EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0707

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. oktober 2011 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces (meddelt under nummer K(2011) 7564) EØS-relevant tekst

OJ L 281, 28.10.2011, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 285 - 288

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/707/oj

28.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 281/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 26. oktober 2011

om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces

(meddelt under nummer K(2011) 7564)

(EØS-relevant tekst)

(2011/707/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 20, stk. 1 og 3,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (2), særlig artikel 6, stk. 4, andet afsnit, andet punktum,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter (3), der føres ind i Fællesskabet, særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (4) fastlægges en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt i henhold til direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Den pågældende liste findes i bilag I til nævnte beslutning.

(2)

På grundlag af meddelelse fra Belgien bør godkendelsen i rækken af oplysninger for inspektionscentrene Avia Partner og Swiss Port ved grænsekontrolstedet i lufthavnen Brussel-Zaventem udvides til at omfatte alle emballerede produkter bestemt til konsum. Rækken af oplysninger for nævnte medlemsstat som anført i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Danmark har meddelt, at grænsekontrolstedet ved Århus havn skal staves »Aarhus«. Listen over grænsekontrolsteder i nævnte medlemsstat bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Efter en tilfredsstillende kontrol foretaget af Kommissionens kontroltjeneste, Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret, bør der tilføjes et nyt grænsekontrolsted i Koidula (jernbane) i Estland til rækken af oplysninger vedrørende nævnte medlemsstat i bilag I til beslutning 2009/821/EF. Desuden har Estland meddelt, at grænsekontrolstedet ved Luhamaa (vej) også bør godkendes til visse andre levende dyr end heste og hovdyr. Oplysningerne vedrørende nævnte grænsekontrolsted bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Italien har meddelt, at inspektionscentret Sintermar ved grænsekontrolstedet i havnen Livorno-Pisa er blevet nedlagt. Listen over grænsekontrolsteder i nævnte medlemsstat bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

På grundlag af en meddelelse fra Letland bør inspektionscentret »Kravu Termināls« ved grænsekontrolstedet i Riga havn udgå af listen for nævnte medlemsstat i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(7)

Nederlandene har meddelt, at navnene på inspektionscentrene ved grænsekontrolstedet i Vlissingen havn er blevet ændret. Oplysningerne vedrørende nævnte grænsekontrolsted bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

På grundlag af en meddelelse fra Portugal bør oplysningerne om grænsekontrolstederne på havnen i Horta (Azorerne) udgå af listen for nævnte medlemsstat i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(9)

På grundlag af en meddelelse fra Sverige bør godkendelsen for levende dyr slettes for grænsekontrolstedet i Göteborg havn i rækken af oplysninger for nævnte medlemsstat i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(10)

Oplysningerne for grænsekontrolstedet i Manston lufthavn i Det Forenede Kongerige udgik i medfør af Kommissionens afgørelse 2011/93/EU (5). På grundlag af en ny anmodning fra Det Forenede Kongerige og en tilfredsstillende kontrol gennemført af Kommissionens kontroltjeneste, Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret, bør Manston lufthavn godkendes for heste og hovdyr og tilføjes til listen over grænsekontrolsteder i bilag I til beslutning 2009/821/EF. Desuden har Det Forenede Kongerige meddelt, at grænsekontrolstedet i Southampton er blevet opdelt i to inspektionscentre godkendt til forskellige kategorier af produkter. Oplysningerne vedrørende nævnte grænsekontrolsted bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

I bilag II til beslutning 2009/821/EF fastlægges listen over centrale enheder, regionale enheder og lokale enheder i det integrerede veterinærinformationssystem (Traces).

(12)

På grundlag af meddelelser fra Danmark, Tyskland og Polen bør der foretages visse ændringer af listen over centrale, regionale og lokale enheder i Traces for de pågældende medlemsstater, der fastlægges i bilag II til beslutning 2009/821/EF.

(13)

Beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I og II til beslutning 2009/821/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(2)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(3)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(4)  EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1.

(5)  EUT L 37 af 11.2.2011, s. 25.


BILAG

I bilag I og II til beslutning 2009/821/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

I den del, der vedrører Belgien, affattes linjen for lufthavnen Brussel-Zaventem som følger:

»Brussel–Zaventem

Bruxelles-Zaventem

BE BRU 4

A

Flight Care

HC-T(2)

 

Flight Care 2

NHC(2)

U, E, O

Avia Partner

HC(2)

 

WFS

HC-T(2)

 

Swiss Port

HC(2)«

 

b)

I den del, der vedrører Danmark, affattes linjen for Århus havn således:

»Aarhus

DK AAR 1

P

 

HC(1)(2), NHC(2)«

 

c)

I den del, der vedrører Estland, foretages følgende ændringer:

i)

Der indsættes en linje for et nyt grænsekontrolsted ved Koidula (jernbane):

»Koidula

EE KLA 2

F

 

HC(2), NHC-NT(2), NHC-T(FR)(2)«

 

ii)

Linjen for Luhamaa (vej) affattes således:

»Luhamaa

EE LHM 3

R

 

HC, NHC

U, E, O(14)«

d)

I den del, der vedrører Italien, affattes linjen for havnen Livorno-Pisa således:

»Livorno–Pisa

IT LIV 1

P

Porto Commerciale

HC, NHC-NT

 

Sintermar(*)

HC(*), NHC(*)

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC«

 

e)

I den del, der vedrører Letland, affattes linjen for Riga havn (Riga Port) således:

»Riga (Riga port)

LV RIX 1a

P

 

HC(2), NHC(2)«

 

f)

I den del, der vedrører Nederlandene, affattes linjen for Vlissingen havn således:

»Vlissingen

NL VLI 1

P

Kloosterboer Denemarkenweg

HC-T(2), NHC-T(FR)(2)

 

Kloosterboer Finlandweg

HC(2)«

 

g)

I den del, der vedrører Portugal, udgår linjen for Horta havn (Azorerne).

h)

I den del, der vedrører Sverige, affattes linjen for Göteborg havn således:

»Göteborg

SE GOT 1

P

 

HC(2), NHC(2)-NT«

 

i)

I den del, der vedrører Det Forenede Kongerige, foretages følgende ændringer:

i)

En ny linje tilføjes for Manston lufthavn som følger:

»Manston

GB MSE 4

A

 

 

U, E«

ii)

linjen for Southampton havn affattes således:

»Southampton

GB SOU 1

P

IC1

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2)

 

IC2

NHC(2)«

 

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

I den del, der vedrører Danmark, foretages følgende ændringer:

i)

Linjen for den regionale enhed « DK00001 REGION VEST « affattes således:

»DK00001

FØDEVARESTYRELSEN, VEST«

ii)

Linjen for den regionale enhed « DK00002 REGION ØST « affattes således:

»DK00002

FØDEVARESTYRELSEN, ØST«

iii)

Linjen for den lokale enhed »DK01200 ÅRHUS« affattes således:

»DK01200

AARHUS«

b)

I den del, der vedrører Tyskland, udgår linjen for følgende lokale enhed:

»DE46713

WISMAR HANSESTADT«

c)

I den del, der vedrører Polen, affattes linjen for den lokale enhed »PL30160 OBORNIKI WLKP« således:

»PL30160

OBORNIKI«


Top