EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0010

Kommissionens forordning (EF) nr. 10/2011 af 14. januar 2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer EØS-relevant tekst

EUT L 12 af 15.1.2011, p. 1–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/oj

15.1.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 12/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 10/2011

af 14. januar 2011

om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), c), d), e), f), h), i) og j),

efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1935/2004 er der fastlagt generelle principper for eliminering af forskellene mellem medlemsstaternes lovgivninger vedrørende materialer i kontakt med fødevarer. Samme forordnings artikel 5, stk. 1, indeholder bestemmelser om vedtagelse af særforanstaltninger for grupper af materialer og genstande og beskriver detaljeret proceduren for godkendelse af stoffer i EU-regi, når en særforanstaltning omfatter en liste over godkendte stoffer.

(2)

Nærværende forordning er en særforanstaltning efter artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1935/2004. Der bør ved nærværende forordning fastsættes særlige bestemmelser med sikker anvendelse af plastmaterialer og –genstande for øje, ligesom Kommissionens direktiv 2002/72/EF af 6. august 2002 om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (2) bør ophæves.

(3)

Direktiv 2002/72/EF indeholder grundreglerne for fremstilling af plastmaterialer og -genstande. Direktivet er blevet ændret seks gange på væsentlige punkter. Af klarhedshensyn bør teksten konsolideres, og overflødige og forældede dele fjernes.

(4)

Direktiv 2002/72/EF og ændringerne hertil er i årenes løb blevet gennemført i national lovgivning uden større tilpasninger. Det tager normalt 12 måneder at gennemføre bestemmelser i den nationale lovgivning. I forbindelse med ændringer i listerne over monomerer og additiver med henblik på godkendelse af nye stoffer forsinker denne gennemførelsestid godkendelsesprocessen og virker dermed hæmmende på innovationen. Det forekommer derfor hensigtsmæssigt at vedtage bestemmelser om plastmaterialer og -genstande i form af en forordning, som gælder umiddelbart i samtlige medlemsstater.

(5)

Direktiv 2002/72/EF finder anvendelse på materialer og genstande, der udelukkende er fremstillet af plast, samt tætningsmateriale af plast i låg. Dette var tidligere den primære anvendelse af plast på markedet. I de senere år er man imidlertid begyndt ud over materialer og genstande fremstillet udelukkende af plast også at anvende plast sammen med andre materialer i såkaldte flerlagsmultimaterialer. Bestemmelserne om anvendelse af monomert vinylchlorid i Rådets direktiv 78/142/EØF af 30. januar 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende materialer og genstande, som indeholder monomert vinylchlorid, og som er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (3), finder allerede anvendelse på alle typer plast. Anvendelsesområdet for denne forordning bør derfor også omfatte plastlag i flerlagsmultimaterialer.

(6)

Plastmaterialer og –genstande kan være sammensat af forskellige plastlag, der er føjet sammen ved hjælp af klæbemidler. Plastmaterialer og –genstande kan også have påtryk eller være coatet med et organisk eller uorganisk overfladebehandlingsmiddel. Såvel plastmaterialer og –genstande med påtryk eller overfladebehandling som materialer/genstande, der er føjet sammen ved hjælp af klæbemidler, bør være omfattet af forordningen. Klæbemidler, overfladebehandlingsmidler og tryksværte er ikke nødvendigvis sammensat af de samme stoffer som plast. Af forordning (EF) nr. 1935/2004 følger det, at der kan vedtages særforanstaltninger for klæbemidler, overfladebehandlingsmidler og tryksværte. Det bør derfor være tilladt, at plastmaterialer og –genstande, der har påtryk, er overfladebehandlet eller er føjet sammen ved hjælp af klæbemidler, i påtrykket, overfladebehandlingsmidlet eller klæbelaget indeholder andre stoffer end dem, der er godkendt for plast på EU-plan. De pågældende lag vil kunne være omfattet af andre EU-retsforskrifter eller nationale bestemmelser.

(7)

Såvel plast som ionbytterharpikser, gummi og silikoner er makromolekylære stoffer, der fremstilles ved polymerisationsprocesser. I henhold til forordning (EF) nr. 1935/2004 kan der vedtages særforanstaltninger for ionbytterharpikser, gummi og silikoner. Eftersom disse materialer er sammensat af andre stoffer end plast og har andre fysisk-kemiske egenskaber, er det nødvendigt at lade dem være omfattet af særlige regler, og det bør præciseres, at de ikke er omfattet af nærværende forordnings anvendelsesområde.

(8)

Plast fremstilles af monomerer og andre udgangsstoffer, som undergår en kemisk reaktion og danner en makromolekylær struktur, polymeren, som udgør den strukturelle hovedbestanddel i plast. Polymeren tilsættes additiver for at opnå bestemte teknologiske virkninger. Polymeren selv er et højmolekylært inert stof. Eftersom stoffer med en molekylvægt på over 1 000 Da normalt ikke kan optages i kroppen, er den potentielle sundhedsrisiko ved selve polymeren minimal. Uomsatte eller ufuldstændigt omsatte monomerer eller andre udgangsstoffer eller additiver med lav molekylvægt, som overføres til fødevaren ved migration fra det plastmateriale, der er i kontakt med fødevaren, kan udgøre en potentiel sundhedsrisiko. Monomerer, andre udgangsstoffer og additiver bør derfor underkastes en risikovurderings- og godkendelsesprocedure, inden de anvendes til fremstilling af plastmaterialer og -genstande.

(9)

Den risikovurdering, som Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) foretager for et stof, bør omfatte selve stoffet, relevante urenheder og forudsigelige reaktions- og nedbrydningsprodukter ved den påtænkte anvendelse. Risikovurderingen bør omfatte den potentielle migration under de værst tænkelige forudsigelige anvendelsesbetingelser samt toksiciteten. Godkendelsen bør om nødvendigt på grundlag af risikovurderingen omfatte specifikationer for stoffer og restriktioner for anvendelsen, kvantitative begrænsninger eller migrationsgrænser med henblik på at garantere, at det færdige materiale eller den færdige genstand er sikker(t).

(10)

Der er endnu ikke fastsat bestemmelser på EU-plan for risikovurdering og anvendelse af farvestoffer i plast. Anvendelsen af disse bør derfor fortsat være underlagt national lovgivning. Denne situation bør tages op til fornyet vurdering på et senere tidspunkt.

(11)

Opløsningsmidler, der anvendes til fremstilling af plast til at skabe gunstige reaktionsbetingelser, forventes at ville blive taget ud af fremstillingsprocessen, idet de normalt er flygtige. Der er endnu ikke fastsat bestemmelser på EU-plan for risikovurdering og anvendelse af opløsningsmidler ved fremstilling af plast. Anvendelsen af disse bør derfor fortsat være underlagt national lovgivning. Denne situation bør tages op til fornyet vurdering på et senere tidspunkt.

(12)

Plast kan også være fremstillet af syntetiske eller naturligt forekommende makromolekylære stoffer, som har undergået en kemisk reaktion med andre udgangsstoffer og dannet et modificeret makromolekyle. De syntetiske makromolekyler, der anvendes, er ofte ufuldstændigt polymeriserede intermediære stoffer. Der kan potentielt være en sundhedsrisiko forbundet med migration af andre uomsatte eller ufuldstændigt omsatte udgangsstoffer, der er anvendt til at modificere makromolekylet, eller et ufuldstændigt omsat makromolekyle. De andre udgangsstoffer og makromolekyler, der anvendes til fremstilling af modificerede makromolekyler, bør derfor underkastes en risikovurderings- og godkendelsesprocedure, inden de anvendes til fremstilling af plastmaterialer og -genstande.

(13)

Plast kan ydermere fremstilles af mikroorganismer, der skaber makromolekylære strukturer af udgangsstoffer ved fermentering. Efterfølgende overføres makromolekylet til et medium eller ekstraheres. Der kan potentielt være en sundhedsrisiko forbundet med migration af uomsatte eller ufuldstændigt omsatte udgangsstoffer, mellemstoffer eller biprodukter fra fermenteringsprocessen. I dette tilfælde bør det færdige produkt underkastes en risikovurderings- og godkendelsesprocedure, inden det anvendes til fremstilling af plastmaterialer og -genstande.

(14)

Direktiv 2002/72/EF indeholder forskellige lister for monomerer eller andre udgangsstoffer og for additiver, der er godkendt til fremstilling af plastmaterialer og -genstande. EU-listen over monomerer, andre udgangsstoffer og additiver er nu komplet, hvilket betyder, at kun stoffer, der er godkendt på EU-plan, kan anvendes. Opdelingen af monomerer eller andre udgangsstoffer og additiver på separate lister efter godkendelsesstatus er af samme grund ikke længere nødvendig. Da visse stoffer kan anvendes både som monomerer eller andre udgangsstoffer og som additiver, bør disse stoffer af klarhedshensyn offentliggøres på en samlet liste over godkendte stoffer, med angivelse af den godkendte funktion.

(15)

Polymerer kan ikke kun anvendes som den strukturelle hovedbestanddel i plast, men også som additiver, der sikrer bestemte teknologiske virkninger i plasten. Er et sådant polymerisk additiv identisk med en polymer, der kan udgøre et plastmateriales strukturelle hovedbestanddel, kan risikoen ved det polymeriske additiv anses for at være blevet vurderet, hvis monomererne allerede er blevet vurderet og godkendt. I så fald bør det ikke være nødvendigt at godkende det polymeriske additiv, som i stedet kunne anvendes på grundlag af godkendelsen af dets monomerer og andre udgangsstoffer. Er et sådant polymerisk additiv ikke identisk med en polymer, der kan udgøre et plastmateriales strukturelle hovedbestanddel, kan risikoen ved det polymeriske additiv ikke anses for at være blevet evalueret på grundlag af evalueringen af dets monomerer. I så fald bør det polymeriske additiv gøres til genstand for en risikovurdering med hensyn til dens lave molekylvægtfraktion på under 1 000 Da og underkastes en godkendelsesprocedure, inden det anvendes til fremstilling af plastmaterialer og -genstande

(16)

Man har tidligere ikke klart sondret mellem additiver, der har en funktion i den færdige polymer, og polymerisationshjælpestoffer (i det følgende benævnt »PPA«), hvis funktion kun udnyttes i fremstillingsprocessen og ikke skal være til stede i den færdige genstand. Visse stoffer, der fungerer som PPA, var allerede for længe siden blevet optaget på den ufuldstændige liste over additiver. Disse PPA bør forblive på EU-listen over godkendte stoffer. Det bør imidlertid præciseres, at det fortsat vil være tilladt at anvende andre PPA i overensstemmelse med national lovgivning. Denne situation bør tages op til fornyet vurdering på et senere tidspunkt.

(17)

EU-listen indeholder stoffer, som det er tilladt at anvende til fremstilling af plast. Stoffer som f.eks. syrer, alkoholer og phenoler kan også forekomme som salte. Eftersom saltene normalt omdannes til syre, alkohol eller phenol i mavesækken, bør anvendelse af salte med kationer, der er blevet underkastet en sikkerhedsvurdering, principielt godkendes sammen med den pågældende syre, alkohol eller phenol. I visse tilfælde, hvor sikkerhedsvurderingen giver anledning til betænkeligheder med hensyn til anvendelsen af de frie syrer, bør kun saltene godkendes, derved at navnet angives på listen som »…syre(r), salte«.

(18)

Stoffer, der anvendes til fremstilling af plastmaterialer eller –genstande, kan indeholde urenheder, der stammer fra fremstillings- eller ekstraktionsprocessen. Disse urenheder kommer utilsigtet til at indgå i fremstillingen af plastmaterialet sammen med stoffet (utilsigtet tilført stof). For så vidt de er af betydning for risikovurderingen, bør et stofs vigtigste urenheder tages i betragtning og om nødvendigt medtages i stoffets specifikationer. Det er imidlertid ikke muligt at lade en godkendelse omfatte en liste over og en evaluering af samtlige urenheder. Disse kan derfor være til stede i materialet eller genstanden uden at være opført på EU-listen.

(19)

Ved fremstillingen af polymerer bruges der stoffer til at sætte polymerisationsreaktionen i gang, såsom katalysatorer, og til at kontrollere polymerisationsreaktionen, såsom kædeoverførsels-, kædeforlængelses- eller kædestopreagenser. Disse polymerisationstoffer bruges i meget små mængder, og det er ikke meningen, at de skal være til stede i den færdige polymer. De bør derfor ikke for nuværende være omfattet af EU-godkendelsesproceduren. Enhver potentiel sundhedsrisiko ved det færdige materiale eller den færdige genstand som følge af anvendelsen af stofferne bør vurderes af fabrikanten i overensstemmelse med internationalt anerkendte videnskabelige risikovurderingsprincipper.

(20)

Ved fremstilling og anvendelse af plastmaterialer og -genstande kan der dannes reaktions- og nedbrydningsprodukter. Disse reaktions- og nedbrydningsprodukter er utilsigtet til stede i plastmaterialet (utilsigtet tilførte stoffer). For så vidt de er af betydning for risikovurderingen, bør de vigtigste reaktions- og nedbrydningsprodukter i forbindelse med den påtænkte anvendelse af et givet stof tages i betragtning og omfattes af restriktionerne vedrørende stoffet. Det er imidlertid ikke muligt at lade en godkendelse omfatte en liste over og en evaluering af samtlige reaktions- og nedbrydningsprodukter. Disse bør derfor ikke opføres som individuelle registreringer på EU-listen. Enhver potentiel sundhedsrisiko ved det færdige materiale eller den færdige genstand som følge af reaktions- og nedbrydningsprodukter bør vurderes af fabrikanten i overensstemmelse med internationalt anerkendte videnskabelige risikovurderingsprincipper.

(21)

Inden fastlæggelsen af EU-listen over additiver kunne andre additiver end de EU-godkendte anvendes til fremstilling af plast. For sådanne additiver, der var godkendt i medlemsstaterne, udløb fristen for at indsende oplysninger med henblik på autoritetens sikkerhedsevaluering af dem med henblik på at optage dem på EU-listen den 31. december 2006. Additiver, for hvilke der var indgivet en gyldig ansøgning inden denne frist, blev opført på en foreløbig liste. For visse af additiverne på den foreløbige liste er der endnu ikke truffet afgørelse med hensyn til godkendelse af dem på EU-plan. De pågældende stoffer bør fortsat kunne anvendes i overensstemmelse med national lovgivning, indtil vurderingen af dem er tilendebragt og der er truffet afgørelse vedrørende optagelse af dem på EU-listen.

(22)

Når et additiv, der er opført på den foreløbige liste, optages på EU-listen, eller når det besluttes ikke at optage det på EU-listen, bør det pågældende additiv udgå af den foreløbige liste over additiver.

(23)

Nye teknologier gør det muligt at fremstille stoffer med begrænset partikelstørrelse, som har kemiske og fysiske egenskaber, der afviger væsentligt fra egenskaberne for de samme stoffer med større partikelstørrelse, f.eks. nanopartikler. Disse anderledes egenskaber kan indebære andre toksikologiske egenskaber, og stofferne bør derfor vurderes af autoriteten fra sag til sag, indtil der foreligger flere oplysninger om disse teknologiske nyskabelser. Det bør derfor præciseres, at en godkendelse baseret på risikovurdering af et givet stof med konventionel partikelstørrelse ikke dækker nanopartikler.

(24)

Godkendelsen bør på grundlag af risikovurderingen om nødvendigt være betinget af overholdelse af specifikke migrationsgrænser, så det færdige materiale eller den færdige genstand er sikker(t). Er et additiv, der er godkendt til fremstilling af plastmaterialer og –genstande, samtidig godkendt som fødevaretilsætningsstof eller aromastof, bør det sikres, at afgivelsen af stoffet ikke ændrer fødevarens sammensætning på uacceptabel vis. Afgivelse af et sådant additiv eller aromastof med dobbelt anvendelse bør derfor ikke udløse en teknologisk funktion i fødevaren, medmindre en sådan funktion er tilsigtet og materialet i kontakt med fødevaren opfylder de krav til aktive materialer i kontakt med fødevarer, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1935/2004 og Kommissionens forordning (EF) nr. 450/2009 af 29. maj 2009 om aktive og intelligente materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (4). Bestemmelserne i henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (5) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (6) bør være overholdt, i det omfang de finder anvendelse.

(25)

I henhold til artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1935/2004 må afgivelsen af stoffer fra materialer og genstande i kontakt med fødevarer ikke forårsage en uacceptabel ændring af fødevarernes sammensætning. Det kan i overensstemmelse med god fremstillingspraksis lade sig gøre at fremstille plastmaterialer, der ikke afgiver over 10 mg stoffer pr. dm2 overfladeareal af plastmaterialet. Dette tal bør — forudsat at risikovurderingen af et givet stof ikke giver anledning til at fastsætte en lavere grænse — fastsættes som fælles grænse for et plastmateriales inerti (den samlede migrationsgrænse). For at sikre sammenlignelige resultater i forbindelse med kontrollen med, at den samlede migrationsgrænse ikke overskrides, bør de relevante undersøgelser foretages under standardiserede testbetingelser, bl.a. med hensyn til testvarighed, temperatur og testmedium (fødevaresimulator), der svarer til de værst tænkelige forudsigelige anvendelsesbetingelser for det/den pågældende plastmateriale eller -genstand.

(26)

Den samlede migrationsgrænse på 10 mg pr. dm2 vil for en kubisk pakning indeholdende 1 kg fødevare svare til en migration på 60 mg pr. kg fødevare. For mindre pakninger, hvor overfladen er forholdsmæssigt større i forhold til rumindholdet, vil migrationen til fødevaren være større. Der bør fastsættes særlige bestemmelser for spædbørn og småbørn, som indtager større mængder fødevarer pr. kg legemsvægt end voksne, og som endnu ikke indtager en varieret kost, for at begrænse indtaget af stoffer, der migrerer fra materialer i kontakt med fødevarer. For at sikre det samme beskyttelsesniveau for pakninger med lille rumindhold som for pakninger med stort rumindhold bør den samlede migrationsgrænse for materialer i kontakt med fødevarer, der specifikt anvendes til emballering af fødevarer til spædbørn og småbørn, afhænge af grænseværdien for indholdet af de relevante stoffer i den pågældende fødevare og ikke af pakningens overfladeareal.

(27)

Der er i de senere år arbejdet med udvikling af plastmaterialer til kontakt med fødevarer, som ikke kun indeholder én plast, men består af op til 15 forskellige plastlag med henblik på at opnå optimal funktionalitet og en optimal beskyttelse af fødevaren og samtidig reducere mængden af emballageaffald. I et sådant flerlagsplastmateriale eller en sådan flerlagsplastgenstand kan lagene være adskilt fra fødevaren med en funktionel barriere. Denne barriere er et lag inden i materialer eller genstande i kontakt med fødevarer, der forhindrer migration af stoffer fra bag denne barriere til fødevaren. Bag en funktionel barriere kan der anvendes ikke-godkendte stoffer, forudsat at de opfylder visse kriterier og migrationen heraf til stadighed ligger under en given detektionsgrænse. Under hensyntagen til fødevarer til spædbørn og andre særligt modtagelige personer samt til den store analysetolerance i forbindelse med migrationsanalyser bør der for migration af et ikke-godkendt stof gennem en funktionel barriere fastsættes en maksimumsgrænse på 0,01 mg/kg i fødevaren. Mutagene, kræftfremkaldende eller reproduktionstoksiske stoffer bør ikke anvendes i materialer eller genstande i kontakt med fødevarer uden forudgående godkendelse og bør derfor ikke være omfattet af funktionel barriere-konceptet. Risikoen ved nye teknologier, der gør det muligt at fremstille stoffer med begrænset partikelstørrelse, som har kemiske og fysiske egenskaber, der afviger væsentligt fra egenskaberne for de samme stoffer med større partikelstørrelse, f.eks. nanopartikler, bør vurderes fra sag til sag, indtil der foreligger flere oplysninger om disse teknologiske nyskabelser. De bør derfor ikke være omfattet af funktionel barriere-konceptet.

(28)

Der er i de senere år arbejdet med udvikling af materialer og genstande i kontakt med fødevarer, som består af en kombination af flere forskellige materialer, med henblik på at opnå optimal funktionalitet og en optimal beskyttelse af fødevaren og samtidig reducere mængden af emballageaffald. I disse flerlagsmultimaterialegenstande og -materialer bør plastlag opfylde de samme krav til sammensætningen som plastlag, der ikke er sammensat med andre materialer. Plastlag i et flerlagsmultimateriale, der er adskilt fra fødevaren med en funktionel barriere, bør være omfattet af funktionel barriere-konceptet. Eftersom andre materialer er sammensat med plastlagene og der endnu ikke er vedtaget særforanstaltninger for disse andre materialer på EU-plan, er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at fastsætte krav til den/det færdige flerlagsmultimaterialegenstand/-materiale. Af samme grund bør specifikke migrationsgrænser og den samlede migrationsgrænse ikke gælde, undtagen for monomert vinylchlorid, som allerede er omfattet af en sådan restriktion. I mangel af en særforanstaltning på EU-plan, som omfatter hele flerlagsmultimaterialegenstanden/-materialet, kan medlemsstaterne opretholde eller vedtage nationale bestemmelser for disse materialer og genstande, forudsat at de er i overensstemmelse med traktaten.

(29)

I henhold til artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1935/2004 skal materialer og genstande, der er omfattet af særforanstaltninger, ledsages af en skriftlig erklæring, der angiver, at de er i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for dem. For at styrke leverandørernes koordinering og ansvar bør de ansvarlige personer i alle led i fremstillingen, herunder for udgangsstoffers vedkommende, dokumentere, at de relevante bestemmelser er overholdt, i en overensstemmelseserklæring, som deres kunder har adgang til.

(30)

Overfladebehandlingsmidler, tryksværte og klæbemidler er endnu ikke omfattet af specifikke EU-retsforskrifter og derfor heller ikke af kravet om en overensstemmelseserklæring. Imidlertid bør der for overfladebehandlingsmidler, tryksværte og klæbemidler, der skal anvendes i plastmaterialer og –genstande, fremlægges fyldestgørende oplysninger for fabrikanten af den færdige plastgenstand, som gør det muligt for fabrikanten at sikre overholdelse af de relevante bestemmelser for stoffer, for hvilke der er fastsat migrationsgrænser ved denne forordning.

(31)

I henhold til artikel 17, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (7) skal ledere af fødevarevirksomheder sikre, at fødevarer er i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for dem. Med henblik herpå og under hensyntagen til kravet om beskyttelse af fortrolige oplysninger bør fødevarevirksomhedsledere gives adgang til relevante oplysninger, der giver dem mulighed for at sikre, at migrationen fra materialer og genstande til fødevarer overholder de specifikationer og restriktioner, der er fastsat i fødevarelovgivningen.

(32)

I alle fremstillingsled bør de håndhævende myndigheder have adgang til dokumentation, der underbygger overensstemmelseserklæringen. Sådan dokumentation for overholdelse af bestemmelserne kan være baseret på migrationsundersøgelser. Da migrationsundersøgelser er komplicerede, dyre og tidskrævende, bør det være tilladt at dokumentere overholdelse af gældende krav ved hjælp af beregninger, herunder opstilling af modeller, andre analyser og videnskabelig dokumentation eller videnskabelige argumenter, forudsat at disse giver mindst lige så høje værdier som migrationsundersøgelserne. Undersøgelsesresultaterne bør betragtes som gyldige, så længe formuleringer og forarbejdningsbetingelser forbliver konstante som del af et kvalitetssikringssystem.

(33)

I forbindelse med test af genstande, der endnu ikke har været i kontakt med fødevarer, er det for visse genstande — såsom folie eller låg — ofte ikke muligt at bestemme det overfladeareal, der er i kontakt med et bestemt rumindhold af fødevarer. Der bør fastsættes særlige bestemmelser for overensstemmelseskontrollen af sådanne genstande.

(34)

Migrationsgrænser fastsættes med udgangspunkt i en konventionel antagelse af, at en person med en legemsvægt på 60 kg indtager 1 kg fødevarer dagligt, og at de pågældende fødevarer er pakket i en kubisk beholder med et overfladeareal på 6 dm2, som afgiver det pågældende stof. For meget små og meget store beholderes vedkommende afviger det reelle overfladeareal i forhold til rumindholdet af den emballerede fødevare meget fra den konventionelle antagelse. Disse beholderes overfladeareal bør derfor standardiseres, inden undersøgelsesresultaterne sammenholdes med migrationsgrænserne. Disse bestemmelser bør revurderes, når der foreligger nye data om fødevareemballeringsanvendelser.

(35)

Den specifikke migrationsgrænse er en tilladt maksimumsmængde af et stof i en fødevare. Denne grænse skal sikre, at materialet i kontakt med fødevaren ikke udgør en sundhedsrisiko. Fabrikanten skal sikre, at materialer og genstande, der endnu ikke har været i kontakt med fødevarer, ikke vil overskride disse grænser, når de bringes i kontakt med en fødevare under de værst tænkelige forudsigelige kontaktbetingelser. Det bør derfor undersøges, hvorvidt materialer og genstande, der endnu ikke har været i kontakt med fødevarer, overholder bestemmelserne, ligesom der bør fastsættes regler for disse undersøgelser.

(36)

Fødevarer er en kompleks matrix, og analysen af migrerende stoffer i fødevarer kan derfor være forbundet med analytiske vanskeligheder. Der bør derfor anvises testmedier, der simulerer afgivelsen af stoffer fra plastmaterialet til fødevaren. Disse bør repræsentere fødevarens vigtigste fysisk-kemiske egenskaber. Ved anvendelsen af fødevaresimulatorer bør standardtestvarighed og -temperatur så vidt muligt reproducere den migration, der kan finde sted fra genstanden til fødevaren.

(37)

Der bør ved fastlæggelsen af en passende fødevaresimulator for bestemte fødevarer tages hensyn til de pågældende fødevarers kemiske sammensætning og fysiske egenskaber. Der foreligger forskningsresultater for visse repræsentative fødevarer, hvori migrationen til fødevaren sammenholdes med migrationen til fødevaresimulatorer. Der bør anvises fødevaresimulatorer på grundlag af disse resultater. Især for fødevarer, der indeholder fedtstoffer, vil det resultat, der opnås med fødevaresimulator, i visse tilfælde i væsentlig grad kunne give en overvurdering af migrationen til fødevaren. I disse tilfælde bør det fastsættes, at resultatet for fødevaresimulatoren skal korrigeres med en reduktionsfaktor.

(38)

Eksponeringen for stoffer, der migrerer fra materialer i kontakt med fødevarer, var baseret på den konventionelle antagelse af, at en person indtager 1 kg fødevarer dagligt. En person indtager imidlertid højst 200 g fedt om dagen. Dette bør der tages hensyn til for lipofile stoffer, som kun migrerer til fedt. Der bør således fastsættes bestemmelser om korrektion af den specifikke migration med en korrektionsfaktor for lipofile stoffer i overensstemmelse med udtalelsen fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler (8) og fra autoriteten (9).

(39)

Der bør som led i den offentlige kontrol fastlægges teststrategier, der gør det muligt for de håndhævende myndigheder at foretage en effektiv kontrol med optimal udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed. Det bør derfor under visse betingelser være tilladt at anvende screeningsmetoder til efterprøvelse af overholdelse af bestemmelserne. Påvisning af, at et materiale eller en genstand ikke overholder bestemmelserne, bør bekræftes efter en verifikationsmetode.

(40)

Der bør ved denne forordning fastsættes grundregler for migrationsundersøgelser. Da migrationsundersøgelser er en meget kompliceret disciplin, er det imidlertid ikke muligt med disse regler at tage højde for alle forudsigelige situationer og alle detaljer, der er nødvendige for gennemførelsen af undersøgelserne. Der bør derfor udarbejdes en EU-vejledning, som mere detaljeret beskriver gennemførelsen af grundreglerne for migrationsundersøgelser.

(41)

De ajourførte bestemmelser om fødevaresimulatorer og migrationsundersøgelser, der fastsættes ved denne forordning, vil afløse bestemmelserne i direktiv 78/142/EØF og bilaget til Rådets direktiv 82/711/EØF af 18. oktober 1982 om de nødvendige grundregler for kontrol med overføring af bestanddele fra plastmaterialer og -genstande, der er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (10).

(42)

Stoffer, der er til stede i plasten, men ikke er opført på listen i bilag I til denne forordning, er ikke nødvendigvis blevet underkastet en risikovurdering, idet de ikke har været genstand for en godkendelsesprocedure. Lederne af de relevante virksomheder bør undersøge disse stoffer for overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EF) nr. 1935/2004 i henhold til internationalt anerkendte videnskabelige principper og under hensyntagen til eksponeringen fra materialer i kontakt med fødevarer og andre kilder.

(43)

Yderligere en række monomerer, andre udgangsstoffer og additiver har på det seneste fået en positiv videnskabelig vurdering af autoriteten og bør nu tilføjes på EU-listen.

(44)

Eftersom nye stoffer tilføjes på EU-listen, bør forordningen finde anvendelse snarest muligt, så fabrikanterne har mulighed for at foretage de nødvendige tilpasninger til den tekniske udvikling, og så der gives plads til innovation.

(45)

Visse regler for migrationsundersøgelser bør ajourføres på baggrund af ny videnskabelig viden. De håndhævende myndigheder og virksomhederne er nødt til at tilpasse deres nuværende testmetoder til de ajourførte regler. For at muliggøre en sådan tilpasning bør de ajourførte regler først finde anvendelse fra to år efter forordningens vedtagelse.

(46)

Virksomhedslederne baserer i dag deres overensstemmelseserklæring på dokumentation i overensstemmelse med kravene i direktiv 2002/72/EF. Det er i princippet kun nødvendigt at ajourføre en overensstemmelseserklæring, når væsentlige ændringer i produktionen forårsager forandringer af migrationen, eller når der foreligger nye videnskabelige data. For at begrænse byrden for virksomhedslederne bør det i fem år efter forordningens vedtagelse være tilladt at markedsføre materialer, der lovligt er blevet markedsført i overensstemmelse med kravene i direktiv 2002/72/EF, med en overensstemmelseserklæring baseret på dokumentation i henhold til direktiv 2002/72/EF.

(47)

De analysemetoder til undersøgelse af migration og restindhold af monomert vinylchlorid, der er beskrevet i Kommissionens direktiv 80/766/EØF af 8. juli 1980 om fastsættelse af den fællesskabsanalysemetode, der skal anvendes ved officiel kontrol af indholdet af monomert vinylchlorid i materialer og genstande, som er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (11), og 81/432/EØF af 29. april 1981 om fastlæggelse af Fællesskabets analysemetode til officiel kontrol med vinylchlorid afgivet til levnedsmidler af materialer og genstande (12), er utidssvarende. Analysemetoderne bør opfylde kriterierne i artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (13) om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes. Direktiv 80/766/EØF og 81/432/EØF bør derfor ophæves.

(48)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

1.   Denne forordning er en særforanstaltning efter artikel 5 i forordning (EF) nr. 1935/2004.

2.   Ved nærværende forordning fastsættes der særlige krav vedrørende fremstilling og markedsføring af plastmaterialer og -genstande, som:

a)

er bestemt til kontakt med fødevarer eller

b)

allerede er i kontakt med fødevarer eller

c)

med rimelighed kan forventes at ville komme i kontakt med fødevarer.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning finder anvendelse på materialer og genstande, der markedsføres i EU og falder ind under følgende kategorier:

a)

materialer og genstande samt dele deraf, der udelukkende består af plast

b)

flerlagsplastmaterialer og –genstande, der er føjet sammen ved hjælp af klæbemidler eller på anden måde

c)

materialer og genstande som omhandlet i litra a) eller b) med påtryk og/eller coatet med et overfladebehandlingsmiddel

d)

plastlag eller plastoverfladebehandlingsmidler, der fungerer som tætningsmateriale i kapsler og lukninger og sammen med kapslen eller lukningen danner to eller flere lag af forskellige typer materialer

e)

plastlag i flerlagsmultimaterialegenstande og -materialer.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på følgende materialer og genstande, der markedsføres i EU og efter planen vil blive gjort til genstand for andre særforanstaltninger:

a)

ionbytterharpikser

b)

gummi

c)

silikoner.

3.   Denne forordning berører ikke EU-retsforskrifter eller national lovgivning vedrørende tryksværte, klæbemidler eller overfladebehandlingsmidler.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»plastmaterialer og –genstande«:

a)

materialer og genstande som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), b) og c), og

b)

plastlag som omhandlet i artikel 2, stk.1, litra d) og e)

2)

»plast«: en polymer, som kan være tilsat additiver eller andre stoffer, og som kan fungere som en strukturel hovedbestanddel i færdige materialer og genstande

3)

»polymer«: ethvert makromolekylært stof fremstillet ved:

a)

en polymerisationsproces såsom polyaddition eller polykondensation eller ved enhver anden lignende proces med monomerer og andre udgangsstoffer eller

b)

kemisk modifikation af naturlige eller syntetiske makromolekyler eller

c)

mikrobiel fermentering

4)

»flerlagsplast«: et materiale eller en genstand, der består af to eller flere plastlag

5)

»flerlagsmultimateriale«: et materiale eller en genstand, der består af to eller flere lag af forskellige materialetyper, hvoraf mindst ét er et plastlag

6)

»monomer eller andet udgangsstof«:

a)

et stof, der underkastes en polymerisationsproces med henblik på fremstilling af polymerer, eller

b)

et naturligt eller syntetisk makromolekylært stof, der anvendes til fremstilling af modificerede makromolekyler, eller

c)

et stof, der anvendes til at modificere eksisterende naturlige eller syntetiske makromolekyler

7)

»additiv«: et stof, der med forsæt tilsættes til plast med henblik på at opnå en fysisk eller kemisk virkning i forbindelse med forarbejdningen af plasten eller i det færdige materiale eller den færdige genstand; det er meningen, at stoffet skal være til stede i det færdige materiale eller den færdige genstand

8)

»polymerisationshjælpestof«: ethvert stof, der anvendes til at opnå de ønskede betingelser for fremstilling af polymerer eller plast; kan være til stede i de færdige materialer eller genstande, men uden at det er tilsigtet, og uden at stoffet har en fysisk eller kemisk virkning i det færdige materiale eller den færdige genstand

9)

»utilsigtet tilført stof«: en urenhed i de anvendte stoffer eller et reaktionsmellemprodukt, der er dannet under fremstillingsprocessen, eller et nedbrydnings- eller reaktionsprodukt

10)

»polymerisationsstof«: et stof, der sætter polymerisationsprocessen i gang og/eller kontrollerer dannelsen af den makromolekylære struktur

11)

»samlet migrationsgrænse«: den tilladte maksimumsmængde af ikke-flygtige stoffer, der afgives til fødevaresimulatorer fra et materiale eller en genstand

12)

»fødevaresimulator«: et testmedium, der efterligner fødevarer; fødevaresimulatoren imiterer migration fra materialer i kontakt med fødevarer

13)

»specifik migrationsgrænse« (SMG): den tilladte maksimumsmængde af et givet stof, der afgives til fødevarer eller fødevaresimulatorer fra et materiale eller en genstand

14)

»samlet specifik migrationsgrænse« (SMG(T)): den tilladte maksimumsmængde af bestemte stoffer, der afgives til fødevarer eller fødevaresimulatorer, udtrykt som den samlede mængde bestanddele af de angivne stoffer

15)

»funktionel barriere«: en barriere, der består af et eller flere lag materialer af enhver type, og som sikrer, at det færdige materiale eller den færdige genstand er i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EF) nr. 1935/2004 og nærværende forordning

16)

»ikke fedtholdig fødevare«: en fødevare, for hvilken der i tabel 2 i bilag V til nærværende forordning kun er fastsat andre fødevaresimulatorer til migrationsundersøgelser end simulator D1 eller D2

17)

»restriktion«: begrænsning for anvendelsen af et stof eller migrationsgrænse eller grænse for indholdet af stoffet i materialet eller genstanden

18)

»specifikation«: et stofs sammensætning, renhedskriterierne for et stof, et stofs fysisk-kemiske egenskaber, detaljerede oplysninger om fremstillingsprocessen for et stof eller yderligere oplysninger vedrørende angivelse af migrationsgrænser.

Artikel 4

Markedsføring af plastmaterialer og -genstande

Plastmaterialer og -genstande må kun markedsføres, hvis de:

a)

opfylder de relevante krav i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1935/2004 ved den påtænkte/forudsigelige anvendelse og

b)

opfylder kravene vedrørende mærkning i artikel 15 i forordning (EF) nr. 1935/2004 og

c)

opfylder kravene vedrørende sporbarhed i artikel 17 i forordning (EF) nr. 1935/2004 og

d)

er fremstillet i henhold til god fremstillingspraksis, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 2023/2006 (14), og

e)

opfylder kravene vedrørende sammensætning og erklæringer i nærværende forordnings kapitel II, III og IV.

KAPITEL II

KRAV VEDRØRENDE SAMMENSÆTNING

AFDELING 1

Godkendte stoffer

Artikel 5

EU-liste over godkendte stoffer

1.   Kun stoffer, der er opført på EU-listen over godkendte stoffer (i det følgende benævnt »EU-listen«) i bilag I, kan med forsæt anvendes til fremstilling af plastlag i plastmaterialer og -genstande.

2.   EU-listen omfatter:

a)

monomerer og andre udgangsstoffer

b)

additiver bortset fra farvestoffer

c)

polymerisationshjælpestoffer bortset fra opløsningsmidler

d)

makromolekyler fremstillet ved mikrobiel fermentering.

3.   EU-listen kan ændres efter den i artikel 8-12 i forordning (EF) nr. 1935/2004 fastlagte procedure.

Artikel 6

Dispensation for stoffer, der ikke er opført på EU-listen

1.   Uanset artikel 5 kan andre stoffer end dem, der er opført på EU-listen, anvendes som polymerisationshjælpestoffer til fremstilling af plastlag i plastmaterialer og -genstande i overensstemmelse med national lovgivning.

2.   Uanset artikel 5 kan farvestoffer og opløsningsmidler anvendes til fremstilling af plastlag i plastmaterialer og –genstande i overensstemmelse med national lovgivning.

3.   Følgende stoffer, som ikke er opført på EU-listen, godkendes, jf. artikel 8-12:

a)

aluminium-, ammonium-, barium-, calcium-, cobalt-, kobber-, jern-, lithium-, magnesium-, mangan-, kalium-, natrium- og zinksalte (herunder dobbeltsalte og sure salte) af godkendte syrer, phenoler og alkoholer

b)

blandinger, der er fremstillet ved sammenblanding af godkendte stoffer uden en kemisk reaktion mellem bestanddelene

c)

naturlige eller syntetiske polymere stoffer, bortset fra makromolekyler fremstillet ved mikrobiel fermentering, med en molekylvægt på mindst 1 000 Da, der anvendes som additiver, og som opfylder kravene i denne forordning, forudsat at de kan fungere som den strukturelle hovedbestanddel i færdige materialer eller genstande

d)

præpolymerer og naturlige eller syntetiske makromolekylære stoffer, der anvendes som monomer eller andet udgangsstof, samt blandinger heraf, bortset fra makromolekyler fremstillet ved mikrobiel fermentering, forudsat at de monomerer eller udgangsstoffer, der er nødvendige for syntetiseringen af dem, er opført på EU-listen.

4.   Følgende stoffer, som ikke er opført på EU-listen, kan være til stede i plastlagene i plastmaterialer eller –genstande:

a)

utilsigtet tilførte stoffer

b)

polymerisationsstoffer.

5.   Uanset artikel 5 kan additiver, der ikke er opført på EU-listen, fortsat anvendes i overensstemmelse med national lovgivning efter den 1. januar 2010, indtil der foreligger en afgørelse om, hvorvidt de skal optages på EU-listen, forudsat at de er opført på den i artikel 7 omhandlede foreløbige liste.

Artikel 7

Fastlæggelse og forvaltning af den foreløbige liste

1.   Den foreløbige lister over additiver, der er ved at blive evalueret af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«), som blev offentliggjort af Kommissionen i 2008, ajourføres regelmæssigt.

2.   Et additiv udgår af den foreløbige liste:

a)

når det optages på EU-listen, jf. bilag I, eller

b)

når Kommissionen træffer afgørelse om ikke at optage det på EU-listen, eller

c)

hvis autoriteten under behandlingen af oplysningerne anmoder om supplerende oplysninger, og oplysningerne ikke indsendes inden den frist, autoriteten har fastsat.

AFDELING 2

Generelle krav, restriktioner og specifikationer

Artikel 8

Generelle krav til stoffer

Stoffer, der anvendes til fremstilling af plastlag i plastmaterialer og –genstande, skal være af en teknisk kvalitet og en renhed, der er passende i forhold til den påtænkte/forudsigelige anvendelse af materialerne eller genstandene. Sammensætningen skal være kendt for fabrikanten af stoffet og skal på forlangende oplyses til de kompetente myndigheder.

Artikel 9

Særlige krav til stoffer

1.   Stoffer, der anvendes til fremstilling af plastlag i plastmaterialer og –genstande, skal overholde følgende restriktioner og specifikationer:

a)

den specifikke migrationsgrænse, jf. artikel 11

b)

den samlede migrationsgrænse, jf. artikel 12

c)

de restriktioner og specifikationer, der er angivet i tabel 1, kolonne 10, i bilag I, punkt 1

d)

de detaljerede specifikationer, der er angivet i bilag I, punkt 4.

2.   Stoffer i nanoform kan kun anvendes, hvis de udtrykkeligt er godkendt og nævnt i specifikationerne i bilag I.

Artikel 10

Generelle restriktioner for plastmaterialer og –genstande

I bilag II er der fastsat generelle restriktioner vedrørende plastmaterialer og –genstande.

Artikel 11

Specifikke migrationsgrænser

1.   Plastmaterialer og -genstande må ikke afgive bestanddele til fødevarer i mængder, der overskrider de specifikke migrationsgrænser (SMG), der er fastsat i bilag I. Disse specifikke migrationsgrænser er udtrykt i mg stof pr. kg fødevare (mg/kg).

2.   For stoffer, for hvilke der ikke er fastsat en specifik migrationsgrænse eller andre restriktioner i bilag I, gælder en fælles specifik migrationsgrænse på 60 mg/kg.

3.   Uanset stk. 1 og 2 må additiver, der også er godkendt som fødevaretilsætningsstoffer ved forordning (EF) nr. 1333/2008 eller som aromaer ved forordning (EF) nr. 1334/2008, ikke migrere til fødevarer i mængder, der har en teknisk virkning i den færdige fødevare, ligesom de ikke må:

a)

overstige de restriktioner, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1333/2008 eller i forordning (EF) nr. 1334/2008 eller i bilag I til nærværende forordning, for fødevarer, hvori det er tilladt at anvende de pågældende additiver som fødevaretilsætningsstoffer eller aromastoffer, eller

b)

overstige de restriktioner, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning, for fødevarer, hvori det ikke er tilladt at anvende de pågældende additiver som fødevaretilsætningsstoffer eller aromastoffer.

Artikel 12

Samlet migrationsgrænse

1.   Den samlede mængde bestanddele, der afgives fra plastmaterialer og –genstande til fødevaresimulatorer, må ikke overstige 10 milligram pr. dm2 overfladeareal i kontakt med fødevaren (mg/dm2).

2.   Uanset stk. 1 må den samlede mængde bestanddele, der afgives fra plastmaterialer og -genstande, der er bestemt til at komme i kontakt med levnedsmidler til spædbørn og småbørn som defineret i Kommissionens direktiv 2006/141/EF (15) og 2006/125/EF (16), til fødevaresimulatorer, ikke overstige 60 milligram pr. kg fødevaresimulator.

KAPITEL III

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR VISSE MATERIALER OG GENSTANDE

Artikel 13

Flerlagsplastmaterialer og -genstande

1.   Sammensætningen af hvert enkelt plastlag i et flerlagsplastmateriale/en flerlagsplastgenstand skal være i overensstemmelse med denne forordning.

2.   Uanset stk. 1 er det tilladt, at et plastlag, der ikke er i direkte kontakt med fødevarer, og som er adskilt fra fødevaren med en funktionel barriere:

a)

ikke overholder de restriktioner og specifikationer, der er fastsat i denne forordning, undtagen for monomert vinylchlorid, jf. bilag I, og/eller

b)

fremstilles med andre stoffer end dem, der er opført på EU-listen eller den foreløbige liste.

3.   Migrationen af de i stk. 2, litra b), omhandlede stoffer til en fødevare eller en fødevaresimulator må ikke være påviselig målt med statistisk sikkerhed efter en analysemetode som omhandlet i artikel 11 i forordning (EF) nr. 882/2004 med en detektionsgrænse på 0,01 mg/kg. Denne grænse udtrykkes altid som koncentrationen i fødevarer eller fødevaresimulatorer. Grænsen gælder for en gruppe af forbindelser, hvis de ligger strukturelt eller toksikologisk tæt på hinanden, navnlig isomerer eller forbindelser med samme relevante funktionelle gruppe, og den omfatter også eventuel afsmitning.

4.   Stoffer, der ikke er opført på EU-listen eller den foreløbige liste, jf. stk. 2, litra b), må ikke tilhøre nogen af følgende kategorier:

a)

stoffer, der er klassificeret som »mutagene«, »kræftfremkaldende« eller »reproduktionstoksiske« i overensstemmelse med kriterierne i punkt 3.5, 3.6 og 3.7 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (17)

b)

stoffer i nanoform.

5.   Det færdige flerlagsplastmateriale eller den færdige flerlagsplastgenstand skal overholde de specifikke migrationsgrænser i artikel 11 og den samlede migrationsgrænse i artikel 12 i nærværende forordning.

Artikel 14

Flerlagsmultimaterialegenstande og -materialer

1.   Sammensætningen af hvert enkelt plastlag i en/et flerlagsmultimaterialegenstand eller -materiale skal være i overensstemmelse med denne forordning.

2.   Uanset stk. 1 kan et plastlag, der indgår i en/et flerlagsmultimaterialegenstand eller -materiale, og som ikke er i direkte kontakt med fødevaren og er adskilt fra denne med en funktionel barriere, fremstilles med stoffer, der ikke er opført på EU-listen eller den foreløbige liste.

3.   Stoffer, der ikke er opført på EU-listen eller den foreløbige liste, jf. stk. 2, må ikke tilhøre nogen af følgende kategorier:

a)

stoffer, der er klassificeret som »mutagene«, »kræftfremkaldende« eller »reproduktionstoksiske« i overensstemmelse med kriterierne i punkt 3.5, 3.6 og 3.7 i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008

b)

stoffer i nanoform.

4.   Uanset stk. 1 finder nærværende forordnings artikel 11 og 12 ikke anvendelse på plastlag i flerlagsmultimaterialegenstande og –materialer.

5.   Plastlagene i flerlagsmultimaterialegenstande eller -materialer skal altid overholde restriktionerne for monomert vinylchlorid i bilag I til denne forordning.

6.   Der kan ved national lovgivning fastsættes specifikke og samlede migrationsgrænser for plastlag i flerlagsmultimaterialegenstande eller –materialer samt for det færdige materiale eller den færdige genstand.

KAPITEL IV

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING OG DOKUMENTATION

Artikel 15

Overensstemmelseserklæring

1.   Der skal i andre markedsføringsled end detailleddet foreligge en skriftlig erklæring i henhold til artikel 16 i forordning (EF) nr. 1935/2004 for plastmaterialer og -genstande, for produkter fra mellemstadierne i fremstillingsprocessen samt for de stoffer, der er bestemt til fremstilling af sådanne materialer og genstande.

2.   Den skriftlige erklæring i stk. 1 udstedes af virksomhedslederen og skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i bilag IV.

3.   Den skriftlige erklæring skal gøre det let at identificere materialerne, genstandene eller produkterne fra mellemstadierne i fremstillingsprocessen eller stofferne, for hvilke den udstedes. Erklæringen skal fornys, når væsentlige ændringer i sammensætningen eller fremstillingsprocessen forårsager forandringer af migrationen fra materialerne eller genstandene, eller når der foreligger nye videnskabelige data.

Artikel 16

Dokumentation

1.   Virksomhedslederen udleverer på forlangende behørig dokumentation for, at materialerne og genstandene, produkter fra mellemstadierne i fremstillingsprocessen samt stofferne bestemt til fremstilling af sådanne materialer og genstande opfylder kravene i denne forordning, til de nationale kompetente myndigheder.

2.   Denne dokumentation skal indeholde testbetingelserne og -resultaterne, beregninger, herunder modeller, andre analyser og beviser for sikkerheden eller oplysninger, der viser, at kravene er opfyldt. Reglerne for dokumentation for overholdelse af bestemmelserne ved hjælp af forsøgsprøvning er indeholdt i kapitel V.

KAPITEL V

OVERENSSTEMMELSE

Artikel 17

Angivelse af migrationsundersøgelsesresultater

1.   Med henblik på kontrol af, at gældende krav er overholdt, udtrykkes de specifikke migrationsværdier i mg/kg på grundlag af det reelle overfladeareal i forhold til rumindholdet ved den faktiske eller ved forudsigelig anvendelse.

2.   Uanset stk. 1 gælder det for

a)

beholdere og andre genstande, der indeholder eller er bestemt til at indeholde under 500 milliliter eller gram eller over 10 liter,

b)

materialer og genstande, for hvilke det på grund af deres form er praktisk umuligt at anslå forholdet mellem de pågældende materialers eller genstandes overfladeareal og den mængde fødevare, der er i kontakt hermed,

c)

folie, der endnu ikke har været i kontakt med fødevarer, og

d)

folie, der indeholder under 500 milliliter eller gram eller over 10 liter,

at migrationsværdien udtrykkes i mg/kg på grundlag af et forhold mellem overfladeareal og rumindhold på 6 dm2 pr. kg fødevare.

Dette stykke finder ikke anvendelse på plastmaterialer og –genstande, der er bestemt til at komme i kontakt med eller allerede er i kontakt med levnedsmidler til spædbørn og småbørn som defineret i direktiv 2006/141/EF og 2006/125/EF.

3.   Uanset stk. 1 udtrykkes den specifikke migrationsværdi for kapsler, propper, tætningsmaterialer og lignende lukkeanordninger i:

a)

mg/kg på grundlag af det faktiske indhold af den beholder, som lukkeanordningen er bestemt for, eller i mg/dm2 på grundlag af den samlede kontaktflade mellem lukkeanordningen og den lukkede beholder, hvis den påtænkte anvendelse af genstanden kendes, under hensyntagen til stk. 2

b)

mg/genstand, hvis den påtænkte anvendelse af genstanden ikke kendes.

4.   Den samlede migrationsværdi for kapsler, propper, tætningsmaterialer og lignende lukkeanordninger udtrykkes i:

a)

mg/dm2 på grundlag af den samlede kontaktflade mellem lukkeanordningen og den lukkede beholder, hvis den påtænkte anvendelse af genstanden kendes

b)

mg/genstand, hvis den påtænkte anvendelse af genstanden ikke kendes.

Artikel 18

Regler for vurdering af, hvorvidt migrationsgrænserne er overholdt

1.   For materialer og genstande, der allerede er i kontakt med fødevarer, udføres kontrollen med overholdelse af specifikke migrationsgrænser i overensstemmelse med bilag V, kapitel 1.

2.   For materialer og genstande, der endnu ikke har været i kontakt med fødevarer, udføres kontrollen med overholdelse af specifikke migrationsgrænser på fødevarer eller fødevaresimulatorer som angivet i bilag III i overensstemmelse med bilag V, kapitel 2, punkt 2.1.

3.   For materialer og genstande, der endnu ikke har været i kontakt med fødevarer, kan der foretages screeningskontrol af, at den specifikke migrationsgrænse er overholdt, under anvendelse af screeningsmetoder i overensstemmelse med bilag V, kapitel 2, punkt 2.2. Viser et materiale eller en genstand sig ved screeningskontrollen ikke at overholde migrationsgrænserne, skal en konklusion om manglende overholdelse bekræftes ved overensstemmelseskontrol i henhold til stk. 2.

4.   For materialer og genstande, der endnu ikke har været i kontakt med fødevarer, udføres kontrollen med overholdelse af den samlede migrationsgrænse på fødevaresimulator A, B, C, D1 og D2, jf. bilag III, i overensstemmelse med bilag V, kapitel 3, punkt 3.1.

5.   For materialer og genstande, der endnu ikke har været i kontakt med fødevarer, kan der foretages screeningskontrol af, at den samlede migrationsgrænse er overholdt, under anvendelse af screeningsmetoder i overensstemmelse med bilag V, kapitel 3, punkt 3.4. Viser et materiale eller en genstand sig ved screeningskontrollen ikke at overholde migrationsgrænsen, skal en konklusion om manglende overholdelse bekræftes ved overensstemmelseskontrol i henhold til stk. 4.

6.   Resultaterne af undersøgelser af specifik migration udført på fødevarer har forrang for resultaterne af undersøgelser udført på fødevaresimulator. Resultaterne af undersøgelser af specifik migration udført på fødevaresimulator har forrang for resultaterne af screeningsundersøgelser.

7.   Inden resultaterne af undersøgelser af specifik og samlet migration sammenholdes med migrationsgrænserne, anvendes korrektionsfaktorerne i bilag V, kapitel 4, i overensstemmelse med de sammesteds fastsatte regler.

Artikel 19

Vurdering af stoffer, der ikke er opført på EU-listen

Overholdelse af artikel 3 i forordning (EF) nr. 1935/2004 for stoffer som nævnt i nærværende forordnings artikel 6, stk. 1, 2, 4 og 5, og artikel 14, stk. 2, der ikke er omfattet af en optagelsesregistrering i bilag I til nærværende forordning, vurderes i overensstemmelse med internationalt anerkendte videnskabelige risikovurderingsprincipper.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 20

Ændring af EU-retsakter

Bilaget til Rådets direktiv 85/572/EØF (18) affattes således:

»De fødevaresimulatorer, der skal anvendes ved kontrol med migration af bestanddele fra plastmaterialer og -genstande, der er bestemt til at komme i berøring med et bestemt levnedsmiddel eller med bestemte grupper af levnedsmidler, er fastsat i punkt 3 i bilag III til Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011.«

Artikel 21

Ophævelse af EU-retsakter

Direktiv 80/766/EØF, 81/432/EØF og 2002/72/EF ophæves med virkning fra den 1. maj 2011.

Henvisninger til de ophævede direktiver gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellerne i bilag VI.

Artikel 22

Overgangsbestemmelser

1.   Indtil den 31. december 2012 baseres den i artikel 16 omhandlede dokumentation på de grundregler for generel og specifik kontrol med migration, der er fastsat i bilaget til direktiv 82/711/EØF.

2.   Fra den 1. januar 2013 kan den i artikel 16 omhandlede dokumentation for materialer, genstande og stoffer, der markedsføres indtil den 31. december 2015, baseres på:

a)

de regler for migrationsundersøgelser, der er fastsat i denne forordnings artikel 18, eller

b)

de grundregler for generel og specifik kontrol med migration, der er fastsat i bilaget til direktiv 82/711/EØF.

3.   Fra den 1. januar 2016 baseres den i artikel 16 omhandlede dokumentation på de regler for migrationsundersøgelser, der er fastsat i artikel 18, uden at dette berører stk. 2 i denne artikel.

4.   Indtil den 31. december 2015 skal additiver, der anvendes i glasfibersizing til glasfiberforstærket plast og ikke er opført i bilag I, overholde risikovurderingsbestemmelserne i artikel 19.

5.   Materialer og genstande, der lovligt er blevet markedsført inden den 1. maj 2011, kan markedsføres indtil den 31. december 2012.

Artikel 23

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2011.

Bestemmelserne i artikel 5 vedrørende brug af andre additiver end blødgørere finder anvendelse på plastlag eller plastoverfladebehandlingsmidler i kapsler og lukninger som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra d), fra den 31. december 2015.

Bestemmelserne i artikel 5 vedrørende anvendelse af additiver i glasfibersizing til glasfiberforstærket plast anvendes fra den 31. december 2015.

Bestemmelserne i artikel 18, stk. 2 og 4, og artikel 20 anvendes fra den 31. december 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. januar 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4.

(2)  EFT L 220 af 15.8.2002, s. 18.

(3)  EFT L 44 af 15.2.1978, s. 15.

(4)  EUT L 135 af 30.5.2009, s. 3.

(5)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(6)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34.

(7)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(8)  Udtalelse af 4. december 2002 fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om indførelse af en fedt(forbrugs)reduktionsfaktor i forbindelse med skøn over eksponeringen for et migrerende stof fra materialer i kontakt med fødevarer.

http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out149_en.pdf

(9)  Udtalelse fra ekspertpanelet for tilsætningsstoffer, smagsstoffer og hjælpestoffer, der anvendes i fødevarer, og materialer, der kommer i berøring med fødevarer, efter anmodning fra Kommissionen, om indførelse af en fedt(forbrugs)reduktionsfaktor for spædbørn og børn. EFSA Journal (2004) 103, 1-8.

(10)  EFT L 297 af 23.10.1982, s. 26.

(11)  EFT L 213 af 16.8.1980, s. 42.

(12)  EFT L 167 af 24.6.1981, s. 6.

(13)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(14)  EUT L 384 af 29.12.2006, s. 75.

(15)  EUT L 401 af 30.12.2006, s. 1.

(16)  EUT L 339 af 6.12.2006, s. 16.

(17)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(18)  EFT L 372 af 31.12.1985, s. 14.


BILAG I

Stoffer

1.   EU-liste over godkendte monomerer, andre udgangsstoffer, makromolekyler fremstillet ved mikrobiel fermentering, additiver og polymerisationshjælpestoffer

Tabel 1 indeholder følgende oplysninger:

Kolonne 1 (MKF–stof nr.): stoffets entydige identifikationsnummer

Kolonne 2 (Ref.-nr.): EØF-emballagematerialenummeret

Kolonne 3 (CAS-nr.): stoffets registernummer i Chemical Abstracts Service (CAS)

Kolonne 4 (Kemisk betegnelse): stoffets kemiske betegnelse

Kolonne 5 (Anvendelse som additiv eller polymerisationshjælpestof (ja/nej)): angivelse af, om stoffet er godkendt til anvendelse som additiv eller polymerisationshjælpestof (PPA) (ja) eller ikke er godkendt til anvendelse som additiv eller polymerisationshjælpestof (nej). Er stoffet kun godkendt som PPA, er dette angivet (ja), og i specifikationerne er anvendelsen begrænset til PPA.

Kolonne 6 (Anvendelse som monomer eller andet udgangsstof eller makromolekyle fremstillet ved mikrobiel fermentering (ja/nej)): angivelse af, om stoffet er godkendt til anvendelse som monomer eller andet udgangsstof eller som makromolekyle fremstillet ved mikrobiel fermentering (ja) eller ikke er godkendt til anvendelse som monomer eller andet udgangsstof eller som makromolekyle fremstillet ved mikrobiel fermentering (nej). Er stoffet godkendt som makromolekyle fremstillet ved mikrobiel fermentering, er dette angivet (ja), og i specifikationerne er det angivet, at stoffet er et makromolekyle fremstillet ved mikrobiel fermentering.

Kolonne 7 (Kan FRF anvendes? (ja/nej)): angivelse af, om resultaterne af migrationsundersøgelserne af stoffet kan korrigeres med fedtforbrugsreduktionsfaktoren (FRF) (ja) eller ikke kan korrigeres med fedtforbrugsreduktionsfaktoren (nej).

Kolonne 8 (SMG [mg/kg]): den specifikke migrationsgrænse for stoffet. Er udtrykt i mg stof pr. kg fødevare. Angivelsen »IP« betyder, at stoffet ikke må migrere i påviselige mængder.

Kolonne 9 (SMG(T) [mg/kg] (grupperestriktionsnr.)): indeholder identifikationsnummeret for den gruppe af stoffer, som grupperestriktionen i tabel 2, kolonne 1, i dette bilag gælder for.

Kolonne 10 (Restriktioner og specifikationer): indeholder andre restriktioner end den angivne specifikke migrationsgrænse, ligesom den indeholder specifikationer vedrørende stoffet. Er der fastsat detaljerede specifikationer, indeholder kolonnen en henvisning til tabel 4.

Kolonne 11 (Noter vedrørende overensstemmelseskontrol): indeholder notenummeret, der henviser til de detaljerede regler for overensstemmelseskontrollen for dette stof, som er angivet i tabel 3, kolonne 1, i dette bilag.

For et stof, der både figurerer på listen som en enkelt forbindelse og er omfattet af en generisk betegnelse, gælder de restriktioner, der er anført ved den enkelte forbindelse.

Hvis den specifikke migrationsgrænse, der er angivet i kolonne 8, er ikke påviselig (IP), gælder der en detektionsgrænse på 0,01 mg stof pr. kg fødevare, medmindre andet er angivet for et givet stof.

Tabel 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

MKF–stof nr.

Ref.-nr.

CAS-nr.

Stof

Anvendelse som additiv eller polymerisationshjælpestof

(ja/nej)

Anvendelse som monomer eller andet udgangsstof eller makromolekyle fremstillet ved mikrobiel fermentering

(ja/nej)

Kan FRF anvendes?

(ja/nej)

SMG

[mg/kg]

SMG(T)

[mg/kg]

(gruppe restriktionsnr.)

Restriktioner og specifikationer

Noter vedrørende overensstemmelseskontrol

1

12310

0266309-43-7

albumin

nej

ja

nej

 

 

 

 

2

12340

albumin, koaguleret med formaldehyd

nej

ja

nej

 

 

 

 

3

12375

alkoholer, alifatiske, monovalente, mættede, lineære, primære (C4-C22)

nej

ja

nej

 

 

 

 

4

22332

blanding af (40 % w/w) 2,2,4-trimethylhexan-1,6-diisocyanat og (60 % w/w) 2,4,4-trimethylhexan-1,6-diisocyanat

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i det færdige produkt, udtrykt som isocyanat

(10)

5

25360

2,3-epoxypropyltrialkyl(C5-C15)acetat

nej

ja

nej

IP

 

1 mg/kg i det færdige produkt, udtrykt som epoxygruppe.

Molekylvægt: 43 Da

 

6

25380

vinyltrialkyl(C7-C17)acetat

nej

ja

nej

0,05

 

 

(1)

7

30370

acetyleddikesyre, salte

ja

nej

nej

 

 

 

 

8

30401

acetylerede mono- og diglycerider af fedtsyrer

ja

nej

nej

 

(32)

 

 

9

30610

monocarboxylsyrer, C2-C24, alifatiske, lineære, fra naturlige olier og fedtstoffer, og deres mono-, di- og triglycerolestere (inklusive forgrenede fedtsyrer i koncentrationer, der svarer til den naturlige forekomst)

ja

nej

nej

 

 

 

 

10

30612

monocarboxylsyrer, C2-C24, alifatiske, lineære, syntetiske, og deres mono-, di- og triglycerolestere

ja

nej

nej

 

 

 

 

11

30960

estere af alifatiske monocarboxylsyrer (C6-C22) med polyglycerol

ja

nej

nej

 

 

 

 

12

31328

fedtsyrer fra animalske eller vegetabilske fedtstoffer og olier, der betragtes som fødevarer

ja

nej

nej

 

 

 

 

13

33120

alkoholer, alifatiske, monovalente, mættede, lineære, primære (C4-C24)

ja

nej

nej

 

 

 

 

14

33801

n-alkyl(C10-C13)benzensulfonsyre

ja

nej

nej

30

 

 

 

15

34130

alkyl, lineær med et lige antal kulstofatomer (C12-C20) dimethylaminer

ja

nej

ja

30

 

 

 

16

34230

alkyl(C8-C22)sulfonsyrer

ja

nej

nej

6

 

 

 

17

34281

alkyl(C8-C22)svovlsyrer, lineære, primære, med et lige antal kulstofatomer

ja

nej

nej

 

 

 

 

18

34475

aluminiumcalciumhydroxyphosphit, hydrat

ja

nej

nej

 

 

 

 

19

39090

N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)amin

ja

nej

nej

 

(7)

 

 

20

39120

N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)aminhydrochlorider

ja

nej

nej

 

(7)

SMG(T), udtrykt uden HCl

 

21

42500

carbonsyre, salte

ja

nej

nej

 

 

 

 

22

43200

ricinusolie, mono- og diglycerider

ja

nej

nej

 

 

 

 

23

43515

cholinesterchlorider af kokosnøddeoliefedtsyrer

ja

nej

nej

0,9

 

 

(1)

24

45280

bomuld, fibre

ja

nej

nej

 

 

 

 

25

45440

cresoler, butylerede, styrenerede

ja

nej

nej

12

 

 

 

26

46700

5,7-di-tert-butyl-3-(3,4- og 2,3-dimethylphenyl)-3H-benzofuran-2-on indeholdende: a) 5,7-di-tert-butyl-3-(3,4-dimethylphenyl)-3H-benzofuran-2-on (80 til 100 % w/w) og b) 5,7-di-tert-butyl-3-(2,3-dimethylphenyl)-3H-benzofuran-2-on (0 til 20 % w/w)

ja

nej

nej

5

 

 

 

27

48960

9,10-dihydroxystearinsyre og oligomerer heraf

ja

nej

nej

5

 

 

 

28

50160

di-n-octyltin-bis(n-alkyl(C10-C16)mercaptoacetat)

ja

nej

nej

 

(10)

 

 

29

50360

di-n-octyltin-bis(ethylmaleat)

ja

nej

nej

 

(10)

 

 

30

50560

di-n-octyltin-1,4-butandiol-bis(mercaptoacetat)

ja

nej

nej

 

(10)

 

 

31

50800

di-n-octyltindimaleat, forestret

ja

nej

nej

 

(10)

 

 

32

50880

di-n-octyltindimaleat, polymerer (n = 2-4)

ja

nej

nej

 

(10)

 

 

33

51120

di-n-octyltinthiobenzoat-2-ethylhexylmercaptoacetat

ja

nej

nej

 

(10)

 

 

34

54270

ethylhydroxymethylcellulose

ja

nej

nej

 

 

 

 

35

54280

ethylhydroxypropylcellulose

ja

nej

nej

 

 

 

 

36

54450

fedtstoffer og olier fra animalske eller vegetabilske fødevareingredienser

ja

nej

nej

 

 

 

 

37

54480

fedtstoffer og olier, hydrogenerede, fra animalske eller vegetabilske fødevareingredienser

ja

nej

nej

 

 

 

 

38

55520

glasfibre

ja

nej

nej

 

 

 

 

39

55600

glasmikrokugler

ja

nej

nej

 

 

 

 

40

56360

estere af glycerol med eddikesyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

41

56486

estere af glycerol med alifatiske mættede lineære syrer med et lige antal kulstofatomer (C14-C18) og med alifatiske umættede lineære syrer med et lige antal kulstofatomer (C16-C18)

ja

nej

nej

 

 

 

 

42

56487

estere af glycerol med smørsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

43

56490

estere af glycerol med erucasyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

44

56495

estere af glycerol med 12-hydroxystearinsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

45

56500

estere af glycerol med laurinsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

46

56510

estere af glycerol med linolsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

47

56520

estere af glycerol med myristinsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

48

56535

estere af glycerol med nonansyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

49

56540

estere af glycerol med oliesyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

50

56550

estere af glycerol med palmitinsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

51

56570

estere af glycerol med propionsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

52

56580

estere af glycerol med ricinolsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

53

56585

estere af glycerol med stearinsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

54

57040

glycerolmonooleat, ester med ascorbinsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

55

57120

glycerolmonooleat, ester med citronsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

56

57200

glycerolmonopalmitat, ester med ascorbinsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

57

57280

glycerolmonopalmitat, ester med citronsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

58

57600

glycerolmonostearat, ester med ascorbinsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

59

57680

glycerolmonostearat, ester med citronsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

60

58300

glycin, salte

ja

nej

nej

 

 

 

 

62

64500

lysin, salte

ja

nej

nej

 

 

 

 

63

65440

manganpyrophosphit

ja

nej

nej

 

 

 

 

64

66695

methylhydroxymethylcellulose

ja

nej

nej

 

 

 

 

65

67155

blanding af 4-(2-benzoxazolyl)-4′-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilben, 4,4′-bis(2-benzoxazolyl)stilben og 4,4′-bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilben

ja

nej

nej

 

 

Ikke over 0,05 % (w/w) (mængde anvendt stof/mængde formulering).

Den blanding, der er resultatet af fremstillingsprocessen, skal være i forholdet 58-62 %:23-27 %:13-17 %, hvilket er det typiske forhold

 

66

67600

mono-n-octyltin-tris(alkyl(C10-C16)mercaptoacetat)

ja

nej

nej

 

(11)

 

 

67

67840

montansyrer og/eller deres estere med ethylenglycol og/eller med 1,3-butandiol og/eller med glycerol

ja

nej

nej

 

 

 

 

68

73160

mono- og di-n-alkyl(C16 og C18)phosphater

ja

nej

ja

0,05

 

 

 

69

74400

tris(nonyl- og/eller dinonylphenyl)phosphat

ja

nej

ja

30

 

 

 

70

76463

polyacrylsyre, salte

ja

nej

nej

 

(22)

 

 

71

76730

polydimethylsiloxan, γ-hydroxypropyleret

ja

nej

nej

6

 

 

 

72

76815

polyester af adipinsyre med glycerol eller pentaerythritol, estere med lineære C12-C22-fedtsyrer (lige antal)

ja

nej

nej

 

(32)

Fraktionen med en molekylvægt på under 1 000 Da må ikke overstige 5 % (w/w)

 

73

76866

polyestere af 1,2-propandiol og/eller 1,3- og/eller 1,4-butandiol og/eller polypropylenglycol med adipinsyre, som kan være med eddikesyre eller fedtsyrer (C12-C18) eller n-octanol og/eller n-decanol i endeterminalposition

ja

nej

ja

 

(31)

(32)

 

 

74

77440

polyethylenglycoldiricinoleat

ja

nej

ja

42

 

 

 

75

77702

estere af polyethylenglycol med alifatiske monocarboxylsyrer (C6-C22) og deres ammonium- og natriumsulfater

ja

nej

nej

 

 

 

 

76

77732

polyethylenglycol (EO = 1-30, typisk 5) ether af butyl-2-cyan-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylat

ja

nej

nej

0,05

 

Kun til brug i PET

 

77

77733

polyethylenglycol (EO = 1-30, typisk 5) ether af butyl-2-cyan-3-(4-hydroxy-3- hydroxyphenyl)acrylat

ja

nej

nej

0,05

 

Kun til brug i PET

 

78

77897

polyethylenglycol(EO = 1-50) monoalkylether (lineær og forgrenet C8-C20) sulfat, salte

ja

nej

nej

5

 

 

 

79

80640

polyoxyalkyl(C2-C4)dimethylpolysiloxan

ja

nej

nej

 

 

 

 

80

81760

pulver, spåner og fibre af messing, bronze, kobber, rustfrit stål, tin, jern og legeringer af kobber, tin og jern

ja

nej

nej

 

 

 

 

81

83320

propylhydroxyethylcellulose

ja

nej

nej

 

 

 

 

82

83325

propylhydroxymethylcellulose

ja

nej

nej

 

 

 

 

83

83330

propylhydroxypropylcellulose

ja

nej

nej

 

 

 

 

84

85601

silicater, naturlige (undtagen asbest)

ja

nej

nej

 

 

 

 

85

85610

silicater, naturlige, silyleret (undtagen asbest)

ja

nej

nej

 

 

 

 

86

86000

kiselsyre, silyleret

ja

nej

nej

 

 

 

 

87

86285

siliciumdioxid, silyleret

ja

nej

nej

 

 

 

 

88

86880

natriummonoalkyldialkylphenoxybenzendisulfonat

ja

nej

nej

9

 

 

 

89

89440

estere af stearinsyre med ethylenglycol

ja

nej

nej

 

(2)

 

 

90

92195

taurin, salte

ja

nej

nej

 

 

 

 

91

92320

tetradecyl-polyethylenglycol(EO = 3-8)ether af glycolsyre

ja

nej

ja

15

 

 

 

92

93970

tricyclodecandimethanol-bis(hexahydrophthalat)

ja

nej

nej

0,05

 

 

 

93

95858

raffineret paraffinsk voks udvundet af carbonhydrider fra råolie eller syntetisk fremstillede carbonhydrider, lav viskositet

ja

nej

nej

0,05

 

Må ikke anvendes til genstande i kontakt med fedtholdige fødevarer, for hvilke simulator D er fastsat.

Gennemsnitlig molekylvægt ikke under 350 Da.

Minimumsviskositet = 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/s) ved 100 °C.

Indholdet af carbonhydrider med kulstofnummer mindre end 25: højst 40 % (w/w)

 

94

95859

raffineret voks udvundet af carbonhydrider fra råolie eller syntetisk fremstillede carbonhydrider, høj viskositet

ja

nej

nej

 

 

Gennemsnitlig molekylvægt ikke under 500 Da.

Minimumsviskositet = 11 cSt (11 × 10-6 m2/s) ved 100 °C.

Indholdet af mineralske carbonhydrider med kulstofnummer mindre end 25: højst 5 % (w/w)

 

95

95883

hvide paraffinske mineralolier, udvundet af carbonhydrider fra råolie

ja

nej

nej

 

 

Gennemsnitlig molekylvægt ikke under 480 Da.

Minimumsviskositet = 8,5 cSt (8,5 × 10-6 m2/s) ved 100 °C.

Indholdet af mineralske carbonhydrider med kulstofnummer mindre end 25: højst 5 % (w/w)

 

96

95920

træmel og -fibre, ubehandlet

ja

nej

nej

 

 

 

 

97

72081/10

harpikser af carbonhydrider af råolie (hydrogenerede)

ja

nej

nej

 

 

Harpikser af carbonhydrider af råolie (hydrogenerede) fremstilles ved katalytisk eller termisk polymerisation af diener og olefiner af alifatiske og/eller alicykliske typer og/eller monobenzenoidarylalken-typer fra destillater af krakket råolie med et kogepunktsinterval på højst 220 °C samt rene monomerer fundet i disse destillationsstrømme, efterfulgt af destillation, hydrogenering og supplerende forarbejdning.

Egenskaber:

Viskositet: > 3 Pa.s ved 120 °C

Blødgøringspunkt: > 95 °C som bestemt ved ASTM-metode E 28-67

Bromtal: < 40 (ASTM D1159)

Farve på en 50 % opløsning i toluen: < 11 på Gardner-farveskalaen

Aromatisk restmonomer: ≤ 50 ppm

 

98

17260

0000050-00-0

formaldehyd

ja

ja

nej

 

(15)

 

 

54880

99

19460

0000050-21-5

mælkesyre

ja

ja

nej

 

 

 

 

62960

100

24490

0000050-70-4

sorbitol

ja

ja

nej

 

 

 

 

88320

101

36000

0000050-81-7

ascorbinsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

102

17530

0000050-99-7

glucose

nej

ja

nej

 

 

 

 

103

18100

0000056-81-5

glycerol

ja

ja

nej

 

 

 

 

55920

104

58960

0000057-09-0

hexadecyltrimethylammoniumbromid

ja

nej

nej

6

 

 

 

105

22780

0000057-10-3

palmitinsyre

ja

ja

nej

 

 

 

 

70400

106

24550

0000057-11-4

stearinsyre

ja

ja

nej

 

 

 

 

89040

107

25960

0000057-13-6

urinstof

nej

ja

nej

 

 

 

 

108

24880

0000057-50-1

saccharose

nej

ja

nej

 

 

 

 

109

23740

0000057-55-6

1,2-propandiol

ja

ja

nej

 

 

 

 

81840

110

93520

0000059-02-9

0010191-41-0

α-tocopherol

ja

nej

nej

 

 

 

 

111

53600

0000060-00-4

ethylendiamintetraeddikesyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

112

64015

0000060-33-3

linolsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

113

16780

0000064-17-5

ethanol

ja

ja

nej

 

 

 

 

52800

114

55040

0000064-18-6

myresyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

115

10090

0000064-19-7

eddikesyre

ja

ja

nej

 

 

 

 

30000

116

13090

0000065-85-0

benzoesyre

ja

ja

nej

 

 

 

 

37600

117

21550

0000067-56-1

methanol

nej

ja

nej

 

 

 

 

118

23830

0000067-63-0

2-propanol

ja

ja

nej

 

 

 

 

81882

119

30295

0000067-64-1

acetone

ja

nej

nej

 

 

 

 

120

49540

0000067-68-5

dimethylsulfoxid

ja

nej

nej

 

 

 

 

121

24270

0000069-72-7

salicylsyre

ja

ja

nej

 

 

 

 

84640

122

23800

0000071-23-8

1-propanol

nej

ja

nej

 

 

 

 

123

13840

0000071-36-3

1-butanol

nej

ja

nej

 

 

 

 

124

22870

0000071-41-0

1-pentanol

nej

ja

nej

 

 

 

 

125

16950

0000074-85-1

ethylen

nej

ja

nej

 

 

 

 

126

10210

0000074-86-2

acetylen

nej

ja

nej

 

 

 

 

127

26050

0000075-01-4

vinylchlorid

nej

ja

nej

IP

 

1 mg/kg i det færdige produkt

 

128

10060

0000075-07-0

acetaldehyd

nej

ja

nej

 

(1)

 

 

129

17020

0000075-21-8

ethylenoxid

nej

ja

nej

IP

 

1 mg/kg i det færdige produkt

(10)

130

26110

0000075-35-4

vinylidenchlorid

nej

ja

nej

IP

 

 

(1)

131

48460

0000075-37-6

1,1-difluorethan

ja

nej

nej

 

 

 

 

132

26140

0000075-38-7

vinylidenfluorid

nej

ja

nej

5

 

 

 

133

14380

0000075-44-5

carbonylchlorid

nej

ja

nej

IP

 

1 mg/kg i det færdige produkt

(10)

23155

134

43680

0000075-45-6

chlordifluormethan

ja

nej

nej

6

 

Indhold af chlordifluormethan under 1 mg/kg af stoffet

 

135

24010

0000075-56-9

propylenoxid

nej

ja

nej

IP

 

1 mg/kg i det færdige produkt

 

136

41680

0000076-22-2

kamfer

ja

nej

nej

 

 

 

(3)

137

66580

0000077-62-3

2,2′-methylen-bis[4-methyl-6-(1-methylcyclohexyl)phenol]

ja

nej

ja

 

(5)

 

 

138

93760

0000077-90-7

tri-n-butylacetylcitrat

ja

nej

nej

 

(32)

 

 

139

14680

0000077-92-9

citronsyre

ja

ja

nej

 

 

 

 

44160

140

44640

0000077-93-0

triethylcitrat

ja

nej

nej

 

(32)

 

 

141

13380

0000077-99-6

1,1,1-trimethylolpropan

ja

ja

nej

6

 

 

 

25600

94960

142

26305

0000078-08-0

vinyltriethoxysilan

nej

ja

nej

0,05

 

Må kun anvendes som overfladebehandlingsmiddel

(1)

143

62450

0000078-78-4

isopentan

ja

nej

nej

 

 

 

 

144

19243

0000078-79-5

2-methyl-1,3-butadien

nej

ja

nej

IP

 

1 mg/kg i det færdige produkt

 

21640

145

10630

0000079-06-1

acrylamid

nej

ja

nej

IP

 

 

 

146

23890

0000079-09-4

propionsyre

ja

ja

nej

 

 

 

 

82000

147

10690

0000079-10-7

acrylsyre

nej

ja

nej

 

(22)

 

 

148

14650

0000079-38-9

chlortrifluorethylen

nej

ja

nej

IP

 

 

(1)

149

19990

0000079-39-0

methacrylamid

nej

ja

nej

IP

 

 

 

150

20020

0000079-41-4

methacrylsyre

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

151

13480

0000080-05-7

2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propan

nej

ja

nej

0,6

 

 

 

13607

152

15610

0000080-07-9

4,4′-dichlordiphenylsulfon

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

153

15267

0000080-08-0

4,4′-diaminodiphenylsulfon

nej

ja

nej

5

 

 

 

154

13617

0000080-09-1

4,4′-dihydroxydiphenylsulfon

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

16090

155

23470

0000080-56-8

α-pinen

nej

ja

nej

 

 

 

 

156

21130

0000080-62-6

methylmethacrylat

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

157

74880

0000084-74-2

dibutylphthalat

ja

nej

nej

0,3

(32)

Må kun anvendes som:

a)

blødgører i genanvendte materialer og genstande i kontakt med ikke-fedtholdige fødevarer

b)

teknisk hjælpestof i polyolefiner i koncentrationer på højst 0,05 % i det færdige produkt

(7)

158

23380

0000085-44-9

phthalsyreanhydrid

ja

ja

nej

 

 

 

 

76320

159

74560

0000085-68-7

benzylbutylphthalat

ja

nej

nej

30

(32)

Må kun anvendes som:

a)

blødgører i genanvendte materialer og genstande

b)

blødgører i engangsmaterialer og -genstande i kontakt med ikke-fedtholdige fødevarer, dog ikke modermælkserstatninger og tilskudsblandinger som defineret i direktiv 2006/141/EF eller forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn som defineret i direktiv 2006/125/EF

c)

teknisk hjælpestof i koncentrationer på højst 0,1 % i det færdige produkt

(7)

160

84800

0000087-18-3

4-tert-butylphenylsalicylat

ja

nej

ja

12

 

 

 

161

92160

0000087-69-4

vinsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

162

65520

0000087-78-5

mannitol

ja

nej

nej

 

 

 

 

163

66400

0000088-24-4

2,2′-methylen-bis(4-ethyl-6-tert-butylphenol)

ja

nej

ja

 

(13)

 

 

164

34895

0000088-68-6

2-aminobenzamid

ja

nej

nej

0,05

 

Kun til brug i PET til vand og drikkevarer

 

165

23200

0000088-99-3

o-phthalsyre

ja

ja

nej

 

 

 

 

74480

166

24057

0000089-32-7

pyromellitanhydrid

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

167

25240

0000091-08-7

2,6-toluendiisocyanat

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i det færdige produkt, udtrykt som isocyanat

(10)

168

13075

0000091-76-9

2,4-diamino-6-phenyl-1,3,5-triazin

nej

ja

nej

5

 

 

(1)

15310

169

16240

0000091-97-4

3,3′-dimethyl-4,4′-diisocyanatobiphenyl

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i det færdige produkt, udtrykt som isocyanat

(10)

170

16000

0000092-88-6

4,4′-dihydroxybiphenyl

nej

ja

nej

6

 

 

 

171

38080

0000093-58-3

methylbenzoat

ja

nej

nej

 

 

 

 

172

37840

0000093-89-0

ethylbenzoat

ja

nej

nej

 

 

 

 

173

60240

0000094-13-3

propyl-4-hydroxybenzoat

ja

nej

nej

 

 

 

 

174

14740

0000095-48-7

o-cresol

nej

ja

nej

 

 

 

 

175

20050

0000096-05-9

allylmethacrylat

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

176

11710

0000096-33-3

methylacrylat

nej

ja

nej

 

(22)

 

 

177

16955

0000096-49-1

ethylencarbonat

nej

ja

nej

30

 

SMG udtrykt som ethylenglycol.

Restindhold på 5 mg ethylencarbonat pr. kg hydrogel med højst 10 g hydrogel i kontakt med 1 kg fødevare

 

178

92800

0000096-69-5

4,4′-thiobis(6-tert-butyl-3-methylphenol)

ja

nej

ja

0,48

 

 

 

179

48800

0000097-23-4

2,2′-dihydroxy-5,5′-dichlordiphenylmethan

ja

nej

ja

12

 

 

 

180

17160

0000097-53-0

eugenol

nej

ja

nej

IP

 

 

 

181

20890

0000097-63-2

ethylmethacrylat

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

182

19270

0000097-65-4

itaconsyre

nej

ja

nej

 

 

 

 

183

21010

0000097-86-9

isobutylmethacrylat

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

184

20110

0000097-88-1

butylmethacrylat

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

185

20440

0000097-90-5

ethylenglycoldimethacrylat

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

186

14020

0000098-54-4

4-tert-butylphenol

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

187

22210

0000098-83-9

α-methylstyren

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

188

19180

0000099-63-8

isophtalsyredichlorid

nej

ja

nej

 

(27)

 

 

189

60200

0000099-76-3

methyl-4-hydroxybenzoat

ja

nej

nej

 

 

 

 

190

18880

0000099-96-7

p-hydroxybenzoesyre

nej

ja

nej

 

 

 

 

191

24940

0000100-20-9

terephthalsyredichlorid

nej

ja

nej

 

(28)

 

 

192

23187

phthalsyre

nej

ja

nej

 

(28)

 

 

193

24610

0000100-42-5

styren

nej

ja

nej

 

 

 

 

194

13150

0000100-51-6

benzylalkohol

nej

ja

nej

 

 

 

 

195

37360

0000100-52-7

benzaldehyd

ja

nej

nej

 

 

 

(3)

196

18670

0000100-97-0

hexamethylentetramin

ja

ja

nej

 

(15)

 

 

59280

197

20260

0000101-43-9

cyclohexylmethacrylat

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

198

16630

0000101-68-8

diphenylmethan-4,4′-diisocyanat

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i det færdige produkt, udtrykt som isocyanat

(10)

199

24073

0000101-90-6

resorcinoldiglycidylether

nej

ja

nej

IP

 

Må ikke anvendes til genstande i kontakt med fedtholdige fødevarer, for hvilke simulator D er fastsat.

Kun til indirekte kontakt med fødevarer bag et PET-lag

(8)

200

51680

0000102-08-9

N,N′-diphenylthiourinstof

ja

nej

ja

3

 

 

 

201

16540

0000102-09-0

diphenylcarbonat

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

202

23070

0000102-39-6

(1,3-phenylendioxy)di-eddikesyre

nej

ja

nej

0,05

 

 

(1)

203

13323

0000102-40-9

1,3-bis(2-hydroxyethoxy)benzen

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

204

25180

0000102-60-3

N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin

ja

ja

nej

 

 

 

 

92640

205

25385

0000102-70-5

triallylamin

nej

ja

nej

 

 

40 mg/kg hydrogeler i en mængde på maksimalt 1,5 gram hydrogel pr. kg fødevare.

Må kun anvendes i hydrogeler, der ikke er bestemt til direkte kontakt med fødevarer

 

206

11500

0000103-11-7

2-ethylhexylacrylat

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

207

31920

0000103-23-1

bis(2-ethylhexyl)adipat

ja

nej

ja

18

(32)

 

(2)

208

18898

0000103-90-2

N-(4-hydroxyphenyl)acetamid

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

209

17050

0000104-76-7

2-ethyl-1-hexanol

nej

ja

nej

30

 

 

 

210

13390

0000105-08-8

1,4-bis(hydroxymethyl)cyclohexan

nej

ja

nej

 

 

 

 

14880

211

23920

0000105-38-4

vinylpropionat

nej

ja

nej

 

(1)

 

 

212

14200

0000105-60-2

caprolactam

ja

ja

nej

 

(4)

 

 

41840

213

82400

0000105-62-4

1,2-propylenglycoldioleat

ja

nej

nej

 

 

 

 

214

61840

0000106-14-9

12-hydroxystearinsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

215

14170

0000106-31-0

smørsyreanhydrid

nej

ja

nej

 

 

 

 

216

14770

0000106-44-5

p-cresol

nej

ja

nej

 

 

 

 

217

15565

0000106-46-7

1,4-dichlorbenzen

nej

ja

nej

12

 

 

 

218

11590

0000106-63-8

isobutylacrylat

nej

ja

nej

 

(22)

 

 

219

14570

0000106-89-8

epichlorhydrin

nej

ja

nej

IP

 

1 mg/kg i det færdige produkt

(10)

16750

220

20590

0000106-91-2

2,3-epoxypropylmethacrylat

nej

ja

nej

0,02

 

 

(10)

221

40570

0000106-97-8

butan

ja

nej

nej

 

 

 

 

222

13870

0000106-98-9

1-buten

nej

ja

nej

 

 

 

 

223

13630

0000106-99-0

butadien

nej

ja

nej

IP

 

1 mg/kg i det færdige produkt

 

224

13900

0000107-01-7

2-buten

nej

ja

nej

 

 

 

 

225

12100

0000107-13-1

acrylonitril

nej

ja

nej

IP

 

 

 

226

15272

0000107-15-3

ethylendiamin

nej

ja

nej

12

 

 

 

16960

227

16990

0000107-21-1

ethylenglycol

ja

ja

nej

 

(2)

 

 

53650

228

13690

0000107-88-0

1,3-butandiol

nej

ja

nej

 

 

 

 

229

14140

0000107-92-6

smørsyre

nej

ja

nej

 

 

 

 

230

16150

0000108-01-0

dimethylaminoethanol

nej

ja

nej

18

 

 

 

231

10120

0000108-05-4

vinylacetat

nej

ja

nej

12

 

 

 

232

10150

0000108-24-7

eddikesyreanhydrid

ja

ja

nej

 

 

 

 

30280

233

24850

0000108-30-5

ravsyreanhydrid

nej

ja

nej

 

 

 

 

234

19960

0000108-31-6

maleinsyreanhydrid

nej

ja

nej

 

(3)

 

 

235

14710

0000108-39-4

m-cresol

nej

ja

nej

 

 

 

 

236

23050

0000108-45-2

1,3-phenylendiamin

nej

ja

nej

IP

 

 

 

237

15910

0000108-46-3

1,3-dihydroxybenzen

nej

ja

nej

2,4

 

 

 

24072

238

18070

0000108-55-4

glutarsyreanhydrid

nej

ja

nej

 

 

 

 

239

19975

0000108-78-1

2,4,6-triamino-1,3,5-triazin

ja

ja

nej

30

 

 

 

25420

93720

240

45760

0000108-91-8

cyclohexylamin

ja

nej

nej

 

 

 

 

241

22960

0000108-95-2

phenol

nej

ja

nej

 

 

 

 

242

85360

0000109-43-3

dibutylsebacat

ja

nej

nej

 

(32)

 

 

243

19060

0000109-53-5

isobutylvinylether

nej

ja

nej

0,05

 

 

(10)

244

71720

0000109-66-0

pentan

ja

nej

nej

 

 

 

 

245

22900

0000109-67-1

1-penten

nej

ja

nej

5

 

 

 

246

25150

0000109-99-9

tetrahydrofuran

nej

ja

nej

0,6

 

 

 

247

24820

0000110-15-6

ravsyre

ja

ja

nej

 

 

 

 

90960

248

19540

0000110-16-7

maleinsyre

ja

ja

nej

 

(3)

 

 

64800

249

17290

0000110-17-8

fumarsyre

ja

ja

nej

 

 

 

 

55120

250

53520

0000110-30-5

N,N′-ethylen-bis-stearamid

ja

nej

nej

 

 

 

 

251

53360

0000110-31-6

N,N′-ethylen-bis-oleamid

ja

nej

nej

 

 

 

 

252

87200

0000110-44-1

sorbinsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

253

15250

0000110-60-1

1,4-diaminobutan

nej

ja

nej

 

 

 

 

254

13720

0000110-63-4

1,4-butandiol

ja

ja

nej

 

(30)

 

 

40580

255

25900

0000110-88-3

trioxan

nej

ja

nej

5

 

 

 

256

18010

0000110-94-1

glutarsyre

ja

ja

nej

 

 

 

 

55680

257

13550

0000110-98-5

dipropylenglycol

ja

ja

nej

 

 

 

 

16660

51760

258

70480

0000111-06-8

butylpalmitat

ja

nej

nej

 

 

 

 

259

58720

0000111-14-8

heptansyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

260

24280

0000111-20-6

sebacinsyre

nej

ja

nej

 

 

 

 

261

15790

0000111-40-0

diethylentriamin

nej

ja

nej

5

 

 

 

262

35284

0000111-41-1

N-(2-aminoethyl)ethanolamin

ja

nej

nej

0,05

 

Må ikke anvendes til genstande i kontakt med fedtholdige fødevarer, for hvilke simulator D er fastsat.

Kun til indirekte kontakt med fødevarer bag et PET-lag

 

263

13326

0000111-46-6

diethylenglycol

ja

ja

nej

 

(2)

 

 

15760

47680

264

22660

0000111-66-0

1-octen

nej

ja

nej

15

 

 

 

265

22600

0000111-87-5

1-octanol

nej

ja

nej

 

 

 

 

266

25510

0000112-27-6

triethylenglycol

ja

ja

nej

 

 

 

 

94320

267

15100

0000112-30-1

1-decanol

nej

ja

nej

 

 

 

 

268

16704

0000112-41-4

1-dodecen

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

269

25090

0000112-60-7

tetraethylenglycol

ja

ja

nej

 

 

 

 

92350

270

22763

0000112-80-1

oliesyre

ja

ja

nej

 

 

 

 

69040

271

52720

0000112-84-5

erucamid

ja

nej

nej

 

 

 

 

272

37040

0000112-85-6

behensyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

273

52730

0000112-86-7

erucasyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

274

22570

0000112-96-9

octadecylisocyanat

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i det færdige produkt, udtrykt som isocyanat

(10)

275

23980

0000115-07-1

propylen

nej

ja

nej

 

 

 

 

276

19000

0000115-11-7

isobuten

nej

ja

nej

 

 

 

 

277

18280

0000115-27-5

hexachlorendomethylentetra-hydrophthalsyreanhydrid

nej

ja

nej

IP

 

 

 

278

18250

0000115-28-6

hexachlorendomethylentetra-hydrophthalsyre

nej

ja

nej

IP

 

 

 

279

22840

0000115-77-5

pentaerythritol

ja

ja

nej

 

 

 

 

71600

280

73720

0000115-96-8

trichlorethylphosphat

ja

nej

nej

IP

 

 

 

281

25120

0000116-14-3

tetrafluorethylen

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

282

18430

0000116-15-4

hexafluorpropylen

nej

ja

nej

IP

 

 

 

283

74640

0000117-81-7

bis(2-ethylhexyl)phthalat

ja

nej

nej

1,5

(32)

Må kun anvendes som:

a)

blødgører i genanvendte materialer og genstande i kontakt med ikke-fedtholdige fødevarer

b)

teknisk hjælpestof i koncentrationer på højst 0,1 % i det færdige produkt

(7)

284

84880

0000119-36-8

methylsalicylat

ja

nej

nej

30

 

 

 

285

66480

0000119-47-1

2,2′-methylen-bis(4-methyl-6-tert-butylphenol)

ja

nej

ja

 

(13)

 

 

286

38240

0000119-61-9

benzophenon

ja

nej

ja

0,6

 

 

 

287

60160

0000120-47-8

ethyl-4-hydroxybenzoat

ja

nej

nej

 

 

 

 

288

24970

0000120-61-6

dimethylterephthalat

nej

ja

nej

 

 

 

 

289

15880

0000120-80-9

1,2-dihydroxybenzen

nej

ja

nej

6

 

 

 

24051

290

55360

0000121-79-9

propylgallat

ja

nej

nej

 

(20)

 

 

291

19150

0000121-91-5

isophtalsyre

nej

ja

nej

 

(27)

 

 

292

94560

0000122-20-3

triisopropanolamin

ja

nej

nej

5

 

 

 

293

23175

0000122-52-1

triethylphosphit

nej

ja

nej

IP

 

1 mg/kg i det færdige produkt

(1)

294

93120

0000123-28-4

didodecylthiodipropionat

ja

nej

ja

 

(14)

 

 

295

15940

0000123-31-9

1,4-dihydroxybenzen

ja

ja

nej

0,6

 

 

 

18867

48620

296

23860

0000123-38-6

propionaldehyd

nej

ja

nej

 

 

 

 

297

23950

0000123-62-6

propionsyreanhydrid

nej

ja

nej

 

 

 

 

298

14110

0000123-72-8

butyraldehyd

nej

ja

nej

 

 

 

 

299

63840

0000123-76-2

levulinsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

300

30045

0000123-86-4

butylacetat

ja

nej

nej

 

 

 

 

301

89120

0000123-95-5

butylstearat

ja

nej

nej

 

 

 

 

302

12820

0000123-99-9

azelainsyre

nej

ja

nej

 

 

 

 

303

12130

0000124-04-9

adipinsyre

ja

ja

nej

 

 

 

 

31730

304

14320

0000124-07-2

caprylsyre

ja

ja

nej

 

 

 

 

41960

305

15274

0000124-09-4

hexamethylendiamin

nej

ja

nej

2,4

 

 

 

18460

306

88960

0000124-26-5

stearamid

ja

nej

nej

 

 

 

 

307

42160

0000124-38-9

carbondioxid

ja

nej

nej

 

 

 

 

308

91200

0000126-13-6

saccharoseacetat-isobutyrat

ja

nej

nej

 

 

 

 

309

91360

0000126-14-7

saccharoseoctaacetat

ja

nej

nej

 

 

 

 

310

16390

0000126-30-7

2,2-dimethyl-1,3-propandiol

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

22437

311

16480

0000126-58-9

dipentaerythritol

ja

ja

nej

 

 

 

 

51200

312

21490

0000126-98-7

methacrylonitril

nej

ja

nej

IP

 

 

 

313

16650

0000127-63-9

diphenylsulfon

ja

ja

nej

3

 

 

 

51570

314

23500

0000127-91-3

β-pinen

nej

ja

nej

 

 

 

 

315

46640

0000128-37-0

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

ja

nej

nej

3

 

 

 

316

23230

0000131-17-9

diallylphthalat

nej

ja

nej

IP

 

 

 

317

48880

0000131-53-3

2,2′-dihydroxy-4-methoxybenzophenon

ja

nej

ja

 

(8)

 

 

318

48640

0000131-56-6

2,4-dihydroxybenzophenon

ja

nej

nej

 

(8)

 

 

319

61360

0000131-57-7

2-hydroxy-4-methoxybenzophenon

ja

nej

ja

 

(8)

 

 

320

37680

0000136-60-7

butylbenzoat

ja

nej

nej

 

 

 

 

321

36080

0000137-66-6

ascorbylpalmitat

ja

nej

nej

 

 

 

 

322

63040

0000138-22-7

butyllactat

ja

nej

nej

 

 

 

 

323

11470

0000140-88-5

ethylacrylat

nej

ja

nej

 

(22)

 

 

324

83700

0000141-22-0

ricinolsyre

ja

nej

ja

42

 

 

 

325

10780

0000141-32-2

n-butylacrylat

nej

ja

nej

 

(22)

 

 

326

12763

0000141-43-5

2-aminoethanol

ja

ja

nej

0,05

 

Må ikke anvendes til genstande i kontakt med fedtholdige fødevarer, for hvilke simulator D er fastsat.

Kun til indirekte kontakt med fødevarer bag et PET-lag

 

35170

327

30140

0000141-78-6

ethylacetat

ja

nej

nej

 

 

 

 

328

65040

0000141-82-2

malonsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

329

59360

0000142-62-1

hexansyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

330

19470

0000143-07-7

laurinsyre

ja

ja

nej

 

 

 

 

63280

331

22480

0000143-08-8

1-nonanol

nej

ja

nej

 

 

 

 

332

69760

0000143-28-2

oleylalkohol

ja

nej

nej

 

 

 

 

333

22775

0000144-62-7

oxalsyre

ja

ja

nej

6

 

 

 

69920

334

17005

0000151-56-4

ethylenimin

nej

ja

nej

IP

 

 

 

335

68960

0000301-02-0

oleamid

ja

nej

nej

 

 

 

 

336

15095

0000334-48-5

n-decansyre

ja

ja

nej

 

 

 

 

45940

337

15820

0000345-92-6

4,4'-difluorbenzophenon

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

338

71020

0000373-49-9

palmitoleinsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

339

86160

0000409-21-2

siliciumcarbid

ja

nej

nej

 

 

 

 

340

47440

0000461-58-5

dicyandiamid

ja

nej

nej

 

 

 

 

341

13180

0000498-66-8

bicyclo[2.2.1]hept-2-en

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

22550

342

14260

0000502-44-3

caprolacton

nej

ja

nej

 

(29)

 

 

343

23770

0000504-63-2

1,3-propandiol

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

344

13810

0000505-65-7

1,4-butandiolformal

nej

ja

nej

IP

 

 

(10)

21821

345

35840

0000506-30-9

arachinsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

346

10030

0000514-10-3

abietinsyre

nej

ja

nej

 

 

 

 

347

13050

0000528-44-9

trimellitsyre

nej

ja

nej

 

(21)

 

 

25540

348

22350

0000544-63-8

myristinsyre

ja

ja

nej

 

 

 

 

67891

349

25550

0000552-30-7

trimellitanhydrid

nej

ja

nej

 

(21)

 

 

350

63920

0000557-59-5

lignocerinsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

351

21730

0000563-45-1

3-methyl-1-buten

nej

ja

nej

IP

 

Må kun anvendes i polypropylen

(1)

352

16360

0000576-26-1

2,6-dimethylphenol

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

353

42480

0000584-09-8

rubidiumcarbonat

ja

nej

nej

12

 

 

 

354

25210

0000584-84-9

2,4-toluendiisocyanat

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i det færdige produkt, udtrykt som isocyanat

(10)

355

20170

0000585-07-9

tert-butylmethacrylat

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

356

18820

0000592-41-6

1-hexen

nej

ja

nej

3

 

 

 

357

13932

0000598-32-3

3-buten-2-ol

nej

ja

nej

IP

 

Må kun anvendes som comonomer til fremstilling af polymerisk additiv

(1)

358

14841

0000599-64-4

4-cumylphenol

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

359

15970

0000611-99-4

4,4′-dihydroxybenzophenon

ja

ja

nej

 

(8)

 

 

48720

360

57920

0000620-67-7

glyceroltriheptanoat

ja

nej

nej

 

 

 

 

361

18700

0000629-11-8

1,6-hexandiol

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

362

14350

0000630-08-0

carbonmonoxid

nej

ja

nej

 

 

 

 

363

16450

0000646-06-0

1,3-dioxolan

nej

ja

nej

5

 

 

 

364

15404

0000652-67-5

1,4:3,6-dianhydrosorbitol

nej

ja

nej

5

 

Må kun anvendes som comonomer i poly(ethylen-co-isosorbidterephthalat)

 

365

11680

0000689-12-3

isopropylacrylat

nej

ja

nej

 

(22)

 

 

366

22150

0000691-37-2

4-methyl-1-penten

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

367

16697

0000693-23-2

n-dodecandisyre

nej

ja

nej

 

 

 

 

368

93280

0000693-36-7

dioctadecylthiodipropionat

ja

nej

ja

 

(14)

 

 

369

12761

0000693-57-2

12-aminododecansyre

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

370

21460

0000760-93-0

methacrylsyreanhydrid

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

371

11510

0000818-61-1

ethylenglycolmonoacrylat

nej

ja

nej

 

(22)

 

 

11830

372

18640

0000822-06-0

hexamethylendiisocyanat

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i det færdige produkt, udtrykt som isocyanat

(10)

373

22390

0000840-65-3

dimethylnaphthalen-2,6-dicarboxylat

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

374

21190

0000868-77-9

ethylenglycolmonomethacrylat

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

375

15130

0000872-05-9

1-decen

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

376

66905

0000872-50-4

N-methylpyrrolidon

ja

nej

nej

 

 

 

 

377

12786

0000919-30-2

3-aminopropyltriethoxysilan

nej

ja

nej

0,05

 

Ekstraherbart restindhold af 3-aminopropyltriethoxysilan skal være på under 3 mg/kg fyldstof, når det anvendes til reaktiv overfladebehandling af uorganisk fyldstof.

SMG = 0,05 mg/kg, når det anvendes til overfladebehandling af materialer og genstande

 

378

21970

0000923-02-4

N-methylolmethacrylamid

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

379

21940

0000924-42-5

N-methylolacrylamid

nej

ja

nej

IP

 

 

 

380

11980

0000925-60-0

propylacrylat

nej

ja

nej

 

(22)

 

 

381

15030

0000931-88-4

cycloocten

nej

ja

nej

0,05

 

Må kun anvendes i polymerer i kontakt med fødevarer, for hvilke simulator A er fastsat

 

382

19490

0000947-04-6

laurolactam

nej

ja

nej

5

 

 

 

383

72160

0000948-65-2

2-phenylindol

ja

nej

ja

15

 

 

 

384

40000

0000991-84-4

2,4-bis(octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylanilin)-1,3,5-triazin

ja

nej

ja

30

 

 

 

385

11530

0000999-61-1

2-hydroxypropylacrylat

nej

ja

nej

0,05

 

SMG udtrykt som summen af 2-hydroxypropylacrylat og 2-hydroxyisopropylacrylat.

Kan indeholde op til 25 % (m/m) 2-hydroxyisopropylacrylat (CAS-nr. 0002918-23-2)

(1)

386

55280

0001034-01-1

octylgallat

ja

nej

nej

 

(20)

 

 

387

26155

0001072-63-5

1-vinylimidazol

nej

ja

nej

0,05

 

 

(1)

388

25080

0001120-36-1

1-tetradecen

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

389

22360

0001141-38-4

naphthalen-2,6-dicarboxylsyre

nej

ja

nej

5

 

 

 

390

55200

0001166-52-5

dodecylgallat

ja

nej

nej

 

(20)

 

 

391

22932

0001187-93-5

perfluormethyl-perfluorvinylether

nej

ja

nej

0,05

 

Må kun anvendes i anti-klæbe-belægninger

 

392

72800

0001241-94-7

2-ethylhexyldiphenylphosphat

ja

nej

ja

2,4

 

 

 

393

37280

0001302-78-9

bentonit

ja

nej

nej

 

 

 

 

394

41280

0001305-62-0

calciumhydroxid

ja

nej

nej

 

 

 

 

395

41520

0001305-78-8

calciumoxid

ja

nej

nej

 

 

 

 

396

64640

0001309-42-8

magnesiumhydroxid

ja

nej

nej

 

 

 

 

397

64720

0001309-48-4

magnesiumoxid

ja

nej

nej

 

 

 

 

398

35760

0001309-64-4

antimontrioxid

ja

nej

nej

0,04

 

SMG udtrykt som antimon

(6)

399

81600

0001310-58-3

kaliumhydroxid

ja

nej

nej

 

 

 

 

400

86720

0001310-73-2

natriumhydroxid

ja

nej

nej

 

 

 

 

401

24475

0001313-82-2

natriumsulfid

nej

ja

nej

 

 

 

 

402

96240

0001314-13-2

zinkoxid

ja

nej

nej

 

 

 

 

403

96320

0001314-98-3

zinksulfid

ja

nej

nej

 

 

 

 

404

67200

0001317-33-5

molybdendisulfid

ja

nej

nej

 

 

 

 

405

16690

0001321-74-0

divinylbenzen

nej

ja

nej

IP

 

SMG udtrykt som summen af divinylbenzen og ethylvinylbenzen.

Kan indeholde op til 45 % (m/m) ethylvinylbenzen

(1)

406

83300

0001323-39-3

1,2-propylenglycolmonostearat

ja

nej

nej

 

 

 

 

407

87040

0001330-43-4

natriumtetraborat

ja

nej

nej

 

(16)

 

 

408

82960

0001330-80-9

1,2-propylenglycolmonooleat

ja

nej

nej

 

 

 

 

409

62240

0001332-37-2

jernoxid

ja

nej

nej

 

 

 

 

410

62720

0001332-58-7

kaolin

ja

nej

nej

 

 

 

 

411

42080

0001333-86-4

vegetabilsk kul

ja

nej

nej

 

 

Primære partikler på 10-300 nm, aggregeret i størrelsen 100-1 200 nm, som kan danne agglomerater med en størrelsesfordeling på 300 nm til flere mm.

Toluenekstraherbare stoffer: højst 0,1 %, bestemt i henhold til ISO-metode 6209.

UV-absorption af cyclohexanekstrakt ved 386 nm: < 0,02 AU for en 1 cm celle eller < 0,1 AU for en 5 cm celle, bestemt i henhold til en almindeligt anerkendt analysemetode.

Benzo(a)pyren-indhold: højst 0,25 mg/kg vegetabilsk kul.

Grænseværdi for anvendelse af vegetabilsk kul i polymer: 2,5 % w/w

 

412

45200

0001335-23-5

kobberiodid

ja

nej

nej

 

(6)

 

 

413

35600

0001336-21-6

ammoniumhydroxid

ja

nej

nej

 

 

 

 

414

87600

0001338-39-2

sorbitanmonolaurat

ja

nej

nej

 

 

 

 

415

87840

0001338-41-6

sorbitanmonostearat

ja

nej

nej

 

 

 

 

416

87680

0001338-43-8

sorbitanmonooleat

ja

nej

nej

 

 

 

 

417

85680

0001343-98-2

kiselsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

418

34720

0001344-28-1

aluminiumoxid

ja

nej

nej

 

 

 

 

419

92150

0001401-55-4

tanninsyrer

ja

nej

nej

 

 

I overensstemmelse med JECFA-specifikationerne

 

420

19210

0001459-93-4

dimethylisophtalat

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

421

13000

0001477-55-0

1,3-benzendimethanamin

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

422

38515

0001533-45-5

4,4′-bis(2-benzoxazolyl)stilben

ja

nej

ja

0,05

 

 

(2)

423

22937

0001623-05-8

perfluorpropyl-perfluorvinylether

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

424

15070

0001647-16-1

1,9-decadien

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

425

10840

0001663-39-4

tert-butylacrylat

nej

ja

nej

 

(22)

 

 

426

13510

0001675-54-3

2,2-bis(hydroxyphenyl)propan-bis(2,3-epoxypropyl)ether

nej

ja

nej

 

 

I overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1895/2005 (1)

 

13610

427

18896

0001679-51-2

4-(hydroxymethyl)-1-cyclohexen

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

428

95200

0001709-70-2

1,3,5-trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzen

ja

nej

nej

 

 

 

 

429

13210

0001761-71-3

bis(4-aminocyclohexyl)methan

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

430

95600

0001843-03-4

1,1,3-tris(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-butylphenyl)butan

ja

nej

ja

5

 

 

 

431

61600

0001843-05-6

2-hydroxy-4-n-octyloxybenzophenon

ja

nej

ja

 

(8)

 

 

432

12280

0002035-75-8

adipinsyreanhydrid

nej

ja

nej

 

 

 

 

433

68320

0002082-79-3

octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat

ja

nej

ja

6

 

 

 

434

20410

0002082-81-7

1,4-butandioldimethacrylat

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

435

14230

0002123-24-2

caprolactam, natriumsalt

nej

ja

nej

 

(4)

 

 

436

19480

0002146-71-6

vinyllaurat

nej

ja

nej

 

 

 

 

437

11245

0002156-97-0

dodecylacrylat

nej

ja

nej

0,05

 

 

(2)

438

38875

0002162-74-5

bis(2,6-diisopropylphenyl)carbodiazen

ja

nej

nej

0,05

 

Kun til indirekte kontakt med fødevarer bag et PET-lag

 

439

21280

0002177-70-0

phenylmethacrylat

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

440

21340

0002210-28-8

propylmethacrylat

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

441

38160

0002315-68-6

propylbenzoat

ja

nej

nej

 

 

 

 

442

13780

0002425-79-8

1,4-butandiol-bis(2,3-epoxypropyl)ether

nej

ja

nej

IP

 

Restindhold = 1 mg/kg i det færdige produkt, udtrykt som epoxygruppe.

Molekylvægt: 43 Da

(10)

443

12788

0002432-99-7

11-aminoundecansyre

nej

ja

nej

5

 

 

 

444

61440

0002440-22-4

2-(2′-hydroxy-5′-methylphenyl)benzotriazol

ja

nej

nej

 

(12)

 

 

445

83440

0002466-09-3

pyrophosphorsyre

ja

nej

nej

 

 

 

 

446

10750

0002495-35-4

benzylacrylat

nej

ja

nej

 

(22)

 

 

447

20080

0002495-37-6

benzylmethacrylat

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

448

11890

0002499-59-4

n-octylacrylat

nej

ja

nej

 

(22)

 

 

449

49840

0002500-88-1

dioctadecyldisulfid

ja

nej

ja

3

 

 

 

450

24430

0002561-88-8

sebacinsyreanhydrid

nej

ja

nej

 

 

 

 

451

66755

0002682-20-4

2-methyl-4-isothiazolin-3-on

ja

nej

nej

0,5

 

Må kun anvendes i vandige polymerdispersioner og -emulsioner

 

452

38885

0002725-22-6

2,4-bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazin

ja

nej

nej

0,05

 

Må kun anvendes i vandholdige fødevarer

 

453

26320

0002768-02-7

vinyltrimethoxysilan

nej

ja

nej

0,05

 

 

(10)

454

12670

0002855-13-2

1-amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan

nej

ja

nej

6

 

 

 

455

20530

0002867-47-2

2-(dimetylamino)ethylmethacrylat

nej

ja

nej

IP

 

 

 

456

10810

0002998-08-5

sec-butylacrylat

nej

ja

nej

 

(22)

 

 

457

20140

0002998-18-7

sec-butylmethacrylat

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

458

36960

0003061-75-4

behenamid

ja

nej

nej

 

 

 

 

459

46870

0003135-18-0

dioctadecyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonat

ja

nej

nej

 

 

 

 

460

14950

0003173-53-3

cyclohexylisocyanat

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i det færdige produkt, udtrykt som isocyanat

(10)

461

22420

0003173-72-6

1,5-naphtalendiisocyanat

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i det færdige produkt, udtrykt som isocyanat

(10)

462

26170

0003195-78-6

N-vinyl-N-methylacetamid

nej

ja

nej

0,02

 

 

(1)

463

25840

0003290-92-4

1,1,1-trimethylolpropan-trimethacrylat

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

464

61280

0003293-97-8

2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzophenon

ja

nej

ja

 

(8)

 

 

465

68040

0003333-62-8

7-[2H-naphtho-(1,2-D)triazol-2-yl]-3-phenylcumarin

ja

nej

nej

 

 

 

 

466

50640

0003648-18-8

di-n-octyltindilaurat

ja

nej

nej

 

(10)

 

 

467

14800

0003724-65-0

crotonsyre

ja

ja

nej

0,05

 

 

(1)

45600

468

71960

0003825-26-1

ammoniumperfluoroctanoat

ja

nej

nej

 

 

Må kun anvendes i genanvendte genstande, der er sintret ved høje temperaturer

 

469

60480

0003864-99-1

2-(2-hydroxy-3,5'-di-tert-butylphenyl)-5-chlorbenzotriazol

ja

nej

ja

 

(12)

 

 

470

60400

0003896-11-5

2-(2'-hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorbenzotriazol

ja

nej

ja

 

(12)

 

 

471

24888

0003965-55-7

dimethyl-5-sulfoisophthalsyre, mononatriumsalt

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

472

66560

0004066-02-8

2,2'-methylen-bis(4-methyl-6-cyclohexylphenol)

ja

nej

ja

 

(5)

 

 

473

12265

0004074-90-2

divinyladipat

nej

ja

nej

IP

 

5 mg/kg i det færdige produkt.

Må kun anvendes som comonomer

(1)

474

43600

0004080-31-3

1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanchlorid

ja

nej

nej

0,3

 

 

 

475

19110

0004098-71-9

1-isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i det færdige produkt, udtrykt som isocyanat

(10)

476

16570

0004128-73-8

diphenylether-4,4′-diisocyanat

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i det færdige produkt, udtrykt som isocyanat

(10)

477

46720

0004130-42-1

2,6-di-tert-butyl-4-ethylphenol

ja

nej

ja

4,8

 

 

(1)

478

60180

0004191-73-5

isopropyl-4-hydroxybenzoat

ja

nej

nej

 

 

 

 

479

12970

0004196-95-6

azelainsyreanhydrid

nej

ja

nej

 

 

 

 

480

46790

0004221-80-1

2,4-di-tert-butylphenyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoat

ja

nej

nej

 

 

 

 

481

13060

0004422-95-1

1,3,5-benzentricarboxylsyretrichlorid

nej

ja

nej

0,05

 

SMG udtrykt som 1,3,5-benzentricarboxylsyre

(1)

482

21100

0004655-34-9

isopropylmethacrylat

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

483

68860

0004724-48-5

n-octylphosphonsyre

ja

nej

nej

0,05

 

 

 

484

13395

0004767-03-7

2,2-bis(hydroxymethyl)propionsyre

nej

ja

nej

0,05

 

 

(1)

485

13560

0005124-30-1

dicyclohexylmethan-4,4′-diisocyanat

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i det færdige produkt, udtrykt som isocyanat

(10)

15700

486

54005

0005136-44-7

ethylen-N-palmitamid-N'-stearamid

ja

nej

nej

 

 

 

 

487

45640

0005232-99-5

ethyl-2-cyan-3,3-diphenylacrylat

ja

nej

nej

0,05

 

 

 

488

53440

0005518-18-3

N,N'-ethylen-bis-palmitamid

ja

nej

nej

 

 

 

 

489

41040

0005743-36-2

calciumbutyrat

ja

nej

nej

 

 

 

 

490

16600

0005873-54-1

diphenylmethan-2,4′-diisocyanat

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i det færdige produkt, udtrykt som isocyanat

(10)

491

82720

0006182-11-2

1,2-propylenglycoldistearat

ja

nej

nej

 

 

 

 

492

45650

0006197-30-4

2-ethylhexyl-2-cyan-3,3-diphenylacrylat

ja

nej

nej

0,05

 

 

 

493

39200

0006200-40-4

bis(2-hydroxyethyl)-2-hydroxypropyl-3-(dodecyloxy)methylammoniumchlorid

ja

nej

nej

1,8

 

 

 

494

62140

0006303-21-5

hypophosphorigesyre

ja

nej

nej