EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0723

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 3. november 2011 om ændring af beslutning 2008/866/EF om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Peru af visse toskallede bløddyr bestemt til konsum, for så vidt angår dens anvendelsesperiode (meddelt under nummer K(2011) 7767) EØS-relevant tekst

OJ L 288, 5.11.2011, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/723/oj

5.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 288/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 3. november 2011

om ændring af beslutning 2008/866/EF om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Peru af visse toskallede bløddyr bestemt til konsum, for så vidt angår dens anvendelsesperiode

(meddelt under nummer K(2011) 7767)

(EØS-relevant tekst)

(2011/723/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. i), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 178/2002 er der fastlagt generelle principper, som i Unionen og på nationalt plan skal finde anvendelse på fødevarer og foder i almindelighed og på fødevare- og fodersikkerhed i særdeleshed. Forordningen indeholder bestemmelser om beredskabsforanstaltninger for tilfælde, hvor det er åbenbart, at fødevarer eller foder importeret fra et tredjeland må formodes at udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, og at denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af den eller de berørte medlemsstater.

(2)

Kommissionens beslutning 2008/866/EF af 12. november 2008 om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Peru af visse toskallede bløddyr bestemt til konsum (2), blev vedtaget efter et udbrud af hepatitis A hos mennesker, som blev sat i forbindelse med indtagelse af toskallede bløddyr fra Peru, som var kontamineret med hepatitis A-virus (HAV). Anvendelsesperioden for beslutningen udløb oprindeligt den 31. marts 2009, men blev forlænget til den 30. november 2011 ved Kommissionens afgørelse 2010/641/EU (3).

(3)

Kommissionen gennemførte en audit i september 2009, som bekræftede, at de peruvianske myndigheder var i gang med at gennemføre de korrigerende foranstaltninger, der var beskrevet i de oplysninger, de gav efter udbruddet af hepatitis A. Disse foranstaltninger var dog ikke fuldt gennemført, da inspektionen fandt sted.

(4)

Kommissionen gennemførte en opfølgende audit i juni 2011.

(5)

Audittens resultater viste, at der er indført et velfungerende kontrolsystem og en velfungerende overvågningsplan, og at der er konstateret forbedringer siden kontrolbesøget i 2009.

(6)

De beskyttelsesforanstaltninger, der er indført med hensyn til den mulige kontaminering af levende toskallede bløddyr med hepatitis A-virus, er dog stadig utilfredsstillende. Den peruvianske kompetente myndighed er i øjeblikket ved at udvikle et overvågningssystem til påvisning af virus hos levende toskallede bløddyr, men analysemetoden kan ikke anses for pålidelig, da den endnu ikke er blevet valideret.

(7)

Beslutning 2008/866/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 5 i beslutning 2008/866/EF ændres »den 30. november 2011« til »den 30. november 2012«.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. november 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 307 af 18.11.2008, s. 9.

(3)  EUT L 280 af 26.10.2010, s. 59.


Top