EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0074

Kommissionens direktiv 2011/74/EU af 29. juli 2011 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/73/EF om visse metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling EØS-relevant tekst

OJ L 198, 30.7.2011, p. 32–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2012; ophævet ved 32011R1007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/74/oj

30.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 198/32


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/74/EU

af 29. juli 2011

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/73/EF om visse metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/73/EF af 16. december 1996 om visse metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger (1), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/121/EF af 14. januar 2009 om betegnelser for tekstilprodukter (2) etiketteres tekstilprodukter for at angive deres fiberblanding, og produkternes overensstemmelse med angivelserne på etiketten kontrolleres ved analyse.

(2)

Direktiv 96/73/EF indeholder bestemmelser om ensartede metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger.

(3)

På baggrund af de seneste resultater fra en teknisk arbejdsgruppe blev direktiv 2008/121/EF tilpasset til den tekniske udvikling ved at tilføje polypropylen/polyamid-bikomponentfiber til listen over fibre i bilag I og V til nævnte direktiv.

(4)

Derfor er det nødvendigt at definere ensartede undersøgelsesmetoder for polypropylen/polyamid-bikomponentfiber.

(5)

Direktiv 96/73/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Direktiverne om Betegnelser for og Mærkning af Tekstilprodukter —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II til direktiv 96/73/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest 30. juli 2012. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af nærværende direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 32 af 3.2.1997, s. 1.

(2)  EUT L 19 af 23.1.2009, s. 29.


BILAG

I kapitel 2 i bilag II til direktiv 96/73/EF foretages følgende ændringer:

1)

Oversigtstabellen affattes således:

»2.   OVERSIGTSTABEL

Metode

Anvendelsesområde (1)

Reagens

Opløselig komponent

Uopløselig komponent

1.

Acetat

Visse andre fibre

Acetone

2.

Visse proteinfibre

Visse andre fibre

Hypochlorit

3.

Viskose, cupro eller visse typer af modal

Visse andre fibre

Myresyre og zinkchlorid

4.

Polyamid eller nylon

Visse andre fibre

80 % myresyre (m/m)

5.

Acetat

Visse andre fibre

Benzylalkohol

6.

Triacetat eller polylactid

Visse andre fibre

Dichlormethan

7.

Visse cellulosefibre

Visse andre fibre

75 % svovlsyre (m/m)

8.

Polyacrylfibre, visse modacrylfibre eller visse polychloridfibre

Visse andre fibre

Dimethylformamid

9.

Visse polychloridfibre

Visse andre fibre

Kuldisulfid/acetone 55,5/44,5 v/v

10.

Acetat

Visse andre fibre

Iseddikesyre

11.

Silke, polyamid eller nylon

Visse andre fibre

75 % svovlsyre (m/m)

12.

Jute

Visse fibre af animalsk oprindelse

Kvælstofbestemmelsesmetode

13.

Polypropylen

Visse andre fibre

Xylen

14.

Visse fibre

Visse andre fibre

Koncentreret svovlsyre

15.

Polychloridfibre, visse modacryltyper, visse elasthantyper, acetat, triacetat

Visse andre fibre

Cyclohexanon

16.

Melamin

Visse andre fibre

90 % myresyre (m/m), varm

2)

Punkt 1.2 under metode nr. 1 affattes således:

»2.

uld (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomuld (5), hør (7), hamp (8), jute (9), abaca (10), alfa (11), kokos (12), gyvel (13), ramie (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), regenererede proteinfibre (23), viskose (25), polyacryl (26), polyamid eller nylon (30), polyester (35), polypropylen (37), elastomultiester (46), elastolefin (47), melamin (48) og polypropylen/polyamid-bikomponentfiber (49).

Denne metode er under ingen omstændigheder anvendelig på overfladeacetylerede acetatfibre.«

3)

Punkt 1.2 under metode nr. 2 affattes således:

»2.

bomuld (5), cupro (21), viskose (25), polyacryl (26), polychloridfibre (27), polyamid eller nylon (30), polyester (35), polypropylen (37), elasthan (43), glasfibre (44), elastomultiester (46), elastolefin (47), melamin (48) og polypropylen/polyamid-bikomponentfiber (49).

Er der tale om flere typer af proteinfibre, giver metoden disses totalmængde, men ikke de procentvise andele.«

4)

I metode nr. 3 foretages følgende ændringer:

a)

Titlen affattes således:

»VISKOSE, CUPRO ELLER VISSE TYPER AF MODAL OG VISSE ANDRE FIBRE

(metode med anvendelse af myresyre og zinkchlorid)«

b)

Punkt 1.2 affattes således:

»2.

bomuld (5), polypropylen (37), elastolefin (47) og melamin (48).

Konstateres tilstedeværelsen af modalfibre, skal der udføres et forforsøg for at undersøge, om de er opløselige i reagenset.

Denne metode kan ikke anvendes for blandinger, i hvilke bomulden er forandret ved et for stærkt kemisk angreb, eller såfremt viskose- eller cuprofibrene ikke mere er fuldt opløselige på grund af tilstedeværelsen af visse farvestoffer eller appreturmidler, der ikke har kunnet fjernes fuldstændigt.«

c)

Punkt 5 affattes således:

»5.   BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET

Beregn resultaterne som beskrevet i de almindelige anvisninger. Værdien »d« udgør 1,00, undtagen for bomuld, hvor værdien »d« = 1,02, og for melamin, hvor værdien »d« = 1,01.«

5)

I metode nr. 5 foretages følgende ændringer:

a)

Titlen affattes således:

»ACETATFIBRE OG VISSE ANDRE FIBRE

(Benzylalkoholmetode)«

b)

Punkt 1.2 affattes således:

»2.

triacetat (24), polypropylen (37), elastolefin (47), melamin (48) og polypropylen/polyamid-bikomponentfiber (49).«

6)

I metode nr. 6 foretages følgende ændringer:

a)

Titlen affattes således:

»TRIACET- ELLER POLYAKTIDFIBRE OG VISSE ANDRE FIBRE

(Dichlormethanmetode)«

b)

Punkt 1.2 affattes således:

»2.

uld (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomuld (5), cupro (21), modal (22), viskose (25), polyacryl (26), polyamid eller nylon (30), polyester (35), polypropylen (37), glasfibre (44), elastomultiester (46), elastolefin (47), melamin (48) og polypropylen/polyamid-bikomponentfiber (49).

Bemærk:

Triacetatfibre, der som følge af en speciel efterbehandling er delvis forsæbede, er ikke fuldt opløselige i reagenset. I så fald kan metoden ikke anvendes.«

7)

I metode nr. 7 foretages følgende ændringer:

a)

Titlen affattes således:

»VISSE CELLULOSEFIBRE OG VISSE ANDRE FIBRE

(Metode med 75 % svovlsyre)«

b)

Punkt 1.2 affattes således:

»2.

polyester (35), polypropylen (37), elastomultiester (46), elastolefin (47) og polypropylen/polyamid-bikomponentfiber (49).«

c)

Punkt 5 affattes således:

»5.   BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET

Beregn resultaterne som beskrevet i de almindelige anvisninger. Værdien »d« udgør 1,00 undtagen for polypropylen/polyamid-bikomponentfiber, hvor værdien »d« udgør 1,01.«

8)

Punkt 1.2 under metode nr. 8 affattes således:

»2.

uld (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomuld (5), cupro (21), modal (22), viskose (25), polyamid eller nylon (30), polyester (35), polypropylen (37), elastomultiester (46), elastolefin (47), melamin (48) og polypropylen/polyamid-bikomponentfiber (49).

Den finder ligeledes anvendelse på polyacryl- og visse modacrylfibre, der er behandlet med præmetalliserede farvestoffer (komplexfarvestoffer), dog ikke med efterchromerede farvestoffer.«

9)

Punkt 1.2 under metode nr. 9 affattes således:

»2.

uld (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomuld (5), cupro (21), modal (22), viskose (25), polyacryl (26), polyamid eller nylon (30), polyester (35), polypropylen (37), glasfibre (44), elastomultiester (46), melamin (48) og polypropylen/polyamid bikomponentfiber (49).

Er uld- eller silkeindholdet over 25 %, anvendes metode nr. 2.

Er indholdet af polyamid eller nylon større end 25 % i blandingen, anvendes metode nr. 4.«

10)

I metode nr. 10 foretages følgende ændringer:

a)

Titlen affattes således:

»ACETATFIBRE OG VISSE ANDRE FIBRE

(Iseddikesyremetode)«

b)

Punkt 1.2 affattes således:

»2.

visse polychloridfibre (27), dvs. polyvinylchloridfibre, også efterchlorerede, polypropylen (37), elastolefin (47), melamin (48) og polypropylen/polyamid-bikomponentfiber (49).«

11)

I metode nr. 11 foretages følgende ændringer:

a)

Titlen affattes således:

»SILKE ELLER POLYAMID OG VISSE ANDRE FIBRE

(Metode med 75 % svovlsyre)«

b)

Punkt 1 affattes således:

»1.   ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode skal, efter at bestanddele, der ikke er fibre, er fjernet, anvendes for binære blandinger af:

1.

silke (4) eller polyamid eller nylon (30)

med

2.

uld (1), dyrehår (2 og 3), polypropylen (37), elastolefin (47), melamin (48) og polypropylen/polyamid-bikomponentfiber (49).«

c)

Punkt 2 affattes således:

»2.   PRINCIP

Silken eller polyamid- eller nylonfibrene i en kendt tørvægt af blandingen opløses ved hjælp af 75 % svovlsyre.

Restproduktet samles, vaskes, tørres og vejes. Dets — om nødvendigt korrigerede — vægt udtrykkes i procent af blandingens tørvægt. Andelen af tør silke eller polyamid eller nylon beregnes som differencen.«

d)

Punkt 4 affattes således:

»4.   UDFØRELSE

De i den almindelige del givne anvisninger følges ved anvendelse af følgende fremgangsmåde:

 

Prøven, der er anbragt i en mindst 200 ml-Erlenmeyerkolbe med indslebet glasprop, tilsættes 100 ml 75 % svovlsyre pr. gram prøve, og proppen sættes i. Kolben rystes kraftig og henstår i 30 minutter ved stuetemperatur. Derefter rystes den igen og henstår i 30 minutter. Kolben rystes en sidste gang, og kolbens indhold overføres til den tarerede glasfilterdigel. Eventuelt tilbageblevne fibre i kolben skylles ud med 75 % svovlsyre. Restproduktet udvaskes i filterdigelen successivt med 50 ml fortyndet svovlsyre, 50 ml vand og 50 ml fortyndet ammoniak. Fibrene skal forblive i kontakt med væsken i ca. ti minutter, før der suges. Til sidst skylles med vand, idet fibrene forbliver i vandet i ca. 30 minutter. Restvæsken fjernes ved sugning, og digel og restprodukt tørres, afkøles og vejes.

 

Hvis der er tale om binære blandinger af polyamid med polypropylen/polyamid-bikomponentfiber, vaskes restproduktet på filterdigelen to gange, hver gang med 50 ml reagens med 75 % svovlsyre, efter filtrering af fibrene gennem den tarerede filterdigel og før udførelse af den beskrevne vaskeprocedure.«

e)

Punkt 5 og 6 affattes således:

»5.   BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET

Beregn resultaterne som beskrevet i de almindelige anvisninger. Værdien »d« udgør 1,00, undtagen for uld, hvor værdien »d« = 0,985, for polypropylen/polyamid-bikomponentfiber, hvor værdien »d« = 1,005, og for melamin, hvor værdien »d« = 1,01.

6.   NØJAGTIGHED

Ved homogene tekstilfiberblandinger er sikkerhedsgrænserne for de efter denne metode opnåede resultater maksimalt ± 1 ved en statistisk sikkerhed på 95 %, undtagen for binære blandinger af polyamid med polypropylen/polyamid-bikomponentfibre, hvor sikkerhedsgrænserne for resultaterne maksimalt er ± 2.«

12)

I metode nr. 14 foretages følgende ændringer:

a)

Titlen affattes således:

»VISSE FIBRE OG VISSE ANDRE FIBRE

(Metode med anvendelse af koncentreret svovlsyre)«

b)

Punkt 1.2 affattes således:

»2.

polychloridfibre (27) baseret på homopolymerer af vinylchlorid, også efterchlorerede, polypropylen (37), elastolefin (47), melamin (48) og polypropylen/polyamid-bikomponentfiber (49).

De modacryler, der kan komme på tale, er dem, som giver en klar opløsning ved nedsænkning i koncentreret svovlsyre (relativ massefylde 1,84 ved 20 °C).

Denne metode kan anvendes i stedet for metode 8 og 9.«

c)

Punkt 2 affattes således

»2.   PRINCIP

Den andel, der består af andre komponenter end polychloridfibre, polypropylen, elastolefin, melamin eller polypropylen/polyamid-bikomponentfiber (dvs. de fibre, der er nævnt i punkt 1.1), fjernes fra en kendt tørvægt af blandingen ved opløsning i koncentreret svovlsyre (relativ massefylde 1,84 ved 20 °C). Restproduktet, der består af polychloridfibre, polypropylen, elastolefin, melamin eller polypropylen/polyamid-bikomponentfiber, opsamles, vaskes, tørres og vejes, og dets — om nødvendigt korrigerede — vægt udtrykkes i procent af blandingens tørvægt. Den andel, der udgøres af en anden komponent, beregnes som differencen.«

d)

Punkt 5 affattes således:

»5.   BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET

Beregn resultaterne som beskrevet i de almindelige anvisninger. Værdien »d« udgør 1,00 undtagen for melamin og polypropylen/polyamid-bikomponentfiber, hvor værdien »d« udgør 1,01.«

13)

I metode nr. 16 foretages følgende ændringer:

a)

Titlen affattes således:

»MELAMIN OG VISSE ANDRE FIBRE

(Metode, der indebærer anvendelse af varm myresyre)«

b)

Punkt 1.2 affattes således:

»2.

bomuld (5), aramid (31) og polypropylen (37).«


(1)  Detaljeret liste over fibre for hver metode.«


Top