EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0208

Kommissionens forordning (EU) nr. 208/2011 af 2. marts 2011 om ændring af bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004, forordning (EF) nr. 180/2008 og forordning (EF) nr. 737/2008 for så vidt angår lister over og navne på EU-referencelaboratorier EØS-relevant tekst

OJ L 58, 3.3.2011, p. 29–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 281 - 287

In force. Latest consolidated version: 23/09/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/208/oj

3.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 58/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 208/2011

af 2. marts 2011

om ændring af bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004, forordning (EF) nr. 180/2008 og forordning (EF) nr. 737/2008 for så vidt angår lister over og navne på EU-referencelaboratorier

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 90/426/EØF af 26. juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (1), særlig artikel 19, nr. iv),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (2), særlig artikel 32, stk. 5,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (3), særlig artikel 55, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 882/2004 fastsættes de generelle opgaver for og krav til EF-referencelaboratorier for foderstoffer og fødevarer samt dyresundhed og levende dyr. EF-referencelaboratorierne for foderstoffer og fødevarer er opført på en liste i del I og dem for dyresundhed og levende dyr er opført på en liste i del II i bilag VII til nævnte forordning.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 180/2008 af 28. februar 2008 om EF-referencelaboratoriet for andre hestesygdomme end afrikansk hestepest og om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (4), blev Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), der har forskningslaboratorier for dyrepatologi og zoonoser og for hestepatologi og –sygdomme, og som ligger i Frankrig, udpeget til EF-referencelaboratorium for andre hestesygdomme end afrikansk hestepest.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 737/2008 af 28. juli 2008 om udpegelse af EF-referencelaboratorier for krebsdyrssygdomme, rabies og kvægtuberkulose, om supplerende ansvarsområder og opgaver for EF-referencelaboratorierne for rabies og kvægtuberkulose og om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (5) blev Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Nancy, Frankrig, udpeget til EF-referencelaboratorium for rabies

(4)

Frankrig og Danmark har givet Kommissionen officiel meddelelse om visse ændringer vedrørende navnet på laboratorier, der er omhandlet i nævnte forordninger. Dertil kommer, at de laboratorier, der er opført i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004, og som hidtil har været benævnt »EF-referencelaboratorier«, nu efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse bør benævnes »EU-referencelaboratorier«.

(5)

Det er vigtigt at holde listen over EU-referencelaboratorier i forordning (EF) nr. 882/2004, (EF) nr. 180/2008 og (EF) nr. 737/2008 ajourført. De pågældende forordninger bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Artikel 1 i forordning (EF) nr. 180/2008 affattes således:

»Artikel 1

1.   Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), der har laboratorier for dyresundhed og hestesygdomme, Frankrig, udpeges til EU-referencelaboratorium for andre hestesygdomme end afrikansk hestepest fra 1. juli 2008 til 30. juni 2013.

2.   Det i stk. 1 omhandlede EU-referencelaboratoriums funktioner, opgaver og procedurer, som skal gælde for samarbejdet med de laboratorier, der har til opgave at diagnosticere infektiøse sygdomme hos dyr af hestefamilien i medlemsstaterne, er fastsat i bilaget til denne forordning.«

Artikel 3

Artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 737/2008 affattes således:

»Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy under Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), Frankrig, udpeges til EU-referencelaboratorium for rabies fra den 1. juli 2008 til den 30. juni 2013.«

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 42.

(2)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.

(4)  EUT L 56 af 29.2.2008, s. 4.

(5)  EUT L 201 af 30.7.2008, s. 29.


BILAG

Bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 affattes således:

»BILAG VII

EU-REFERENCELABORATORIER

(tidligere benævnt »EF-REFERENCELABORATORIER«)

I.   EU-REFERENCELABORATORIER FOR FODERSTOFFER OG FØDEVARER

1.   EU-referencelaboratorium for mælk og mejeriprodukter

ANSES — Laboratoire de sécurité des aliments

Maisons-Alfort

Frankrig

2.   EU-referencelaboratorier til analyse og undersøgelse af zoonoser (salmonella)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Bilthoven

Nederlandene

3.   EU-referencelaboratorium til kontrol med marine biotoksiner

Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA)

Vigo

Spanien

4.   EU-referencelaboratorium for kontrol af viral og bakteriologisk kontaminering af toskallede bløddyr

The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas)

Weymouth

Det Forenede Kongerige

5.   EU-referencelaboratorium for Listeria monocytogenes

ANSES – Laboratoire de sécurité des aliments

Maisons-Alfort

Frankrig

6.   EU-referencelaboratorium for koagulase-positive stafylokokker, herunder Staphylococcus aureus

ANSES – Laboratoire de sécurité des aliments

Maisons-Alfort

Frankrig

7.   EU-referencelaboratoriet for Escherichia coli, herunder verotoksinproducerende E. coli (VTEC):

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Roma

Italien

8.   EU-referencelaboratorium for campylobacter

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Uppsala

Sverige

9.   EU-referencelaboratorium for parasitter (særlig Trichinella, Echinococcus og Anisakis)

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Roma

Italien

10.   EU-referencelaboratorium for antibiotikaresistens

Fødevareinstituttet

Danmarks Tekniske Universitet

København

Danmark

11.   EU-referencelaboratorium for animalske proteiner i foderstoffer

Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W)

Gembloux

Belgien

12.   EU-referencelaboratorier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler og forurenende stoffer i animalske fødevarer

a)

For restkoncentrationer som anført i bilag I, gruppe A 1), 2), 3), 4), gruppe B 2) d), og gruppe B 3) d), til direktiv 96/23/EF

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Bilthoven

Nederlandene

b)

For restkoncentrationer som anført i bilag I, gruppe B 1), og B 3) e), til direktiv 96/23/EF og for carbadox og olaquindox

ANSES – Laboratoire de Fougères

Frankrig

c)

For restkoncentrationer som anført i bilag I, gruppe A 5), og gruppe B 2) a), b), e), til direktiv 96/23/EF

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Berlin

Tyskland

d)

For restkoncentrationer som anført i bilag I, gruppe B 3) c), til direktiv 96/23/EF

Instituto Superiore di Sanità

Roma

Italien

13.   EU-referencelaboratorium for transmissible spongiforme encephalopatier (TSE)

Det laboratorium, der er nævnt i bilag X, kapitel B, til forordning (EF) nr. 999/2001

The Veterinary Laboratories Agency

Addlestone

Det Forenede Kongerige

14.   EU-referencelaboratorium for fodertilsætningsstoffer

Det laboratorium, der er nævnt i bilag II til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1)

Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (FFC)

Geel

Belgien

15.   EU-referencelaboratorium for genetisk modificerede organismer (GMO)

Det laboratorium, der er nævnt i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (2)

Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (FFC)

Ispra

Italien

16.   EU-referencelaboratorium for materialer bestemt til kontakt med fødevarer

Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (FFC)

Ispra

Italien

17.   EU-referencelaboratorier for pesticidrester

a)

Korn og foderstoffer

Fødevareinstituttet

Danmarks Tekniske Universitet

København

Danmark

b)

Animalske fødevarer og varer med et højt fedtindhold

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Freiburg

Tyskland

c)

Frugt og grøntsager, herunder varer med et højt vand- og syreindhold

Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)

Burjassot-Valencia

Spanien

Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG)

Almería

Spanien

d)

Metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart

Fellbach

Tyskland

18.   EU-referencelaboratorium for tungmetaller i foderstoffer og fødevarer

Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (FFC)

Geel

Belgien

19.   EU-referencelaboratorium for mykotoksiner

Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (FFC)

Geel

Belgien

20.   EU-referencelaboratorium for polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH’er)

Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (FFC)

Geel

Belgien

21.   EU-referencelaboratorium for dioxiner og PCB’er i foderstoffer og fødevarer

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Freiburg

Tyskland

II.   EU-REFERENCELABORATORIER FOR DYRESUNDHED OG LEVENDE DYR

1.   EU-referencelaboratorium for klassisk svinepest

Det laboratorium, der er nævnt i Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (3).

2.   EU-referencelaboratorium for afrikansk hestepest

Det laboratorium, der er nævnt i Rådets direktiv 92/35/EØF af 29. april 1992 om fastsættelse af regler for kontrol med og foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk hestepest (4).

3.   EU-referencelaboratorium for aviær influenza

Det laboratorium, der er nævnt i Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (5).

4.   EU-referencelaboratorium for Newcastle disease

Det laboratorium, der er nævnt i Rådets direktiv 92/66/EØF af 14. juli 1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease (6).

5.   EU-referencelaboratorium for smitsomt blæreudslæt hos svin

Det laboratorium, der er nævnt i Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin (7).

6.   EU-referencelaboratorium for fiskesygdomme

Veterinærinstituttet

Afdeling for Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr

Danmarks Tekniske Universitet

Aarhus

Danmark

7.   EU-referencelaboratorium for bløddyrsygdomme

Ifremer - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer

La Tremblade

Frankrig

8.   EU-referencelaboratorium til kontrol af virkningen af rabiesvaccine

Det laboratorium, der er nævnt i Rådets beslutning 2000/258/EF af 20. marts 2000 om udpegning af et institut, der skal opstille de nødvendige kriterier for standardisering af serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning (8).

9.   EU-referencelaboratorium for bluetongue

Det laboratorium, der er nævnt i Rådets direktiv 2000/75/EF af 20. november 2000 om vedtagelse af specifikke bestemmelser vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse og udryddelse af bluetongue hos får (9).

10.   EU-referencelaboratorium for afrikansk svinepest

Det laboratorium, der er nævnt i Rådets direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschener syge og afrikansk svinepest (10).

11.   EU-referencelaboratorium for zooteknik

Det laboratorium, der er nævnt i Rådets beslutning 96/463/EF af 23. juli 1996 om udpegelse af det referenceorgan, som skal deltage i arbejdet med at gøre prøvemetoderne og vurderingen af prøveresultaterne ensartede for racerent avlskvægs vedkommende (11).

12.   EU-referencelaboratorium for mund- og klovesyge

Det laboratorium, der er nævnt i Rådets direktiv 2003/85/EF af 29. september 2003 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge, om ophævelse af direktiv 85/511/EØF og beslutningerne 89/531/EØF og 91/665/EØF og om ændring af direktiv 92/46/EØF (12).

13.   EU-referencelaboratorium for brucellose

ANSES – Laboratoire de santé animale

Maisons-Alfort

Frankrig

14.   EU-referencelaboratorium for andre hestesygdomme end afrikansk hestepest

ANSES – Laboratoire de santé animale/Laboratoire de pathologie équine

Maisons-Alfort

Frankrig

15.   EU-referencelaboratorium for krebsdyrssygdomme

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas)

Weymouth

Det Forenede Kongerige

16.   EU-referencelaboratorium for rabies

ANSES – Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy

Malzéville

Frankrig

17.   EU-referencelaboratorium for kvægtuberkulose

VISAVET – Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid

Madrid

Spanien«


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.

(3)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5.

(4)  EFT L 157 af 10.6.1992, s. 19.

(5)  EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16.

(6)  EFT L 260 af 5.9.1992, s. 1.

(7)  EFT L 62 af 15.3.1993, s. 69.

(8)  EFT L 79 af 30.3.2000, s. 40.

(9)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 74.

(10)  EFT L 192 af 20.7.2002, s. 27.

(11)  EFT L 192 af 2.8.1996, s. 19.

(12)  EUT L 306 af 22.11.2003, s. 1.


Top