EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0877

2011/877/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 19. december 2011 om fastsættelse af harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF, og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2007/74/EF (meddelt under nummer K(2011) 9523)

OJ L 343, 23.12.2011, p. 91–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 004 P. 109 - 114

No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2015; ophævet ved 32015R2402

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/877/oj

23.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 343/91


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 19. december 2011

om fastsættelse af harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF, og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2007/74/EF

(meddelt under nummer K(2011) 9523)

(2011/877/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF af 11. februar 2004 om fremme af kraftvarmeproduktion på grundlag af en efterspørgsel efter nyttevarme på det indre energimarked og om ændring af direktiv 92/42/EØF (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2004/8/EF fastsatte Kommissionen i beslutning 2007/74/EF (2) harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme bestående af en matrix af værdier, der er differentieret på grundlag af relevante faktorer, herunder bygningsår og brændselstype.

(2)

Kommissionen skal revurdere de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme første gang den 21. februar 2011 og derefter hvert fjerde år under hensyntagen til den teknologiske udvikling og ændringer i energikildernes andele.

(3)

Kommissionen har revurderet de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme under hensyntagen til medlemsstaternes data fra operationel anvendelse under realistiske betingelser. Udviklingen i den bedste tilgængelige og økonomisk forsvarlige teknologi i perioden 2006-2011, som analysen dækkede, viser, at den skelnen, der indførtes i beslutning 2007/74/EF vedrørende kraftvarmeenhedens bygningsår ved fastsættelsen af de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el, ikke bør opretholdes for anlæg, der er opført efter den 1. januar 2006. For kraftvarmeenheder, der er opført i 2005 eller tidligere, bør der fortsat anvendes referenceværdier, der afspejler bygningsåret, for at der kan tages hensyn til udviklingen i den bedste tilgængelige og økonomisk forsvarlige teknologi. På basis af nylige erfaringer og analyser bekræftede gennemgangen, at der fortsat bør anvendes korrektionsfaktorer for klimaforholdene. Korrektionsfaktorerne for sparet nettab bør ligeledes fortsat anvendes, da der i de seneste år ikke er sket nogen ændringer i nettab. Desuden bør korrektionsfaktorerne for sparet nettab også anvendes på anlæg, der fyrer med træ og biogas.

(4)

Analysen gav ingen dokumentation for, at kedlers energieffektivitet har ændret sig i analyseperioden, og derfor bør de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme ikke tage hensyn til bygningsåret. Der er heller ikke behov for korrektionsfaktorer for klimaforholdene, fordi varmeproduktionens termodynamik i et brændselsdrevet anlæg ikke er væsentlig afhængig af omgivelsestemperaturen. Det er heller ikke nødvendigt at korrigere for nettab, eftersom varme altid anvendes tæt på produktionsstedet.

(5)

Investeringer i kraftvarmeproduktion kræver stabile vilkår og fortsat investortillid. På denne baggrund er det også hensigtsmæssigt at forlænge de nuværende harmoniserede referenceværdier for el og varme for perioden 2012-2015.

(6)

Data vedrørende operationel anvendelse under realistiske betingelser viser ingen statistisk væsentlig forbedring i selv de mest avancerede anlægs faktiske ydeevne i analyseperioden. Derfor bør de i beslutning 2007/74/EF fastsatte referenceværdier for perioden 2006-2011 bevares for perioden 2012-2015.

(7)

Analysen bekræftede de eksisterende korrektionsfaktorers gyldighed med hensyn til klimaforholdene og sparede nettab.

(8)

Det blev for varmeproduktion bekræftet at anvende et enkelt sæt referenceværdier for hele perioden og at give afkald på korrektionsfaktorer for klimatiske forskelle og nettab.

(9)

Eftersom hovedformålet med direktiv 2004/8/EF er at fremme kraftvarmeproduktion for at opnå energibesparelser, bør der gives incitamenter til ombygning af ældre kraftvarmeenheder for at forbedre deres energieffektivitet. Derfor bør referenceværdierne for effektiviteten ved produktion af el i kraftvarmeenheder forhøjes fra det elvte år efter den pågældende enheds bygningsår.

(10)

Denne tilgang er i overensstemmelse med kravet om, at de harmoniserede referenceværdier skal udarbejdes på grundlag af principperne i bilag III, litra f), til direktiv 2004/8/EF.

(11)

Der bør fastsættes reviderede harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme. Beslutning 2007/74/EF bør derfor ophæves.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Kraftvarmeudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Fastsættelse af harmoniserede referenceværdier for effektivitet

De harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme er fastsat i henholdsvis bilag I og II.

Artikel 2

Anvendelse af de harmoniserede referenceværdier for effektivitet

1.   Medlemsstaterne anvender de i bilag I fastsatte harmoniserede referenceværdier for effektivitet, der svarer til kraftvarmeenhedens bygningsår. Disse referenceværdier gælder i 10 år fra kraftvarmeenhedens bygningsår.

2.   Fra det elvte år efter kraftvarmeenhedens bygningsår anvender medlemsstaterne de harmoniserede referenceværdier for effektivitet, der i medfør af stk. 1 finder anvendelse på kraftvarmeenheder, der er 10 år gamle. Disse referenceværdier gælder i ét år.

3.   I denne artikel forstås der ved en kraftvarmeenheds bygningsår det kalenderår, hvor kraftvarmeenheden påbegynder elproduktionen.

Artikel 3

Korrektionsfaktorer for de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el

1.   Medlemsstaterne anvender korrektionsfaktorerne i bilag III, litra a), for at tilpasse de i bilag I fastsatte harmoniserede referenceværdier til deres gennemsnitlige klimaforhold.

Hvis de officielle meteorologiske data for en medlemsstats område viser forskelle i temperaturen på årsbasis på 5 °C eller derover, kan den pågældende medlemsstat med henblik på stk. 1, under forudsætning af, at den underretter Kommissionen, benytte flere klimazoner, idet den anvender metoden i bilag III, litra b).

2.   Medlemsstaterne anvender korrektionsfaktorerne i bilag IV for at korrigere de harmoniserede referenceværdier i bilag I for sparet nettab.

3.   Hvis medlemsstaterne anvender både de korrektionsfaktorer, der er anført i bilag III, litra a), og dem, der er anført i bilag IV, anvendes bilag III, litra a), først.

Artikel 4

Ombygning af en kraftvarmeenhed

Hvis en eksisterende kraftvarmeenhed bygges om og investeringsomkostningerne ved ombygningen overstiger 50 % af udgifterne til en ny tilsvarende kraftvarmeenhed, er bygningsåret med henblik på artikel 2 det kalenderår, hvor den ombyggede enhed påbegynder elproduktionen.

Artikel 5

Brændselskombination

Hvis kraftvarmeenheden drives på mere end en brændselstype, anvendes de harmoniserede referenceværdier for effektivitet proportionalt med det vægtede gennemsnitsforbrug af de forskellige brændselstyper.

Artikel 6

Ophævelse

Beslutning 2007/74/EF ophæves.

Artikel 7

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2011.

På Kommissionens vegne

Günther OETTINGER

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 52 af 21.2.2004, s. 50.

(2)  EUT L 32 af 6.2.2007, s. 183.


BILAG I

Harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el (som omhandlet i artikel 1)

De harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el i nedenstående tabel er baseret på den effektive brændværdi og ISO-standardbetingelser (temperatur: 15 °C, lufttryk: 1,013 bar, relativ luftfugtighed: 60 %).

 

Byggeår:

Brændselstype:

2001 og tidligere

2002

2003

2004

2005

2006-2011

2012-2015

Faste brændstoffer

Stenkul/koks

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Brunkul/brunkulsbriketter

40,3

40,7

41,1

41,4

41,6

41,8

41,8

Tørv/tørvebriketter

38,1

38,4

38,6

38,8

38,9

39,0

39,0

Træ

30,4

31,1

31,7

32,2

32,6

33,0

33,0

Biomasse fra landbruget

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Bionedbrydeligt (husholdnings-) affald

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Ikke-fornyeligt (husholdnings- og industri-) affald

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Olieskifer

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

39,0

39,0

Væsker

Olie (gasolie + fuelolie) og LPG

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biobrændsler

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Bionedbrydeligt affald

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Ikke-fornyeligt affald

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Gasformig

Naturgas

51,7

51,9

52,1

52,3

52,4

52,5

52,5

Raffinaderigas/hydrogen

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biogas

40,1

40,6

41,0

41,4

41,7

42,0

42,0

Koksovnsgas, højovnsgas, andre spildgasser og genvundet spildvarme

35

35

35

35

35

35

35


BILAG II

Harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af varme (som omhandlet i artikel 1)

(15 °C, lufttryk: 1,013 bar, relativ luftfugtighed: 60 %).

 

Brændselstype

Damp/hedtvand

Direkte anvendelse af forbrændingsgassen (1)

Faste brændstoffer

Stenkul/koks

88

80

Brunkul/brunkulsbriketter

86

78

Tørv/tørvebriketter

86

78

Træ

86

78

Biomasse fra landbruget

80

72

Bionedbrydeligt (husholdnings-) affald

80

72

Ikke-fornyeligt (husholdnings- og industri-) affald

80

72

Olieskifer

86

78

Væsker

Olie (gasolie + fuelolie) og LPG

89

81

Biobrændstoffer

89

81

Bionedbrydeligt affald

80

72

Ikke-fornyeligt affald

80

72

Gasformig

Naturgas

90

82

Raffinaderigas/hydrogen

89

81

Biogas

70

62

Koksovnsgas, højovnsgas, andre spildgasser og genvundet spildvarme

80

72


(1)  Værdierne for direkte varme skal anvendes, hvis temperaturen overstiger 250 °C.


BILAG III

Korrektionsfaktorer for de gennemsnitlige klimaforhold og metode til fastlæggelse af klimazoner med henblik på anvendelsen af de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el (som omhandlet i artikel 3, stk. 1)

a)   Korrektionsfaktorer for de gennemsnitlige klimaforhold

Temperaturkorrektionen er baseret på forskellen mellem den årlige gennemsnitstemperatur i medlemsstaten og ISO-standardbetingelserne (15 °C).

Der beregnes således:

i)

et effektivitetstab på 0,1 procentpoint for hver grad over 15 °C

ii)

en effektivitetsgevinst på 0,1 procentpoint for hver grad under 15 °C.

Eksempel:

Hvis den årlige gennemsnitstemperatur i en medlemsstat er 10 °C, skal referenceværdien for en kraftvarmeenhed i den pågældende medlemsstat forøges med 0,5 procentpoint.

b)   Metode til fastlæggelse af klimazoner

Klimazonerne afgrænses af isotermer (i hele grader celsius) for den årlige gennemsnitstemperatur med mindst 4 graders forskel. Forskellen mellem den årlige gennemsnitstemperatur i to naboklimazoner skal være mindst 4 °C.

Eksempel:

I en medlemsstat er den årlige gennemsnitstemperatur 12 °C i område A og 6 °C i område B. Forskellen er på over 5 °C. Medlemsstaten har nu muligheden for at indføre to klimazoner, der skilles af isotermen 9 °C, hvorved der opstår en klimazone mellem isotermerne 9 °C og 13 °C med en årlig gennemsnitstemperatur på 11 °C og en anden klimazone mellem isotermerne 5 °C og 9 °C med en årlig gennemsnitstemperatur på 7 °C.


BILAG IV

Korrektionsfaktorer for sparet nettab med henblik på anvendelse af de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion el (som omhandlet i artikel 3, stk. 2)

Spænding

For el, der leveres til nettet

For el, der forbruges på stedet

> 200 kV

1

0,985

100-200 kV

0,985

0,965

50-100 kV

0,965

0,945

0,4-50 kV

0,945

0,925

< 0,4 kV

0,925

0,860

Eksempel:

En kraftvarmenhed på 100 kWel med en gasdrevet stempelmotor producerer strøm med en spænding på 380 V. Heraf går 85 % til eget forbrug, og 15 % leveres til nettet. Kraftvarmeenheden blev bygget i 1999. Gennemsnitstemperaturen på årsbasis er 15 °C (derfor ingen klimakorrektion).

I overensstemmelse med denne afgørelses artikel 2 anvendes der for de kraftvarmeenheder, der er over 10 år gamle, referenceværdierne for enheder, der er 10 år gamle. For en naturgasdrevet kraftvarmeenhed, der er opført i 1999 og ikke ombygget, er den harmoniserede referenceværdi for 2011 i henhold til denne afgørelses bilag I referenceværdien for 2001, dvs. 51,7 %. Efter korrektionen for sparet nettab beregnes referenceværdien for effektiviteten ved separat produktion af el i den pågældende kraftvarmeenhed (baseret på det vægtede gennemsnit af de i bilaget anførte faktorer) således:

Ref Εη = 51,7 % * (0,860 * 85 % + 0,925 * 15 %) = 45,0 %.


Top