt niveau og sætter den pågældende i stand til at opnå en stilling med tilsvarende ansvar og opgaver, er det berettiget at lade dem indgå i bilag II til direktiv 2005/36/EF på grundlag af direktivets artikel 11, litra c), nr. ii).

(3)

Portugal har indgivet en begrundet anmodning om, at speciallægeuddannelsen i medicinsk onkologi optages under punkt 5.1.3 i bilag V til direktiv 2005/36/EF.

(4)

Inden for medicinsk onkologi beskæftiger man sig med systemisk behandling af kræft. Der er sket store ændringer i behandlingen af kræftpatienter i det seneste årti på grund af den videnskabelige udvikling. Speciallægeuddannelsen i medicinsk onkologi er ikke opført på listen i punkt 5.1.3 i bilag V til direktiv 2005/36/EF. Medicinsk onkologi har imidlertid udviklet sig til et særskilt speciale i mere end to femtedele af medlemsstaterne, hvilket berettiger, at det optages i punkt 5.1.3 i bilag V til direktiv 2005/36/EF.

(5)

For at sikre et tilstrækkeligt højt speciallægeuddannelsesniveau bør mindstekravet til uddannelsens varighed, for at specialet medicinsk onkologi automatisk anerkendes, være fem år.

(6)

Frankrig har indgivet en begrundet anmodning om, at speciallægeuddannelsen i medicinsk genetik optages under punkt 5.1.3 i bilag V til direktiv 2005/36/EF.

(7)

Medicinsk genetik er et speciale, som afspejler den hastige vidensudvikling inden for genetik og dens konsekvenser for en hel række specialer som f.eks. onkologi, føtalmedicin, pædiatri og kroniske sygdomme. Medicinsk genetik spiller en voksende rolle inden for screening og forebyggelse af mange sygdomme. Speciallægeuddannelsen i medicinsk genetik er ikke opført på listen i punkt 5.1.3 i bilag V til direktiv 2005/36/EF. Medicinsk genetik har imidlertid udviklet sig til et særskilt speciale i mere end to femtedele af medlemsstaterne, hvilket berettiger, at det optages i punkt 5.1.3 i bilag V til direktiv 2005/36/EF.

(8)

For at sikre et tilstrækkeligt højt speciallægeuddannelsesniveau bør mindstekravet til uddannelsens varighed, for at specialet medicinsk genetik automatisk anerkendes, være fire år.

(9)

Direktiv 2005/36/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Anerkendelse af Erhvervsmæssige Kvalifikationer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og V til direktiv 2005/36/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.


BILAG

I bilag II og V til direktiv 2005/36/EF foretages følgende ændringer:

1.

I punkt 1 i bilag II indsættes følgende under »I Østrig:«:

»—

særlig uddannelse i pædiatrisk sygepleje (Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege)

særlig uddannelse i psykiatrisk sundheds- og sygepleje (Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege)

særlig uddannelse i intensiv pleje (Sonderausbildung in der Intensivpflege)

særlig uddannelse i intensiv pædiatrisk pleje (Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege)

særlig uddannelse i anæstesiologisk sygepleje (Sonderausbildung in der Anästhesiepflege)

særlig uddannelse i sygepleje i forbindelse med nyrelidelser (Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie)

særlig uddannelse i operationssygepleje (Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich)

særlig uddannelse i hospitalshygiejne (Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene)

særlig uddannelse som underviser inden for sundheds- og sygepleje (Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege)

særlig uddannelse i ledelse inden for sundheds- og sygepleje (Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 13 år og 6 måneder til 14 år, herunder mindst 10 års almen skolegang, yderligere tre års grundlæggende uddannelse i sundheds- og sygepleje og 6 til 12 måneders særlig uddannelse inden for specialiserede undervisnings- eller ledelsesopgaver.«

2.

I punkt 5.1.3 i bilag V indsættes følgende tabel:

»Land

Medicinsk onkologi

Uddannelsens mindstevarighed: 5 år

Medicinsk genetik

Uddannelsens mindstevarighed: 4 år

Benævnelse

Benævnelse

Belgique/België/Belgien

Oncologie médicale/Medische oncologie

 

България

Медицинска онкология

Медицинска генетика

Česká republika

Klinická onkologie

Lékařská genetika

Danmark

 

Klinisk genetik

Deutschland

 

Humangenetik

Eesti

 

Meditsiinigeneetika

Ελλάς

Παθολογική Ογκολογία

 

España

 

 

France

Oncologie

Génétique médicale

Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

Italia

Oncologia medica

Genetica medica

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

 

Latvija

Onkoloģija ķīmijterapija

Medicīnas ģenētika

Lietuva

Chemoterapinė onkologija

Genetika

Luxembourg

Oncologie médicale

Médecine génétique

Magyarország

Klinikai onkológia

Klinikai genetika

Malta

 

 

Nederland

 

Klinische genetica

Österreich

 

Medizinische Genetik

Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal

Oncologia médica

Genética médica

România

Oncologie medicala

Genetica medicala

Slovenija

Internistična onkologija

Klinična genetika

Slovensko

Klinická onkológia

Lekárska genetica

Suomi/Finland

 

Perinnöllisyyslääketiede/Medicinsk genetik

Sverige

 

 

United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics«


Top