EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0520

2011/520/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 31. august 2011 om anerkendelse af Marokko i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse af og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende (meddelt under nummer K(2011) 6020) EØS-relevant tekst

OJ L 226, 1.9.2011, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 003 P. 197 - 198

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/520/oj

1.9.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 226/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 31. august 2011

om anerkendelse af Marokko i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse af og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende

(meddelt under nummer K(2011) 6020)

(EØS-relevant tekst)

(2011/520/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF af 19. november 2008 om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (1), særlig artikel 19, stk. 3,

under henvisning til Cyperns anmodning af 13. maj 2005, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2008/106/EF kan medlemsstaterne beslutte at anerkende søfarendes kvalifikationsbeviser, der er udstedt af et tredjeland, hvis Kommissionen har anerkendt det pågældende tredjeland som værende i stand til at opfylde kravene i Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold af 1978 (STCW-konventionen) (2), som revideret i 1995.

(2)

Ved brev af 13. maj 2005 anmodede Cypern om anerkendelse af Marokko. Kommissionen har efter Cyperns anmodning foretaget en vurdering af ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser i Marokko for at kunne fastslå, om Marokko overholder kravene i STCW-konventionen, og om der er truffet passende forholdsregler til at forebygge svig i forbindelse med kvalifikationsbeviser. Vurderingen blev foretaget på grundlag af det kontrolbesøg, som eksperter fra Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed aflagde i december 2006. Under dette kontrolbesøg blev der konstateret visse mangler ved ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser.

(3)

Kommissionen fremsendte en rapport til medlemsstaterne om resultaterne af vurderingen.

(4)

Ved breve af 4. februar 2009 og 9. marts 2010 opfordrede Kommissionen Marokko til at forelægge dokumentation for, at manglerne var afhjulpet.

(5)

Ved breve af 13. maj 2009, 29. maj 2009, 2. april 2010 og 4. januar 2011 har Marokko fremsendt de ønskede oplysninger og dokumentation for gennemførelsen af hensigtsmæssige og tilstrækkelige korrigerende foranstaltninger, som afhjælper de fleste af de mangler, der blev konstateret ved vurderingen af opfyldelsen af kravene.

(6)

De tilbageværende mangler vedrører dels manglende retlige bestemmelser vedrørende uddannelsesudstyr og underviseres og bedømmeres kvalifikationer og uddannelse og dels manglen på uddannelsesudstyr på Marokkos uddannelsesinstitution for søfartserhverv. Marokko er derfor blevet opfordret til at gennemføre yderligere korrigerende foranstaltninger på dette område. Disse mangler berettiger dog ikke til at sætte spørgsmålstegn ved, om de marokkanske ordninger for uddannelse af og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende generelt overholder STCW-konventionen.

(7)

Resultaterne af vurderingen af opfyldelsen af kravene og evalueringen af de oplysninger, som Marokko har fremsendt, viser, at Marokko opfylder alle kravene i STCW-konventionen, og at der er iværksat passende foranstaltninger til at forhindre svig i forbindelse med kvalifikationsbeviser. Marokko bør derfor anerkendes af Kommissionen.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Marokko anerkendes i henhold til artikel 19 i direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse af og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. august 2011.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EUT L 323 af 3.12.2008, s. 33.

(2)  Vedtaget af Den Internationale Søfartsorganisation.


Top