EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0690

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 14. oktober 2011 om ændring og berigtigelse af bilaget til Kommissionens afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (meddelt under nummer K(2011) 7167) EØS-relevant tekst

OJ L 270, 15.10.2011, p. 48–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 262 - 268

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/690/oj

15.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 270/48


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 14. oktober 2011

om ændring og berigtigelse af bilaget til Kommissionens afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF

(meddelt under nummer K(2011) 7167)

(EØS-relevant tekst)

(2011/690/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (1), særlig artikel 29, stk. 1, fjerde afsnit, og artikel 29, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 96/23/EF er der fastsat kontrolforanstaltninger vedrørende de i bilag I til direktivet omhandlede stoffer og grupper af restkoncentrationer. I henhold til direktiv 96/23/EF er optagelse eller opretholdelse på de lister over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan indføre dyr og animalske produkter, der er omfattet af direktivet, betinget af, at de pågældende tredjelande forelægger en plan med oplysninger om de garantier, de stiller med hensyn til overvågning af de grupper af restkoncentrationer og stoffer, der er opstillet i nævnte bilag. Sådanne planer skal ajourføres på Kommissionens anmodning, især når det af hensyn til visse kontroller er nødvendigt.

(2)

Ved Kommissionens afgørelse 2011/163/EU (2) blev de planer, der er omhandlet i artikel 29 i direktiv 96/23/EF (i det følgende benævnt »planerne«), og som er forelagt af visse tredjelande, der er opført på listen i afgørelsens bilag, godkendt for de dyr og animalske produkter, der er omfattet af listen. Kommissionens beslutning 2004/432/EF af 29. april 2004 om godkendelse af overvågningsplaner for restkoncentrationer, som tredjelande har forelagt i henhold til Rådets direktiv 96/23/EF (3) blev ophævet og erstattet ved afgørelse 2011/163/EU.

(3)

Det er i lyset af de nye planer, som visse tredjelande har forelagt, og de supplerende oplysninger, som Kommissionen har modtaget, nødvendigt at ajourføre listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne i henhold til direktiv 96/23/EF må indføre visse dyr og animalske produkter, som for øjeblikket er opført i bilaget til afgørelse 2011/163/EU (i det følgende benævnt »listen«).

(4)

Belize er for øjeblikket opført på listen med hensyn til akvakultur og honning. Belize har imidlertid ikke forelagt en plan som påkrævet i henhold til artikel 29 i direktiv 96/23/EF. Belize bør derfor udgå af listen.

(5)

Ghana har forelagt Kommissionen en plan vedrørende honning. Planen giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes. Ghana bør derfor indsættes på listen med hensyn til honning.

(6)

Indien har nu gennemført korrigerende foranstaltninger til afhjælpning af manglerne i sin plan for overvågning af restkoncentrationer i honning. Det pågældende tredjeland har forelagt en forbedret plan for overvågning af restkoncentrationer i honning, og Kommissionen har under et kontrolbesøg konstateret, at planen gennemføres på acceptabel vis. Derfor bør Indien opføres på listen med hensyn til honning.

(7)

Madagaskar har forelagt Kommissionen en plan vedrørende honning. Planen giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes. Madagaskar bør derfor indsættes på listen med hensyn til honning.

(8)

Mauritius er for øjeblikket opført på listen med hensyn til fjerkræ, men med en henvisning til fodnote 2 i bilaget til afgørelse 2011/163/EU. Det fastsættes i fodnoten, at import kun må ske fra tredjelande, der udelukkende anvender råvarer fra medlemsstater eller fra andre tredjelande, der er godkendt med henblik på import til Unionen af sådanne råvarer, jf. afgørelsens artikel 2. Mauritius har imidlertid ikke stillet de påkrævne garantier i planen for fjerkræ. Det pågældende tredjeland bør derfor ikke længere være opført på listen med hensyn til fjerkræ.

(9)

Tyrkiet har forelagt Kommissionen en plan vedrørende æg. Planen giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes. Tyrkiet bør derfor opføres på listen med hensyn til æg.

(10)

Singapore er for øjeblikket opført på listen med hensyn til akvakultur, men med en henvisning til fodnote 2 i bilaget til afgørelse 2011/163/EU. Der er imidlertid i bilaget til beslutning 2004/432/EF, som ændret ved Kommissionens afgørelse 2010/327/EU (4), ingen henvisning til fodnote 2, da Singapore har forelagt en forbedret plan vedrørende akvakultur. Kommissionen er ikke blevet orienteret om nogen ændring, siden den pågældende plan blev godkendt. Oplysningerne om det pågældende tredjeland bør derfor berigtiges, således at henvisningen til den pågældende fodnote om import af akvakultur udgår. Af hensyn til retssikkerheden bør oplysningerne om Singapore finde anvendelse med tilbagevirkende kraft fra den 15. marts 2011, som er datoen for anvendelse af afgørelse 2011/163/EU, hvor fejlen i oplysningerne om Singapore optrådte. Medlemsstaternes kompetente myndigheder er blevet underrettet herom, og Kommissionen har ikke modtaget indberetninger om forstyrrelser i importen.

(11)

Bilaget til afgørelse 2011/163/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 2011/163/EU erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 1. november 2011.

Ændringen i oplysningerne om Singapore finder dog anvendelse fra den 15. marts 2011.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. oktober 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.

(2)  EUT L 70 af 17.3.2011, s. 40.

(3)  EUT L 154 af 30.4.2004, s. 44.

(4)  EUT L 147 af 12.6.2010, s. 5.


BILAG

»BILAG

ISO2-kode

Land

Kvæg

Får og geder

Svin

Dyr af hestefamilien

Fjerkræ

Akvakultur

Mælk

Æg

Kaniner

Vildtlevende vildt

Opdrættet vildt

Honning

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

De Forenede Arabiske Emirater

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanien

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australien

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnien-Hercegovina

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasilien

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Hviderusland

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Schweiz

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X (3)

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Cameroun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

CW

Curaçao

 

 

 

 

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandsøerne

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Færøerne

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Grønland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HK

Hongkong

 

 

 

 

X (4)

X (4)

 

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Kroatien

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonesien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israel

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indien

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IS

Island

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X (4)

 

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

JP

Japan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirgisistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Sydkorea

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marokko

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (5)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexico

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (4)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambique

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

NC

Ny Kaledonien

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

New Zealand

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Fransk Polynesien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filippinerne

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbien (6)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusland

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (7)

X

SA

Saudi-Arabien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (4)

X (4)

X (4)

 

X (4)

X

X (4)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SX

Sint-Maarten

 

 

 

 

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailand

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunesien

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Tyrkiet

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraine

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

USA

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Sydafrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Udelukkende kamelmælk.

(2)  Eksport til Unionen af levende dyr af hestefamilien til slagtning (kun dyr bestemt til fødevareproduktion).

(3)  Kun får.

(4)  Tredjelande, der udelukkende anvender råvarer fra medlemsstater eller fra andre tredjelande, der er godkendt med henblik på import til Unionen af sådanne råvarer, jf. artikel 2.

(5)  Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien; landets endelige nomenklatur vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(6)  Ekskl. Kosovo, som p.t. er under international administration i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.

(7)  Kun for rensdyr fra regionerne Murmansk og Yamalo-Nenets.«


Top