EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0003

Kommissionens direktiv 2011/3/EU af 17. januar 2011 om ændring af direktiv 2008/128/EF om specifikke renhedskriterier for farvestoffer til brug i levnedsmidler EØS-relevant tekst

OJ L 13, 18.1.2011, p. 59–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2012; ophævet ved 32012R0231

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/3/oj

18.1.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 13/59


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/3/EU

af 17. januar 2011

om ændring af direktiv 2008/128/EF om specifikke renhedskriterier for farvestoffer til brug i levnedsmidler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 30, stk. 5,

efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens direktiv 2008/128/EF (2) er der fastsat specifikke renhedskriterier for de farvestoffer til brug i levnedsmidler, der er opregnet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/36/EF af 30. juni 1994 om farvestoffer til brug i levnedsmidler (3).

(2)

I henhold til artikel 30, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1333/2008 vedtages specifikationerne for de fødevaretilsætningsstoffer, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3 i samme artikel (og som også omfatter tilsætningsstoffer, der er tilladt i henhold til direktiv 94/36/EF), i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (4), så snart de pågældende fødevaretilsætningsstoffer er blevet opført i bilagene i henhold til de nævnte stykker.

(3)

Eftersom listerne endnu ikke er fastlagt, og med henblik på at sikre, at de fornødne ændringer af bilagene til direktiv 94/36/EF foretages i overensstemmelse med artikel 31 i forordning (EF) nr. 1333/2008, samt at de således godkendte tilsætningsstoffer opfylder sikre anvendelsesbetingelser, bør direktiv 2008/128/EF dermed ændres.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) har vurderet oplysningerne om sikkerheden ved anvendelse af lycopen fra alle kilder som farvestof i fødevarer og afgav udtalelse herom den 30. januar 2008 (5). Følgende kilder blev taget op til overvejelse: a) E160d lycopen fremstillet ved opløsningsmiddelekstraktion af naturligt forekommende sorter af røde tomater (Lycopersicum esculentum L.), hvorefter opløsningsmidlet fjernes, b) syntetisk lycopen og c) lycopen fra Blakeslea trispora.

(5)

I gældende lovgivning er der kun fastsat specifikationer for lycopen fra røde tomater, og den skal derfor ændres for også at omfatte de to andre kilder. Specifikationerne for lycopen, som ekstraheres af røde tomater, skal også ajourføres. Det er ikke nødvendigt, at dichlormethan står opført på listen over ekstraktionsmidler, da det ikke længere bruges til ekstraktion af lycopen af røde tomater, ifølge de oplysninger, der er modtaget fra de berørte parter. Af sikkerhedshensyn er det nødvendigt at sænke maksimalgrænseværdien for bly, og referencen vedrørende tungmetaller er for almen og ikke længere relevant. Desuden skal referencen vedrørende naturligt forekommende stammer opdateres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (6).

(6)

Det rapporteres, at dichlormethan (methylenchlorid) bruges ved fremstilling af salgsklare formuleringer af lycopen, hvilket også nævnes i autoritetens udtalelse af 4. december 2008 om sikkerheden af lycopenprodukter fra Blakeslea trispora, der er dispergerbare i koldt vand (7). Lignende produkter fremstilles også af syntetisk lycopen, som nævnt i autoritetens udtalelse om sikkerheden af syntetisk lycopen af 10. april 2008 (8). Da autoriteten har evalueret denne specifikke anvendelse, er det nødvendigt at godkende denne anvendelse med de samme restmængder, som blev undersøgt i forbindelse med evalueringen.

(7)

Der skal tages hensyn til specifikationerne og analysemetoderne for tilsætningsstoffer, således som de er fastsat i Codex Alimentarius af den fælles FAO/WHO-ekspertgruppe for fødevaretilsætningsstoffer (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives — JECFA). Især er det nødvendigt at tilpasse de specifikke renhedskriterier, hvor det er relevant, for at bringe dem i overensstemmelse med grænseværdierne for de enkelte relevante tungmetaller.

(8)

Direktiv 2008/128/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 2008/128/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. september 2011. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser. Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 354 af 13.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 6 af 10.1.2009, s. 20.

(3)  EFT L 237 af 10.9.1994, s. 13.

(4)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(5)  Videnskabelig udtalelse fra Ekspertpanelet for Tilsætningsstoffer, Smagsstoffer og Hjælpestoffer, der Anvendes i Fødevarer, og Materialer, der Kommer i Berøring med Fødevarer, afgivet på anmodning fra Europa-Kommissionen, om sikkerheden ved anvendelsen af 1) lycopen, der er fremstillet ved en gæringsproces med Blakeslea trispora, som farvestof i fødevarer i de fødevarekategorier og anvendelsesniveauer, som ansøgeren foreslår, 2) syntetisk lycopen som farvestof i fødevarer i de fødevarekategorier, der er opført i bilag III og bilag V, del 2, til direktiv 94/36/EF om farvestoffer til brug i levnedsmidler, og 3) under hensyntagen til de forskellige anmodninger vedrørende lycopen, der i øjeblikket behandles, herunder revurdering af lycopen fra tomater, som led i den systematiske revurdering af alle fødevarefarvestoffer. EFSA Journal (2008) 674, s. 1-66.

(6)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.

(7)  Videnskabelig udtalelse fra Ekspertpanelet for Diætetiske Produkter, Ernæring og Allergier, afgivet på anmodning fra Europa-Kommissionen, om yderligere vurdering af produkter fremstillet af Blakeslea trispora, som er dispergerbare i koldt vand, som fødevareingrediens inden for rammerne af forordning (EF) nr. 258/97. EFSA Journal (2008) 893, 1-15.

(8)  Videnskabelig udtalelse fra Ekspertpanelet for Diætetiske Produkter, Ernæring og Allergier, afgivet på anmodning fra Europa-Kommissionen, om sikkerheden af syntetisk lycopen. EFSA Journal (2008) 676, s. 1-25.


BILAG

I bilag I til direktiv 2008/128/EØF affattes teksten vedrørende E 160d således:

»E 160D LYCOPEN

i)    Syntetisk lycopen

Synonymer

Lycopen fremstillet ved kemisk syntese

Definition

Syntetisk lycopen er en blanding af geometriske isomerer af lycopener og fremstilles ved Wittig-kondensation af syntetiske mellemprodukter, der er almindeligt anvendt i fremstillingen af andre carotenoider, der anvendes i fødevarer. Syntetisk lycopen består hovedsageligt af all-trans-lycopen sammen med 5-cis-lycopen og mindre mængder af andre isomerer. Kommercielle lycopenpræparater, som er bestemt til anvendelse i fødevarer, formuleres som suspensioner i spiseolier eller som vanddispergerbart eller vandopløseligt pulver.

Colour Index nummer

75125

Einecs-nummer

207-949-1

Kemisk navn

Ψ,Ψ-caroten, all-trans-lycopen, (all-E)-lycopen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octamethyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridecaen

Kemisk formel

C40H56

Molekylemasse

536,85

Indhold

Indeholder mindst 96 % lycopener i alt (mindst 70 % all-trans-lycopen)

E1 cm 1 %3 450 ved 465-475 nm i hexan (for 100 % rent all-trans-lycopen)

Beskrivelse

Rødt, krystallinsk pulver

Identifikation

Spektrofotometri

En opløsning i hexan viser en maksimal absorption ved ca. 470 nm

Test for carotenoider

Farven på en opløsning af prøven i acetone forsvinder efter successive tilsætninger af en 5 % opløsning af natriumnitrit og 1 N svovlsyre

Opløselighed

Uopløseligt i vand, let opløseligt i chloroform

Egenskaber for 1 % opløsning i chloroform

Klar og med en intensiv rød-orange farve

Renhedsgrad

Tørringstab

Ikke over 0,5 % (ved 40 °C i 4 timer ved 20 mm Hg)

Apo-12′-lycopenal

Ikke over 0,15 %

Triphenylphosphinoxid

Ikke over 0,01 %

Opløsningsmiddelrester

Methanol: ikke over 200 mg/kg

Hexan, propan-2-ol: ikke over 10 mg/kg hver især

Dichlormethan: ikke over 10 mg/kg (kun i kommercielle præparater)

Bly

Ikke over 1 mg/kg

ii)    Fra røde tomater

Synonymer

Natural Yellow 27

Definition

Lycopen fremstilles ved opløsningsmiddelekstraktion af røde tomater (Lycopersicum esculentum L.), hvorefter opløsningsmidlet fjernes. Til ekstraktion må kun benyttes følgende opløsningsmidler:

carbondioxid, ethylacetat, acetone, propan-2-ol, methanol, ethanol og hexan. Det vigtigste farvende stof i tomater er lycopen, men også mindre mængder af andre carotenoidpigmenter kan være til stede. Herudover kan produktet indeholde olier, fedtstoffer, vokser og aromastoffer, der forekommer naturligt i tomater.

Colour Index nummer

75125

Einecs-nummer

207-949-1

Kemisk navn

Ψ,Ψ-caroten, all-trans-lycopen, (all-E)-lycopen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octamethyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridecaen

Kemisk formel

C40H56

Molekylemasse

536,85

Indhold

E1 cm 1 %3 450 ved 465-475 nm i hexan (for 100 % rent all-trans-lycopen)

Indeholder mindst 5 % farvestof i alt

Beskrivelse

Mørkerød tyktflydende væske

Identifikation

Spektrofotometri

Maksimum ved ca. 472 nm i hexan

Renhedsgrad

Opløsningsmiddelrester

Propan-2-ol

Hexan

Acetone

Ethanol

Methanol

Ethylacetat

Ikke over 50 mg/kg tilsammen eller hver for sig

Sulfataske

Ikke over 1 %

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

iii)    fra Blakeslea Trispora

Synonymer

Natural Yellow 27

Definition

Lycopen fra Blakeslea trispora ekstraheres fra svampens biomasse og oprenses ved krystallisation og filtrering. Det består hovedsageligt af all-trans-lycopen. Det indeholder også mindre mængder af andre carotenoider. Isopropanol og isobutylacetat er de eneste opløsningsmidler, der anvendes ved fremstillingen. Kommercielle lycopenpræparater, som er bestemt til anvendelse i fødevarer, formuleres som suspensioner i spiseolier eller som vanddispergerbart eller vandopløseligt pulver.

Colour Index nummer

75125

Einecs-nummer

207-949-1

Kemisk navn

Ψ,Ψ-caroten, all-trans-lycopen, (all-E)-lycopen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octamethyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridecaen

Kemisk formel

C40H56

Molekylemasse

536,85

Indhold

Indeholder mindst 95 % lycopener i alt og mindst 90 % all-trans-lycopen af alle farvestoffer

E1 cm 1 %3 450 ved 465-475 nm i hexan (for 100 % rent all-trans-lycopen)

Beskrivelse

Rødt, krystallinsk pulver

Identifikation

Spektrofotometri

En opløsning i hexan viser en maksimal absorption ved ca. 470 nm

Test for carotenoider

Farven på en opløsning af prøven i acetone forsvinder efter successive tilsætninger af en 5 % opløsning af natriumnitrit og 1 N svovlsyre

Opløselighed

Uopløseligt i vand, let opløseligt i chloroform

Egenskaber for 1 % opløsning i chloroform

Klar og med en intensiv rød-orange farve

Renhedsgrad

Tørringstab

Ikke over 0,5 % (ved 40 °C i 4 timer ved 20 mm Hg)

Andre carotenoider

Ikke over 5 %

Opløsningsmiddelrester

Propan-2-ol: Ikke over 0,1 %

Isobutylacetat: Ikke over 1,0 %

Dichlormethan: ikke over 10 mg/kg (kun i kommercielle præparater)

Sulfataske

Ikke over 0,3 %

Bly

Ikke over 1 mg/kg«


Top