EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0631

2011/631/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 21. september 2011 om opstilling af et spørgeskema til benyttelse ved aflæggelse af rapport om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (meddelt under nummer K(2011) 6502) EØS-relevant tekst

OJ L 247, 24.9.2011, p. 47–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 026 P. 223 - 229

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/631/oj

24.9.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 247/47


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 21. september 2011

om opstilling af et spørgeskema til benyttelse ved aflæggelse af rapport om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening

(meddelt under nummer K(2011) 6502)

(EØS-relevant tekst)

(2011/631/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (1), særlig artikel 17, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2008/1/EF skal medlemsstaterne hvert tredje år aflægge rapport om gennemførelsen af direktivet på grundlag af et spørgeskema, som er udformet af Kommissionen.

(2)

Kommissionen har opstillet fire spørgeskemaer. Det fjerde spørgeskema, der blev opstillet ved Kommissionens afgørelse 2010/728/EU (2), omfattede årene 2009, 2010 og 2011.

(3)

Da det spørgeskema, der blev opstillet ved afgørelse 2010/728/EU, skal benyttes ved aflæggelse af rapport indtil den 31. december 2011, bør der opstilles et nyt spørgeskema for den næste treårige indberetningsperiode under hensyntagen til erfaringerne med gennemførelsen af direktiv 2008/1/EF og anvendelsen af de tidligere spørgeskemaer. I betragtning af, at direktiv 2008/1/EF vil blive ophævet fra den 7. januar 2014 og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (3), bør det nye spørgeskema imidlertid kun omfatte to år, dvs. 2012 og 2013. For at skabe klarhed bør afgørelse 2010/728/EU erstattes.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, som er nedsat ved artikel 6 i Rådets direktiv 91/692/EØF (4)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Medlemsstaterne benytter spørgeskemaet i bilaget ved aflæggelse af rapport om gennemførelsen af direktiv 2008/1/EF.

2.   Rapporterne omfatter perioden fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2013.

Artikel 2

Afgørelse 2010/728/EU ophæves fra den 1. januar 2013.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. september 2011.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.

(2)  EUT L 313 af 30.11.2010, s. 13.

(3)  EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17.

(4)  EFT L 377 af 31.12.1991, s. 48.


BILAG

DEL 1

Spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening

Almindelige bemærkninger:

Dette spørgeskema, som er det femte i forbindelse med direktiv 2008/1/EF, omfatter årene 2012 og 2013. På baggrund af erfaringerne med gennemførelsen af direktiv 2008/1/EF og de oplysninger, som allerede er tilvejebragt ved hjælp af de tidligere spørgeskemaer, koncentrerer dette spørgeskema sig om de ændringer og fremskridt, der er sket under medlemsstaternes gennemførelse af direktiv 2008/1/EF. Da direktiv 2008/1/EF vil blive ophævet fra den 7. januar 2014 og erstattet af direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner, er indberetningsperioden begrænset til to år i stedet for tre år. For at sikre kontinuitet og gøre det muligt at foretage direkte sammenligninger med tidligere svar fastholder dette spørgeskema mange af aspekterne i afgørelse 2010/728/EU. I de tilfælde, hvor spørgsmålene svarer til dem, der blev stillet i de tidligere spørgeskemaer, og når situationen er uændret, kan der blot henvises til tidligere svar. Hvis der er sket nye udviklinger, bør de beskrives i et nyt svar. Ved besvarelse af særlige spørgsmål om almindelige bindende forskrifter eller officielle retningslinjer, som er udstedt af administrative organer, bør der gives sammenfattende oplysninger om reglernes eller retningslinjernes art og om weblinks eller andre muligheder for at finde dem.

1.   Generel beskrivelse

Har medlemsstaterne haft vanskeligheder med at gennemføre direktiv 2008/1/EF på grund af begrænsede personaleressourcer eller deres formåen? I bekræftende fald beskrives disse vanskeligheder og eventuelle planer om at afhjælpe dem på baggrund af overgangen til direktiv 2010/75/EU.

2.   Antal anlæg og godkendelser (artikel 2, stk. 3 og 4, og artikel 4)

2.1.

Giv oplysninger om antallet af anlæg, som svarer til definitionen i direktiv 2008/1/EF, og af godkendelser efter aktivitetstype ved indberetningsperiodens slutning ved hjælp af skemaet og noterne i del 2.

2.2

Angivelse af IPPC-anlæg. Oplys eventuelt et link til offentligt tilgængelige ajourførte oplysninger om navne, placering og IPPC-anlæggenes primære aktivitet (bilag I) i Deres medlemsstat. Hvis sådanne oplysninger ikke er offentligt tilgængelige, fremsendes en liste over alle individuelle anlæg, som var i drift ved indberetningsperiodens slutning (navne, placering og primær IPPC-aktivitet). Hvis en sådan liste ikke foreligger, forklares det, hvorfor dette er tilfældet.

3.   Godkendelsesansøgninger (artikel 6)

Beskriv almindelige bindende forskrifter, vejledninger eller ansøgningsformularer, som er blevet udarbejdet enten i almindelighed eller i forbindelse med særlige forhold (f.eks. metoder til vurdering af betydelige emissioner fra anlæggene) for at sikre, at ansøgningerne indeholder alle de oplysninger, der forlanges i artikel 6.

4.   Koordinering af godkendelsesproceduren og -betingelserne (artikel 7 og 8)

4.1.

Beskriv de ændringer, der siden sidste indberetningsperiode er foretaget af godkendelsesprocedurernes organisationsstruktur, navnlig med hensyn til myndighedsniveau og kompetencefordeling.

4.2.

Er der særlige vanskeligheder med at sikre fuldstændig koordinering af godkendelsesproceduren og -betingelserne, således som det forlanges i artikel 7, navnlig hvis mere end en kompetent myndighed er involveret? Beskriv eventuel lovgivning eller vejledninger, som er blevet udarbejdet om dette forhold.

4.3.

Hvilke lovbestemmelser og procedurer eller hvilken vejledning benyttes for at sikre, at de kompetente myndigheder afslår godkendelse i de tilfælde, hvor et anlæg ikke opfylder kravene i direktiv 2008/1/EF? Oplys i hvor mange tilfælde godkendelse er blevet afslået, og under hvilke omstændigheder det er sket, hvis sådanne oplysninger foreligger.

5.   Godkendelsesbetingelsernes formålstjenestelighed og tilstrækkelighed (artikel 3, stk. 1, litra d) og f), artikel 9, artikel 17, stk. 1 og 2)

5.1.

Beskriv almindelige bindende forskrifter eller særlige retningslinjer for de kompetente myndigheder, som er blevet udarbejdet om følgende forhold:

1.

Procedurer og kriterier for opstilling af emissionsgrænseværdier og andre godkendelsesbetingelser.

2.

De generelle principper for bestemmelse af den bedste tilgængelige teknik.

3.

Gennemførelsen af artikel 9, stk. 4.

5.2.

Forhold i forbindelse med BAT-referencedokumenter (BREF), som er blevet udarbejdet i henhold til artikel 17, stk. 2, i direktiv 2008/1/EF:

1.

Hvordan tages der i almindelighed eller i særlige tilfælde generelt hensyn til de oplysninger, der offentliggøres af Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 2, når den bedste tilgængelige teknik skal bestemmes?

2.

Hvordan benyttes BREF konkret i forbindelse med opstilling af godkendelsesbetingelser?

5.3.

Andre forhold i forbindelse med godkendelsesbetingelserne:

a)

Er der blevet taget hensyn til miljøforvaltningssystemer ved opstilling af godkendelsesbetingelserne? I bekræftende fald hvordan?

b)

Hvilke typer godkendelsesbetingelser eller andre foranstaltninger er typisk blevet anvendt i forbindelse med artikel 3, stk. 1, litra f) (foranstaltninger for at rehabilitere anlægsområdet ved endeligt ophør), og hvordan er de blevet udført i praksis?

c)

Hvilke typer godkendelsesbetingelser er der typisk blevet fastsat i forbindelse med effektiv energiudnyttelse (artikel 3, stk. 1, litra d))?

d)

Er muligheden i artikel 9, stk. 3, for at vælge ikke at fastsætte energieffektivitetskrav blevet udnyttet, og hvordan er dette i bekræftende fald blevet gennemført?

6.   Miljøkvalitetsnormer (artikel 10)

Har der været tilfælde, hvor artikel 10 finder anvendelse, og den bedste tilgængelige teknik ikke er tilstrækkelig til at opfylde en miljøkvalitetsnorm (som svarer til definitionen i artikel 2, stk. 7)? I bekræftende fald gives eksempler på sådanne tilfælde og på de ekstra foranstaltninger, der er blevet truffet.

7.   Ændringer af anlæg (artikel 12 og artikel 2, stk. 10)

Hvordan afgør de kompetente myndigheder i praksis i overensstemmelse med artikel 12, om en »driftsændring« kan få konsekvenser for miljøet (artikel 2, stk. 10), og om en sådan ændring er en »væsentlig ændring«, som »kan have negativ og betydelig indvirkning på mennesker eller miljø« (artikel 2, stk. 11)? Giv henvisninger til den relevante lovning eller de relevante retningslinjer eller procedurer.

8.   Revurdering og ajourføring af godkendelsesbetingelserne (artikel 13)

8.1.

Er den hyppighed, hvormed revurdering og eventuelt ajourføring af godkendelsesbetingelserne (artikel 13) skal finde sted, fastsat i national eller regional lovgivning eller fastlagt på anden måde, f.eks. ved hjælp af tidsfrister i godkendelserne? I bekræftende fald oplyses, hvilken anden måde det drejer sig om. Giv henvisninger til den relevante lovgivning eller de relevante retningslinjer eller procedurer.

8.2.

Med hvilken repræsentativ hyppighed finder revurdering af godkendelsesbetingelserne sted? Hvis der er forskel på de enkelte anlæg eller sektorer, gives eventuelt forklarende oplysninger herom.

8.3.

Hvori består processen for revurdering og ajourføring af godkendelsesbetingelserne? Hvordan gennemføres beslutningen om at revurdere godkendelsesbetingelserne i tilfælde af væsentlige ændringer af den bedste tilgængelige teknik? Giv henvisninger til den relevante lovgivning eller de relevante retningslinjer eller procedurer.

9.   Overholdelse af godkendelsesvilkårene (artikel 14)

9.1.

Hvordan opfyldes kravet i artikel 14 om, at driftslederen regelmæssigt skal underrette myndighederne om resultaterne af kontrollen med udledningerne, i praksis? Giv henvisninger til eventuelle særlige bestemmelser, procedurer eller retningslinjer med dette formål.

9.2.

Indsender alle driftsledere regelmæssigt kontrolrapport? Giv oplysninger om den repræsentative hyppighed, hvormed sådanne oplysninger forelægges. Hvis der er forskel på de enkelte sektorer, gives eventuelt forklarende oplysninger herom.

9.3.

Hvis disse oplysninger ikke allerede indgår i den rapportering, der sker på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2001/331/EF af 4. april 2001 om minimumskrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne (1), gives de tilgængelige oplysninger om følgende for de anlæg, der omfattes af direktiv 2008/1/EF:

1.

de vigtigste elementer, som en miljøinspektion foretaget af kompetente myndigheder kan bestå af

2.

det samlede antal anlægsbesøg foretaget af kompetente myndigheder i indberetningsperioden

3.

det samlede antal anlæg, hvor sådanne besøg har fundet sted i indberetningsperioden

4.

det samlede antal anlægsbesøg, hvor der i indberetningsperioden har fundet emissionsmålinger og/eller prøveudtagning af affald sted af eller på vegne af de kompetente myndigheder

5.

arten af foranstaltninger (sanktioner eller andre foranstaltninger), der er truffet som følge af ulykker, uheld og manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene i indberetningsperioden.

10.   Grænseoverskridende samarbejde (artikel 18)

Har der i indberetningsperioden været eksempler på anvendelse af artikel 18's bestemmelser om grænseoverskridende oplysninger og samarbejde? Giv forklarende eksempler på de procedurer, der i almindelighed anvendes.

11.   Almindelige bemærkninger

11.1.

Er der særlige forhold i forbindelse med gennemførelsen, som volder problemer i Deres medlemsstat? Gør i bekræftende fald rede for dem.

11.2.

Er der særlige oplysninger vedrørende gennemførelsen af direktiv 2010/75/EU i Deres medlemsstat, som er relevante for fortolkningen af de oplysninger, der er anført i dette spørgeskema? Gør i bekræftende fald rede for dem.

DEL 2

Skema til besvarelse af spørgsmål 2.1

ANLÆGSTYPE

A.

ANLÆG

B.

VÆSENTLIGE ÆNDRINGER

C.

REVURDERING OG AJOURFØRING AF GODKENDELSE

Kode

Anlæggets primære aktivitet som anført i bilag I til direktiv 2008/1/EF

1.

Antal anlæg

2.

Antal anlæg omfattet af en godkendelse, som er i fuld overensstemmelse med direktiv 2008/1/EF

3.

Antal væsentlige ændringer foretaget i indberetningsperioden uden en godkendelse i henhold til artikel 12, stk. 2, i direktiv 2008/1/EF

4.

Antal anlæg, hvor IPPC-godkendelsen er blevet revurderet i indberetningsperioden i overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 2008/1/EF

5.

Antal anlæg, hvor IPPC-godkendelsen er blevet ajourført i indberetningsperioden i overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 2008/1/EF

1

Energi

 

 

 

 

 

1.1.

Termiske kraftværker

 

 

 

 

 

1.2.

Mineralolie- og gasraffinaderier

 

 

 

 

 

1.3.

Koksværker

 

 

 

 

 

1.4.

Kulforgasnings- og likvefaktionsanlæg

 

 

 

 

 

2

Metaller

 

 

 

 

 

2.1.

Anlæg til ristning eller sintring af malm

 

 

 

 

 

2.2.

Anlæg til produktion af støbejern eller stål

 

 

 

 

 

2.3. (a)

Anlæg til varmvalsning

 

 

 

 

 

2.3. (b)

Anlæg til smedning

 

 

 

 

 

2.3. (c)

Anlæg til anbringelse af beskyttelseslag af smeltet metal

 

 

 

 

 

2.4.

Smelteanlæg

 

 

 

 

 

2.5. (a)

Anlæg til udvinding af non-ferro-metaller

 

 

 

 

 

2.5. (b)

Anlæg til smeltning af non-ferro-metaller

 

 

 

 

 

2.6.

Anlæg til overfladebehandling med metaller og plastmaterialer

 

 

 

 

 

3.

Mineraler

 

 

 

 

 

3.1.

Anlæg til fremstilling af cement eller kalk

 

 

 

 

 

3.2.

Anlæg til udvinding af asbest

 

 

 

 

 

3.3.

Anlæg til fremstilling af glas

 

 

 

 

 

3.4.

Anlæg til smeltning af mineralske stoffer

 

 

 

 

 

3.5.

Anlæg til fremstilling af keramiske produkter

 

 

 

 

 

4.

Kemikalier

 

 

 

 

 

4.1.

Anlæg til fremstilling af organiske kemikalier

 

 

 

 

 

4.2.

Anlæg til fremstilling af uorganiske kemikalier

 

 

 

 

 

4.3.

Anlæg til fremstilling af gødningsstoffer

 

 

 

 

 

4.4.

Anlæg til fremstilling af plantebeskyttelsesmidler og biocider

 

 

 

 

 

4.5.

Anlæg til fremstilling af farmaceutiske produkter

 

 

 

 

 

4.6.

Anlæg til fremstilling af sprængstoffer

 

 

 

 

 

5.

Affald

 

 

 

 

 

5.1.

Anlæg til bortskaffelse eller genanvendelse af farligt affald

 

 

 

 

 

5.2.

Anlæg til forbrænding af husholdningsaffald

 

 

 

 

 

5.3.

Anlæg til bortskaffelse af ufarligt affald

 

 

 

 

 

5.4.

Deponeringsanlæg

 

 

 

 

 

6.

Andet

 

 

 

 

 

6.1. (a)

Anlæg til fremstilling af papirmasse

 

 

 

 

 

6.1. (b)

Anlæg til fremstilling af papir og pap

 

 

 

 

 

6.2.

Anlæg til forudgående forarbejdning eller farvning af fibre eller tekstilstoffer

 

 

 

 

 

6.3.

Anlæg til garvning af huder og skind

 

 

 

 

 

6.4. (a)

Slagterier

 

 

 

 

 

6.4. (b)

Anlæg til behandling og forarbejdning af levnedsmidler

 

 

 

 

 

6.4. (c)

Anlæg til behandling og forarbejdning af mælk

 

 

 

 

 

6.5.

Anlæg til destruktion eller udnyttelse af døde dyr

 

 

 

 

 

6.6. (a)

Anlæg til intensiv fjerkræavl

 

 

 

 

 

6.6. (b)

Anlæg til intensiv svineavl

 

 

 

 

 

6.6. (c)

Anlæg til intensiv opdræt af søer

 

 

 

 

 

6.7.

Anlæg til overfladebehandling med organiske opløsningsmidler

 

 

 

 

 

6.8.

Anlæg til fremstilling af kulstof eller elektrografit

 

 

 

 

 

6.9.

Opsamling af CO2-strømme (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF (2)

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

Forklarende noter til skemaet:

Indsamlingen af data i dette skema vil bygge på »antal anlæg« og »antal væsentlige ændringer« i overensstemmelse med definitionerne af »anlæg« i artikel 2, stk. 3, og »væsentlig ændring« i artikel 2, stk. 11, i direktiv 2008/1/EF.

»Anlægstype« henviser til anlæggets primære aktivitet. Anlæggene bør kun indberettes under en enkelt aktivitet, også i tilfælde af, at der foregår flere IPPC-aktiviteter på anlægget.

Yderligere vejledning og forklaring i forbindelse med de oplysninger, der skal gives i tabellen, findes i noter nedenfor. Medlemsstaterne bedes så vidt muligt udfylde tabellen.

A.   "ANTAL ANLÆG" ved indberetningsperiodens slutning (31. december 2013).

1.

Antal anlæg: samlet antal IPPC-anlæg (både bestående og nye), der var i drift i medlemsstaterne ved indberetningsperiodens slutning uanset deres godkendelsesstatus.

2.

Antal anlæg omfattet af en godkendelse, som er i fuld overensstemmelse med direktiv 2008/1/EF: samlet antal IPPC-anlæg, der er omfattet af en eller flere godkendelser udstedt i overensstemmelse med direktiv 2008/1/EF (herunder før-IPPC-godkendelser, som er blevet revurderet/ajourført), uanset hvornår godkendelsen (godkendelserne) var blevet udstedt, eller om godkendelsen er blevet revurderet, ajourført eller ændret/fornyet, uanset årsag.

Ved sammentælling af antallet af anlæg, der skal indberettes, skal medlemsstaterne tage udgangspunkt i den status, som godkendelsen (godkendelserne) for hvert enkelt anlæg har ved indberetningsperiodens slutning. Bemærk, at antallene henviser til anlæg, ikke godkendelser (idet ét anlæg kan være omfattet af flere godkendelser og omvendt).

Konsistensregel

:

Det samlede antal IPPC-anlæg (1) minus det samlede antal anlæg omfattet af en godkendelse, som er i fuld overensstemmelse med direktiv 2008/1/EF (2), skal svare til antallet af anlæg, som ikke er omfattet af en fuldt overensstemmende IPPC-godkendelse uanset årsagen (procedure ikke afsluttet, ikke fuld dækning af alle aktiviteter osv.). Er dette tal forskelligt fra nul, tyder det på en potentiel tilsidesættelse af direktiv 2008/1/EF.

B.   "VÆSENTLIGE ÆNDRINGER" i indberetningsperioden (1. januar 2012-31. december 2013).

3.

Antal væsentlige ændringer foretaget i indberetningsperioden uden en godkendelse i henhold til artikel 12, stk. 2, i direktiv 2008/1/EF: antal væsentlige ændringer, som de kompetente myndigheder har kendskab til, og som blev gennemført i praksis af driftslederne uden en godkendelse som krævet i artikel 12, stk. 2.

Er dette tal forskelligt fra nul, tyder det på en potentiel tilsidesættelse af IPPC-reglerne.

C.   "REVURDERING OG AJOURFØRING AF GODKENDELSE" i indberetningsperioden (1. januar 2012-31. december 2013).

4.

Antal anlæg, hvor IPPC-godkendelsen er blevet revurderet i indberetningsperioden i overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 2008/1/EF: samlet antal anlæg, der er omfattet af en eller flere godkendelser, som er blevet revurderet i overensstemmelse med artikel 13.

5.

Antal anlæg, hvor IPPC-godkendelsen er blevet ajourført i indberetningsperioden i overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 2008/1/EF: samlet antal anlæg, der er omfattet af en eller flere godkendelser, som er blevet ajourført i overensstemmelse med artikel 13.


(1)  EUT L 118 af 27.4.2001, s. 41.

(2)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 114.


Top