EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0633

2011/633/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 15. september 2011 om fælles specifikationer for infrastrukturregistret for jernbaner (meddelt under nummer K(2011) 6383) EØS-relevant tekst

OJ L 256, 1.10.2011, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 015 P. 77 - 101

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; ophævet ved 32014D0880

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/633/oj

1.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 256/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 15. september 2011

om fælles specifikationer for infrastrukturregistret for jernbaner

(meddelt under nummer K(2011) 6383)

(EØS-relevant tekst)

(2011/633/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (1), særlig artikel 35, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 35 i direktiv 2008/57/EF sørger hver medlemsstat for, at et infrastrukturregister offentliggøres og ajourføres. Kommissionen bør vedtage specifikationer for infrastrukturregistret på grundlag af et udkast, som udarbejdes af Det Europæiske Jernbaneagentur (i det følgende benævnt »agenturet«).

(2)

Der er behov for supplerende fælles specifikationer for at lette adgangen til registrenes data på tværs af flere medlemsstater. Udviklingen og ibrugtagningen af en fælles edb-brugergrænseflade, der fungerer som et virtuelt register over jernbaneinfrastruktur på europæisk plan, bør iværksættes sammen med oprettelsen af nationale infrastrukturregistre og dataindsamlingen. Med bistand fra agenturet bør medlemsstaterne samarbejde om at sikre, at registrene er i drift, indeholder alle data, er sammenkoblet indbyrdes og har en fælles brugergrænseflade.

(3)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, som blev nedsat ved artikel 29, stk. 1, i direktiv 2008/57/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De fælles specifikationer for infrastrukturregistret, jf. artikel 35 i direktiv 2008/57/EF er anført i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

1.   Hver medlemsstat skal sikre, at infrastrukturregistret foreligger i elektronisk form og opfylder de fælles specifikationskrav som omhandlet i artikel 1, stk. 1, senest tre år efter denne afgørelses ikrafttræden.

2.   Medlemsstaterne skal sikre, at deres registre kobles sammen og forbindes med den fælles brugergrænseflade, jf. artikel 4, senest seks måneder efter, at grænsefladen er i drift.

Artikel 3

Agenturet skal udgive en vejledning i anvendelsen af de specifikationer, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, senest et år efter denne afgørelses ikrafttræden og holde den ajour. Vejledningen i anvendelsen skal indeholde en henvisning til de relevante bestemmelser i de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI’er) for hver parameter.

Artikel 4

1.   Agenturet skal udarbejde et udkast til de detaljerede specifikationer samt ledelses- og gennemførelsesplanen for: a) udvikling, afprøvning, ibrugtagning og drift af en fælles brugergrænseflade og b) den indbyrdes sammenkobling af de nationale registre. Agenturet skal forelægge disse for Kommissionen senest et år efter denne afgørelses ikrafttræden.

2.   Den i stk. 1 nævnte fælles brugergrænseflade skal være en web-baseret applikation, der letter adgangen til infrastrukturregistrenes data på europæisk plan. Den skal være i drift senest tre år efter denne afgørelses ikrafttræden.

3.   Når fremskridt med hensyn til udviklingen af TSI’er nødvendiggør dette, skal agenturet anbefale ajourføringer af de specifikationer, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, og af de detaljerede specifikationer, som er nævnt i stk. 1.

Artikel 5

1.   Medlemsstaterne skal sikre, at de fornødne data indsamles og indføres i deres nationale infrastrukturregister i overensstemmelse med stk. 2 til 5. De skal sikre, at disse data er pålidelige, og at de ajourføres.

2.   Data vedrørende infrastrukturanlæg for godskorridorer som defineret i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010 (2) skal indsamles og indføjes i det nationale infrastrukturregister senest tre år efter denne afgørelses ikrafttræden.

3.   Data vedrørende infrastrukturanlæg, der tages i brug, efter at direktiv 2008/57/EF er trådt i kraft, men før denne afgørelse træder i kraft, bortset fra data som omhandlet i stk. 2, skal indsamles og indføjes i det nationale infrastrukturregister senest tre år efter denne afgørelses ikrafttræden.

4.   Data vedrørende infrastrukturanlæg, der er sat i drift, før direktiv 2008/57/EF trådte i kraft, bortset fra data som omhandlet i stk. 2, skal indsamles og indføjes i det nationale infrastrukturregister i overensstemmelse med den nationale gennemførelsesplan, jf. artikel 6, stk. 1, dog senest fem år efter denne afgørelses ikrafttræden.

5.   Data vedrørende privatejede sidespor, der er sat i drift, før direktiv 2008/57/EF trådte i kraft, skal indsamles og indføjes i det nationale infrastrukturregister i overensstemmelse med den nationale gennemførelsesplan, jf. artikel 6, stk. 1, dog senest syv år efter denne afgørelses ikrafttræden.

6.   Data vedrørende infrastrukturanlæg, der tages i brug efter, at denne afgørelse træder i kraft, skal indføjes i det nationale infrastrukturregister, så snart anlæggene tages i brug, og så snart det i artikel 2, stk. 1, nævnte register er oprettet.

Artikel 6

1.   Hver medlemsstat skal opstille en national gennemførelsesplan og en tidsplan for gennemførelsen af de forpligtelser, der følger af denne afgørelse. Den nationale gennemførelsesplan forelægges Kommissionen senest seks måneder efter denne afgørelses ikrafttræden.

2.   Agenturet skal koordinere, overvåge og støtte gennemførelsen af de nationale infrastrukturregistre. Det skal bl.a. nedsætte og lede en gruppe bestående af repræsentanter for de enheder, der har ansvaret for at oprette og vedligeholde de nationale registre. Disse enheder skal hver fjerde måned sende en rapport til agenturet med status over fremskridt med hensyn til gennemførelsen. Agenturet aflægger regelmæssigt rapport til Kommissionen om fremskridt med hensyn til gennemførelsen af denne afgørelse.

Artikel 7

Denne afgørelse finder anvendelse fra den 16. marts 2012.

Artikel 8

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne og Det Europæiske Jernbaneagentur.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. september 2011.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUT L 276 af 20.10.2010, s. 22.


BILAG

1.   INDLEDNING

1.1.   Teknisk anvendelsesområde

1)

Denne specifikation vedrører data om følgende delsystemer i Unionens jernbanesystem:

a)

det strukturelt definerede delsystem »Infrastruktur«

b)

det strukturelt definerede delsystem »Energi«

c)

og de faste anlæg i det strukturelt definerede delsystem »Togkontrol og signaler«.

2)

Disse delsystemer står på listen over delsystemer i direktiv 2008/57/EF, bilag II, punkt 1.

1.2.   Geografisk anvendelsesområde

Denne specifikations geografiske anvendelsesområde er Unionens jernbanesystem som fastlagt ved direktiv 2008/57/EF.

1.3.   Ansvar

Medlemsstaterne skal beslutte, hvilke enheder der skal være ansvarlige for at oprette og vedligeholde infrastrukturregistret.

1.4.   Definitioner

I denne specifikation forstås ved:

a)   »makroniveau«: det samlede jernbanenet, der defineres af delstrækninger og togekspeditionssteder

b)   »mikroniveau«: det detaljerede jernbanenet, som for delstrækninger defineres af spor, og som for togekspeditionssteder defineres af spor og sidespor

c)   »strækning«: en sekvens af en eller flere delstrækninger, der kan bestå af flere spor

d)   »delstrækning«: en del af strækningen mellem tilstødende togekspeditionssteder; den kan bestå af flere spor

e)   »togekspeditionssted«: et sted, hvor der kan udføres opgaver i forbindelse med klargøring og kørsel, hvor tog kan have udgangs- og endestation, eller kørestrækningen kan ændres, og hvor der udbydes passagertrafik- eller godstransportydelser. Et »togekspeditionssted« kan være ethvert sted, hvor funktionaliteten af et delsystems grundparametres ændres, eller ethvert sted på grænsen mellem medlemsstater eller infrastrukturforvaltere

f)   »spor«: ethvert spor, der benyttes til togtrafikbevægelser; vigespor på togfølgestationer uden passagerfaciliteter, hvor der kan ske krydsning eller overhaling, offentliggøres ikke

g)   »sidespor«: ethvert spor, der ikke benyttes til togtrafikbevægelser.

2.   FORMÅL

2.1.   Generelt

Infrastrukturregistret benyttes til planlægning med henblik på projektering af nye tog og udvikling af nye kørestrækninger, før driften påbegyndes. Infrastrukturregistret støtter derfor de nedenstående processer.

2.2.   Projektering af delsystemer for rullende materiel

Overensstemmelsen med TSI'er og anmeldte nationale tekniske forskrifter har afgørende betydning fra begyndelsen af projekteringen af nye eller omprojektering af eksisterende delsystemer i den samlede fremstillingsproces. Infrastrukturregistrets parametre bør anvendes, så der tages højde for infrastrukturens karakteristika i forbindelse med den påtænkte anvendelse af det rullende materiel.

2.3.   Sikring af faste anlægs tekniske kompatibilitet

1)

Det bemyndigede organ kontrollerer delsystemernes overensstemmelse med den eller de gældende TSI'er ud fra oplysningerne i den relevante TSI og registrene. Kontrollen omfatter verifikation af grænseflader mellem det pågældende delsystem og det system, som det skal indgå i. Verifikationen af, at grænseflader er teknisk kompatible, kan foretages ved at konsultere infrastrukturregistret.

2)

Det af medlemsstaterne udpegede organ kontrollerer delsystemernes overensstemmelse, når nationale bestemmelser finder anvendelse, og infrastrukturregistret kan i disse tilfælde konsulteres for at verificere, at grænsefladerne er teknisk kompatible.

2.4.   Overvågning af Unionens jernbanenets interoperabilitet

Der skal sikres åbenhed om fremskridt i henseende til interoperabilitet, således at der kan føres regelmæssigt tilsyn med udviklingen af et interoperabelt net i Unionen.

2.5.   Konstatering af en kørestræknings kompatibilitet for planlagte tog

1)

Den påtænkte togtrafiks kompatibilitet med kørestrækningen kontrolleres af jernbanevirksomheden via infrastrukturregistret, før jernbanevirksomheden køber adgang til nettet af infrastrukturforvalteren. Jernbanevirksomheden skal være sikker på, at dens tog er i stand til at benytte den kørestrækning, som påtænkes anvendt.

2)

Jernbanevirksomheden udvælger køretøjer under hensyn til eventuelle begrænsninger på ibrugtagningstilladelsen og i givet fald den kørestrækning, som toget efter hensigten skal køre på:

a)

hvert køretøj i toget skal opfylde de krav, der gælder for de kørestrækninger, toget skal køre på, og

b)

toget skal som en kombination af køretøjer overholde den pågældende kørestræknings tekniske begrænsninger.

3.   INFRASTRUKTURREGISTRETS FEATURES

3.1.   Strukturering af jernbanenettet med henblik på registret

1)

Med henblik på infrastrukturregistret opdeler hver medlemsstat sit jernbanenet i delstrækninger og togekspeditionssteder. Dette niveau i registret benævnes makroniveau.

2)

Oplysninger, der skal offentliggøres for »delstrækninger« i relation til delsystemerne Infrastruktur, Energi og Togkontrol- og signaler, skal knyttes til infrastrukturelementet »spor«, der benævnes mikroniveau.

3)

Oplysninger, der skal offentliggøres for »togekspeditionssted« i relation til delsystemet Infrastruktur, skal knyttes til infrastrukturelementerne »spor« og »sidespor«, der benævnes mikroniveau.

3.2.   Oplysninger med henblik på infrastrukturregistret

1)

Oplysninger skal offentliggøres i overensstemmelse med tabel 1 i det opgivne format.

2)

Oplysninger, der i tabel 1 er angivet som »obligatoriske«, skal offentliggøres i alle tilfælde. Oplysninger, der i tabel 1 er angivet som »øvrige«, afhænger af omstændighederne og skal offentliggøres, hvis medlemsstaterne har behov for dette.

3)

Anvendelsen af oplysningerne i nettypen i tabel 1 angives ved hjælp af følgende forkortelser:

—   »TSI«— strækningerne er sammenholdt med TSI

—   »eksisterende«— strækningerne er sat i drift, før direktiv 2008/57/EF trådte i kraft, og er endnu ikke sammenholdt med TSI'er

—   »TEN CR, TEN HS, uden for TEN«— strækningerne er af den pågældende nettype, uanset om de er sammenholdt med TSI'er eller ej

—   »alle«— alle strækninger i Unionen.

Tabel 1

Oplysninger i infrastrukturregistret

Nr.

Benævnelse

Format

Definition

Obligatorisk (M)/øvrige [O]

1

MEDLEMSSTAT

1.1

DELSTRÆKNINGER

1.1.1

SPOR

1.1.1.0.0

Generelle oplysninger

1.1.1.0.0.1

Infrastrukturforvalterens navn

[Karakterstreng]

Ved infrastrukturforvalter forstås ethvert organ eller enhver virksomhed, der navnlig er ansvarlig for anlæg og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur (artikel 2, litra h), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/14/EF).

M

1.1.1.0.0.2

National identifikation af strækningen

[Karakterstreng]

Entydig identifikation af strækningen eller entydigt nummer for strækningen inden for medlemsstaten.

O

1.1.1.0.0.3

Identifikation af spor

[Karakterstreng]

Entydig identifikation af sporet eller entydigt nummer for sporet inden for strækningen.

M

1.1.1.0.0.4

Sporets startpunkt

[WGS84 NNN,NN + Karakterstreng]

Geografiske koordinater ifølge det standardiserede World Geodetic System (WGS) og km eller miles i tilknytning til udpegning af strækningen ved et sporafsnits begyndelse i den normale køreretning. Er det muligt at køre i begge retninger, vælges én af enderne som »Start«.

M

1.1.1.0.0.5

Togekspeditionssted ved sporets start

[Karakterstreng]

Benævnelse for togekspeditionsstedet ved sporstrækningens begyndelse i den normale køreretning.

O

1.1.1.0.0.6

Sporets ende

[WGS84 + NNN,NN + Karakterstreng]

Geografiske koordinater ifølge det standardiserede World Geodetic System (WGS) og km eller miles i tilknytning til udpegning af strækningen ved et sporafsnits begyndelse i den normale køreretning. Er det muligt at køre i begge retninger, vælges én af enderne som »Ende«.

M

1.1.1.0.0.7

Togekspeditionssted ved sporets ende

[Karakterstreng]

Benævnelse for togekspeditionsstedet ved sporstrækningens ende i den normale køreretning.

O

1.1.1.1

Delsystemet »Infrastruktur«

1.1.1.1.1

Erklæringer om verifikation for spor

1.1.1.1.1.1

EF-erklæring om verifikation for spor (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EF-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (ERA/INF/10-2009/INT).

M — TSI

1.1.1.1.1.2

EI-erklæring om eftervist overensstemmelse for spor (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EI-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (ERA/INF/10-2009/INT).

O — eksisterende

1.1.1.1.2

Ydeevneparametre

1.1.1.1.2.1

Strækningens type

[RN]

ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

I/II/III/IV/V/VI/VII

Betydningen af en strækning (hovedstrækning eller øvrige) og den måde, hvorpå de fornødne parametre for interoperabiliteten opnås (nyanlæg eller opgradering) således som defineret i CR INF TSI. Denne parameter gælder alene for TEN-strækninger.

M — TEN HS

M — TEN CR

1.1.1.1.2.2

Trafiktype

[A]

ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

P/F/M

Angiver for en TSI-strækningskategori, hvilken type af trafik målsystemet skal være præget af, og dens grundparametre (passagerer, gods, blandet), jf. CR INF TSI. Denne parameter gælder også for Uden for TEN-strækninger.

M

1.1.1.1.2.3

Lasteevne

[Karakterstreng]

Resultatet af den kategoriseringsproces, som der redegøres for i EN 15528:2008 (bilag A), og som i denne standard betegnes »strækningskategorier«. De svarer til infrastrukturens evne til at optage de lodrette belastninger fra køretøjer på strækningen eller delstrækningen udtrykt som en EN-strækningskategori kombineret med en tilladt hastighed ifølge bilag E eller bilag C til denne TSI (Strækningskategori-Hastighed, eksempler: E5-100, D4xL-100).

M

1.1.1.1.2.4

Maksimal tilladt hastighed

[NNN]

Nominel maksimal driftshastighed på strækningen, som følger af karakteristika for delsystemerne Infrastruktur (INF), Energi (ENE) og Togkontrol og signaler (CCS), udtrykt i km/t undtagen for UK, hvor den udtrykkes i miles/t.

M

1.1.1.1.2.5

Temperaturområde

ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

 

T1 (– 25 til + 40)

 

T2 (– 40 til + 35)

 

T3 (– 25 til + 45)

 

Tx (– 40 til + 50)

Temperaturområde ifølge EN 50125-1:1999, bestemmelse 4.3, som giver fri adgang til strækningen.

M

1.1.1.1.2.6

Maksimal højde

[NNNN]

Delstrækningens højeste punkt over havniveau (efter Amsterdams Normal Nul — NAP). NAP anvendes som vertikal geodætisk reference målt i meter i store dele af Europa.

M

1.1.1.1.2.7

Vanskelige klimaforhold

[J/N]

Klimaforholdene på strækningen er vanskelige eller normale. Sne, is og hagl [EN 50125-1:1999, bestemmelse 4.6] som defineret i bestemmelse 4.2.6.1.5 i TSI'en for CR LOC og PAS.

M

1.1.1.1.3

Strækningens tracéring

1.1.1.1.3.1

Interoperabel profil

[AA]

ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

GA/GB/GC

Profil GA, GB eller GC er defineret i EN 15273-3:2009 bilag C.

M

1.1.1.1.3.2

Multinationale profiler

[Karakterstreng]

Multilateral profil (bilag D, afsnit D.1 til D.3 i EN 15273-3:2009) eller international profil (bilag C, afsnit C.2.1 i EN 15273-3:2009) bortset fra GA, GB og GC.

M

1.1.1.1.3.3

Nationale profiler

[Karakterstreng]

Indenlandske profiler som defineret i EN 15273:3-2009 eller andre lokale profiler.

O

1.1.1.1.3.4

Standardprofilnummer for kombitransport med veksellad

[A NN eller A NNN]

ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

 

C 22, C 32, C 45, C 70, C 80, øvrige

 

C 341, C 349, C 351,

 

C 364, C 400, C 410, øvrige

Kodning af kombitransport med veksellad, som defineret i UIC-kode 596-6. Det tekniske nummer er sammensat af kompatibilitetskoden for vogne (1 bogstav) og standardprofilnummeret for kombitransport (2 cifre for en bredde ≤ 2 550 mm eller 3 cifre for en bredde > 2 550 ≤ 2 600 mm).

O

1.1.1.1.3.5

Standard profilnummer for kombitransport med sættevogne

[A NN eller A NNN]

ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

 

P 22, P 32, P 45, P 70, P 80, øvrige

 

P 339, P 341, P 349,

 

P 351, P 359, P 364,

 

P 400, P 410, øvrige

Kodning af kombitransport med sættevogne, som defineret i UIC-kode 596-6. Det tekniske nummer er sammensat af kompatibilitetskoden for vogne (1 bogstav) og standardprofilnummeret for kombitransport (2 cifre for en bredde ≤ 2 550 mm eller 3 cifre for en bredde > 2 550 ≤ 2 600 mm).

O

1.1.1.1.3.6

Længdeprofil

[NN,N]

[NNN,NN + Karakterstreng]

Gradienter (udtrykt i mm pr. m) og steder med ændringer af gradienten. Km eller miles i relation til udpegning af strækningen i den normale køreretning. Data gives som en kæde af oplysninger: gradient-sted-gradient-sted-...-gradient.

M

1.1.1.1.3.7

Mindste vandrette kurveradius

[NNNNN]

Radius af en stræknings mindste horisontale kurve.

M

1.1.1.1.4

Sporparametre

1.1.1.1.4.1

Nominel sporvidde

[NNNN]

ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

1000, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668

En enkelt værdi udtrykt i mm, som angiver sporvidden. Ved spor med flere køremuligheder offentliggøres et datasæt særskilt for hver skinneparring, der skal drives som særskilt spor.

M

1.1.1.1.4.2

Overhøjdeunderskud

[NNN]

Maksimalt overhøjdeunderskud i mm defineret som forskellen mellem den aktuelle overhøjde og en højere ligevægtsoverhøjde, som strækningen er dimensioneret til.

Ved sideacceleration på f.eks. 1,0 m/s2 kan værdien 153 mm offentliggøres.

M

1.1.1.1.4.3

Driftsgrænseværdier for ækvivalent konicitet

[J(link)/N]

Ækvivalent konicitet er tangenten af konusvinklen af et hjulsæt med koniske hjul, hvis tværgående bevægelser har samme kinematiske bølgelængde som det givne hjulsæt på lige strækninger og på kurver med store radier. Driftsgrænseværdier er et udestående punkt; angiv et link til nationale bestemmelser, hvis sådanne findes.

M

1.1.1.1.4.4

Skinnehældning

[1:NN]

ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

1:20/1:30/1:40

En vinkel, der definerer skinnehovedets indbyggede hældning i sporet i forhold til SO-planet (kørefladen), og som er lig med vinklen mellem skinnens symmetriakse (eller symmetriaksen på en tilsvarende symmetrisk skinne med samme skinnetværprofil) og et plan gennem skinnehovedernes overflade.

M

1.1.1.1.4.5

Ballast

[J/J(link)/N]

Et aerodynamisk fænomen, hvori ballast kastes op eller frem i forbindelse med HS TSI, hvis hastigheden overstiger 190 km/t. Opsamling af ballast er et udestående punkt i HS INF TSI. Hvis der findes nationale bestemmelser, angives et link til disse.

M — TEN HS

1.1.1.1.5

Sporskifter og sporskæringer

1.1.1.1.5.1

Driftsgrænseværdiers overensstemmelse med TSI for sporskifter og sporskæringer

[J/N(link)]

Sporskifter og sporskæringer vedligeholdes efter driftsgrænsedimensionen som angivet i TSI. Anvendes mindre restriktive værdier for eksisterende strækninger, end der er angivet i TSI, vælges »N«, og der angives et link til et dokument med en udførlig specifikation.

M — eksisterende

1.1.1.1.5.2

Mindste hjuldiameter i faste krydsninger

[NNN]

Maksimal længde af føringsløst stykke i faste krydsninger bygger på en mindste hjuldiameter i drift. Er værdien mindre end angivet i TSI, skal den specificeres for strækninger, som ikke opfylder TSI. Diameteren angives i mm.

O — eksisterende

1.1.1.1.6

Sporets evne til at optage sporkræfter

1.1.1.1.6.1

Maksimal togbremsning

[N,N]

Grænsen for sporets evne til at optage langsgående kræfter på eksisterende strækninger opfylder ikke TSI i form af maksimal togbremsning udtrykt i m/s2.

O — eksisterende

1.1.1.1.6.2

Anvendelse af hvirvelstrømsbremser

[Karakterstreng]

ét alternativ vælges fra en foruddefineret liste:

tilladt/kun tilladt til nødbremsning/ikke tilladt

Angiv begrænsninger for anvendelsen af hvirvelstrømsbremser.

M

1.1.1.1.6.3

Anvendelse af magnetiske bremser

[Karakterstreng]

ét alternativ vælges fra en foruddefineret liste:

tilladt/kun tilladt til nødbremsning/ikke tilladt

Angiv begrænsninger for anvendelsen af magnetiske bremser.

M

1.1.1.1.7

Sundhed, sikkerhed og miljø

1.1.1.1.7.1

Påkrævet brandsikkerhedskategori for rullende materiel

[A]

ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

N/A/B

En defineret sandsynlighed for, at et passagertog, hvor der er udbrudt brand om bord, fortsat vil fungere i et defineret tidsrum, jf. SRT TSI og CR LOC&PAS TSI. Ingen (N) for korte tunneller eller hævede delstrækninger på mindre end 1 km.

M — TSI

O — eksisterende

1.1.1.1.7.2

Påkrævet national brandsikkerhedskategori for rullende materiel

[Karakterstreng]

En defineret sandsynlighed for, at et passagertog, hvor der er udbrudt brand om bord, fortsat vil fungere i et defineret tidsrum, jf. nationale bestemmelser, hvis sådanne findes.

O — eksisterende

1.1.1.1.7.3

Anvendelse af flangesmøring

[A]

ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

påkrævet/tilladt/forbudt

Anvendelse af udstyr om bord til flangesmøring er påkrævet/tilladt/forbudt.

M — TEN CR

M — Uden for TEN

1.1.1.1.7.4

Niveauoverskæringer

[J/N]

Findes der niveauoverskæringer på delstrækningen.

M — TEN CR

M — Uden for TEN

1.1.1.1.7.5

Acceleration tilladt ved niveauoverskæring

[N,N]

Grænse for togets acceleration, hvis det standser nær ved en niveauoverskæring, udtrykt i m/s2, hvis der findes nationale bestemmelser herom.

O — TEN CR

O — Uden for TEN

1.1.1.1.8

Tunnel

1.1.1.1.8.1

Infrastrukturforvalterens navn

[Karakterstreng]

Ved infrastrukturforvalter forstås ethvert organ eller enhver virksomhed, der navnlig er ansvarlig for anlæg og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur (artikel 2, litra h), i direktiv 2001/14/EF).

M

1.1.1.1.8.2

Identifikation af tunnel

[Karakterstreng]

Entydig identifikation af tunnellen eller entydigt nummer for tunnellen inden for medlemsstaten.

O

1.1.1.1.8.3

Tunnellens startpunkt

[WGS84 + NNN,NN + Karakterstreng]

Geografiske koordinater ifølge det standardiserede World Geodetic System (WGS) og km eller miles i tilknytning til udpegning af strækningen ved en tunnels begyndelse.

M

1.1.1.1.8.4

Tunnellens ende

[WGS84 + NNN,NN + Karakterstreng]

Geografiske koordinater ifølge det standardiserede World Geodetic System (WGS) og km eller miles i tilknytning til udpegning af strækningen ved en tunnels ende.

M

1.1.1.1.8.5

EF-erklæring om verifikation for tunnel (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EF-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (ERA/INF/10-2009/INT).

M — TSI

1.1.1.1.8.6

EI-erklæring om eftervist overensstemmelse for tunnel (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EI-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (ERA/INF/10-2009/INT).

O — eksisterende

1.1.1.1.8.7

Tunnellængde

[NNNNN]

Tunnellens reelle længde (i m) fra portal til portal målt ved skinneoverkanten. Kravet gælder alene for tunneler på 100 m eller derover.

M

1.1.1.1.8.8

Tværsnitsareal

[NNN]

Tunnelens mindste reelle tværsnitsareal (i m2).

M

1.1.1.1.8.9

Beredskabsplan

[J/N]

Plan, som er opstillet efter infrastrukturforvalterens anvisning i givet fald i samarbejde med jernbanevirksomheder, redningstjenester og relevante myndigheder for hver tunnel. Den skal kunne forenes med udstyr til selvredning, evakuering og redning (SRT TSI, beslutning 2008/163/EF).

M — TSI

O — eksisterende

1.1.1.2

Delsystemet Energi

1.1.1.2.1

Erklæringer om verifikation for spor

1.1.1.2.1.1

EF-erklæring om verifikation for spor (ENE)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EF-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (ERA/INF/10-2009/INT).

M-TSI

1.1.1.2.1.2

EI-erklæring om eftervist overensstemmelse for spor (ENE)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EI-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (ERA/INF/10-2009/INT).

O — eksisterende

1.1.1.2.2

Køreledning

1.1.1.2.2.1

Energiforsyningssystem (spænding og frekvens)

[Karakterstreng]

ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

ikke elektrificeret/ 25kV -50Hz vekselstrøm/15kV -16,7Hz vekselstrøm/3kV jævnstrøm/1,5kV jævnstrøm/ jævnstrøm (særtilfælde FR)/ 750V jævnstrøm/ øvrige (angiv nominel spænding og frekvens samt intervaller)

Nominel spænding og frekvens, hvis den er i overensstemmelse med EN 50163:2004. Overskrides intervallet i EN, offentliggøres den højeste permanente spændingsværdi (maksimalværdien angives i parentes).

M

1.1.1.2.2.2

Maksimal togstrøm

[NNNN]

Tilladt maksimal togstrøm udtrykt i ampere (A).

M

1.1.1.2.2.3

Maksimalt strømtræk ved stilstand for hver strømaftager

[NNN]

Tilladt maksimalt togstrømtræk ved stilstand for jævnstrømssystemer udtrykt i ampere (A).

M

1.1.1.2.2.4

Tilladelse til regenerativ bremsning)

[J/N]

Det angives, om regenerativ bremsning er tilladt.

M

1.1.1.2.2.5

Nominel køreledningshøjde

[N,NN]

En nominel værdi for køreledningens højde ved en mast under normale forhold udtrykt i m.

M — TSI

1.1.1.2.2.6

Største køreledningshøjde

[N,NN]

En maksimal værdi for køreledningens højde ved en mast under normale forhold udtrykt i m.

M — TEN HS

M — TEN CR

M — Uden for TEN

1.1.1.2.2.7

Mindste køreledningshøjde

[N,NN]

En mindsteværdi for køreledningens højde ved en mast under normale forhold udtrykt i m.

M — TEN HS

M — TEN CR

M — Uden for TEN

1.1.1.2.3

Strømaftager

1.1.1.2.3.1

Godkendte strømaftagerhoveder

[Karakterstreng]

flere alternativer vælges fra den foruddefinerede liste:

1 950 mm (Type1)/ 1 950 mm (Type2)/ 1 950 mm (PL)/ 1 800 mm (NO,SE)/ 1 600 mm (EP)/ 1 600 mm (GB,CTRL)/ 1 600 mm (GB)/ 1 450/øvrige (specificeres)

Et eller flere strømaftagerhoveder ifølge RST TSI eller EN 50367:2006.

M

1.1.1.2.3.2

Krævet antal hævede strømaftagere og afstand mellem disse

[Karakterstreng]

Tilladt maksimalt antal hævede strømaftagere på strækningen. Mindsteafstand mellem strømaftagerhovedernes centerlinjer, hvis to eller flere strømaftagere er hævet, udtrykt i m. Værdierne er defineret for den »tilladte maksimumhastighed« på strækningen.

M

1.1.1.2.3.3

Tilladt kontaktstykkemateriale

[Karakterstreng]

flere alternativer vælges fra den foruddefinerede liste:

Kobber/rent kul, kul med tilsætningsmateriale/kul beklædt med kobber/øvrige

Det er tilladt at bruge et eller flere kontaktstykkematerialer på strækningen.

M

1.1.1.2.4

Sektioner til adskillelse af køreledningssystemer

1.1.1.2.4.1

Faseadskillelse

[J(link)/N]

Hvis der findes faseadskillelse på delstrækningen, angives et link til en udførlig beskrivelse.

M

1.1.1.2.4.2

Systemadskillelse

[J(link)/N]

Hvis der findes systemadskillelse på delstrækningen, angives et link til en udførlig beskrivelse.

M

1.1.1.2.5

Krav til rullende materiel

1.1.1.2.5.1

Strømbegrænsning krævet om bord:

[J/N]

Krav om, at en ombordværende anordning skal gøre det muligt at indstille en maksimal togstrøm.

M — TEN CR

M — Uden for TEN

1.1.1.2.5.2

Tilladt gennemsnitlig kontaktkraft

[Karakterstreng]

eller

[NNN]

Tilladt gennemsnitlig kontaktkraft på strækningen. Kraften angives enten som en forud fastsat kurve eller en værdi udtrykt i newton.

M

1.1.1.2.5.3

Automatisk sænkemekanisme påkrævet

[J/N]

Automatisk sænkemekanisme påkrævet på køretøjet ifølge EN 50206-1.

M

1.1.1.3

Delsystemet Togkontrol og signaler

1.1.1.3.1

Erklæringer om verifikation for spor

1.1.1.3.1.1

EF-erklæring om verifikation for spor (CCS)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EF-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (ERA/INF/10-2009/INT).

M — TSI

1.1.1.3.1.2

EI-erklæring om eftervist overensstemmelse for spor (CCS)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EI-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (ERA/INF/10-2009/INT).

O — eksisterende

1.1.1.3.2

Togbeskyttelsessystem (ETCS) i klasse A

1.1.1.3.2.1

ETCS-niveau

[Karakterstreng]

ét alternativ vælges fra en foruddefineret liste:

nr./1/2/3

De forskellige ERTMS/ETCS- applikationsniveauer er en måde, hvorpå det mulige samspil mellem spor og tog under driften kan udtrykkes. Definitionen af niveauer knyttes først og fremmest til det anvendte udstyr langs sporet, den måde, hvorpå oplysningerne fra udstyret langs sporet når frem til enhederne om bord, og hvilke funktioner der bearbejdes henholdsvis i udstyret langs sporet og udstyret om bord.

M

1.1.1.3.2.2

ETCS-basisversion. version (x.y)

[N.N.N]

ét alternativ vælges fra en foruddefineret liste:

(2.2.2)/2.3.0/2.3.0.d/3.0.0

ETCS-basisversion, der er installeret langs strækningen. (version i parentes er ikke fuldt kompatibel)

M

1.1.1.3.2.3

ETCS- infill påkrævet for at få adgang til strækningen

[J/N]

Infill er kriterier for adgang til nettet.

O

1.1.1.3.2.4

ETCS- infill installeret langs strækningen

[Karakterstreng]

ét alternativ vælges fra en forud-defineret liste:

 

Ingen

 

Loop

 

GSM-R

 

Loop & GSM-R

Oplysninger om installeret udstyr langs sporet, som kan sende infill-oplysninger via loop eller GSM-R for anlæg på niveau 1.

O

1.1.1.3.2.5

Nationale ETCS- applikationer implementeret

et tal fra en foruddefineret liste

Pakke 44 benyttes til at sende nationale applikationers data mellem tog og spor og vice versa under anvendelse af de datatransmissionsmuligheder, der er indbygget i ETCS. NID_XUSER værdier, som forvaltes af ERA, findes i et dokument om ETCS-variabler på ERA's websted.

National applikation er installeret langs strækningen.

O

1.1.1.3.2.6

Begrænsninger i eller betingelser for driften

[J(link)/N]

Begrænsninger eller betingelser som følge af delvis overensstemmelse med CCS TSI.

O

1.1.1.3.2.7

Valgfrie ETCS-funktioner

[Karakterstreng]

Anvendelse af disse frivillige ETCS-funktioner kan lette driften på strækningen. De er alene til oplysning og udgør ikke kriterier for adgang til nettet.

O

1.1.1.3.3

Radio (GSM-R) i klasse A

1.1.1.3.3.1

GSM-R version

[Karakterstreng]

flere alternativer vælges fra den foruddefinerede liste:

 

nr./1/2/3

 

Ingen, 6/14, 7/15

GSM-R FRS og SRS versionsnummer er installeret langs strækningen.

M

1.1.1.3.3.2

Mindste antal aktive GSM-R mobillinjer om bord til datatransmission

[Karakterstreng]

flere alternativer vælges fra den foruddefinerede liste:

nr./1/2/3

Krævet antal mobillinjer til datatransmission af hensyn til en tilfredsstillende togdrift. Ikke sikkerhedskritisk og vedrører ikke interoperabilitet.

M

1.1.1.3.3.3

Frivillige GSM-R funktioner

[Karakterstreng]

flere alternativer vælges fra den foruddefinerede liste:

Manuel grænseovergang/Balisestyret grænseovergang/Radiostyret grænseovergang

Anvendelse af disse frivillige GSM-R-funktioner kan lette driften på strækningen. De angives alene til oplysning og udgør ikke kriterier for adgang til nettet.

O

1.1.1.3.4

Togdetekteringssystem i klasse A

1.1.1.3.4.1

Togdetekteringssystem i klasse A

[J(link)/N]

Udestående punkt med et link til nationale bestemmelser, hvis sådanne findes.

O

1.1.1.3.5

Togbeskyttelsessystemer i klasse B

1.1.1.3.5.1

Installeret togbeskyttelsessystem, kontrol- og advarselssystem i klasse B og/eller øvrige (system og i givet fald version)

[Karakterstreng]

flere alternativer vælges fra den foruddefinerede liste:

LZB DE/LZB Spanien/LZB AT/TVM430/PZB 90/øvrige (specificeres)

Togbeskyttelsessystem, kontrol- og advarselssystem i klasse B og/eller øvrige i normal drift, der er installeret langs strækningen.

M

1.1.1.3.5.2

Behov for mere end ét togbeskyttelsessystem, kontrol- og advarselssystem i klasse B og/eller øvrige påkrævet om bord

[Karakterstreng]

flere alternativer vælges fra den foruddefinerede liste:

KVB/øvrige (specifíceres)

Mere end ét togbeskyttelsessystem, kontrol- og advarselssystem i klasse B og/eller øvrige påkrævet om bord og skal være aktive sideløbende.

M

1.1.1.3.6

Radio i klasse B

1.1.1.3.6.1

Installerede radiosystemer i klasse B eller øvrige (system og i givet fald version)

[Karakterstreng]

flere alternativer vælges fra den foruddefinerede liste:

UIC Radio Kapitel 1-4/BR 1845/VR Togradio/øvrige (specificeres)

Radiosystemer i klasse B eller øvrige i normal drift, der er installeret langs strækningen.

M

1.1.1.3.7

Systemovergange

1.1.1.3.7.1

Skift mellem forskellige togbeskyttelsessystemer, kontrol- og advarselssystemer

[J(link)/N]

Skift mellem ETCS/klasse B- og klasse B/klasse B-systemer under kørslen. Anlæg afhænger af lokale forhold.

O — eksisterende

1.1.1.3.7.2

Skift mellem forskellige radiosystemer

[J(link)/N]

Skift mellem GSM-R/klasse B-, klasse B/klasse B-radiosystemer og intet kommunikationssystem under kørslen. Anlæg afhænger af lokale forhold.

O — eksisterende

1.1.1.3.8

Togdetekteringssystemer i klasse B

1.1.1.3.8.1

Typer af togdetekteringssystem

[Karakterstreng]

flere alternativer vælges fra den foruddefinerede liste:

skinnestrømkredse/hjuldetektor/loop

Typer af installerede togdetekteringssystemer. De bidrager til hurtigt at fastslå, hvilke togdetekteringsparametre der gælder for en bestemt jernbanestrækning (ikke alle parametre gælder for alle typer af togdetekteringssystemer).

M

1.1.1.3.8.2

Største tilladte afstand mellem to på hinanden følgende aksler

[NNNNN]

Afstanden angives i mm.

Den hænger sammen med den mindste tilladte togdetekteringsstrækning. Kravet hænger sammen med en signalstræknings mindste længde, således at et køretøj eller et togsæt ikke slår bro over den og får togdetekteringssystemet til at melde strækningen »ubenyttet«.

M

1.1.1.3.8.3

Mindste tilladte afstand mellem to på hinanden følgende aksler

[NNNN]

Afstanden angives i mm.

Hænger sammen med akseltæller eller hjulsensor eller særtilfælde. Akseltællersystemer skal kunne skelne detekteringen af en aksel med to på hinanden følgende tællere i en tilstrækkelig høj detaljeringsgrad; ellers angives resultatet som en tællefejl.

M

1.1.1.3.8.4

Mindste tilladte afstand mellem første og sidste aksel

[NNNN]

Afstanden angives i mm.

Hænger sammen med sporisolationer eller særtilfælde. De elektriske samlinger mellem tilstødende sporisolationer kan have et område, hvor et køretøjs aksel ikke detekteres.

M

1.1.1.3.8.5

Største tilladte længde på køretøjets front

[NNNN]

Længden angives i mm.

Hænger sammen med sporisolationer og akseltællere. Et togdetekteringssystem skal kunne detektere den første aksel, inden togets front når et farligt punkt længere fremme, og den sidste aksel indtil togets bagende har forladt det farlige punkt. »Front« gælder for begge ender (front og bagende) af et køretøj eller tog.

M

1.1.1.3.8.6

Mindste tilladte hjulkransbredde

[NNN]

Bredden angives i mm.

Hænger sammen med akseltællere, pedaler og skinnekontakter. Akseltællerens detektionsfelt påvirkes af det forbipasserende hjul. Hjulkransbredden skal være tilstrækkeligt stor til at påvirke feltet i en sådan grad, at en passende detektering sikres.

M

1.1.1.3.8.7

Mindste tilladte hjuldiameter

[NNN]

Diameteren angives i mm.

Kompatibilitet med akseltællere. Hjuldiameteren har betydning for, hvor stort et areal (på et hjuls flangeoverflade) akseltælleren har mulighed for at detektere.

M

1.1.1.3.8.8

Hjulflangens mindste tilladte tykkelse

[NN,N]

Tykkelsen angives i mm.

Kompatibilitet med akseltællere, pedaler og skinnekontakter. Akseltællerens detektionsfelt påvirkes af det forbipasserende hjul. Hjulflangetykkelsen skal være tilstrækkeligt stor til at påvirke feltet i en sådan grad, at en passende detektering sikres.

M

1.1.1.3.8.9

Hjulflangens mindste tilladte højde

[NN,N]

Højden angives i mm.

Kompatibilitet med akseltællere, pedaler og skinnekontakter. Akseltællerens detektionsfelt påvirkes af det forbipasserende hjul. Hjulflangehøjden skal være tilstrækkeligt stor til at påvirke feltet i en sådan grad, at en passende detektering sikres.

M

1.1.1.3.8.10

Hjulflangens største tilladte højde

[NN,N]

Højden angives i mm.

Kompatibilitet med akseltællere, pedaler og skinnekontakter. Akseltællerens detektionsfelt påvirkes af det forbipasserende hjul. Dimensionsintervallet for hjulflangehøjden Sh(min) — Sh(max) vil skulle defineres.

M

1.1.1.3.8.11

Mindste tilladte akseltryk

[N,N]

Lasten angives i ton.

Kompatibilitet med sporisolationer, pedaler og skinnekontakter. Det mindste akseltryk vil aktivere pedaler og skinnekontakter. Det mindste akseltryk vil også have en gavnlig virkning på modstanden mellem hjul og spor, der er vigtig for sporisolationers drift.

M

1.1.1.3.8.12

Bestemmelser om et metalfrit område omkring hjul

[J(link)/N]

Kompatibilitet med hjulsensorer til akseltællere. Akseltællerprincippet bygger på forvrængningen af et elektromagnetisk felt. Forvrængningen bør kun udløses af hjulpassage og ikke af de omgivende dele af det rullende materiel. Udestående punkt med et link til nationale bestemmelser, hvis sådanne findes.

M

1.1.1.3.8.13

Bestemmelser for køretøjets metalmasse

[J(link)/N]

Kompatibilitet med induktionsloops. Metalmassen påvirker togdetekteringsystemers induktive sløjfe. Udestående punkt med et link til nationale bestemmelser, hvis sådanne findes.

M

1.1.1.3.8.14

Materialekrav til hjulenes ferromagnetiske egenskaber

[J/N]

Kompatibilitet med hjulsensorer til akseltællere. Denne egenskab er nødvendig for at generere forvrængningen af akseltællernes elektromagnetiske felt og sikre en passende detektering.

Kravet i CCS TSI er ikke præcist.

M

1.1.1.3.8.15

Maksimal tilladt impedans mellem modstående hjul i et hjulsæt

[N,NN]

Impedans angives i ohm.

Kompatibilitet med sporisolationer. Sporisolationer er kun i stand til at detektere rullende materiel, hvis impedansen mellem skinnerne ikke overstiger en vis værdi. Denne værdi er givet ved værdien af impedansen af de modstående hjul og kontaktmodstanden ved berøringsfladen mellem hjul og skinne. Dette grænsefladekrav vedrører kun den elektriske modstand mellem et hjulsæts modstående løbeflader.

M

1.1.1.3.8.16

Mindste tilladte impedans mellem strømaftager og hjul

[N,NN]

Impedans angives i ohm.

Kompatibilitet med sporisolationer. Oversvingninger fra strømforsyningen kan generere interferens i sporisolationers detektionssystemer, og overgang fra det ene spor til det andet kan forekomme via køreledningssystemet. En tilstrækkeligt høj køretøjsimpedans forebygger dette.

M

1.1.1.3.8.17

Maksimal sandingseffekt

[Karakterstreng]

ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

500 g/800 gandet (specificeres)

Maksimal effekt i 30 sekunder. Kompatibilitet med sporisolationer. For meget sand indebærer en risiko for ikke at detektere tog i spor, som er udstyret med sporisolationer.

M

1.1.1.3.8.18

Krav om lokomotivførerstyring af sanding

[J/N]

Kompatibilitet med sporisolationer på steder, hvor sanding ikke er tilladt.

M

1.1.1.3.9

Parametre i relation til elektromagnetisk interferens

1.1.1.3.9.1

Bestemmelser om returstrøm i skinnerne

[J(link)/N]

Kompatibilitet med sporisolationer og hjuldetektorer på akseltællere. Oversvingninger i kørestrømmen i skinnerne kan påvirke sporisolationers funktionsduelighed. Jævnstrømmen i skinnerne kan mætte akseltællernes detektorer og hindre deres funktion. Udestående punkt med et link til nationale bestemmelser, hvis sådanne findes.

M

1.1.1.3.9.2

Bestemmelser om elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter

[J(link)/N]

Kompatibilitet med hjuldetektorer. Elektromagnetiske felter, som genereres af rullende materiel, kan påvirke akseltælleres og hjuldetektorers funktionsduelighed. Udestående punkt med et link til nationale bestemmelser, hvis sådanne findes.

M

1.1.1.3.10

System langs strækningen med henblik på uregelmæssige driftsforhold

1.1.1.3.10.1

ETCS-niveau for uregelmæssige driftsforhold

[Karakterstreng]

ét alternativ vælges fra en foruddefineret liste:

nr./1/2/3

System med henblik på uregelmæssige driftsforhold. Opstår der svigt i ETCS-niveauet for normal drift, kan togbevægelser overvåges på et andet ETCS-niveau. Eksempel: niveau 1 som en uregelmæssig driftstilstand for niveau 2.

M

1.1.1.3.10.2

Klasse B-togkontrolsystemer for uregelmæssige driftsforhold

[Karakterstreng]

Flere alternativer vælges fra den foruddefinerede liste:

LZB DE/LZB Spanien/LZB AT/TVM430/PZB 90/øvrige (specificeres)

System med henblik på uregelmæssige driftsforhold. Opstår der svigt i ETCS for normal drift, kan togbevægelser overvåges på en anden måde. Eksempel: Togdriften beskyttes af klasse B-systemer og/eller signaler langs strækningen.

M

1.1.1.3.11

Bremseparametre

1.1.1.3.11.1

Ønsket undergrænse for bremseevne

[J(link)/N]

Til beregning af bremsekurver med henblik på hastighedsovervågning

Bremseevnekravet kan afhænge af:

afstanden mellem to på hinanden følgende signaler (sporsafsnittets længde)

togets hastighed

togsættets masse

gradient

O

1.1.1.3.12

Andre parametre vedrørende togkontrol og signaler

1.1.1.3.12.1

Kurvestyring

[J(link)/N]

Kurvestyringsfunktionen gør det muligt at køre hurtigere i kurver og afkorte rejsetiden på en strækning, der er udstyret med ETCS (den særlige togkategori »kurvestyrede tog« anvendes for tog, som er forsynet med ETCS); understøttes denne funktion ikke, skal kurvestyrede tog, der er forsynet med ECTS, køre som normale tog med mere restriktive hastighedsbegrænsninger i kurver.

O

1.2

TOGEKSPEDITIONSSTED

1.2.0.0.0

Generelle oplysninger

1.2.0.0.0.1

Betegnelse for togekspeditionsstedet

[Karakterstreng]

Det navn, der normalt forbindes med den større eller mindre by eller med trafikstyringsformålet.

O

1.2.0.0.0.2

Togekspeditionsstedets identitetskode

[AANNNNNNNNNNNNNN]

Kode, der er udviklet til TAF TSI af SEDP, jf. CEN CWA15541 af maj 2006. Den består af en landekode på to bogstaver og en lokaliseringskode på fjorten cifre.

M

1.2.0.0.0.3

Togekspeditionsstedets nationale identitetskode

[Karakterstreng]

Entydig identifikation af togekspeditionsstedet eller entydigt nummer for togekspeditionsstedet inden for medlemsstaten.

O

1.2.0.0.0.4

Togekspeditionsstedets type

[Karakterstreng]

flere alternativer vælges fra den foruddefinerede liste:

station/trinbræt/godsterminal/forgreningssted/ rangergård/andet (specificeres)

Type facilitet i relation til hoveddriftsfunktion(er).

M

1.2.0.0.0.5

Togekspeditionsstedets beliggenhed

[WGS84 + NNN,NN + Karakterstreng]

Geografiske koordinater ifølge det standardiserede World Geodetic System (WGS) og km eller miles i tilknytning til udpegning af, hvor på strækningen togekspeditionsstedet befinder sig. Normalt angives togekspeditionsstedets centrum.

M

1.2.1

SPOR

1.2.1.0.0

Generelle oplysninger

1.2.1.0.0.1

Infrastrukturforvalterens navn

[Karakterstreng]

Ved infrastrukturforvalter forstås ethvert organ eller enhver virksomhed, der navnlig er ansvarlig for anlæg og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur (artikel 2, litra h), i direktiv 2001/14/EF).

M

1.2.1.0.0.2

Identifikation af spor

[Karakterstreng]

Entydig identifikation af sporet eller entydigt nummer for sporet inden for togekspeditionsstedet.

M

1.2.1.0.1

Erklæringer om verifikation for spor

1.2.1.0.1.1

EF-erklæring om verifikation for spor (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EF-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (ERA/INF/10-2009/INT).

M — TSI

1.2.1.0.1.2

EI-erklæring om eftervist overensstemmelse for spor (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EI-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (ERA/INF/10-2009/INT).

O — eksisterende

1.2.1.0.2

Ydeevneparametre

1.2.1.0.2.1

Strækningens type

[RN]

ét alternativ vælges fra en foruddefineret liste:

I/II/III/IV/V/VI/VII

Betydningen af en strækning (hovedstrækning eller øvrige) og den måde, hvorpå de fornødne parametre for interoperabiliteten opnås (nyanlæg eller opgradering) således som defineret i CR INF TSI. Denne parameter gælder alene for togekspeditionssteder på TEN-strækninger.

M — TEN HS

M — TEN CR

1.2.1.0.2.2

Trafiktype

[A]

ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

P/F/M

Angiver for en TSI-strækningskategori, hvilken type af trafik målsystemet skal være præget af, og dens grundparametre (passagerer, gods, blandet), jf. CR INF TSI. Denne parameter gælder også for togekspeditionssteder på Uden for TEN-strækninger.

M

1.2.1.0.3

Strækningens tracéring

1.2.1.0.3.1

Interoperabel profil

[AA]

ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

GA/GB/GC

Profil GA, GB eller GC er defineret i EN 15273-3:2009, bilag C.

M

1.2.1.0.3.2

Multinationale profiler

[Karakterstreng]

Multilateral profil (bilag D, afsnit D.1 til D.3 i EN 15273-3:2009) eller international profil (bilag C, afsnit C.2.1 i EN 15273-3:2009) bortset fra GA, GB og GC.

M

1.2.1.0.3.3

Nationale profiler

[Karakterstreng]

Indenlandske profiler som defineret i EN 15273:3-2009 eller andre lokale profiler.

O

1.2.1.0.4

Sporparametre

1.2.1.0.4.1

Nominel sporvidde

[NNNN]

ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

1000, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668

En enkelt værdi udtrykt i mm, som angiver sporvidden. Ved spor med flere køremuligheder offentliggøres et datasæt særskilt for hver skinneparring, der skal drives som særskilt spor.

M

1.2.1.0.5

Tunnel

1.2.1.0.5.1

Infrastrukturforvalterens navn

[Karakterstreng]

Ved infrastrukturforvalter forstås ethvert organ eller enhver virksomhed, der navnlig er ansvarlig for anlæg og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur (artikel 2, litra h), i direktiv 2001/14/EF).

M

1.2.1.0.5.2

Identifikation af tunnel

[Karakterstreng]

Entydig identifikation af tunnel eller entydigt nummer for tunnellen inden for medlemsstaten.

O

1.2.1.0.5.3

EF-erklæring om verifikation for tunnel (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EF-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (ERA/INF/10-2009/INT).

M — TSI

1.2.1.0.5.4

EI-erklæring om eftervist overensstemmelse for tunnel (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EI-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (ERA/INF/10-2009/INT).

O — eksisterende

1.2.1.0.5.5

Tunnellængde

[NNNNN]

Tunnellens reelle længde (i m) fra portal til portal målt ved skinneoverkanten. Kravet gælder alene for tunneller på 100 m eller derover.

O

1.2.1.0.5.6

Beredskabsplan

[J/N]

Plan, som er opstillet efter infrastrukturforvalterens anvisning i givet fald i samarbejde med jernbanevirksomheder, redningstjenester og relevante myndigheder for hver tunnel. Den skal kunne forenes med udstyr til selvredning, evakuering og redning (SRT TSI, beslutning 2008/163/EF).

M — TSI

O — eksisterende

1.2.1.0.6

Perron

1.2.1.0.6.1

Infrastrukturforvalterens navn

[Karakterstreng]

Ved infrastrukturforvalter forstås ethvert organ eller enhver virksomhed, der navnlig er ansvarlig for anlæg og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur (artikel 2, litra h), i direktiv 2001/14/EF).

M

1.2.1.0.6.2

Identifikation af perron

[Karakterstreng]

Entydig identifikation af perron eller entydigt nummer for perronen inden for togekspeditionsstedet.

M

1.2.1.0.6.3

Perronklassifikation

[Karakterstreng]

ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

HS TEN/CR TEN/Uden for TEN

Perronen drives som led i HS TEN, CR TEN eller Uden for TEN.

M

1.2.1.0.6.4

Anvendelse af PRM

[J/N]

Oplysning om, hvorvidt perronen opfylder PRM TSI.

M

1.2.1.0.6.5

EF-erklæring om verifikation for tunnel (INF/PRM)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EF-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (ERA/INF/10-2009/INT).

M — TSI

1.2.1.0.6.6

EI-erklæring om eftervist overensstemmelse for perron (INF/PRM)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EI-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (ERA/INF/10-2009/INT).

O — eksisterende

1.2.1.0.6.7

Driftsmæssig perronlængde

[NNNN]

Den længste kontinuerlige perronforkant (udtrykt i m), som et tog kan standse ud for under normale driftsforhold med det formål, at passagererne kan stå af og på; der skal om nødvendigt korrigeres svarende til rimelige standsningstolerancer (CR INF TSI).

M

1.2.1.0.6.8

Perronhøjde

[NNNN]

ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

550/760/øvrige (specificeres)

Afstand mellem perronens øvre overflade og det hosliggende spors køreflade. Den nominelle værdi udtrykkes i mm.

M

1.2.1.0.6.9

Faste faciliteter med henblik på togafgang fra perron

[Karakterstreng]

Fast udstyr, såsom spejle og videoovervågningskameraer, som udgør en del af signaludstyret og sætter personalet på perronen i stand til at give tegn til togpersonalet om, hvornår dørene skal lukkes, og, når dette er gjort, at lade toget afgå.

O

1.2.1.0.6.10

Ind- og udstigningshjælpemidler

[J/N]

Oplysning om, hvorvidt der på perronen findes udstyr, som letter ind- og udstigning.

M

1.2.2

SIDESPOR

1.2.2.0.0

Generelle oplysninger

1.2.2.0.0.1

Infrastrukturforvalterens navn

[Karakterstreng]

Ved infrastrukturforvalter forstås ethvert organ eller enhver virksomhed, der navnlig er ansvarlig for anlæg og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur (artikel 2, litra h), i direktiv 2001/14/EF).

M

1.2.2.0.0.2

Identifikation af sidespor

[Karakterstreng]

Entydig identifikation af sidespor eller entydigt nummer for perronen inden for togekspeditionsstedet.

M

1.2.2.0.0.3

Sidesporsklassifikation

[Karakterstreng]

ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

HS TEN/CR TEN/Uden for TEN

Sidesporet drives som led i HS TEN, CR TEN eller Uden for TEN.

M

1.2.2.0.1

EF-erklæring om verifikation for sidespor

1.2.2.0.1.1

EF-erklæring om verifikation for sidespor (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EF-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (ERA/INF/10-2009/INT).

M — TSI

1.2.2.0.1.2

EI-erklæring om eftervist overensstemmelse for sidespor (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EI-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (ERA/INF/10-2009/INT).

O — eksisterende

1.2.2.0.2

Ydeevneparameter

1.2.2.0.2.1

Driftsmæssig sidesporslængde

[NNNN]

Sidesporets/depotsporets samlede længde udtrykt i m, hvor tog kan parkeres på sikker vis.

M

1.2.2.0.3

Strækningens tracéring

1.2.2.0.3.1

Maksimal gradient for depotspor

[N,N]

Gradienten overstiger TSI-grænseværdien på 2,5 udtrykt i mm pr. m.

O — eksisterende

1.2.2.0.3.2

Mindste vandrette kurveradius

[NNN]

Radiusværdien (udtrykt i m), hvis denne er lavere end mindstegrænsen for strækninger i CR INF TSI eller for strækninger, der ikke opfylder TSI.

O — eksisterende

1.2.2.0.3.3

Mindste afrundingsradius

[NNN]

Radiusværdien (udtrykt i m), hvis denne er lavere end mindstegrænsen for strækninger i CR INF TSI eller for strækninger, der ikke opfylder TSI.

O — eksisterende

1.2.2.0.4

Faste anlæg til klargøring af tog

1.2.2.0.4.1

Toilettømningsanlæg

[J(link)/N]

Type toilettømningsanlæg (fast anlæg til klargøring af tog) som defineret i INF TSI'er. I bekræftende fald angives et link til et eksternt dokument.

M

1.2.2.0.4.2

Eksterne rengøringsfaciliteter

[J(link)/N]

Type eksterne rengøringsfaciliteter (fast anlæg til klargøring af tog) som defineret i INF TSI'er. I bekræftende fald angives et link til et eksternt dokument.

M

1.2.2.0.4.3

Vandpåfyldning

[J(link)/N]

Vandpåfyldningstype (fast anlæg til klargøring af tog) som defineret i INF TSI'er. I bekræftende fald angives et link til et eksternt dokument.

M

1.2.2.0.4.4

Brændstofpåfyldning

[J(link)/N]

Brændstofpåfyldningstype (fast anlæg til klargøring af tog) som defineret i INF TSI'er. I bekræftende fald angives et link til et eksternt dokument.

M

1.2.2.0.4.5

Sandpåfyldning

[J(link)/N]

Sandpåfyldningstype (fast anlæg til klargøring af tog). I bekræftende fald angives et link til et eksternt dokument.

M

1.2.2.0.4.6

Elforsyningsanlæg (fremmednet)

[J(link)/N]

Type elforsyning fra fremmednettet (fast anlæg til klargøring af tog) som defineret i INF TSI'er. I bekræftende fald angives et link til et eksternt dokument.

M

1.2.2.0.5

Tunnel

1.2.2.0.5.1

Infrastrukturforvalterens navn

[Karakterstreng]

Ved infrastrukturforvalter forstås ethvert organ eller enhver virksomhed, der navnlig er ansvarlig for anlæg og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur (artikel 2, litra h), i direktiv 2001/14/EF).

M

1.2.2.0.5.2

Identifikation af tunnel

[Karakterstreng]

Entydig identifikation af tunnellen eller entydigt nummer for tunnellen inden for medlemsstaten.

O

1.2.2.0.5.3

EF-erklæring om verifikation for tunnel (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EF-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (ERA/INF/10-2009/INT).

M — TSI

1.2.2.0.5.4

EI-erklæring om eftervist overensstemmelse for tunnel (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EI-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (ERA/INF/10-2009/INT).

O — eksisterende

1.2.2.0.5.5

Tunnellængde

[NNNNN]

Tunnellens reelle længde (i m) fra portal til portal målt ved skinneoverkanten. Kravet gælder alene for tunneller på 100 m eller derover.

O

1.2.2.0.5.6

Beredskabsplan

[J/N]

Plan, som er opstillet efter infrastrukturforvalterens anvisning i givet fald i samarbejde med jernbanevirksomheder, redningstjenester og relevante myndigheder for hver tunnel. Den skal kunne forenes med udstyr til selvredning, evakuering og redning (SRT TSI, beslutning 2008/163/EF).

M — TSI

O — eksisterende

4.   ANVENDELSESFORSKRIFTER

4.1.   Processer

For at kunne efterkomme anmodninger om data skal registret kunne håndtere de processer, der er opstillet i tabel 2.

Tabel 2

Liste over processer

Hente oplysninger, så der skabes vished for, at kørestrækningen er kompatibel med det påtænkte tog

Den tekniske karakteristik af en specifik kørestrækning hentes for at kontrollere den tekniske kompatibilitet mellem de faste anlæg og det rullende materiel i henhold til grænsefladen med det europæiske register over godkendte køretøjstyper

Hente oplysninger, så der skabes vished for faste anlægs tekniske kompatibilitet

Tekniske karakteristika for et bestemt delstrækning fremdrages for at verificere grænsefladerne med det system, det skal inkorporeres i ved grænserne

Hente oplysninger med henblik på projektering af delsystemer for rullende materiel

Tekniske karakteristika for en bestemt del af nettet fremdrages med henblik på at opnå overensstemmelse i forbindelse med projektering og indhentning af tilladelse til ibrugtagning af køretøjer på »type«-niveauet

Hente oplysninger for at overvåge EU-jernbanenettets interoperabilitet

Tekniske karakteristika for bestemte dele af nettet fremdrages for regelmæssigt at overvåge fremskridt med hensyn til et interoperabelt EU-net målt på centrale præstationsindikatorer

4.2.   Revisionsfrekvens

Medlemsstaterne skal regelmæssigt og mindst hver tredje måned ajourføre oplysningerne i registret. En af disse ajourføringer skal foretages samtidig med den årlige offentliggørelse af netredegørelsen.


Top