EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0072

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/72/EU af 14. september 2011 om ændring af direktiv 2000/25/EF for så vidt angår bestemmelserne for traktorer, der markedsføres under fleksibilitetsordningen EØS-relevant tekst

OJ L 246, 23.9.2011, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 030 P. 48 - 51

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; ophævet ved 32013R0167 . Latest consolidated version: 13/10/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/72/oj

23.9.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 246/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU

af 14. september 2011

om ændring af direktiv 2000/25/EF for så vidt angår bestemmelserne for traktorer, der markedsføres under fleksibilitetsordningen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF af 22. maj 2000 om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til fremdrift af landbrugs- og skovbrugstraktorer (3) regulerer udstødningsemissionerne fra motorer monteret i landbrugs- og skovbrugstraktorer med henblik på yderligere beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. Direktiv 2000/25/EF fastsatte, at de emissionsgrænser, der var gældende i 2010 for typegodkendelse af de fleste motorer med kompressionstænding, betegnet trin III A, skulle erstattes af de strengere trin III B-grænser, der begyndte at træde i kraft fra den 1. januar 2011, for så vidt angår markedsføring og fra den 1. januar 2010 for så vidt angår typegodkendelse af sådanne motorer. Trin IV, der omfatter emissionsgrænser, der er strengere end trin III B, vil begynde at træde i kraft fra den 1. januar 2013 for så vidt angår typegodkendelse af sådanne motorer og fra den 1. januar 2014 for så vidt angår markedsføring.

(2)

Overgangen til trin III B indebærer en trinvis ændring af teknologien, som medfører betydelige gennemførelsesomkostninger til tilpasning af motorernes udformning og udvikling af avancerede tekniske løsninger. Den globale finansielle og økonomiske krise eller et økonomisk tilbageslag bør imidlertid ikke medføre, at miljøstandarderne nedsættes. Denne ændring af direktiv 2000/25/EF bør derfor betragtes som en undtagelse. Investeringer i miljøvenlige teknologier er desuden vigtige for fremme af den fremtidige vækst, beskæftigelse og sundhedssikkerhed.

(3)

Direktiv 2000/25/EF indeholder bestemmelser om en fleksibilitetsordning, som på et givet trin tillader traktorfabrikanter at indkøbe et begrænset antal motorer, som ikke er i overensstemmelse med de emissionsgrænser, der gælder på det givne trin, men som er godkendt i henhold til kravene på det trin, der går umiddelbart forud for det gældende trin.

(4)

Siden 2005 har direktiv 2000/25/EF indeholdt bestemmelser om evaluering af et eventuelt behov for at yderligere fleksibilitet i relation til emissionsgrænserne på trin III B og trin IV. For at give et midlertidigt pusterum til industrien i forbindelse med overgangen til næste trin, er det nødvendigt at tilpasse betingelserne for anvendelsen af fleksibilitetsordningen.

(5)

På trin III B bør det antal traktorer, der markedsføres, og som ibrugtages, for hver motorkategori ikke overstige 40 % af det antal traktorer, der markedsføres af en traktorfabrikanten i den pågældende motorkategori. Alternativet der består i at tillade markedsføring og ibrugtagning af et fast antal traktorer under fleksibilitetsordningen, bør justeres i overensstemmelse hermed.

(6)

Fabrikanter af traktorer, der hører inden for dette direktivs anvendelsesområde, bør nyde godt af europæiske økonomiske støtteprogrammer eller relevante støtteprogrammer, som stilles til rådighed af medlemsstaterne. Disse støtteprogrammer kan fremme projekter, i hvilke der anvendes de bedste tilgængelige teknologier med de højeste emissionsstandarder.

(7)

Direktiv 2000/25/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i dette direktiv afspejler, at industrien har forbigående problemer. Anvendelsen af foranstaltningerne bør derfor begrænses til varigheden af trin III B.

(9)

De nuværende emissionsgrænser bør gøres strengere, bl.a. for så vidt angår ultrafine kulpartikler, navnlig ved i fremtidig lovgivning at indføre grænser for partikelantal, hvis relevante konsekvensanalyser berettiger dette —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 2000/25/EF

I direktiv 2000/25/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 tilføjes følgende led:

»—   »fleksibilitetsordning«: undtagelsesprocedure, hvorunder en medlemsstat tillader markedsføring og ibrugtagning af et begrænset antal traktorer i overensstemmelse med kravene i artikel 3a

—   »motorkategori«: klassifikation af motorer, som kombinerer effektområde med trinnet for udstødningsemissionsgrænser

—   »tilgængeliggørelse på markedet«: enhver levering af en traktor eller en motor med henblik på distribution eller anvendelse på EU-markedet som led i erhvervsvirksomhed, mod eller uden vederlag

—   »markedsføring«: første tilgængeliggørelse på markedet af en traktor eller en motor

—   »ibrugtagning«: første anvendelse i Unionen af en traktor eller en motor i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Datoen for ibrugtagning anses for at være datoen for registreringen, hvor dette er relevant, eller datoen for markedsføringen.«

2)

Artikel 3a affattes således:

»Artikel 3a

Fleksibilitetsordning

Uanset artikel 3, stk. 1 og 2, træffer medlemsstaterne bestemmelse om, at et begrænset antal traktorer udstyret med motorer, der er godkendt i henhold til kravene til emissionsgrænser på det trin, der går umiddelbart forud for det gældende trin, efter anmodning fra traktorfabrikanten, og på betingelse af at den godkendende myndighed har givet den pågældende tilladelse til markedsføring i overensstemmelse med procedurerne i bilag IV, kan tages i brug.

Fleksibilitetsordningen træder i kraft, når et givet trin bliver gældende, og har samme varighed som dette trin. Den fleksibilitetsordning, der omhandles i punkt 1.2 i bilag IV, er imidlertid begrænset til varigheden af trin III B eller til tre år, hvis der ikke findes noget efterfølgende trin.«

3)

Bilag IV erstattes af teksten i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest 24. september 2011 de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 14. september 2011.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

M. DOWGIELEWICZ

Formand


(1)  EUT C 107 af 6.4.2011, s. 26.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 23 juni 2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 19 juli 2011.

(3)  EFT L 173 af 12.7.2000, s. 1


BILAG

»BILAG IV

BESTEMMELSER FOR TRAKTORER OG MOTORER, SOM MARKEDSFØRES UNDER DEN I ARTIKEL 3a FASTSATTE FLEKSIBILITETSORDNING

1.   TRAKTORFABRIKANTERNES FORANSTALTNINGER

1.1.

Undtagen på trin III B skal en traktorfabrikant, som ønsker at anvende fleksibilitetsordningen, anmode om tilladelse fra den godkendende myndighed til at markedsføre traktorerne i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i dette bilag. Antallet af traktorer må ikke overstige de grænser, der er anført i punkt 1.1.1 og 1.1.2. Motorerne skal leve op til kravene i artikel 3a.

1.1.1.

Det antal traktorer, som markedsføres under fleksibilitetsordningen, må for hver motorkategori ikke overstige 20 % af det årlige antal traktorer, der markedsføres af traktorfabrikanten med motorer i den pågældende motorkategori (beregnet som gennemsnittet af de seneste fem års salg på EU-markedet). Hvis en traktorfabrikant har markedsført traktorer i Unionen i mindre end fem år, beregnes gennemsnittet på grundlag af den periode, i hvilken traktorfabrikanten har markedsført traktorer i Unionen.

1.1.2.

Som alternativ til den i punkt 1.1.1 givne mulighed må antallet af traktorer, der markedsføres under fleksibilitetsordningen, i hvert effektområde ikke overstige følgende grænser:

Motoreffektområde

P (kW)

Antal traktorer

19 ≤ P < 37

200

37 ≤ P < 75

150

75 ≤ P < 130

100

130 ≤ P ≤ 560

50

1.2.

På trin III B skal en traktorfabrikant, som ønsker at anvende fleksibilitetsordningen, anmode om tilladelse fra den godkendende myndighed til at markedsføretraktorerne i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i dette bilag. Antallet af traktorer må ikke overstige de grænser, der er anført i punkt 1.2.1 og 1.2.2. Motorerne skal leve op til kravene i artikel 3a.

1.2.1.

Det antal traktorer, som markedsføres under fleksibilitetsordningen, må for hver motorkategori ikke overstige 40 % af det årlige antal traktorer, der markedsføres af traktorfabrikanten med motorer i den pågældende motorkategori (beregnet som gennemsnittet af de seneste fem års salg på EU-markedet). Hvis en traktorfabrikant har markedsført traktorer i Unionen i mindre end fem år, beregnes gennemsnittet på grundlag af den periode, i hvilken traktorfabrikanten har markedsført traktorer i Unionen.

1.2.2.

Som alternativ til den i punkt 1.2.1 givne mulighed må antallet af traktorer, der markedsføres under fleksibilitetsordningen, i hvert effektområde ikke overstige følgende grænser:

Motoreffektområde

P (kW)

Antal traktorer

37 ≤ P < 56

200

56 ≤ P < 75

175

75 ≤ P < 130

250

130 ≤ P ≤ 560

125

1.3.

Traktorfabrikanten vedlægger følgende oplysninger i sin ansøgning til den godkendende myndighed:

a)

en prøve af de mærkater, som vil blive påført hver traktor, i hvilken der monteres en motor, der er markedsført under fleksibilitetsordningen. Mærkaterne skal forsynes med følgende tekst: »TRAKTOR NR. … (fortløbende traktornumre) AF … (samlet antal traktorer i det pågældende effektområde) MED MOTORNR … MED TYPEGODKENDELSE (direktiv 2000/25/EF) nr. …«, og

b)

en prøve af den supplerende mærkat, som skal påføres motoren, med den tekst, der er omhandlet i punkt 2.2.

1.4.

Traktorfabrikanten leverer den godkendende myndighed alle de nødvendige oplysninger, som er forbundet med anvendelsen af fleksibilitetsordningen, og som den godkendende myndighed måtte anmode om for at kunne træffe en afgørelse.

1.5.

Traktorfabrikanten indsender hver sjette måned en rapport om de fleksibilitetsordninger, som han anvender, til de godkendende myndigheder i alle medlemsstater, hvor traktoren markedsføres. Rapporten skal omfatte oplysninger om det samlede antal traktorer, der er blevet markedsført under fleksibilitetsordningen, angivelse af motorernes og traktorernes serienumre samt angivelse af, i hvilke medlemsstater traktorerne er blevet taget i brug. Denne procedure fortsætter uden undtagelser, så længe der gøres brug af fleksibilitetsordningen.

2.   MOTORFABRIKANTENS FORANSTALTNINGER

2.1.

En motorfabrikant kan markedsføre motorer under fleksibilitetsordningen, der er godkendt i henhold til punkt 1 og 3 i dette bilag.

2.2.

Motorfabrikanten påfører disse motorer en mærkat med følgende tekst: »Motor markedsført under fleksibilitetsordningen« i overensstemmelse med betingelserne i punkt 5 i bilag I.

3.   DEN GODKENDENDE MYNDIGHEDS FORANSTALTNINGER

Den godkendende myndighed vurderer indholdet af anmodningen om anvendelse af fleksibilitetsordningen og de vedlagte dokumenter. Den meddeler derefter traktorfabrikanten sin afgørelse om, hvorvidt fleksibilitetsordningen kan anvendes som anmodet.«


Top