EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0906(01)

Afgørelse nr. S8 af 15. juni 2011 om bevilling af proteser, større hjælpemidler og andre større naturalydelser i henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger Tekst af relevans for EØS og for EF/Schweiz-aftalen

OJ C 262, 6.9.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 280 - 281

In force

6.9.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 262/6


AFGØRELSE Nr. S8

af 15. juni 2011

om bevilling af proteser, større hjælpemidler og andre større naturalydelser i henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

(Tekst af relevans for EØS og for EF/Schweiz-aftalen)

2011/C 262/06

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER HAR —

under henvisning til artikel 72, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (1), i henhold til hvilken den administrative kommission har til opgave at behandle ethvert administrativt spørgsmål eller fortolkningsspørgsmål, der opstår i forbindelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 (2),

under henvisning til artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 883/2004,

idet afgørelsen i sagen er truffet på de i artikel 71, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 883/2004 fastsatte betingelser, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 33, stk. 1, i forordning (EF) nr. 883/2004 er en sikkerhedsklausul, som finder anvendelse for den berørte person i en periode umiddelbart efter tidspunktet for ændringen af, hvilken lovgivning der finder anvendelse.

(2)

Nævnte artikel finder anvendelse, når en person risikerer at fortabe sin ret til naturalydelser ved sygdom, som er tilpasset vedkommendes særlige personlige behov og er under fremskaffelse eller er blevet bevilget, men endnu ikke fremskaffet, på grund af en ændring af, hvilken lovgivning der finder anvendelse.

(3)

Et sådant tab kan anses for at være uforholdsmæssigt stort under hensyntagen til ydelsens art og den pågældende persons helbredsmæssige situation —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De proteser, større hjælpemidler og andre omfattende naturalydelser, som er omhandlet af artikel 33, stk. 1, i forordning (EF) nr. 883/2004, skal omfatte ydelser, som:

er tilpasset særlige personlige behov og

er under fremskaffelse eller er blevet bevilget, men endnu ikke fremskaffet, og

defineres og/eller behandles som sådanne af den medlemsstat, under hvis lovgivning forsikringstageren var forsikret, før vedkommende blev forsikret under en anden medlemsstats lovgivning.

I bilaget til denne afgørelse findes en ikke-udtømmende fortegnelse over ydelser, som, såfremt de opfylder de ovenfor bestemte kriterier, skal behandles som sådanne.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra datoen for offentliggørelsen.

Formand for Den Administrative Kommission

Éva GELLÉRNÉ LUKÁCS


(1)  EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1 (Berigtiget i EUT L 200 af 7.6.2004, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1).


BILAG

Proteser

a)

ortopædiske proteser

b)

visuelle hjælpemidler såsom øjenproteser

c)

tandproteser (faste og løse).

Større hjælpemidler

d)

kørestole, ortoser, fodtøj og andre midler, der hjælper en person med at bevæge sig, stå eller sidde

e)

kontaktlinser, forstørrelsesbriller og kikkertbriller

f)

høre- og talehjælpemidler

g)

forstøvningsapparater

h)

obturatorer til brug i mundhulen

i)

hjælpemidler til tandregulering.

Andre større naturalydelser

j)

specialistbehandling af indlagte patienter

k)

behandling på kursted

l)

terapeutisk rehabilitering

m)

supplerende diagnoseredskaber

n)

støtte bevilget til dækning af en del af omkostningerne til ovenfor anførte ydelser.


Top