EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0170

Kommissionens forordning (EU) nr. 170/2011 af 23. februar 2011 om godkendelse af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsætningsstof til foder til smågrise (fravænnede) og om ændring af forordning (EF) nr. 1200/2005 (indehaver af godkendelsen er Prosol SpA) EØS-relevant tekst

OJ L 49, 24.2.2011, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 226 - 228

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/170/oj

24.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 49/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 170/2011

af 23. februar 2011

om godkendelse af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsætningsstof til foder til smågrise (fravænnede) og om ændring af forordning (EF) nr. 1200/2005 (indehaver af godkendelsen er Prosol SpA)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse. Forordningens artikel 10 indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF (2).

(2)

Præparatet af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 blev i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF tilladt anvendt uden tidsbegrænsning til smågrise (fravænnede) ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2005 (3) og til slagtekvæg ved Kommissionens forordning (EF) nr. 492/2006 (4). Dette tilsætningsstof blev derpå opført i fællesskabsregistret over fodertilsætningsstoffer som et eksisterende produkt, jf. artikel 10, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Præparatet af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 blev endvidere i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1831/2003 tilladt anvendt i ti år som fodertilsætningsstof til søer ved Kommissionens forordning (EF) nr. 896/2009 (5) og til malkekøer og heste ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1119/2010 (6).

(4)

Der er indgivet en ansøgning om en ny vurdering af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsætningsstof til foder til smågrise (fravænnede) i henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 sammenholdt med artikel 7 i samme forordning med en anmodning om, at tilsætningsstoffet klassificeres i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 6. oktober 2010 (7), at Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 under de foreslåede betingelser for anvendelse ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet, og at dets anvendelse kan forbedre målartens avlstekniske ydelser. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. EFSA gennemgik i sin udtalelse ligeledes den rapport om analysemetoden for fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Som følge af at der udstedes en ny godkendelse ved nærværende forordning, bør oplysningerne om Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 udgå af forordning (EF) nr. 1200/2005.

(8)

Da ændringerne af betingelserne for godkendelsen ikke foretages af sikkerhedsmæssige årsager, bør der indrømmes en overgangsperiode til afvikling af eksisterende lagre af forblandinger og foderblandinger, der indeholder dette præparat.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Tilsætningsstoffet Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 udgår af bilag II til forordning (EF) nr. 1200/2005.

Artikel 3

Forblandinger og foderblandinger, der indeholder Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885, og som er mærket i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1.

(3)  EUT L 195 af 27.7.2005, s. 6.

(4)  EUT L 89 af 28.3.2006, s. 6.

(5)  EUT L 256 af 29.9.2009, s. 6.

(6)  EUT L 317 af 3.12.2010, s. 9.

(7)  EFSA Journal 2010; 8(10):1864.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimums alder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer

4b1710

Prosol S.p.A

Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39885.

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885, der indeholder mindst 1 × 109 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige celler af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

 

Analysemetoder  (1)

 

Optælling ved pladespredningsmetoden under anvendelse af chloranphenicolglukosegærekstraktagar

 

Identifikation ved PCR-metoden (polymerasekædereaktion)

Smågrise (fravænnede)

 

3 × 109

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Sikkerhedsforanstaltninger: Sikkerhedsbriller og handsker skal bæres under håndteringen.

3.

Til smågrise (fravænnede) på op til 35 kg.

16.3.2021


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


Top